Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Dlaczego powstają sople na dachach

Fot. K. Patoka

Wielkość i usytuowanie sopli na okapach (lub ścianach) informują o stanie technicznym i jakości wykonania dachu. Wynika to m.in. z braku prawidłowo wykonanej ich wentylacji.

Tam, gdzie wentylacja dachu lub pokrycia funkcjonuje w dobrze wykonanych przestrzeniach lub szczelinach, straty ciepła są zabierane przez przepływające powietrze i śnieg topi się na pokryciu w dużo mniejszym stopniu niż na dachach niewentylowanych. Z tego powodu sopli jest mniej.

Straty ciepła są nieuniknione, ale w dachach dobrze wentylowanych na pewno są mniejsze, gdyż termoizolacja jest bardziej sucha. Niestety, na zbyt wielu nowych budynkach znajdują się ogromne sople, i to nie w miejscach, w których mogłyby występować naturalnie.

Jak powstają sople

W każdej miejscowości czy dzielnicy można znaleźć nowe, niezamieszkane jeszcze budynki, na których nie ma sopli. Są to budynki jeszcze nieogrzewane i dlatego na ich dachach nie ma dopływu ciepła z wnętrza. Dobrym tego przykładem są dachy nad lokalami niezamieszkanymi, znajdującymi się w zasiedlonych już budynkach. Tam też rynny wolne są od lodu.

Strona południowa nowo budowanego budynku wielorodzinnego. Na całej długości okapu nie powstał ani jeden sopel, co jest oczywistym dowodem na to, że powstają one głównie na skutek działania ciepła uciekającego przez dachy. Dzień był słoneczny, ale śnieg leżał krótko.

Wniosek jest oczywisty: przyczyną powstawania sopli jest ciepło rozpuszczające śnieg głównie od spodu jego warstwy. Śnieg jest stabilizatorem temperatury i dlatego powstająca na jego dole woda wypływa na krawędziach warstwy śniegu (w okapie lub na rynnie dachów), gdzie następnie zamarza w tempie uzależnionym od panującej na zewnątrz ujemnej temperatury. Im temperatury są niższe i dłużej trwają, tym sople są dłuższe i gęściej rozmieszczone.

Jest jednak jeszcze jedna ważna zależność: wielkość sopli zależy również od strat ciepła uciekającego przez dach. Jeśli straty są znaczne, duże są również sople. Wynika to z różnicy temperatur między dolną warstwą śniegu zalegającego na dachu a ujemną temperaturą powietrza. Im różnica jest większa, tym większa jest ilość wody, która jest podstawowym budulcem sopli.

Na podstawie porównania wielkości oblodzenia można ocenić różnice w termoizolacyjności budynków. W tych z większymi soplami są większe straty ciepła przez dach. Zróżnicowanie wielkości i ilości sopli jest bardzo dobrze widoczne na każdym osiedlu. Wynika z tego, że w tych samych warunkach pogodowych straty ciepła są zależne od jakości wykonania dachów. Oczywiście, ilość sopli zależy również od stopnia nasłonecznienia połaci – te, które znajdują się po południowej stronie, mogą mieć ich więcej niż te wychodzące na pozostałe strony świata.

Bardzo dobrym dowodem na to, że przyczyną powstawania oblodzenia okapów i rynien jest uciekające ciepło, są sople zwisające na latarniach, kominach i szklarniach. Podobnie jest z wiatami, na których powstają sople, ponieważ źródłem ciepła rozpuszczającego się na nich śnieg jest słońce. Rozgrzane powietrze wpływa pod wiatę i ogrzewa dolne warstwy śniegu, a promieniowanie słoneczne rozpuszcza go od góry.

Plastikowa rynna obwieszona jest soplami i wypełniona czapą śniegowo-lodową powstałą na skutek topienia się i ubijania śniegu oraz zamarzania powstającej z niego wody. Jest to południowa strona budynku. Sople są skutkiem działania słońca i ucieczki ciepła z budynku. Połać zachodnia dachu. Pionowy element nad warstwą śniegu jest wylotem ciągu spalinowego tego komina. Sople świadczą o tym, że piec w tym budynku ma duże straty kominowe, bo spaliny muszą być jeszcze ciepłe na samym końcu komina.

 

Śnieg jest również rozpuszczany przez ciepłe powietrze wypływające z wnętrza budynku przez kominki wentylacyjne lub odpowietrzające instalacje kanalizacyjne. Ciepłe powietrze z kominów traci parę wodną skraplającą się przy zetknięciu z zimnym powietrzem atmosferycznym, która też tworzy sople. Warto więc zauważyć, że źródłem oblodzenia mogą być również skropliny wytrącające się z ciepłego powietrza pochodzącego z wnętrza budynku.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

Sople a wady dachów

Nacieki z lodu i sople mogą powstawać z ciepłego powietrza wypływającego przez nieszczelności w dachu na zasadzie przewiewów. Przewiewy są przyczyną dużych strat energii, a w czasie silnych mrozów powodują powstawanie lodowych nacieków na granicy między murami i dachem.

Wracając do okapów i rynien, to te sople, które zwisają z zewnętrznych krawędzi rynien, są zjawiskiem nie do uniknięcia, gdy śniegu jest dużo i długo zalega. Podczas długiej zimy słońce topi śnieg, ściekająca woda zamarza i tworzy stożek lodu osadzony na krawędzi dachu. Zjawisko to zachodzi bardziej intensywnie na elewacjach południowych (południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej) niż na północnych.

Strona zachodnia. Blisko tego dachu znajduje się wiele wysokich drzew, co zimą, gdy słońce jest nisko, ogranicza jego promieniowanie. Straty ciepła są więc duże. Wschodni okap dachu. Ilość sopli oznacza, że w tym budynku występują duże straty ciepła przez dach. Sople zwisają na całej powierzchni rynny: na jej czole, tyle i samym spodzie. Powstaje dużo wody i wypływa ona, gdzie tylko może.

 

Jeżeli śniegu jest dużo, to powstała nad rynną czapa śniegowo-lodowa topi się na skutek napływającego od strony dachu ciepła, a za rynną tworzą się dodatkowe nacieki, jest to efektem stale zachodzącego procesu topnienia lodu w dzień i zamarzania powstającej z niego wody w nocy. Na tej zasadzie czapa śniegowo-lodowa wypełnia całą rynnę i po pewnym czasie przedostaje się pod obróbkę z blachy zwaną pasem nadrynnowym, gdzie ciepło od murów i z powietrza powoduje powstawanie nowych, trochę mniejszych sopli.

Czasami sople tego typu powstają wtedy, gdy z topiącej się dolnej warstwy śniegu znajdującego się na dachu stopniowo wylewa się do rynny woda i, zamarzając, przelewa się na obie strony rynny. O skali zjawiska decyduje kształt i wysokość pasa nadrynnowego. Przy dobrze dobranych miejscach mocowania rynny i dobrze dobranej wielkości pasa nadrynnowego sople za rynną tworzą się rzadko.

Natomiast gdy sople pokazują się za deską czołową, jest to dowód na to, że warstwa wstępna (MWK, FWK lub papa) jest źle zamocowana w okapie i z tego powodu skropliny i przecieki są blokowane lub spływają za deską czołową.

Jeszcze gorszy los czeka budynki, w których przecieki spływają na podbitkę (a z niej na ścianę) lub bezpośrednio na mury, gdzie przy niskich temperaturach zamarzają i tworzą zacieki lub zlodowaciałe nacieki.

W nowych budynkach najbardziej prawdopodobną przyczyną powstawania lodowych nacieków na ścianach są wadliwie wyprowadzone MWK (membrany wstępnego krycia) lub papa w okapie. W jaki sposób woda dostaje się na podbitkę? Otóż spływa po MWK za deskę czołową od jej wewnętrznej strony zamiast na zewnątrz do rynny lub pod nią. Następnie po podbitce spływa na ścianę. Natomiast w starych budynkach lub niestarannie wykonanych dachach takie nacieki powstają przez zwykłe przecieki pokrycia.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że jeżeli liczba lodowych nacieków na ścianach podokapowych jest duża, to przyczyną są źle wykonane okapy. Natomiast jeżeli jest ich mało, przyczyną są przewiewy. W niektórych dachach może również zachodzić sumowanie się obu niekorzystnych zjawisk.

Elewacja południowa budynku. W tym dachu występują te same problemy z okapem, skala nacieków jest jednak większa. Być może w tym nowym budynku jest więcej przewiewów. Świadczą o tym małe sople na rynnie. Straty ciepła przez dach są więc mniejsze. Wschodnia strona budynku. Ilość sopli na rynnie i na ścianie świadczy o dużych błędach w wykonaniu okapu oraz dużych stratach ciepła przez dach. Słaba termoizolacja oraz złe odprowadzanie skroplin i przecieków na pewno spowodują duże straty.

 

Kolejną przyczyną powstawania sopli na ścianach są zbyt oszczędnie wykonane obróbki blacharskie osłaniające ściany. Wadą wielu polskich dachów jest ich wykonanie uwzględniające wyłącznie obciążenia lekkim deszczem. Tak można konstruować dachy w budynkach znajdujących się w ciepłym klimacie południowej Europy.

W Polsce śnieg występuje jednak dość często i niekiedy jest bardzo obfity. Najwięcej problemów przysparza śnieg długo zalegający w dużych ilościach. Gdy topnieje, powoduje pojawianie się wody w miejscach, w których nie występuje, gdy pochodzi z deszczu. Woda ze śniegu powstaje w dzień, a zamarza w nocy, co powoduje jej przemieszczanie się do różnych niewidocznych zakamarków dachów, również w kierunku przeciwnym do siły ciążenia. Woda z topniejącego śniegu potrafi unosić się do góry dzięki mechanizmowi naprzemiennego zamarzania i rozmarzania.

Jeżeli warstwa śniegu leży ponad obróbkami blacharskimi, to powstająca z niego woda wnika pod te obróbki po spłynięciu z góry, a gdy zamarznie (w nocy), nowa woda (powstała w dzień) unosi się do góry po warstwie niestopionego jeszcze lodu. W ten sposób penetruje wszelkie szpary i bardzo często rozsadza połączenia blach.

Mechanizm zamarzania i rozmarzania potrafi również spowodować rozsadzanie rur spustowych orynnowania, gdy sącząca się woda z topiącego się na dachu śniegu zamarza w rurze. Średnica wolnej od lodu przestrzeni w rurze stale się zmniejsza, aż lód zamyka przepływ, a zamarzająca kolejna woda je rozsadza.

JAK ZABEZPIECZYĆ DACH I RYNNY PRZED ŚNIEGIEM I LODEM?

Zastosowanie elektrycznego systemu przeciwoblodzeniowego na dachu zapewnia pełną kontrolę spływu wody z jego powierzchni, a także stałą drożność systemu orynnowania i ochronę rynny przed oblodzeniem. Przewody grzejne układa się w linii prostej wzdłuż rynien i rur spustowych, a także na połaciach dachowych. Na rynnach skrzynkowych i na dużych powierzchniach wymagających ogrzewania stosuje się dwa lub więcej równolegle ułożonych przewodów.

W odcinkach pionowych rur spustowych przewód powinien sięgać poniżej strefy zamarzania, tj. około 1 m poniżej poziomu terenu (głębokość przemarzania gruntu zależy od regionu i wynosi od 0,8 m w zachodniej części Polski do 1,4 m w rejonie Suwałk. W skład systemu wchodzą przewody grzejne, sterownik wyposażony w czujniki wilgoci i temperatury otoczenia oraz osprzęt pomocniczy.

Liczba odcinków przewodów grzejnych zależy od wielkości budynku, rozległości i ukształtowania dachu, a także od wysokości obiektu itp. Poszczególne odcinki przewodu zabezpiecza się wyłącznikami nadmiarowymi dobranymi do typu przewodu i długości odcinka, a całą instalację wyposaża w wyłącznik różnicowy na prąd różnicowy 30 mA.

Typ przewodu, jego moc (mierzoną w W/m2 lub W/m), a także maksymalną długość jednego obwodu grzejnego i innych elementów dobiera się dla konkretnych warunków według danych producenta lub stosując proste wzory, uwzględniające miejsce ułożenia, rozstaw przewodów, liczbę przyłączy itp. Pozwala to na oszacowanie potrzebnej długości przewodu grzejnego, a także na określenie przybliżonych kosztów.

Jeśli mamy na przykład dom jednorodzinny z dwuspadowym dachem, z dwiema rynnami (po 24 m każda) i czterema rurami spustowymi (po 6 m każda) wprowadzonymi do kanalizacji, to będziemy potrzebowali około 75 m przewodów.

Fot. Raychem

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  7

Ankieta

Weź udział w krótkiej ankiecie »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Planujesz zmianę ogrzewania? Zobacz »
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego? To nie problem. czytaj dalej »

Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!

Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości..

Czytaj dalej »


Budowanie z płyt gipsowo-kartonowych. Co warto wiedzieć? Łazienka w industrialnym stylu - jak wygląda?
Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem niepalnym, zaś pojęcie odporności ogniowej charakteryzuje przegrody budowlane, takie, jak... czytaj dalej » Jak urządzić loftową łazienkę? Jakie wyposażenie, meble i dodatki najlepiej wpisują się w tę stylistykę? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Jak wykonać obróbki w miejscach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie płomienia palnika? Zobacz »

Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia - co nowego?

Nowoczesne podejście do projektowania zaowocowało perfekcyjnym połączeniem stylistycznym, które zyskało nowe...

Czytaj więcej »


Farba wewnętrzna z funkcją oczyszczania powietrza?

Źródłem formaldehydu mogą być m.in. materiały budowlane, meble, panele podłogowe, dywany, wykładziny... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Kiedy warto stosować rury bezszwowe?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strone oraz co piąta termoizolacja w Niemczech pochodzi z... czytaj dalej » Właściwości wielowarstwowych rur Uponor gwarantują odpowiedni komfort pracy oraz szybką i łatwą instalację...czytaj dalej »

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

6/2019
Ekspert Budowlany 6/2019
W numerze m.in.:
  • - Domowa elektrownia
  • - Jakie są korzyści z termomodernizacji?

Forum

ruseph  | 
22-02-2020, 18:29
 | 
1
ruseph  | 
22-02-2020, 17:45
 | 
1
ruseph  | 
22-02-2020, 17:45
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
126
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
104
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
94
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl