Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Czy warto inwestować w pompę ciepła

Projekt domu "Avalon"
Projekt domu "Avalon"
Fot. Lipińscy Domy

Inwestor planujący budowę domu jednorodzinnego ma możliwość wyboru spośród wielu różnych źródeł ciepła. Niesłabnącą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła. Dla inwestora ważnym zagadnieniem jest wybór technologii, dobór mocy oraz urządzenia grzewczego w budynku.

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Jaki budynek poddano analizie?

Schemat doboru i obliczeń przedstawiono na bazie przykładowego projektu domu pracowni Lipińscy Domy (rys. 1).

"Avalon" to duży dom o niskim wskaźniku rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco). Wartość tego wskaźnika pozwala na zaliczenie budynku do klasy domów nisko­energetycznych. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii w celach grzewczych i obniżenie kosztów jego utrzymania. Niska wartość zapotrzebowania na ciepło jest dla inwestora dodatkowym atutem, bo umożliwia starania o dopłatę ze środków NFOŚiGW.

Dla doboru źródła ciepła najważniejszą informacją jest wskaźnik EUco (tabela 1). Zawiera on informację o ilości energii wyprodukowanej przez układ grzewczy potrzebnej do zapewnienia komfortowej temperatury w ciągu całego roku. Można dzięki temu obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz dobrać system grzewczy.

Analiza ekonomiczna

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 oraz informacji klimatycznych przeprowadzono analizę, wykorzystując trzy narzędzia:

1. kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u. zamieszczony na stronie firmy Nibe-Biawar [1],
2. skoroszyt obliczeń całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC [2],
3. schemat obliczeń kosztów eksploatacyjnych budynku [3].

Narzędzie 1. Kalkulator oszczędności Nibe­-Biawar [1] jest narzędziem pozwalającym na dokonanie prostej analizy kosztów. Do jej przeprowadzenia wymagane są informacje o powierzchni budynku, jego zapotrzebowaniu na ciepło (EUco) oraz liczbie osób mieszkających w budynku (tabela 2). Program domyślnie ustala wartość zużycia wody - 50 l/os. oraz godzinowe zapotrzebowanie pełnej mocy - 2300 h. Parametry urządzeń grzewczych są podane domyślnie, jednak w razie potrzeby możliwa jest ich zmiana. Na potrzeby opracowania przyjęte zostały wartości szacowane. Podaje się wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło zamiast zapotrzebowania energetycznego, co wymaga prostego przeliczenia wartości.
Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymujemy dwa wykresy. Pierwszy (rys. 2, powstały na bazie tabeli 3) przedstawia roczne koszty eksploatacji danego systemu grzewczego.

Więcej informacji dla inwestora niesie ze sobą drugi wykres (rys. 3), przedstawiający skumulowane koszty użytkowania systemu grzewczego. Krzywa jest sumą kosztów inwestycyjnych (zakup urządzenia grzewczego wraz z dodatkowymi kosztami) oraz rocznych kosztów użytkowania systemu. Wykres pozwala na określenie w długim okresie całkowitych kosztów ogrzewania budynku.

Wykres kosztów zakumulowanych umożliwia wybór ekonomicznie najlepszego rozwiązania. Już pobieżna analiza pozwala stwierdzić, że najniższym zakumulowanym kosztem odznaczają się kocioł gazowy (1) oraz pompy ciepła [gruntowa (2) i powietrzna (3)].

Niski koszt inwestycji powoduje, że ogrzewanie kotłem gazowym jest najtańsze w początkowym okresie. Z kolei niższy koszt eksploatacji pompy ciepła umożliwia uzyskanie oszczędności już po czternastu latach od budowy domu. Instalacja gruntowej pompy ciepła pozwala na większe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, niestety wybór takiego systemu wiąże się z koniecznością wykonania odwiertu, co zwiększa koszt całkowity inwestycji. Gruntowa pompa ciepła osiąga niższą wartość skumulowanych kosztów względem pompy powietrznej w czasie dłuższym niż 25 lat. Jest to okres, dla którego producent zakłada pracę - po jego upływie urządzenie może wymagać kosztownych modernizacji lub całkowitej wymiany, co decyduje o nieopłacalności takiej inwestycji.

Narzędzie 2. Skoroszyt obliczeniowy udostępniany na portalu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest narzędziem bardziej rozbudowanym, umożliwiającym analizę z szerszymi założeniami. Pozwala na podanie również wartości podgrzewu wody czy określenie kosztów kredytu potrzebnego na zakup systemu ogrzewania. Dostępne warianty ogrzewania są również szersze i znacznie ciekawsze dla inwestora (tabela 3).

Oprócz podstawowych wartości zadanych, arkusz pozwala na dokładny dobór i zmianę parametrów sprawności, kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji - zwiększa to dokładność modelu.

Zadanie wymaganych parametrów skutkuje otrzymaniem szeregu analiz w postaci wykresów, spośród nich do publikacji wybrano dwa:

  • Pierwszy wykres (rys. 4) przedstawia porównanie kosztów inwestycyjnych systemów grzewczych dla różnych wariantów wraz z kosztami dodatkowymi wymaganymi do działania systemu.

Wariant A przedstawia ogrzewanie gazowym kotłem kondensacyjnym. Oprócz kosztu kotła dodatkową inwestycją jest podłączenie budynku do sieci gazowej oraz budowa przewodu spalinowego. Dodatkowym kosztem jest też instalacja systemu klimatyzacji zapewniającego chłód latem.

Wariant B przedstawia instalację pompy ciepła zasilanej gazem ziemnym. Rozwiązanie to jest mało popularne ze względu na wysoki koszt.

Z kolei wariant C przedstawia instalację kotła opalanego peletem. Cechą tego rozwiązania jest konieczność obsługi urządzenia. Koszt jest porównywalny z kosztem kotła gazowego.

Wariant D przedstawia rozwiązanie najtańsze inwestycyjnie - kocioł elektryczny. Jednak wariant ten będzie powodował najwyższe koszty eksploatacyjne.

Wariant E i wariant F zakładają użycie sprężarkowej powietrznej pompy ciepła. Wariant E zakłada dodatkowo montaż paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną zużywaną przez pompę ciepła.

Wariant G zakłada użycie pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Powoduje to zwiększenie energooszczędności rozwiązania, lecz zwiększa koszt inwestycyjny z powodu konieczności wykonania odwiertu.

  • Drugi wykres (rys. 5) przedstawia skumulowane koszty inwestycji i eksploatacji w odniesieniu do czasu użytkowania. Dla wcześniej zdefiniowanych wariantów obliczona została suma kosztów inwestycji i eksploatacji w funkcji czasu. W koszt eksploatacji oprócz zużycia paliwa został również wliczony wzrost cen oraz koszty napraw i serwisów. Analiza danych pozwala na wysunięcie wniosków dotyczących opłacalności każdego z rozwiązań.

Ze względu na niskie koszty inwestycyjne w pierwszych latach najniższy skumulowany koszt osiąga wariant D - kocioł elektryczny. Jednak już po sześciu latach pracy niższy koszt otrzymujemy dla wariantu F - pompy ciepła powietrze/woda. Wynika to ze stosunkowo niskiego kosztu inwestycji i bardzo niskich kosztów eksploatacji.

Kocioł gazowy (wariant A) jest rozwiązaniem o podobnych kosztach inwestycyjnych, ale wyższych eksploatacyjnych.

Warianty E - powietrzna pompa ciepła + PV oraz G - gruntowa pompa ciepła generują niższe koszty eksploatacyjne niż wariant F, jednak wysoki koszt inwestycji powoduje, że ich zakumulowany koszt zrówna się dopiero po upływie 20 lat. To blisko granicy okresu, dla którego producenci przewidują pracę urządzeń.

Narzędzie 3. Arkusz obliczeniowy stworzony na podstawie pracy pt. "Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym" [3] pozwala na porównanie kosztów inwestycji kotła gazowego i pompy ciepła. Dodatkową możliwością jest porównanie okresu zwrotu inwestycji przy instalacji dodatkowego źródła ciepła dla wody użytkowej - systemu kolektorów słonecznych.

Arkusz oferuje prostą analizę kosztów, podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych narzędzi. Umożliwia analizę energii zużytej na ogrzanie budynku i podgrzew wody użytkowej. W tabeli 5 podano obliczone w tym arkuszu wartości. Na ich podstawie powstał rys. 6 przedstawiający skumulowane koszty eksploatacji i inwestycji.

Przedstawione w formie wykresu informacje pozwalają na wysunięcie wniosków, że pomimo niższego kosztu inwestycji w system gazowy całkowity koszt użytkowania systemu pompy ciepła zwraca się już po pięciu latach. W przypadku instalacji dodatkowego źródła ciepłej wody użytkowej, kolektorów słonecznych, koszt zwróciłby się dopiero po 20 latach ich pracy. To efekt niskiej ceny pozyskiwania energii cieplnej przez pompę ciepła.

Analiza przeprowadzona za pomocą trzech różnych narzędzi wskazuje jednoznacznie, że najtańszym źródłem ciepła w budynku "Avalon" jest powietrzna pompa ciepła. Wynika to z niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną i wysokiej sprawności tego urządzenia przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji (w porównaniu z gruntową pompą ciepła). Wnioskiem jest również nieduża opłacalność inwestycji w dodatkowe systemy wspomagające ogrzewanie (np. kolektory słoneczne).

Ze względu na niski koszt produkcji energii przez pompy ciepła koszt zakupu kolektorów jest nieuzasadniony ekonomicznie. Dla potencjalnego inwestora koszt ten może być niższy ze względu na dotacje nieuwzględnione w analizie.

Jak dobrać moc grzewczą pompy ciepła?

Przed zainstalowaniem urządzenia w budynku należy określić jego moc grzewczą. Prze­wymiarowanie, tzn. dobór większej mocy grzewczej urządzenia niż wymagana przez budynek, będzie bowiem prowadzić do większych kosztów zakupu oraz obniżonej sprawności urządzenia w okresie, gdy pracuje z obniżoną mocą. Natomiast dobór mniejszej mocy niż wymagana przez budynek doprowadzi do sytuacji, gdy pompa nie jest wstanie zapewnić całego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Dla analizowanego budynku, w którym pompa ciepła ma służyć jako jedyne źródło ciepła do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, obliczona przez projektanta potrzebna moc pompy ciepła wyniosła 4,6 kW.
Dla każdego przypadku należy oczywiście obliczać moc pompy ciepła indywidualnie, w zależności od potrzeb mieszkańców, zakresu działania pompy ciepła, powierzchni budynku, zapotrzebowania na energię cieplną.

Wnioski

Przedstawione narzędzia doboru źródła ogrzewania jednoznacznie wskazały pompę ciepła jako najtańsze źródło energii w budynku niskoenergetycznym. Narzędzia służące obliczeniu kosztów skumulowanych systemu grzewczego stanowią dla inwestora praktyczne narzędzie pozwalające dokonać odpowiedniego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty eksploatacji.

Literatura

1. Kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u., http://kalkulator-pomp-ciepla.biawar.com.pl (dostęp 12.12.2018).
2. Lachman P., Arkusz kalkulacyjny Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067), http://portpc.pl/pdf/6kongres/inne/arkusze_
kalkulacyjne_6_kongres_PORTPC.zip (dostęp 12.12.2018).
3. Zimny J., Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym, Polska Geotermalna Asocjacja, Kraków 2010.
4. Zimny J., Michalak P., Szczotka K., Polish heat pump market between 2000 and 2013: European background, current state and development prospects, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" Vol. 48(C), p. 791-812, Elsevier, 2015.
5. Dopke J., Liczba stopniodni grzania dla dwudziestu sześciu miast Polski w 2010 r., https://www.cire.pl/pokaz-pdf -%252Fpliki%252F2%252FLiczba_stopniodni_26_mias.pdf (dostęp 12.12.2018).
6. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji "Technika Informacyjna w Budownictwie", Warszawa 2006.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.

[termomodernizacja, pompy ciepła, oze, odnawialne źródła energii, moc grzewcza, ciepła woda użytkowa, koszty ogrzewania, system grzewczy, ogrzewanie, budynki niskoenergetyczne, źródła ciepła]

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  11

Ankieta

Weź udział w krótkiej ankiecie »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

1
Pedrooo / 03-07-2019, 08:19
W dużych miastach owszem pompa ciepła będzie najlepszym wyjściem ale w małych miejscowościach i wsiach gdzie dostęp do drewna jest tani a czasem nawet posiada się własny las pompa ciepła przegrywa.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zadbać o bezpieczeństwo w garażu?

W garażach i parkingach podziemnych...

Czytaj więcej »


Jak wpuścić światło dzienne do swojego domu? Siedzisz w domu? To może być coś dla Ciebie!
Aby nasz organizm dobrze funkcjonował, potrzebuje dostępu do naturalnego światła. Gdy dzień jest... czytaj dalej » Jeśli wciąż siedzisz w domu to może być coś dla Ciebie! Dołącz do #MideaHOMEChallenge i zgarnij niepowtarzalne nagrody od Midea Global i Mancherster City. czytaj dalej »

Zaprawa klejowa – ile i jaki klej do płytek wybrać?

Trzeba pamiętać, że klej do płytek musi pasować do konkretnych ich rodzajów oraz potrzeb...

Czytaj dalej »


Jesteś fanem nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań?

Jednym przyciskiem możesz uruchomić ogrzewanie, włączyć światło lub sterować dodatkowymi funkcjonalnościami, np. włączyć sprzęt AGD.

Czytaj więcej »


Jakie są rodzaje podsufitek? Nowoczesne rozwiązania do łazienki »

Podsufitka dachowa to estetyczny sposób wykończenia okapu dachowego od spodu. Dzięki odpowiednio dobranym...czytaj dalej » Ergonomiczne pokrętła ustawione względem użytkownika pod kątem 45 st. ułatwiają... Zobacz »

Szybkie obróbki trudnych miejsc »

Większość przecieków występujących na dachach, tarasach i balkonach powstaje na styku połączeń różnych typów materiałów w skutek...

Czytaj więcej »


Chemia budowlana - porady ekspertów » Wszystko o izolacji budynków »
Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Odpowiednie przygotowanie podłoża pod hydroizolacje ma ogromny wpływ na jej jakość i późniejsze... czytaj dalej»

Jak otrzymać gwarancję na pokrycie dachowe?

Aby mieć pewny dach nad głową nie wystarczy kupić najwyższej jakości produkty. Każdy, nawet najwyższej jakości...

Czytaj dalej »


Jaki napęd dobrać do okna? Kalkulator online » Uzyskaj bezpłatny projekt stropu »
Naturalna wentylacja to jedna z wielu możliwości, jakie daje automatyka okienna. Okna mogą uchylać się automatycznie... czytaj dalej » Projekt zawiera kompletny rysunek wykonawczy oraz zestawienie prefabrykatów i materiałów dodatkowych, takich jak... czytaj dalej»

Sprawdź, jak działa nowoczesny system wentylacji

Mechanizm działania polega na doprowadzeniu czystego, świeżego powietrza i odprowadzeniu zużytego, przy pomocy... czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji dachu? Czym kierować się przy wyborze dachu?

Obecnie co piąte systemy dachowe płaskie, zielone lub strome oraz co piąta termoizolacja na krokwiach w Niemczech... czytaj dalej » Wybierając pokrycie dachowe należy kierować się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim...czytaj dalej »

Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach?

Co roku rośnie ilość osób, które zaciągają zobowiązanie na kilkadziesiąt następnych lat. Jednak, co w sytuacji, gdy mamy niskie dochody i chcemy starać się o kredyt hipoteczny?

Czytaj dalej »


Elewacja z kamienia naturalnego - jaki materiał wybrać? Szukasz drzwi wysokiej jakości? Sprawdź
Podpowiadamy, jakie kamienie będą najtrwalsze i ile kosztuje zrobienie kamiennej elewacji. czytaj dalej » Wystarczy zdecydować się na model, który jest izolacyjny cieplnie i nie przepuszcza zimnego powietrza do wewnątrz i... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Property Group

GetHome - ogłoszenia nieruchomości, mieszkań i domów

Aktualny numer

2/2020
Ekspert Budowlany 2/2020
W numerze m.in.:
  • - Co decyduje o jakości wykonania izolacji ze styropianu?
  • - Powietrzne pompy ciepła – nowoczesne ogrzewanie domów

Forum

sakana  | 
28-05-2020, 10:00
 | 
1
stewartalice830  | 
28-05-2020, 05:51
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
132
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
128
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
126
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
106
polamaku  | 
06-08-2014, 00:22
 | 
99
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2020
Ekspert Budowlany do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.
Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do do pobrania w formacie PDF. Zaloguj się i zobacz nowe wydanie.

Ciekawe strony

 

fototapety na ścianę Uwalls.pl

Ekspert Budowlany - zlecenia

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Rekuperacja

Aktualności:

Budowa:

Instalacje:

Wnętrza:

Ogród:

Prawo:

Produkty:

Portal budowlany:

Magazyn:

Polecamy:

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl