EkspertBudowlany.pl

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Redakcja | 2008-04-29
Rys. 1. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej: 1 – zwody, 2 – przewód oprowadzający, 3 – złącze kontrolne (śrubowe), 4 – przewód uziemiający, 5 – sztuczny uziom otokowy

Rys. 1. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej: 1 – zwody, 2 – przewód oprowadzający, 3 – złącze kontrolne (śrubowe), 4 – przewód uziemiający, 5 – sztuczny uziom otokowy

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Zobacz także

Brama bezpieczna na co dzień. Jak to działa?

Brama bezpieczna na co dzień. Jak to działa? Brama bezpieczna na co dzień. Jak to działa?

Brama to skomplikowany mechanizm o dużych gabarytach. Naciskając przycisk pilota, albo obsługując ją ręcznie zapominamy, że uruchamiamy złożone urządzenie. Dlatego brama musi być niezawodna, lekka w obsłudze...

Brama to skomplikowany mechanizm o dużych gabarytach. Naciskając przycisk pilota, albo obsługując ją ręcznie zapominamy, że uruchamiamy złożone urządzenie. Dlatego brama musi być niezawodna, lekka w obsłudze i, co najważniejsze, bezpieczna dla użytkowników. Zanim wybierzemy bramę pasującą do domu powinniśmy przyjrzeć się z bliska rozwiązaniom, które mają podnieść poziom naszego bezpieczeństwa.

Jak zabezpieczyć się przed czademCzujniki CO

Jak zabezpieczyć się przed czademCzujniki CO Jak zabezpieczyć się przed czademCzujniki CO

Przeważająca większość zaczadzeń ma miejsce w okresie sezonu grzewczego, dlatego szczególnie ważne jest podejmowanie w tym czasie działań mających na celu ograniczenie lub całkowitą eliminację ryzyka zatrucia...

Przeważająca większość zaczadzeń ma miejsce w okresie sezonu grzewczego, dlatego szczególnie ważne jest podejmowanie w tym czasie działań mających na celu ograniczenie lub całkowitą eliminację ryzyka zatrucia tym gazem. W krajach zachodnich standardem jest montowanie co najmniej jednego czujnika czadu na każdej kondygnacji budynku. Niestety w Polsce nadal mało osób zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa wiążącego się z użytkowaniem urządzeń spalających paliwo w trakcie swojej pracy. Czujniki czadu...

Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno...

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno kamery przeznaczone do podstawowych audytów budowlanych i elektrycznych z zakresem pomiarowym do 280°C i detektorem 160x120 pix (testo 865), jak i do działów utrzymania ruchu z szerokim zakresem pomiarowym do 650°C, detektorem 320x240 pix i czułością

Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej

Rys. 2. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej – minimalne wymiary materiałów wg PN-IEC 61024-1:2001: 1 – zwód poziomy (niski) z drutu lub linki, stal ocynkowana lub nierdzewna 50 mm2/ø 8 mm, miedź 35 mm2/ø 7 mm, aluminium 70 mm2/ø 10 mm, 2 – przewód odprowadzający z drutu lub linki stal ocynk. lub nierdzewna 50 mm2/ø 8 mm, miedź 16 mm2/ø 5 mm, aluminium25 mm2/ø 6 mm, 3 – złącze kontrolne  (śrubowe), 4 – osłona z kątownika  stalowego ocynkowanego 50×50×5 mm, 5 – przewód uziemiający z drutu przekroje jak przewód odprowadzający, 6 – uziom otokowy z drutu stal ocynk. lub nierdzewna 80 mm2/ø 10 mm, miedź drut lub linka 50 mm2/ø 8 mm, 2/ø 8 mm

Ochrona odgromowa budynku jednorodzinnego składa się z piorunochronnej instalacji zewnętrznej oraz ochrony wewnętrznej, złożonej z połączeń wyrównawczych i aparatury chroniącej przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego, a także przed przepięciami łączeniowymi, które mogą powstać w elektrycznej sieci zasilającej budynek. Standardowa instalacja zewnętrzna ani elementy ochrony wewnętrznej nie eliminują możliwości uderzenia pioruna w budynek lub w jego pobliże. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed skutkami takiego uderzenia.

Zewnętrzna instalacja piorunochronna ma przyjąć uderzenie i bezpiecznie odprowadzić prąd piorunowy do ziemi. Należy zdawać sobie sprawę, że nawet najlepsza ochrona daje tylko, albo aż, około 98% pewności. Czy budynek musi mieć ochronę zewnętrzną, ustala się w oparciu o zasady zawarte w normach (tabela 1), oceniając stopień zagrożenia budynku.

Zagrożenie to zależy od wielkości powierzchni dachu i wysokości budynku, położenia w terenie i w stosunku do innych obiektów, konstrukcji i pokrycia dachu, a także od liczby osób przebywających w budynku oraz od wysokości ewentualnych strat powstałych w wyniku uderzenia pioruna. Zgodnie z postanowieniami normy, wolno stojący budynek (niewystępujący w zwartej zabudowie) wymaga zastosowania ochrony, jeżeli jego wysokość przekracza 15 m, a powierzchnia 500 m². Określenie użyte w normie jest niezbyt precyzyjne, należy domniemywać, że chodzi o powierzchnię rzutu dachu na płaszczyznę terenu, czyli w praktyce powierzchnię zabudowy. Ochrona jest także niezbędna (niezależnie od wysokości budynku), jeżeli dom wykonany jest z materiałów łatwo zapalnych lub gdy, obliczony według zasad określonych w normie, wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza dopuszczalną wartość.

Rys. 3. Fragment zwodu na dachu krytym dachówką Rys. 4. Zwód pionowy dla ochrony murowanego kominka [1]: 1 – uchwyty mocujące, 2 – kominek, 3 – granica strefy ochronnej, 4 – zwód pionowy, α – kąt określany wg normy.
Zwód pionowy dla ochrony wywietrzaka z tworzywa sztucznego

Rys. 5. Zwód pionowy dla ochrony wywietrzaka z tworzywa sztucznego

Zgodnie z normą budynek znajdujący się w zwartej zabudowie to obiekt, do którego przylegają bezpośrednio co najmniej z dwóch stron budynki sąsiednie i którego poziom dachu nie przekracza więcej niż o 6 m poziomu dachów budynków sąsiednich. Do budynków w zwartej zabudowie zalicza się również domy mieszkalne, których powierzchnia nie przekracza 1000 m², jeżeli sąsiadujące z nimi budynki, o analogicznym zróżnicowaniu wysokości jak uprzednio, są usytuowane w odległości nie większej niż podwójna wysokość rozpatrywanego obiektu. Instalacja piorunochronna składa się z następujących części (rys. 1):

 • zwodów (zwykle poziomych) układanych na kalenicy i murowanych kominach oraz w miarę potrzeby na połaci dachowej; ze zwodami łączy się wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się na dachu; zwody muszą być wykonane z materiału odpowiedniej grubości (rys. 2),
 • przewodów odprowadzających ułożonych na ścianach budynku i łączących zwody z przewodami uziemiającymi; bez względu na wielkość budynku przewodów odprowadzających nie może być mniej niż dwa, przewodów uziemiających ułożonych w dolnych częściach ścian i połączonych za pomocą złącz kontrolnych z przewodami odprowadzającymi, a z drugiej strony z uziomem,
 • uziomu naturalnego lub uziomów sztucznych: otokowego lub indywidualnych uziomów pionowych względnie poziomych.

Do uziomu przyłącza się punkt zerowy tablicy elektrycznej, rurociągi i inne metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu, w ziemi. Do wykonania instalacji należy stosować odpowiednie materiały, których parametry określają normy. Rodzaj materiału i jego parametry zestawiono w tabelach 2, 3 i 4. Natomiast na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono przykładowe szczegóły wykonania instalacji na dachu budynku. Odnośnie wymiarów stosowanych materiałów występuje rozbieżność w zaleceniach zawartych w normie z roku 1986 i normie z roku 2001.

Połączenie blaszanego pokrycia dachu z przewodem odprowadzającym

Rys. 6. Połączenie blaszanego pokrycia dachu z przewodem odprowadzającym: 1 – blacha – pokrycie dachu, 2 – złącze/połączenie przewodu odprowadzającego z blaszanym pokryciem dachu, 3 – przewód odprowadzający, 4 – złącze kontrolne (śrubowe), 5 – osłona z kątownika stalowego, 6 – przewód uziemiający, 7 – uziom otokowy.

Dotyczy ona grubości drutu stosowanego do wykonania zwodów i przewodów odprowadzających. W tej sprawie Polski Komitet Normalizacyjny zajął następujące stanowisko, podane w piśmie NKP 55/S/78/2002 z dnia 12.11.2002 r.: „Wprowadzona do stosowania norma PN-IEC 61024-1:2001 nie zastępuje normy PN-86/E-05003/01. Obie te normy są obowiązujące. Przy występowaniu różnic w postanowieniach należy – formalnie – kierować się zasadą stosowania postanowień normy wydanej z datą późniejszą. Gdy chodzi o wymiary drutu, to – w myśl tej zasady – zalecane jest stosowanie drutu Ø 8 mm, a nie Ø 6 mm. Nie wyklucza to jednak możliwości stosowania dotychczasowej normy i drutu Ø 6 mm. Daje to, oczywiście, mniejszy margines bezpieczeństwa, ale w wielu przypadkach jest uzasadnione wynikami dotychczasowych doświadczeń. Decyzja powinna należeć do projektanta.”

Zarówno inwestor, jak i projektant muszą rozstrzygać, czy lepiej wykonać instalację z drutu o mniejszej czy większej średnicy. Za większą przemawia dłuższa trwałość oraz zastosowanie nowszej normy, za mniejszą – niższe koszty oraz tradycja – wielka liczba instalacji wykonanych według starej normy.

Rys. 7. Połączenie metalowych elementów budynku wykorzystanych
w instalacji piorunochronnej: 1 – blacha – pokrycie dachu, 2 – połączenie blachy na dachu z blachą na ścianie, 3 – połączenie przewodu z blachą na ścianie, 4 – złącze kontrolne (śrubowe), 5 – osłona z kątownika stalowego, 6 – przewód uziemiający, 7 – uziom otokowy.
Rys. 8. Sztuczny uziom fundamentowy
Zestawienie ważniejszych norm dotyczących ochrony odgromowej

Tabela 1. Zestawienie ważniejszych norm dotyczących ochrony odgromowej.

Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej

Tabela 2. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej (według PN-86/E-05003/01)

Wiele elementów budynku może być wykorzystanych jako zwody, przewody odprowadzające lub uziomy. Pozwala to znacznie obniżyć koszty, a także poprawić estetykę domu. Zamiast na przykład układania na dachu zwodów z drutu, można wykorzystać blachę pokrycia dachowego ułożoną na niepalnym lub trudno zapalnym podłożu, jeżeli ma grubość nie mniejszą niż 0,5 mm. Tak cienka blacha w chwili uderzenia pioruna może ulec perforacji. Grozi to zalaniem pomieszczeń. Jeżeli więc na najwyższej kondygnacji znajdują się cenne przedmioty wymagające ochrony, niezbędne jest albo zastosowanie klasycznych zwodów, albo użycie blachy grubości podanej w tabeli 4. Blacha na dachu wykorzystywana jako zwody nie powinna być pokryta materiałem izolacyjnym. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie cienka warstwa farby ochronnej, warstwa asfaltu grubości 0,5 mm lub warstwa PVC grubości 1 mm nie stanowią warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych. Jeżeli jako zwód wykorzystuje się blachę, a na ścianach niezbędne jest ułożenie przewodów odprowadzających, blachę można połączyć z przewodem w sposób pokazany na rysunku 6. Jeżeli dodatkowo wykorzystuje się metalowe pokrycie ściany, należy wykonać połączenia jak na rysunku 7.

W budynku jednorodzinnym jako zwody naturalne należy ponadto wykorzystywać:

 • zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu,
 • elementy metalowe wystające ponad dach,
 • zbrojenia żelbetowych elementów ścian i fundamentów,
 • stalowe słupy nośne.
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej

Tabela 3. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie  odgromowej (według PN-IEC 61024-1:2001).

Minimalne wymiary metalowych blach lub rur stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego

Tabela 4. Minimalne wymiary metalowych blach lub rur stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego (według PN-IEC 61024-1:2001).

Zwody wysokie na dachu z materiału palnego

Rys. 9. Zwody wysokie na dachu z materiału palnego: a=0,6 m, b=0,4 m, c=0,15 m, d=2,0 m

Norma zaleca wykorzystywać jako uziomy naturalne:

 • metalowe podziemne nieizolowane od ziemi części chronionych obiektów budowlanych,
 • nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (pokrycie betonu warstwą przeciwwilgociową za pomocą malowania nie należy uważać za warstwę izolacyjną),
 • metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich, znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu (pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub taśmy „Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych. Za warstwę izolacyjną uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem),
 • uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu.

Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych, należy wykonać uziom sztuczny. Przy czym zaleca się stosowanie uziomów fundamentowych (rys. 8). Układa się je w trakcie wykonywania wykopów i prac fundamentowych, są więc tańsze od układanego niezależnie uziomu otokowego wokół budynku.

W budownictwie jednorodzinnym występują także budynki o charakterze zabytkowym, których dachy pokryte są gontem lub słomą. W takim przypadku konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy elementami instalacji piorunochronnej a podłożem (rys. 9). Ponadto gałęzie pobliskich drzew muszą być oddalone o co najmniej 2 m od elementów instalacji piorunochronnej ułożonej na tego typu dachu.

Umieszczona na dachu antena radiowa lub telewizyjna wymaga ochrony, nawet wtedy, gdy sam budynek nie musi mieć instalacji piorunochronnej. Maszt antenowy powinien być połączony z uziomem naturalnym lub sztucznym (rys. 10). Natomiast nad anteną talerzową należy rozpiąć klatkę z wysokich poziomych zwodów (rys. 11).

 Uziemienie masztu antenowego

Rys. 10. Uziemienie masztu antenowego: a – uziom pionowy, b – uziom poziomy [2].

Siatka z wysokich zwodów poziomych dla ochrony anteny talerzowej

Rys. 11. Siatka z wysokich zwodów poziomych dla ochrony anteny talerzowej

W budynkach jednorodzinnych pojawia się coraz więcej drogich i bardzo czułych na przepięcia urządzeń. Zagrożenia przepięciami wywołanymi uderzeniem piorunu (nawet w sporej odległości od budynku) czy też przepięciami spowodowanymi czynnościami łączeniowymi w sieciach zasilających są szczególnie groźne na terenach podmiejskich i w małych miastach lub wsiach. Ochrona wewnętrzna ma na celu ograniczenie skutków tych zjawisk. Dlatego należy ją stosować także wtedy, gdy budynek nie wymaga ochrony zewnętrznej. Ochrona taka powinna być kompleksowa i obejmować:

 • wykonanie połączeń wyrównawczych,
 • zainstalowanie ograniczników przepięć.

Wykonanie połączeń wyrównawczych polega na zainstalowaniu głównej szyny ekwipotencjalnej oraz połączenie z nią punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych rur wchodzących do budynku, dodatkowych połączeń wyrównawczych (m.in. w łazienkach), uziomu instalacji odgromowej (jeżeli występuje ochrona zewnętrzna) itp.

Ochronnik przeciwprze- pięciowy typu „1+2”

Fot. 1. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu „1+2” (dawnej klasy „B+C”)

Instalowane w budynkach ograniczniki przepięć dzielą się na trzy typy: 1, 2, 3 według normy PN-EN 61643-11:2006+A11:2007. Do oznaczeń tych przyporządkowane są cyfry rzymskie I, II i III odpowiadające klasom prób. Ograniczniki mają za zadanie bezpieczne przyjęcie fali przepięciowej i odprowadzenie prądu przepięciowego do uziomu, a nie do instalacji. Stosowane są ograniczniki warystorowe i iskiernikowe. Rezystancja (opór) warystora zmniejsza się w miarę wzrostu napięcia. Dlatego też fala przepięciowa o dużo wyższej wartości niż napięcie robocze instalacji powoduje gwałtowne obniżenie jego rezystancji, co pozwala na swobodny odpływ do uziomu prądu wywołanego przepięciem. Po zaniku fali przepięciowej rezystancja warystora powraca do swojej normalnej wartości i prąd przestaje płynąć przez ogranicznik. Ograniczniki iskiernikowe podczas normalnej pracy tworzą przerwę w obwodzie. W momencie pojawienia się przepięcia następuje przepływ prądu wyładowczego, zanikający po określonym czasie. W ogranicznikach iskiernikowych wydmuch gazów następuje na zewnątrz, wymagane jest więc zachowanie odstępu od materiałów palnych. Ograniczniki zabezpieczają nie tylko przed przepięciami pochodzenia burzowego, ale także przed przepięciami o charakterze łączeniowym, które mogą wystąpić w sieci zasilającej budynek.

Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3

Fot. 2. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3 (dawnej klasy „D”) 

Ograniczniki typu 1 (dawnej klasy „B”) umieszcza się w złączu budynku, przy czym w zależności od systemu sieci zasilającej są to trzy lub cztery ograniczniki. W sieci czteroprzewodowej, ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN, instaluje się trzy aparaty. W sieci TN-S – pięcioprzewodowej, z odrębnymi przewodami PE i N instaluje się cztery ograniczniki. Ograniczniki typu 2 (dawnej klasy „C”) umieszcza się w rozdzielnicy budynku. Można również zastosować aparaty zespolone typu „1+2” (dawnej klasy „B+C”) (fot. 1), umieszczając je w rozdzielnicy budynku. To ostatnie rozwiązanie doskonale nadaje się do budynków jednorodzinnych. Natomiast ograniczniki typu 3 (dawnej klasy „D”) umieszcza się bezpośrednio przy chronionych odbiornikach lub w rozdzielnicy, jeżeli budynek jest niezbyt rozległy (fot. 2). Ograniczniki typu 3 (dawnej klasy „D”) mogą być montowane w puszkach i listwach oraz kanałach instalacyjnych, włączane do gniazdek wtyczkowych, a także wbudowane w listwy zasilające sprzęt komputerowy lub radiowo-telewizyjny. Należy podkreślić, że stosowanie tylko ograniczników typu 3 (dawnej klasy „D”) nie zapewnia pełnej ochrony sprzętów elektronicznych.

Ogranicznik przepięć do gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym typu 3

Fot. 3. Ogranicznik przepięć do gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym typu 3 (dawnej klasy „D”)

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej należy dokonać jej odbioru oraz, zgodnie z normą, sporządzić jej metrykę, a także wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemień. Wartość dopuszczalnej rezystancji uziemienia zależy w dużej mierze od warunków gruntowych, a szczegółowe dane w tym zakresie zawierają normy. W trakcie odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją, jakość zastosowanych materiałów i prawidłowość połączeń. Z czynności tych należy sporządzić protokół. W trakcie eksploatacji instalacja piorunochronna powinna być poddawana okresowym badaniom, z których również należy sporządzić protokoły.

Literatura

 1. Sowa: „Kompleksowa ochrona odgromowa przepięciowa”, Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2005.
 2. A. Sowa A: „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów nadawczo-odbiorczych”, „Elektroinstalator”, nr 4/2000.
 3. Materiały i katalogi firmy DEHN.
 4. Materiały i katalogi firmy Legrand.
 5. Materiały i katalogi firmy A.H. Kraków.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Renek60 Renek60, 08.10.2015r., 21:01:35 Ja nie miałem żadnych wątpliwości czy założyć instalację odgromową czy nie. Jak jakiś czas temu ostro uderzyło w mój piorunochron to pomyślałem wtedy co by było gdybym go nie miał. Niestety znam też takie osoby które po prostu nie tyle zapominają o odgromówce ale po prostu nie montują jej bo chcą zaoszczędzić. Jak dla mnie to totalna głupota i nie myślenie o bezpieczeństwie swoim i rodziny. Ważne żeby zakładała ją solidna firma. Nie ma co się w tej kwestii zastanawiać tylko zamawiać ekipę i niech montują.

Powiązane

Jak prawidłowo układać przewody elektryczne

Jak prawidłowo układać przewody elektryczne Jak prawidłowo układać przewody elektryczne

Do stworzenia bezpiecznej i bezawaryjnej instalacji elektrycznej potrzebny jest starannie przemyślany projekt, uwzględniający potrzeby użytkowników, i przewidywane obciążenia. Ważny jest ponadto odpowiedni...

Do stworzenia bezpiecznej i bezawaryjnej instalacji elektrycznej potrzebny jest starannie przemyślany projekt, uwzględniający potrzeby użytkowników, i przewidywane obciążenia. Ważny jest ponadto odpowiedni dobór i prawidłowe ułożenie przewodów.

Jak wybrać generator prądu?

Jak wybrać generator prądu? Jak wybrać generator prądu?

Czy ktoś jeszcze pamięta, co to był 20. stopień zasilania? Były to nieoczekiwane wyłączenia prądu w Polsce za czasów PRL-u. Czasem żartowano sobie, że może być jeszcze wyższy stopień – 21., czyli całkowity...

Czy ktoś jeszcze pamięta, co to był 20. stopień zasilania? Były to nieoczekiwane wyłączenia prądu w Polsce za czasów PRL-u. Czasem żartowano sobie, że może być jeszcze wyższy stopień – 21., czyli całkowity brak prądu. Jeśli jednak jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, letniskowego lub działki, musimy się liczyć z całkowitym brakiem zasilania. Warto więc przemyśleć zakup niewielkiego generatora prądu. Podpowiadamy, jak wybrać odpowiednie urządzenie i jak zadbać o jego kondycję, aby bezawaryjnie...

Jak wybierać osprzęt elektryczny?

Jak wybierać osprzęt elektryczny? Jak wybierać osprzęt elektryczny?

Inwestorzy, którzy wykańczają i remontują swoje domy lub mieszkania, coraz częściej wybierają osprzęt elektryczny o wyszukanym wzornictwie, dopasowując go do koloru ścian, podłóg, a nawet mebli, a więc...

Inwestorzy, którzy wykańczają i remontują swoje domy lub mieszkania, coraz częściej wybierają osprzęt elektryczny o wyszukanym wzornictwie, dopasowując go do koloru ścian, podłóg, a nawet mebli, a więc do stylu, w jakim urządzone jest wnętrze. A jest w czym wybierać, ponieważ producenci stale wprowadzają nowe kolekcje, odpowiadające najnowszym trendom wzorniczym.

Instalacje elektryczne w łazience

Instalacje elektryczne w łazience Instalacje elektryczne w łazience

Projektując i urządzając łazienkę, należy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale także zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkownikom.

Projektując i urządzając łazienkę, należy kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale także zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkownikom.

Gniazda i łączniki w instalacjach elektrycznych

Gniazda i łączniki w instalacjach elektrycznych Gniazda i łączniki w instalacjach elektrycznych

W każdej standardowej instalacji elektrycznej występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania instalacji.

W każdej standardowej instalacji elektrycznej występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania instalacji.

Gniazda wtyczkowe i łączniki w instalacjach elektrycznych

Gniazda wtyczkowe i łączniki w instalacjach elektrycznych Gniazda wtyczkowe i łączniki w instalacjach elektrycznych

W każdej standardowej instalacji elektrycznej występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania instalacji.

W każdej standardowej instalacji elektrycznej występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania instalacji.

Bezpieczne instalacje elektryczne

Bezpieczne instalacje elektryczne Bezpieczne instalacje elektryczne

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w budynku, a także właściwie dobrany osprzęt elektroinstalacyjny gwarantują bezawaryjną eksploatację urządzeń elektrycznych, a przede wszystkim bezpieczeństwo...

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w budynku, a także właściwie dobrany osprzęt elektroinstalacyjny gwarantują bezawaryjną eksploatację urządzeń elektrycznych, a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników.

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt, oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt, oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych.

news ThermaSmart PRO do ochrony instalacji

ThermaSmart PRO do ochrony instalacji ThermaSmart PRO do ochrony instalacji

Dzięki bliskiej współpracy z partnerami firmy Thermaflex opracowano kompletne rozwiązanie izolacyjne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. ThermaSmart PRO wyróżniają wysoka jakość, wydajność...

Dzięki bliskiej współpracy z partnerami firmy Thermaflex opracowano kompletne rozwiązanie izolacyjne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. ThermaSmart PRO wyróżniają wysoka jakość, wydajność oraz wytrzymałość.

Dlaczego warto inwestować w czujniki czadu?

Dlaczego warto inwestować w czujniki czadu? Dlaczego warto inwestować w czujniki czadu?

Czujniki czadu to najbardziej skuteczne urządzenia, chroniące przed - czasem śmiertelnym w skutkach - zatruciem tlenkiem węgla. To właśnie elektroniczny detektor czadu alarmuje mieszkańców, kiedy stężenie...

Czujniki czadu to najbardziej skuteczne urządzenia, chroniące przed - czasem śmiertelnym w skutkach - zatruciem tlenkiem węgla. To właśnie elektroniczny detektor czadu alarmuje mieszkańców, kiedy stężenie bezwonnego i bezbarwnego gazu w powietrzu przekracza minimalny dopuszczony poziom i często jest ostatnią szansą na ratunek. Niestety, statystyki prowadzone przez Państwową Straż Pożarną pokazują, że co roku kilkadziesiąt osób ginie wskutek zatrucia czadem, a aż kilkaset trafia do szpitala. Co warto...

Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe - takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki - sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe - takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki - sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

Ile kosztuje instalacja c.o.?

Ile kosztuje instalacja c.o.? Ile kosztuje instalacja c.o.?

Zastosowanie określonego typu instalacji c.o. o danej temperaturze czynnika grzewczego wpływa na koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku. Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć koszty użytkowania domu ogrzewanego...

Zastosowanie określonego typu instalacji c.o. o danej temperaturze czynnika grzewczego wpływa na koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku. Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć koszty użytkowania domu ogrzewanego za pomocą niskotemperaturowych źródeł ciepła, jak np. pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.

Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów

Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów

Rozważając ogrzewanie budynku, szczególnie jednorodzinnego, inwestorzy coraz częściej decydują się na pompy ciepła, pobierające darmową energię z otoczenia. Coraz ważniejsze miejsce wśród wybieranych urządzeń...

Rozważając ogrzewanie budynku, szczególnie jednorodzinnego, inwestorzy coraz częściej decydują się na pompy ciepła, pobierające darmową energię z otoczenia. Coraz ważniejsze miejsce wśród wybieranych urządzeń zajmują pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza zewnętrznego - proste i stosunkowo tanie, choć wymagające dobrego zaplanowania ich roli w systemie grzewczym.

Jak dobrać podgrzewacz wody

Jak dobrać podgrzewacz wody Jak dobrać podgrzewacz wody

Oferowane przez producentów nowoczesne urządzenia zużywają mało energii, a przy tym potrafią w szybki sposób przygotować ciepłą wodę użytkową przy jednoczesnym komforcie obsługi oraz wysokiej jakości i...

Oferowane przez producentów nowoczesne urządzenia zużywają mało energii, a przy tym potrafią w szybki sposób przygotować ciepłą wodę użytkową przy jednoczesnym komforcie obsługi oraz wysokiej jakości i wydajności.

Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji

Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji

Artykuł przybliża temat instalacji do przygotowywania ciepłej  wody użytkowej (c.w.u.) oraz instalacji, które wraz z przygotowywaniem c.w.u. wspomagają ogrzewanie. Przedstawiono kilka wariantów rozwiązań...

Artykuł przybliża temat instalacji do przygotowywania ciepłej  wody użytkowej (c.w.u.) oraz instalacji, które wraz z przygotowywaniem c.w.u. wspomagają ogrzewanie. Przedstawiono kilka wariantów rozwiązań technicznych ubogaconych o rysunki poglądowe.

Pompy ciepła - zasady działania

Pompy ciepła - zasady działania Pompy ciepła - zasady działania

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (wykorzystując...

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (wykorzystując potencjał do efektywniejszego wykorzystania energii) oraz gospodarstw domowych (np. wentylacyjne powietrze wyrzutowe).

Nowoczesne grzejniki

Nowoczesne grzejniki Nowoczesne grzejniki

Od czasów kiedy standardem w instalacji grzewczej były żeliwne grzejniki zmieniło się wiele. Obecnie producenci proponują estetyczne płytowe grzejniki w pełnej palecie kolorów, aby możliwie najlepiej skomponować...

Od czasów kiedy standardem w instalacji grzewczej były żeliwne grzejniki zmieniło się wiele. Obecnie producenci proponują estetyczne płytowe grzejniki w pełnej palecie kolorów, aby możliwie najlepiej skomponować je z wystrojem wnętrz. Nowoczesne grzejniki są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły współpracować z niskotemperaturowymi źródłami ciepła i efektywnie oddawać ciepło przy temperaturze zasilania 50°C.

Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów

Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów

Dom niskoenergetyczny może zostać wybudowany w różnych technologiach, spełniających kryteria przewodzenia ciepła.

Dom niskoenergetyczny może zostać wybudowany w różnych technologiach, spełniających kryteria przewodzenia ciepła.

Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania?

Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania? Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania?

Powierzchnie podłóg z ogrzewaniem podłogowym pokrywa się materiałami o wysokiej przewodności cieplnej – terakotą, gresem czy kamieniem naturalnym. Należy przy tym pamiętać, że taka podłoga ulega w ciągu...

Powierzchnie podłóg z ogrzewaniem podłogowym pokrywa się materiałami o wysokiej przewodności cieplnej – terakotą, gresem czy kamieniem naturalnym. Należy przy tym pamiętać, że taka podłoga ulega w ciągu doby zmiennym czynnikom termicznym...

Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja?

Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja? Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Jest to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które z powodzeniem...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Jest to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które z powodzeniem wypiera z zastosowania zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba.

Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć

Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć

Współczesne kominki elektryczne spełniają najwyższe kryteria pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Co warto o nich wiedzieć, zanim zdecydujemy się na zakup takiego kominka?

Współczesne kominki elektryczne spełniają najwyższe kryteria pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Co warto o nich wiedzieć, zanim zdecydujemy się na zakup takiego kominka?

Jakie włączniki wybrać do łazienki?

Jakie włączniki wybrać do łazienki? Jakie włączniki wybrać do łazienki?

Wybór włącznika zależy od pomieszczenia, w którym ma być zastosowany. Na co więc zwrócić uwagę, wybierając włączniki do łazienki?

Wybór włącznika zależy od pomieszczenia, w którym ma być zastosowany. Na co więc zwrócić uwagę, wybierając włączniki do łazienki?

Dlaczego zawory grzejnikowe stukają?

Dlaczego zawory grzejnikowe stukają? Dlaczego zawory grzejnikowe stukają?

Czytelniczka „Eksperta Budowlanego” zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o poradę. Problem dotyczył stukających grzejników w instalacji c.o. w domu wielorodzinnym. Wyjaśniamy przyczyny hałasujących...

Czytelniczka „Eksperta Budowlanego” zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o poradę. Problem dotyczył stukających grzejników w instalacji c.o. w domu wielorodzinnym. Wyjaśniamy przyczyny hałasujących zaworów grzejnikowych oraz radzimy, jak zapobiegać temu zjawisku.

Montaż rekuperatora w remontowanym domu

Montaż rekuperatora w remontowanym domu Montaż rekuperatora w remontowanym domu

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze...

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Najnowsze produkty i technologie

Energooszczędne rozwiązania na poddaszu

Energooszczędne rozwiązania na poddaszu Energooszczędne rozwiązania na poddaszu

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań na poddaszu już w trakcie budowy domu, poza oczywistymi korzyściami dla portfela, zapewnia komfort mieszkańcom i zdrowe warunki użytkowania wnętrz. Odpowiednio...

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań na poddaszu już w trakcie budowy domu, poza oczywistymi korzyściami dla portfela, zapewnia komfort mieszkańcom i zdrowe warunki użytkowania wnętrz. Odpowiednio dobrane okna dachowe, ale także produkty montażowe i przesłony pozwalają zmniejszyć koszty ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Sprawdź, które rozwiązania sprawdzą się najlepiej.

Pomysł na małą łazienkę

Pomysł na małą łazienkę Pomysł na małą łazienkę

Małe jest piękne! Powinien o tym pamiętać każdy właściciel mieszkania z niewielką łazienką. Obszerny, luksusowy pokój kąpielowy nie jest jedynym pomysłem na komfortową i ładną łazienkę, a nieduże pomieszczenie...

Małe jest piękne! Powinien o tym pamiętać każdy właściciel mieszkania z niewielką łazienką. Obszerny, luksusowy pokój kąpielowy nie jest jedynym pomysłem na komfortową i ładną łazienkę, a nieduże pomieszczenie ma też swoje zalety, takie jak łatwość skutecznego ogrzania oraz uzyskanie wrażenia przytulności.

Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci?

Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci? Sklep budowlany online – czy warto kupować materiały budowlane w sieci?

Sklep budowlany online czy sklep stacjonarny? Gdzie kupować materiały budowlane? Zobacz nasze podpowiedzi i obserwacje.

Sklep budowlany online czy sklep stacjonarny? Gdzie kupować materiały budowlane? Zobacz nasze podpowiedzi i obserwacje.

Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA

Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA Nieprawdopodobne stało się remontową codziennością… gładź polimerowa GTA

Perfekcyjnie gładkie i równe ściany to absolutny standard we wszystkich wnętrzach, a ewentualne nierówności mogą być tylko zamierzonym efektem wynikającym z projektu architekta. Przez dziesiątki lat ekipy...

Perfekcyjnie gładkie i równe ściany to absolutny standard we wszystkich wnętrzach, a ewentualne nierówności mogą być tylko zamierzonym efektem wynikającym z projektu architekta. Przez dziesiątki lat ekipy budowlane spowite były białymi obłokami, które powstawały w czasie mozolnego szlifowania ścian, aż w końcu to, co wydawało się mrzonką, stało się realne… Pojawiła się polimerowa gładź szpachlowa GTA i rozwiała chmury remontowego pyłu raz na zawsze.

Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia

Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia Mercedes PRO – cyfrowe centrum dowodzenia

Cyfrowe połączenie z pojazdem, telediagnostyka oraz planowanie tras tak, by ominąć korki w czasie rzeczywistym? To już możliwe i łatwe, dzięki usługom łącznościowym, które zapewnia Mercedes PRO – dzięki...

Cyfrowe połączenie z pojazdem, telediagnostyka oraz planowanie tras tak, by ominąć korki w czasie rzeczywistym? To już możliwe i łatwe, dzięki usługom łącznościowym, które zapewnia Mercedes PRO – dzięki nim można jeździć bezpieczniej, oszczędniej i przyjemniej.

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba?

Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba? Na czym polega odpowiednie oczyszczanie szamba?

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, im lepiej się nimi zajmiesz, tym dłużej będą trwać. Twoje szambo nie jest wyjątkiem, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jak właściwie je konserwować i w jaki...

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, im lepiej się nimi zajmiesz, tym dłużej będą trwać. Twoje szambo nie jest wyjątkiem, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, jak właściwie je konserwować i w jaki sposób preparat do szamb taki jak Biofos może w tym zadaniu pomóc.

Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy

Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy Twój dom zabezpieczony przed skutkami obfitych opadów deszczu i zalaniem piwnicy

Ulewy niosą za sobą podtopienia domów, a meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Zalanie grozi piwnicom również ze strony ścieków, szczególnie kiedy odpływ występuje poniżej...

Ulewy niosą za sobą podtopienia domów, a meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Zalanie grozi piwnicom również ze strony ścieków, szczególnie kiedy odpływ występuje poniżej kolektora ściekowego. Urządzenia odwadniające skutecznie zabezpieczą Twój dom.

Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania Jakość wody deszczowej i sposoby jej oczyszczania

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji,...

Według obiegowych opinii magazynowana w zbiornikach woda deszczowa może z czasem zagniwać i tym samym być niezdatna do dalszego wykorzystania. Opinii tych w żadnym wypadku nie można stosować do sytuacji, gdy deszczówka gromadzona jest w zbiornikach podziemnych i gdy wcześniej jest ona filtrowana.

Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej Zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich...

Systemy gromadzenia deszczówki, ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego, dzielą się na naziemne i podziemne. Zbiorniki naziemne mogą być umiejscowione zarówno na zewnątrz budynków, jak i w ich wnętrzach, np. w piwnicach.

Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata?

Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata? Kredyt hipoteczny 300 tys – jaka rata?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które udzielane jest na dłuższy okres – zazwyczaj na 20 czy 25 lat. Z tego też powodu warto zastanowić się, jaka będzie jego miesięczna rata, by mieć pełną świadomość...

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które udzielane jest na dłuższy okres – zazwyczaj na 20 czy 25 lat. Z tego też powodu warto zastanowić się, jaka będzie jego miesięczna rata, by mieć pełną świadomość regularnie ponoszonych wydatków w dłuższej perspektywie.

Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna?

Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna? Czy inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne jest opłacalna?

Fotowoltaika to rozwiązanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, które zyskuje coraz większą popularność. Na dachach polskich domów coraz częściej widzimy charakterystyczne niebieskie lub czarne panele....

Fotowoltaika to rozwiązanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, które zyskuje coraz większą popularność. Na dachach polskich domów coraz częściej widzimy charakterystyczne niebieskie lub czarne panele. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną z odnawialnego i ekologicznego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Dzięki fotowoltaice zyskujemy darmowy prąd i niezależność energetyczną. Jak działają ogniwa fotowoltaiczne, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki?

Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Szybka zmiana podłogi w Twoim domu

Szybka zmiana podłogi w Twoim domu Szybka zmiana podłogi w Twoim domu

Na rynek trafia właśnie całkowicie bezpłatne narzędzie, które ma szansę zrewolucjonizować proces wyboru i zakupu podłóg do domu. Wizualizator podłóg, który wprowadziła znana z innowacji polska marka Arbiton,...

Na rynek trafia właśnie całkowicie bezpłatne narzędzie, które ma szansę zrewolucjonizować proces wyboru i zakupu podłóg do domu. Wizualizator podłóg, który wprowadziła znana z innowacji polska marka Arbiton, to najnowocześniejsze i najbardziej dokładne tego typu narzędzie w Europie. Za pomocą trzech kliknięć możemy sprawdzić, jak w naszym salonie będzie wyglądać podłoga o różnych kolorach czy fakturach.

Jaki powinien być dom dla małej rodziny?

Jaki powinien być dom dla małej rodziny? Jaki powinien być dom dla małej rodziny?

Budowa własnego domu to bez wątpienia jedno z większych przedsięwzięć, z jakim można zmierzyć się w życiu. To tak naprawdę przygoda, która trwa przez kilka lat. Sama budowa to tylko jakiś jej etap. Potem...

Budowa własnego domu to bez wątpienia jedno z większych przedsięwzięć, z jakim można zmierzyć się w życiu. To tak naprawdę przygoda, która trwa przez kilka lat. Sama budowa to tylko jakiś jej etap. Potem następuje wykańczanie oraz urządzanie, kiedy to dom nabiera bardziej indywidualnego charakteru. Można się tym wszystkim bawić, można stresować i denerwować, szczególnie wtedy, gdy zdecydujemy się na nieruchomość zbyt dużą. Warto zatem do tematu podejść z rozwagą, tak by metraż dom był optymalny.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.