Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Ustawa o efektywności energetycznej

Fot. stock.xchng

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (DzU nr 94 z dnia 10.05.2011 r., poz. 551 z późn. zm.) – tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 18.12.2012 r.

Ustawa ważna do dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64);.

2) art. 3 ust. 1 lit. c oraz art. 9 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1). [DzU z dnia 31.10.2012 r., poz. 1203, art. 21 pkt.1]

Zmiany:

1) Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 22.08.2012 r., poz. 951, art. 51) - zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r. - zmiany zaznaczone kolorem brązowym;

2) Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (DzU z dnia 31.10.2012 r., poz. 1203, art. 21) – zmiany wchodzą w życie od 1.02.2013 r. - zmiany zaznaczone kolorem niebieskim;

3) Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.) – zmiany wchodzą w życie od 27.12.2012 r.- zmiany zaznaczone kolorem czerwonym.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej;

4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. [skreślenie: DzU 2012 poz. 1397 z dnia 12.12.2012 r.]

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) urządzeń technicznych i instalacji używanych wyłącznie w celach wojskowych;

2) instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. nr 215, poz. 1664), z wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych.

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) efektywność energetyczna – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu;

2) energia – energię pierwotną lub energię finalną;

3) energia pierwotna – energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska, w szczególności: węglu kamiennym energetycznym (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węglu kamiennym koksowym, węglu brunatnym, ropie naftowej (łącznie z gazoliną), gazie ziemnym wysokometanowym (łącznie z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), gazie ziemnym zaazotowanym, torfie do celów opałowych oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną – wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a także biomasę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.);

4) ciepło – ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.);

5) energia finalna – energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z wyłączeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zużyte przez odbiorcę końcowego;

6) odbiorca końcowy – odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

7) audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;

8) przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

9) jednostka sektora publicznego – podmiot sektora finansów publicznych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

10) tona oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg;

11) efekt użytkowy – efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności: wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego, oświetlenie;

12) przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej – działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;

13) oszczędność energii – ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii;

14) urządzenie potrzeb własnych – zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Rozdział 2

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią

Art. 4.

1. Ustala się krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005.

2. Oszczędność energii finalnej, o której mowa w ust. 1, oblicza się, uwzględniając współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15.

Art. 5.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej.

Art. 6.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, co 3 lata, do dnia 15 maja danego roku, sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej zawiera w szczególności:

1) opis planowanych:

a) programów poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej,

b) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

2) analizę i ocenę wykonania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za poprzedni okres;

3) informacje o:

a) postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,

b) podjętych działaniach mających na celu usunięcie przeszkód w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

3. Zatwierdzony przez Radę Ministrów krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym występuje obowiązek sporządzania planu.

Art. 7.

1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2007 r. nr 65, poz. 437 z późn. zm.) oraz wojewodowie realizują krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej.

2. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 1–3 i 5–28 ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz wojewodowie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki roczne sprawozdania z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w terminie do dnia 30 września następnego roku po upływie roku, którego dotyczą.

Art. 8.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 7 ust. 2, oraz posiadanych danych o realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1, sporządza co dwa lata i przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia raport zawierający w szczególności informacje dotyczące realizacji:

1) krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, o którym mowa w art. 4 ust. 1,

2) krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 6 ust. 1

– wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji.

2. Zatwierdzony raport, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędo-wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 9.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), oraz danych dotyczących ilości uzyskiwanej oszczędności energii wynikającej ze sporządzonych audytów efektywności energetycznej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego przygotowują, zgodnie ze swoją właściwością, propozycje badań statystycznych, niezbędnych do monitorowania krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. [zmiana wchodzi w życie z dn. 1.01.2013 r. (DzU z 2012 r., poz. 951).]

Rozdział 3

Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej

Art. 10.

1. Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

2. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, poz. 1459, z 2009 r. nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 76, poz. 493);

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. nr 32, poz. 159 i nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m², których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

3. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: [zmiana wchodzi w życie z dn. 1.01.2013 r. (DzU z 2012 r. poz. 951)]

1) organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii;

2) prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej.

1a. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi działania informacyjno-edukacyjne o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. [przepis wchodzi w życie od 1.02.2013 r. (DzU z dnia 31.10.2012 r., poz. 1203, art. 21 pkt.2]

2. Minister właściwy do spraw gospodarki:

1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej;

2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki:

a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania,

b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Dobierz stylowe detale bez korzystania z katalogu »

Za pomocą tego intuicyjnego narzędzia, wybór designu i funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego, jest łatwy i przyjemny

Czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jak szybko wykrywać wady budowlane i mostki termiczne? Dobierz ocieplenie dla swojego budynku online »
Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki dzięki... czytaj dalej » Wybierz grubość ściany, stopień energooszczędności i rodzaj tynku, a na koniec... czytaj dalej»

Jaki materiał wybrać na elewację?

Budując dom, warto także wiedzieć, że możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków... czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Na gorąco

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

3/2020
Ekspert Budowlany 3/2020
W numerze m.in.:
  • - Co trzeba wiedzieć o farbach wewnętrznych?
  • - Jak odebrać balkon od dewelopera?

Forum

sokolov33  | 
09-07-2020, 18:22
 | 
3
Azkor  | 
09-07-2020, 15:11
 | 
4
karolina57  | 
09-07-2020, 13:46
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl