Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Etapy ocieplania budynku

Fot. Knauf

Elewacje budynku można ocieplać po zakończeniu wszelkich robót związanych z zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich zawilgocenia; dotyczy to szczególnie takich stref budynku, jak: dachy, system orynnowania, ogniomury, attyki i gzymsy, cokoły ław fundamentowych, balkony, tarasy i loggie, stolarka otworowa, przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane, schody zewnętrzne, mocowania poręczy i balustrad itp.

Stref zawilgoconych nie powinno się ocieplać przed ich osuszeniem. Prace tzw. mokre wewnątrz budynku powinny być zakończone z odpowiednim wyprzedzeniem lub być tak zorganizowane, aby nie dochodziło do nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych.

Przed ocieplaniem ścian istniejących budynków bezwzględnie należy usunąć przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i wyeliminować ich szkodliwy wpływ. Temperatura otoczenia w czasie nakładania na elewacje zapraw i klejów nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie mniejsza niż +8°C.

W czasie prowadzenia prac i w fazie wysychania elewacje wymagają również ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, wiatr). Prace dociepleniowe na wysokościach można prowadzić tylko z poprawnie ustawionych, zakotwionych i skontrolowanych w odbiorze technicznym rusztowań.

BARDZO WAŻNE!
Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zapisami w ich instrukcjach technicznych. Należy stosować wyłącznie elementy należące do określonego systemu ociepleniowego. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów pod rygorem powstania szkód i utraty gwarancji producenta.

Prace dociepleniowe wykonuje się po uprzednim zdemontowaniu systemów rynnowych oraz innych urządzeń technicznych mocowanych na elewacji (np. instalacji odgromowych).

Podłoże musi spełniać dopuszczalne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi w połączeniu z elementami ocieplenia, a przy tym zapewniać wymaganą stabilność i nośność. Powinno być suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. łuszczących się starych powłok malarskich), zachowywać odporność na niekorzystne reakcje chemiczne ze składnikami systemów ociepleń.

Podłoża pylące, osypujące się i nadmiernie nasiąkliwe po oczyszczeniu wymagają każdorazowo gruntowania, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta systemu. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych do podłoża (zwłaszcza na elewacjach otynkowanych) muszą poprzedzać próby sprawdzające wytrzymałość spoiny na oderwanie.

Etapy prac ociepleniowych

Mocowanie, przyklejanie i łączenie płyt. Mocowane mogą być jedynie płyty nieuszkodzone (całe i ich połówki bez wyszczerbień, wgnieceń i połamań). Klejenie bez kotwienia prowadzi się na bieżąco, nakładając zaprawę klejową na powierzchnie płyt (metodą punktową albo pasmowo-punktową) i systematycznie sprawdzając równość powierzchni w pionie i poziomie.

Każdą płytę z warstwą zaprawy klejącej przyciska się do ściany dłuższym bokiem w poziomie i lekko przesuwa (w celu skutecznego rozprowadzania kleju) oraz dociąga do krawędzi płyt naklejonych wcześniej. Płyty w rzędach poziomych mocuje się na tzw. mijankę (pionowe i poziome spoiny nie mogą pokrywać się z ich krawędziami, aby nie pojawiły się pęknięcia wynikające z kulminacji naprężeń z przenoszonych przez nadproża obciążeń oraz wadliwie osadzonej stolarki okiennej i drzwiowej).

Fot. 1–3. Wybrane etapy prac przy montażu systemów ociepleń: 1–2 – nakładanie zaprawy klejowej na płytę dociepleniową (1 – metodą punktową, 2 – pacą ząbkowaną), 3 – przyklejanie płyt izolacyjnych

Krawędzie płyt muszą zachować dokładność przylegania względem sąsiadujących (do tego celu służy listwa startowa oraz sznurki traserskie rozpięte na ścianie w pionie i w poziomie). W fazie ich równomiernego docisku do podłoża nadmiar zaprawy zbiera się kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych (w niesprzyjających warunkach w strefach wewnętrznych kondensują parę wodną i trwale mogą odwzorować się na powierzchni elewacji).

 

Szczeliny wypełnia się klinami wykonanymi z tego samego materiału termoizolacjnego lub zaleconymi przez systemodawców szczeliwami (piany PUR, masy uszczelniające). Wspomagające kotwienie płyt można przeprowadzić dopiero po 24 godzinach od ich przyklejenia (aby zaprawa w pełni związała).

 

Rodzaj, liczbę łączników i ich rozmieszczenie określa projekt techniczny lub wybrany system ocieplenia na podstawie przewidywanych obciążeń obliczeniowych, strefy obciążenia wiatrem, wysokości i miejsca wbudowania łącznika oraz rodzaju podłoża. Talerzyki kotew wymagają zlicowania z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (nie ma wówczas ryzyka odwzorowania się ich kształtów na elewacji).

Staranność ułożenia płyt decyduje o estetyce ocieplenia. Ich powierzchnie po naklejeniu powinny tworzyć równą płaszczyznę (bez poziomych i pionowych uskoków). Wszelkie nierówności trzeba dokładnie zeszlifować.

Zbrojenie siatkami ochronnymi. Pożółkłe i pylące powierzchnie płyt styropianowych przed nałożeniem zbrojenia trzeba przeszlifować. Siatkę nakleja się na zamocowane płyty termoizolacyjne. Przy montażu obróbek ościeży oraz w strefach narożników budynku i krawędzi otworów osadza się kątowniki ochronne. Naroża otworów stolarki okiennej wzmacnia się pasami siatki, przyklejanej pod kątem 45° do ich krawędzi i szpachluje na gładko.

Aby uniknąć spękań warstw kleju na złączach oraz w miejscach o podwyższonych wymaganiach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, siatki wkleja się na zakładkę. Przy zbrojeniu należy zadbać o to, aby wszelkie zakończenia ocieplenia przy cokole i brzegi ocieplenia w partiach szczytowych ścian były owinięte siatką (powoduje to solidniejsze połączenia z podłożem i chroni przed oderwaniem).

Płaszczyzny wklejonej siatki muszą być równe i gładkie. Wszelkie niedokładności można zeszlifować papierem ściernym dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Strefy połączeń dwóch rodzajów izolacji termicznych (np. płyty z wełny mineralnej i styropianu) wymagają wykonania podwójnego zbrojenia siatką.

Nakładanie zaprawy tynkarskiej, malowanie. W systemach ociepleń jako warstwę wykończeniową stosuje się tynki cienkowarstwowe odpowiednie do określonego systemu ociepleń. Nakłada się je dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojącej (min. 48 godzin po zakończeniu tej fazy prac). Ewentualne malowanie elewacji dopuszczalne jest tylko na podłożach dobrze wyschniętych.

Jak ocieplać trudne miejsca

Strefa cokołu elewacji. Do ociepleń cokołu stosuje się płyty termoizolacyjne o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i wodę (np. hydroizolacyjne płyty EPS lub XPS), które muszą być otynkowane powłokami o małej nasiąkliwości albo obłożone okładzinami ceramicznymi. Na płaszczyźnie cokołu przebiega dolna granica systemu ocieplenia. Na jej obrysie po wypoziomowaniu mocuje się listwy startowe, z uwzględnieniem ewentualnych niwelacji nierównych powierzchni oraz pozostawia technologiczne przerwy dylatacyjne na złączach końców listew.

Szczeliny dylatacyjne. Takie rozwiązania wykonuje się w miejscach, w których obecne są dylatacje na ścianach elementów budynku lub w strefach granicznych między przyległymi budynkami. Można tu stosować specjalne systemowe profile dylatacyjne ścienne lub narożne.

Krawędzie elewacji. W narożach budynku nie zaleca się stosowania mniejszych odcinków niż połowa płyty. Płyty wystające poza naroża ścian przycina się dopiero po związaniu kleju. Ich dalsza obróbka wymaga stosowania rozwiązań zalecanych przez systemodawcę (np. użycie kątowników ze stali szlachetnej, PVC lub z tzw. siatki pancernej wyposażonej w siatkę zbrojącą). Elementy takie wtapia się w nakładaną na materiał termoizolacyjny warstwę zaprawy lub masy klejącej i dodatkowo zbroi siatką.

Fot. 4–6. Wybrane etapy prac przy montażu systemów ociepleń: 4 – wspomagające kotwienie, 5–6 – wklejanie siatki (5 – wklejanie profilu w naroże okna, 6 – dodatkowe wzmocnienie siatką strefy przyokiennej), Fot.: Henkel

Obróbki blacharskie. Podokienniki, pasy elewacyjne, obróbki attyki itp. muszą być stabilne konstrukcyjnie, zachować zalecane spadki eliminujące powstawanie zastoisk wodnych i zapewniać bezpieczne odprowadzanie wody opadowej poza obręb elewacji. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności termicznej muszą być wykonane z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających. Miejsca styków ocieplonej ściany elewacyjnej z obróbkami wymagają doszczelnień przed przypadkowym zawilgoceniem.

Ościeża okien i drzwi. Dla zapewnienia prawidłowego ocieplenia płyty izolujące elewację muszą nachodzić na boczne krawędzie płyt ocieplających ościeża. Zaleca się stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. W strefach granicznych z ościeżnicami pozostawia się niewielką szczelinę dylatacyjną, którą wypełnia się elastycznym kitem uszczelniającym lub właściwym profilem wykończeniowym z przymocowaną siatką szklaną, wywiniętą poza ocieplenie ościeży.

Płyty balkonów i loggii. Dolne płaszczyzny płyt nośnych ociepla się płytami izolacyjnymi z wyfazowanymi krawędziami, co ogranicza możliwość powstania mostków termicznych. Staranne wykonanie obróbek blacharskich na płycie balkonu chroni izolacje cieplne przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem wilgoci. Odpowiednich zabezpieczeń wymagają też miejsca styku ze ścianą i stolarką balkonową, izolacjami przeciwwilgociowymi na posadzce płyty balkonowej i balustradami.

Połączenia dachowe. W celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w strefie stropodachu wentylowanego i uniknięcia zjawiska kondensacji pary wodnej, w sąsiedztwie stref ocieplanych elewacji należy wykonać odpowiednie otwory wentylacyjne.

Strefy zagrożone obecnością mostków termicznych. Są to głównie połączenia płyt stropowych ze ścianą, stref okiennych, balkonów oraz przypadki przeróbek naruszające ciągłość ocieplenia (montaż rolet i markiz, systemów klimatyzacyjnych, anten satelitarnych, drabinek dachowych, instalacji odgromowych, mocowania rynien itp.).

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

 

 

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

12
Grzesiek / 28-07-2014, 18:23

Doskonałym rozwiązaniem jest izolacja budynku całkowicie w poliuretanie lub ocieplenie poddasza pianą PUR

Krzysztof Szaracz / 17-02-2015, 10:11

Trochę dziwi mnie, że nikt w tym artykule nie wspomniał też o rusztowaniu. To również bardzo kluczowy element, który ułatwia zdecydowanie prace i jest często niezbędny do jej prowadzenia. Ja przy pracach ociepleniowych posłużyłem się pewnym trickiem - oszczedzając pieniądze. 

carmel / 12-04-2015, 19:26

Najlepsza izolacja, to znane i sprawdzone ocieplenie domu styropianem. A najlepiej od znanego producenta z rekomendacją itb. 

Dawid / 10-05-2015, 18:53

Faktycznie najlepsze są jednak znane i polecane marki, jeśli ocieplimy od nich dom całym systemem mamy gwarancję na produkty i ocieplenie.

Falconm / 13-10-2015, 12:21

Dokładnie, dobre ocieplenie styropianem to podstawa. Producenci teraz nawet mają w ofercie kompletne systemy ociepleń (styropian, kleje, siatki, tynki), więc nie musimy się martwić o dobór pasujących składników. Fajnie napisany artykuł.

wart6 / 15-09-2016, 14:02
termo organika ma fajną i przystępną ofertę materiałów budowlanych :) jakość też dobra, co potwierdza rekomendacja ITB, lepiej kupić droższy produkt, ale z gwarancją!
patrykk89 / 03-10-2016, 20:11

Co do elewacji z drewna to za darmo mozecie zamowić próbki. Najlepsze rozwiązanie moim zdaniem.

Matiii / 13-10-2016, 10:00

Dobrą technologia do izolacji jest moim zdaniem mata termoizolacyjna, która odbija po prostu promieniowanie ciepła. Cienka, łatwa i wygodna w montażu, nie jest podatna na powstawanie pleśni i jest wolna od różnych rakotwórczych substancji.

Adam / 31-10-2016, 14:27

Myśmy z żoną u siebie na poddaszu postawili na izolację matą termoizolacyjną i jest okej. Dobrze się sprawdza jako ochrona przed nagrzewaniem się dachu. Do tej pory to mieliśmy latem po prostu Saharę w pokojach na górze, teraz w końcu da się tam normalnie funkcjonować. Tania i skuteczna izolacja. 

filipowska3 / 07-11-2016, 15:05

Ja uwazam ze jak zastanawiacie sie nad wyborem deski to macie mozliwośc zamówienia darmowej próbki.

   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Dobierz stylowe detale bez korzystania z katalogu »

Za pomocą tego intuicyjnego narzędzia, wybór designu i funkcjonalności osprzętu elektroinstalacyjnego, jest łatwy i przyjemny

Czytaj dalej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Szukasz klimatyzatora? Sprawdź!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Czy wiesz, że klimatyzator może uchronić Cię przed wirusami, bakteriami i wszelkimi zanieczyszczeniami? czytaj dalej »

Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Planujesz zmianę systemu ogrzewania? Sprawdź » Dobierz ocieplenie dla swojego budynku online »
Kocioł? Pompa ciepła? Jakie rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu? czytaj dalej » Wybierz grubość ściany, stopień energooszczędności i rodzaj tynku, a na koniec... czytaj dalej»

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Najcieplejszy system okienny »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Zalety okien to również lekkie optycznie profile i łatwa pielęgnacja... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Czego użyć do uszczelnienia obrzeża wanny lub umywalki?

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Czy da się zabezpieczyć spoinę przed działaniem grzybów i pleśni nawet przez 15 lat? Zobacz »

Jaki materiał wybrać na elewację?

Budując dom, warto także wiedzieć, że możemy wyróżnić go na tle sąsiadujących budynków... czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

3/2020
Ekspert Budowlany 3/2020
W numerze m.in.:
  • - Co trzeba wiedzieć o farbach wewnętrznych?
  • - Jak odebrać balkon od dewelopera?

Forum

omnia  | 
13-07-2020, 17:10
 | 
1
Dager  | 
11-07-2020, 13:07
 | 
1
sokolov33  | 
09-07-2020, 18:22
 | 
3
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
107
Melono  | 
16-04-2019, 18:18
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl