EkspertBudowlany.pl

Nowe przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi

Gwarancja i rękojmia w praktyce
Fot. www.freeimages.com

Gwarancja i rękojmia w praktyce


Fot. www.freeimages.com

25 grudnia 2014 r. weszła w życie istotna, także dla branży budowlanej, nowelizacja kodeksu cywilnego. W znaczący sposób określa ona na nowo prawa i obowiązki w relacjach między kupującym i sprzedającym, co oznacza, że w przypadku umów o dzieło i umów o roboty budowlane także między inwestorem a wykonawcą. Dotyczy ona w szczególności rękojmi i gwarancji oraz terminów, które one obejmują.

Zobacz także

Badanie uciążliwości zapachów w kompetencjach nadzoru budowlanego

Badanie uciążliwości zapachów w kompetencjach nadzoru budowlanego Badanie uciążliwości zapachów w kompetencjach nadzoru budowlanego

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Na czym polega ochrona jakości powietrza wg Prawa ochrony środowiska? Co o zapachach mówią polskie normy?

Badanie "uciążliwości zapachów" leży w kompetencjach organów nadzoru budowlanego. Na czym polega ochrona jakości powietrza wg Prawa ochrony środowiska? Co o zapachach mówią polskie normy?

Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia w praktyce Gwarancja i rękojmia w praktyce

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Do czego zobowiązuje gwarancja i co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Warto wiedzieć, jakie przysługują...

Gwarancja i rękojmia to pojęcia, które powinni znać wszyscy wykonawcy i konsumenci. Do czego zobowiązuje gwarancja i co zrobić, jeśli usługa budowlana ma wadę fizyczną? Warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa.

Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych?

Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych? Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych?

Ogrodzenie klinkierowe pasuje zarówno do nowoczesnego, jak i stylowego domu Dobrze wygląda w połączeniu z innymi materiałami, nie dominuje nad otoczeniem, a dobrze zaprojektowane i wykonane tworzy wraz...

Ogrodzenie klinkierowe pasuje zarówno do nowoczesnego, jak i stylowego domu Dobrze wygląda w połączeniu z innymi materiałami, nie dominuje nad otoczeniem, a dobrze zaprojektowane i wykonane tworzy wraz z domem udaną parę.

Nowelizacja, wprowadzona Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (DzU 2014 poz. 827) dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Wbrew brzmieniu nazwy ustawy, nie dotyczy ona wyłącznie obrotu konsumenckiego, lecz ma także istotny wpływ na obrót profesjonalny. Dla przedsiębiorców ważne jest, że obowiązujące do tej pory zasady chroniące konsumenta, jako stronę słabszą w relacjach z przedsiębiorcą, zostają przeniesione na stosunki między przedsiębiorcami.

Najistotniejsze zmiany dotykają kwestii rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, powodując zwiększoną odpowiedzialność sprzedawcy z jednoczesnym zwiększeniem uprawnień kupującego. Przepisy te stosuje się także odpowiednio do umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane, w związku z czym w dalszej części tekstu będziemy zamiennie używać pojęcia sprzedawca/wykonawca oraz kupujący/inwestor.

Rękojmia

Nowelizacja dokonuje poszerzenia zakresu definicji "wady fizycznej” rzeczy. Zgodnie z definicją, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej lub wybudowanej z umową. Niezgodność ta istnieje nawet wtedy, gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

Przykład: zamawiając garaż, inwestor poinformował wykonawcę, że zamierza parkować w nim duży samochód terenowy z zainstalowanym boksem dachowym. Jeśli wykonawca nie uwzględni tego przy instalacji bramy garażowej i samochód nie będzie mieścił się w garażu z zamontowanym boksem, będzie to wada fizyczna bramy.

Rzecz ma także wadę fizyczną, gdy dokonano nieprawidłowego montażu lub uruchomienia rzeczy, nawet gdy robił to samodzielnie kupujący (chyba, że działał niezgodnie z instrukcją).

Gdy rzecz wadliwa została zamontowana, inwestor będzie mógł żądać od wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady. W razie nie wykonania tego obowiązku przez wykonawcę, inwestor będzie uprawniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Warto podkreślić, że dotychczas uprawnienie do tzw. wykonania zastępczego przysługiwało inwestorowi jedynie w trakcie wykonywania robót (stosowany odpowiednio art. 636 kodeksu cywilnego), a nie w ramach rękojmi, która rozpoczyna się po ich odbiorze przez inwestora. Ta zmiana kodeksu jest potencjalnie niekorzystna dla wykonawcy, który powinien zadbać o odpowiednie umowne ograniczenie tego ryzyka.

W miejsce dotychczasowego uprawnienia do żądania od sprzedającego obniżenia ceny nowelizacja przyznaje kupującemu w przypadku wady rzeczy uprawnienie do złożenia jednostronnego oświadczenia o obniżeniu ceny czy wynagrodzenia. Oznacza to, że kupujący może sam wskazać kwotę, do jakiej cena za rzecz ma być obniżona. Pamiętać jednak należy, że w przypadku gdy dojdzie do postępowania sądowego, kupujący będzie musiał udowodnić zasadność wskazanej kwoty.

Poszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy dotyczy też możliwości przeciwstawienia się oświadczeniu kupującego o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny. Tak jak do tej pory, takie oświadczenie kupującego nie jest skuteczne, gdy sprzedawca niezwłocznie rzecz wadliwą wymieni na wolną od wad albo wadę usunie, lecz obecnie dodatkowym warunkiem przeciwstawienia się sprzedającego oświadczeniu kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny jest wymóg, aby ta wymiana lub usunięcie wady nie stwarzały nadmiernych kosztów lub trudności dla kupującego. Jak rozumieć pojęcia "nadmiernych kosztów lub trudności” określi orzecznictwo sądów.

Bardzo ważną regulacją dla profesjonalistów jest przepis, zgodnie z którym, w relacjach między przedsiębiorcami sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Terminy z rękojmi

Nowe regulacje wydłużają terminy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (dotychczas jeden rok), a w przypadku nieruchomości pięciu lat (dotychczas trzy lata).

Aby zachować roszczenie z tytułu rękojmi, nie jest już konieczne wnoszenie powództwa do sądu przed upływem okresu rękojmi. Wystarczy, że kupujący przed upływem tego okresu złoży sprzedawcy  oświadczenie, iż rzecz ma wady. Od tego oświadczenia o istnieniu wady rozpoczyna bieg roczny termin na zgłoszenie roszczeń o dokonanie naprawy lub wymiany rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 563 kodeksu cywilnego przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej twierdzeniu.

W tym samym rocznym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Jednak, gdy kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

Przykład: Pan A wybudował dom dla pana B. Na tydzień przed upływem pięciu lat od odbioru B powiadomił A o wadzie (przeciekaniu) dachu. Po kolejnych dwóch tygodniach B wezwał A do naprawy dachu w terminie 3 tygodni od otrzymania wezwania. B nie naprawił dachu w określonym terminie. W konsekwencji termin dla B do złożenia oświadczenia, np. o obniżeniu wynagrodzenia za budowę domu, rozpoczyna się dopiero dzień po upływie zakreślonego trzytygodniowego terminu.

Nowością jest również zawieszenie terminu do wykonania uprawnień z rękojmi, w sytuacji dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym innych uprawnień z rękojmi do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowelizacja wprowadza możliwość dochodzenia przez sprzedawcę tzw. roszczeń łańcuchowych, tj. roszczeń wobec poprzednich sprzedawców o zwrot poniesionych kosztów w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi.

Nowy przepis art. 576(1) kodeksu cywilnego brzmi:

§ 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 556 (1) § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

§ 2. Odpowiedzialność określona w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Przykład: Dystrybutor sprzedał klej hurtownikowi. Hurtownik przechowywał go latem w niewłaściwej temperaturze i klej stracił swoje właściwości. Od hurtownika kupił klej detalista, który wiedział o sposobie przechowywania kleju przez hurtownika. Detalista sprzedał klej wykonawcy, który wykorzystał go do przyklejenia najniższej półki wiszącej szafki kuchennej dla pani X (konsumenta). Pani X włożyła do szafki ozdobną drogą zastawę stołową. Dolna półka odkleiła się i stojące na niej talerze potłukły się. Pani X zażądała naprawy oraz zwrotu pieniędzy za potłuczone talerze. Wykonawca musiał w trybie pilnym zdemontować szafkę, przetransportować ją do swojego zakładu, naprawić i ponownie zamontować u Pani X, jak również zapłacić za talerze.

Wykonawca będzie mógł domagać się od detalisty naprawienia poniesionej szkody. Ten z kolei będzie miał analogiczne roszczenie do hurtownika. Co ważne, roszczenia te przedawnią się z upływem sześciu miesięcy od dnia poniesienia kosztów przez wykonawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się nie później jednak niż w dniu, w którym wykonawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

Gwarancja

Nowe przepisy o gwarancji, tak samo jak przepisy o rękojmi, zwiększają odpowiedzialność sprzedawcy. Udzielenie gwarancji nie jest już uzależnione od wydania przez gwaranta (sprzedawcy) dokumentu gwarancyjnego. Wystarczy, że sprzedawca złoży oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Określono również, jakie informacje muszą znajdować się w oświadczeniu gwarancyjnym, jakimi są m.in. nazwa i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej czy uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Jednak uchybienie wymaganiom zawarcia tych informacji w oświadczeniu gwarancyjnym nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. Każde nawet najkrótsze oświadczenie o istnieniu gwarancji może zostać uznane za udzielenie gwarancji. Dotyczy to także reklamy. Konsekwencją może być większa powściągliwość sprzedawców w zachwalaniu towarów.

Termin obowiązywania gwarancji zostaje wydłużony z jednego do dwóch lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Termin ten może być jednak zmieniony przez wyraźne zastrzeżenie gwaranta. Gwarant zobowiązany jest do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji niezwłocznie, najpóźniej do czternastu dni od dostarczenia przez uprawnionego rzeczy.

Co ważne, nowe przepisy przewidują, że w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Podsumowując, wprowadzane zmiany będą miały największe znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z innymi przedsiębiorcami, dla których dostosowanie się do wymogów nowych regulacji będzie z pewnością wyzwaniem. Ci przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w obrocie konsumenckim nie powinni mieć z tym większych problemów, jako że regulacje te wzorowane są przepisach stosowanych w obrocie z konsumentami.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Andrzej Andrzej, 29.05.2018r., 17:40:10 Dzień dobry. Firma zrobiła wykończenie łazienki z wymianą hydrauliki. Miesiąc później w czasie kąpieli z syfonu cieknie. Czy to jest przypadek gwarancji? Pozdrawiam, Andrzej N.
 • Redakcja Redakcja, 30.05.2018r., 14:06:37 Dzień dobry, może to być kwestia złego wykonawstwa lub wady produktu. Jeśli ma Pan gwarancję, to powinna ona objąć oba przypadki. Proszę zwrócić się do firmy/producenta sprzętów.
 • Wlodzimierz K. Wlodzimierz K., 03.07.2018r., 20:26:29 Dzien dobry. Po pol roku uzytkowania wanny przestal odbierac syfon, czy inwestor ma prawo zadac od wykonawcy w ramach rekojmi usuniecia problemu. Pozdrawiam Wlodzimierz K.
 • Redakcja Redakcja, 04.07.2018r., 13:57:30 Dzień dobry, proszę sprawdzić drożność syfonu - może jest po prostu zatkany i może Pan usunąć problem we własnym zakresie. Jeśli jednak jest Pan pewien, że syfon nie działa przez wadę konstrukcyjną lub materiałową, może Pan zwrócić się do producenta w ramach gwarancji.
 • Wlodzimierz K. Wlodzimierz K., 05.07.2018r., 07:34:29 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jestem wykonawcą łazienki i rozumiem że rękojmia za te pracę nie obejmuje czyszczenie syfonu po długim czasie uzytkownia. Pozdrawiam Włodzimierz K.
 • Mrta Mrta, 05.07.2018r., 23:27:01 Witam. Mam pytanie. Wynajełam firmę do pomalowania (renowacja) dachu i Pan powiedział że dostanę gwarancję tylko na rok, a z tego co mi wiadomo to na usługę jest 2 lata. I jak powinnam napisać umowę gwarancyjną bo on nie ma żadnej. I powiedział żebym ja napisała A ja się na tym nie znam.
 • Baku Baku, 17.08.2018r., 12:18:50 Witam, w ramach zmian lokatorskich (deweloperskich) została zamontowana w domu klimatyzacja. Po jakimś czasie okazało się, że została ona nieprawidłowo zamontowana (nie odkręcono zaworów), w wyniku czego spaliły się sprężarki. Nie przeprowadzono pierwszego uruchomienia przy oddawaniu sprzętu (kupujący nie widzieli, że trzeba to przeprowadzić). Czy powyższe obejmuje rękojmie/gwarancję od dewelopera?
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.09.2018r., 12:36:36 Ad Mrta - zgadza się - termin gwarancji zgodnie z ustawą wynosi 2 lata. Jednak strony mogą gwarancję w drodze umowy wydłużyć lub skrócić (dopuszcza to przepis art. 577 §4 kodeksu cywilnego). Strony mogą również postanowić, że gwarancja w ogóle nie będzie obowiązywać. Jeżeli jednak jest Pani konsumentem, to bezwzględnie przysługiwać będą Pani uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 558 §2 k.c.), które stosuje się odpowiednio do umów o dzieło. Niezależnie zatem od treści umowy o roboty budowlane, będzie Pani objęta ochroną ustawową. Odpowiadając natomiast na drugą część pytania, nie jest konieczne sporządzanie dodatkowej „umowy gwarancyjnej". Kształt roszczeń gwarancyjnych określa ustawa, dlatego wystarczającym jest, aby w umowie głównej wskazać termin obowiązywania gwarancji, jeżeli ma on być krótszy lub dłuższy niż dwa lata.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.09.2018r., 12:40:02 Ad Baku - opisany przez Pana przypadek wskazuje, że w tej sytuacji może znaleźć zastosowanie instytucja rękojmi za wady rzeczy (niezależnie od treści umowy) lub gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona). Montaż klimatyzacji stanowił wykonanie umowy o dzieło, a zatem zgodnie z art. 638 §1 i 2 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi za wady i gwarancji przy sprzedaży.
 • Magdalena Magdalena, 20.09.2018r., 08:43:20 Dzień dobry. Zakupiłam wiertarkę rok temu w lipcu. Podczas użytkowania odpadł uchwyt mocujący wiertło. Firma nie uznała reklamacji powołując się na:"DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE Z dnia 25 października 2011r. Artykuł 20:W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary konsumentowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w chwili wejścia przez konsumenta bądź osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik w fizyczne posiadanie towaru." Nie wiem co to znaczy. Przecież gdyby uchwyt był dobrze wykonany nie uszkodziłby się. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
 • MaciejF MaciejF, 21.09.2018r., 00:02:00 Mam pytanie, realizując zadanie bez umowy pisemnej, ale wykonując (nie od dziś) prace na rzecz ORANGE POLSKA, budując sieć magistralną. Dochodzi do sytuacji w której, nie zdążyłem zakończyć prac a już zostają uruchomione usługi na kablach które nie zostały odebrane przez ORANGE POLSKA. Czy mogę w takim przypadku, uchylić się od Gwarancji?
 • Michał Michał, 26.09.2018r., 11:15:59 Dzień Dobry, w X 2013r. był robiony remont elewacji bloku, Niestety farba płatami ponownie odpadła. Zarządca twierdzie, ze po upływie 3 letniej gwarancji (Google street vew zdjecia z 2014 pokazują iż farba na nich już odpadła po pół roku więc najprawdopodobniej jakieś zaniedbanie..) Nowe przepisy o 5 letniej rekojmi zaczely obowiazywac rok po ukonczeniu remontu. Czy działaja one może jeszcze wstecz tak aby można było złożyć reklamacje? Zarządca nieruchomości wycenił ponowny remont na 300K :(. Z góry dziękuję za Pomoc.
 • krzysztof krzysztof, 08.02.2019r., 06:15:42 Dzień dobry, mam pytanie - kupiłem nowe mieszkanie od Dewelopera. Przekazanie notarialne mieszkania w budynku odbyło się w lutym 2018 roku. Po wykonaniu remontu i wyposażeniu mieszkania wprowadziłem się na początku grudnia 2018r. W miesiącu listopadzie 2018r stwierdziliśmy z żoną że doszło do pęknięcia jednej z trzech szyb w pakiecie / szyby środkowe/j / w witrynie o wymiarach 2x2m. Problem zgłosiliśmy do firmy która w budynku wstawiała witryny i drzwi. Po około dwóch tygodniach witrynę firma wymieniła na własny koszt. Po 3 dniach stwierdziliśmy że doszło do pęknięcia szyby w następnej witrynie w salonie tym razem szyby pierwszej od wewnątrz. W mieszkaniu jeszcze nie mieszkaliśmy. O problemie poinformowałem znowu firmę producenta witryny i wstawiającą okna. Tym razem poinformowano mnie że w chwili odbioru budynku nikt nie zgłaszał nieprawidłowości. O problemie pękniętej szyby poinformował Dewelopera, który odpowiedział mi, że okna witryny nie podlegają gwarancji i mam witrynę wymienić na własny koszt, tu wskazuje na przyczyny moim zdanie śmieszne które mogły być powodem pęknięcia. Powołuje się na ekspertyzę eksperta / gdzie w moim mieszkaniu żadnego eksperta nie było. Na końcu informuje że w trosce o dobro klienta powołując się na Niego u producenta okien kupię je po atrakcyjnej cenie. Dodam że mieszkanie jest zlokalizowane w budynku czterokondygnacyjnym na parterze.
 • Pawel Pawel, 16.02.2019r., 12:27:10 Dzień dobry, mam problem polegający na zmiennej temperaturze wody w kranach jak i pod prysznice. Nie posiadam baterii z termostatem tylko zwykłe z wkładem ceramicznym. Zgłosiłem sprzedawcy problem droga e-mail. Przyszli jacyś panowie włożyli rękę na sekundę pod strumień wody i stwierdzili ze nic nie czuja. Dodatkowo powiedzieli, że system hydrauliczny został wykonany według projektu i prawa. Nic nie dostałem na piśmie od sprzedawcy. Co można zrobić w takim przypadku? Problem dotyczy tez innych mieszkańców wiec sugerowanie że mam uszkodzone baterie raczej jest wyssane z kosmosu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
 • Krzysztof Krzysztof, 26.03.2019r., 12:17:05 Dzień dobry, w listopadzie 2014 roku został wymieniony dach ceramiczny na dach z wióra osikowego, wykonawca zapewniał mnie o tym że taki dach przetrwa 40 lat, po niespełna 4 latach dach gnije i rozsypuje się, zapłaciłem za to ponad 50 tysięcy zł, wykonawca był obejrzał częściowo naprawił, ale naprawa jest iluzoryczna i tylko pierwsza warstwa ta widoczna a warstw jest 8 naprzemiennie układane, tak więc naprawa jest raczej niemożliwa. Wykonawca na moje wezwania do naprawy odpowiedział dopiero po 4 miesiącach odrzucając moje roszczenia, a będąc wcześniej próbował coś naprawić i obiecał, że wiosną to zrobi. Czy nie odpowiadając w terminie 14 dni na moje wezwanie do naprawy lub wymiany dachu uznał moje roszczenia ? Czy nowe przepisy które weszły w życie 25.12.2014 dotyczą w moim przypadku rękojmi trzy letniej czy pięcioletniej ? Na kilku stronach na których się reklamuje zapewnia że wykonany przez niego dach przetrwa nawet 40 lat - on jest producentem wióra jak i wykonawcą dachu, on dostarczył wszystkie materiały. Serdecznie dziękuję za odpowiedź, bo nie wiem co mam dalej robić w listopadzie minie 5 lat
 • renia renia, 31.03.2019r., 22:31:29 Dzień dobry! 27.03 zakupiłam w salonie Orange telefon komórkowy, w domu okazało się ,że ma bardzo małą pamięć.Na drugi dzień udałam się do salonu Orange aby zrezygnować z umowy kupna i zakupić lepszy model telefonu ale niestety odmówiono mi ponieważ zakupiłam go w salonie . Czy nie ma innej możliwości?
 • Wacław Wacław, 26.04.2019r., 17:45:51 Witam! FUD Bolęcin wykonał o zamontował w naszym wielorodzinnym budynki dwie windy osobowe, które bez przerwy się psują / w ciągu 6 miesięcy eksploatacji prawie 40 awarii/ występują usterki zagrażające bezpieczeństwu użytkowników np. samoczynne otwieranie się drzwi kabiny w czasie jazdy. Mamy w umowie zapisaną 4-ro letnią gwarancję, a usterki usuwa nasz konserwator ponieważ wykonawca twierdzi ze to należy do konserwatora opłacanego przez nas a gwarancja obejmuje tylko poważne usterki jak coś się urwie czy spali. UDT też umywa ręce. Co w tej sytuacji mamy zrobić żądamy wymiany powodującej awarię instalacji sterującej, czy możemy w tej sytuacji obniżyć umowną cenę ponieważ jeden z dźwigów jeszcze nie jest spłacony, czy żądać zwrotu całkowitych kosztów dźwigów czy jest jakieś inne wyjście. Trudno się pogodzić że za 300 tyś zł mamy dwa bu le które psują się co parę dni. Pozdrawiam Wacław W.
 • Jarek Jarek, 13.05.2019r., 18:46:30 Witam. Bardzo proszę o pomoc. Kupiłem mieszkanie w nowym budynku i chciałem zainstalować klimatyzacje w swoim mieszkaniu. Chodzi o wywiercenie minimalnych otworów (średnica 15 min) w elewacji celem zainstalowania instalacji odprowadzającej skropliny. Wspólnota odmówiła mi zgody, zasłaniając się możliwością utraty gwarancji na elewacje na całym budynku. Czy rzeczywiście jestem niewolnikiem gwarancji i muszę czekać 5 lat? Czy tzw samowolka spowoduje, że cała wspólnota straci gwarancje na całą elewację całego budynku? Serdecznie dziękuje za odpowiedź
 • Redakcja Redakcja, 16.05.2019r., 13:31:42 Wspólnota miała prawo odmówić, bo rzeczywiście uszkodzenie elewacji może powodować utratę gwarancji na nią.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:07:17 Ad Magdalena: Przywołany artykuł dotyczy ryzyka uszkodzenia rzeczy podczas transportu do kupującego. W Pani przypadku wada ujawniła się natomiast podczas użytkowania rzeczy, więc wskazany przez sprzedawcę przepis nie ma w tym zakresie zastosowania. Należy przyjąć, że odmowna decyzja nie została właściwie uzasadniona.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:10:08 Ad MaciejF: Możliwość uchylenia się od obowiązków gwaranta wynikać będzie każdorazowo z okoliczności sprawy, w tym od rodzaju ujawnionej wady. Nienależyte wykonanie umowy przez drugą stronę nie prowadzi automatycznie do „anulowania” umowy gwarancyjnej, niemniej nie jest wykluczone, że w takiej sytuacji gwarant może podjąć próbę wykazania, że wadliwe wykonanie umowy przez drugą stronę stanowiło przyczynę do powstania wady. Nie ulega natomiast wątpliwości, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest wskazanie na warunki utraty uprawnień z gwarancji w pisemnej umowie.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:11:42 Ad Michał: Nowelizacja wydłużająca okres rękojmi do 5 lat nie dotyczy umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. W tym zakresie obowiązujący pozostaje 3-letni okres rękojmi. Należy również pamiętać, że zgodnie ze starym stanem prawnym kupujący tracił uprawnienia z rękojmi, jeżeli nie zawiadomił o nich sprzedawcy w ciągu miesiąca od wykrycia wady.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:13:36 Ad krzysztof: Co do zasady rękojmia za wady fizyczne nieruchomości obejmuje również wady obejmujące takie elementy, jak okna lub drzwi. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że przyczyna pęknięć szyb jest podobna oraz nie miał na nią wpływu sposób użytkowania lokalu. Zalecam skorzystanie z pomocy bezstronnego rzeczoznawcy, który wskaże na prawdopodobną przyczynę pękania szyb w witrynach (możliwe, że jego ocena będzie różnić się od oceny eksperta działającego na zlecenie dewelopera).
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:15:14 Ad Paweł: Przedstawiony przez Pana opis sprawy nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Nie wskazał Pan, czy roszczenie dotyczy wady zakupionego mieszkania oraz kiedy doszło do nabycia. Przede wszystkim proszę zbadać, czy nadal może Pan skorzystać z uprawnień z rękojmi lub gwarancji ze względu na upływ czasu.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:16:58 Ad Krzysztof: Nowelizacja wydłużająca okres rękojmi do 5 lat nie dotyczy umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. W tym zakresie obowiązujący pozostaje odpowiednio roczny oraz 3-letni okres rękojmi. Proszę zweryfikować, czy w umowie została zastrzeżona gwarancja na wykonanie dachu – możliwa jest bowiem sytuacja, w której okres rękojmi upłynął, niemniej nadal aktywna pozostaje ochrona gwarancyjna.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:18:15 Ad renia: Możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia obowiązuje tylko w zakresie umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (główne sprzedaż „przez internet”) i ma zastosowanie tylko względem konsumentów.
 • Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy, 04.06.2019r., 09:20:37 Ad Wacław: W pierwszej kolejności proponuję ustalić, co jest przyczyną pojawiających się awarii. Opinia bezstronnego rzeczoznawcy może w tym pomóc. Jeżeli okaże się, że wady są istotne oraz pozostają objęte gwarancją, wówczas zasadnym będzie ustalenie z wykonawcą sposobu naprawy. Względnie, zgodnie z przepisem art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, mogą Państwo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 • Małgorzata Koc Małgorzata Koc, 24.06.2019r., 17:52:03 Witam, Wspólnota Mieszkaniowa zamówiła 2 windy, które po zamontowaniu bardzo często się psują. Jedna winda jest już spłacona, druga płatna w ratach.Czy Wspólnota może sama Wystąpić do wykonawcy z ,,Oświadczeniem o obniżenie ceny urządzeń,, Bardzo prosimy o rzetelną poradę prawną, również płatną.
 • Wilczek Wilczek, 18.05.2020r., 16:51:18 Jakie są konsekwencje ingerencji osób trzecich w instalację. I jak to się ma do udzielonej gwarancji.
 • Paweł Paweł, 22.07.2020r., 11:31:05 Witam! Zgłosił się do nas właściciel o wymianę silikonu w kabinie prysznicowej .Po roku użytkowania. Czy istnieje przepis do jakiego czasu wykonawca wymienia zużyty silikon??Proszę o pomoc.

Powiązane

Zaprawa to nie wszystko

Zaprawa to nie wszystko Zaprawa to nie wszystko

Marny glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Marny glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

Silikony i akryle. Czystość i estetyka

Silikony i akryle. Czystość i estetyka Silikony i akryle. Czystość i estetyka

Silikony i akryle to produkty chemii budowlanej, bez których nie można się dziś obejść podczas wykańczania lub remontu wnętrz domu. Połączenia ościeżnic ze ścianami i parapetami, urządzeń sanitarnych z...

Silikony i akryle to produkty chemii budowlanej, bez których nie można się dziś obejść podczas wykańczania lub remontu wnętrz domu. Połączenia ościeżnic ze ścianami i parapetami, urządzeń sanitarnych z płytkami ceramicznymi czy listew przypodłogowych zamontowanych do nie zawsze równych tynków – to wszystko są detale, które decydują o jakości wykończenia wnętrza.

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu,...

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu, np. w łazience.

Domy modułowe

Domy modułowe Domy modułowe

Spośród wielu rozwiązań pozwalających znacznie skrócić czas budowy domu są też technologie bazujące na przygotowanych w fabryce domów modułach. Można z nich tworzyć zarówno niewielkie domki letniskowe,...

Spośród wielu rozwiązań pozwalających znacznie skrócić czas budowy domu są też technologie bazujące na przygotowanych w fabryce domów modułach. Można z nich tworzyć zarówno niewielkie domki letniskowe, jak i "pełnowymiarowe" całoroczne domy mieszkalne.

Podłogi z drewna

Podłogi z drewna Podłogi z drewna

Są eleganckie i jednocześnie praktyczne, mają niepowtarzalną fakturę, ocieplają, chronią przed hałasem i korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń.

Są eleganckie i jednocześnie praktyczne, mają niepowtarzalną fakturę, ocieplają, chronią przed hałasem i korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń.

Ile warstw ściany?

Ile warstw ściany? Ile warstw ściany?

Przystępując do planowania budowy domu murowanego trzeba baczną uwagę zwrócić na to, jakie mają być ściany. Wybór ich rodzaju jest bardzo istotny, wpływa bowiem na koszty inwestycji i nie tylko. Do wyboru...

Przystępując do planowania budowy domu murowanego trzeba baczną uwagę zwrócić na to, jakie mają być ściany. Wybór ich rodzaju jest bardzo istotny, wpływa bowiem na koszty inwestycji i nie tylko. Do wyboru są ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

Nawadnianie ogrodu

Nawadnianie ogrodu Nawadnianie ogrodu

Nowoczesny system podlewania ma na celu nie tylko utrzymanie roślin w dobrej kondycji, ale również oszczędność naszego czasu, a przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania ogrodu.

Nowoczesny system podlewania ma na celu nie tylko utrzymanie roślin w dobrej kondycji, ale również oszczędność naszego czasu, a przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania ogrodu.

Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych?

Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych? Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych?

Panele laminowane różnią się od siebie klasą ścieralności, która określa ich odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz klasą użyteczności, która stanowi o ich przeznaczeniu do obiektów użyteczności...

Panele laminowane różnią się od siebie klasą ścieralności, która określa ich odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz klasą użyteczności, która stanowi o ich przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. Poszczególne klasy wskazują, w jakich miejscach najlepiej sprawdzi się konkretna podłoga. Jak zatem dobrać panele zgodnie z miejscem ich przeznaczenia?

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Sposób na piękny trawnik

Sposób na piękny trawnik Sposób na piękny trawnik

Każdy najpiękniej zaprojektowany i wypielęgnowany skrawek ziemi dopiero wtedy spełnia  funkcję ogrodu, gdy możliwy staje się spacer po miękkim i puszystym dywanie trawnika. Aby jednak trawnik wyglądał...

Każdy najpiękniej zaprojektowany i wypielęgnowany skrawek ziemi dopiero wtedy spełnia  funkcję ogrodu, gdy możliwy staje się spacer po miękkim i puszystym dywanie trawnika. Aby jednak trawnik wyglądał jak zielony dywan, trzeba się przedtem niemało napracować przy jego zakładaniu i pielęgnacji.

Fundamenty

Fundamenty Fundamenty

Fundament jest bazą budynku, ponieważ przenosi na grunt wszystkie obciążenia konstrukcji. Jego wielkość i rodzaj zależą od warunków gruntowo-wodnych na posesji oraz od wielkości i ciężaru domu.

Fundament jest bazą budynku, ponieważ przenosi na grunt wszystkie obciążenia konstrukcji. Jego wielkość i rodzaj zależą od warunków gruntowo-wodnych na posesji oraz od wielkości i ciężaru domu.

Jak naprawić pęknięte ściany?

Jak naprawić pęknięte ściany? Jak naprawić pęknięte ściany?

Mieszkańcy nowo zbudowanych mieszkań i domów ze strachem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale...

Mieszkańcy nowo zbudowanych mieszkań i domów ze strachem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale – aby spać spokojnie – warto znać jego przyczynę.

Schody w domu

Schody w domu Schody w domu

Schody wewnętrzne to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale także element wystroju wnętrza. Odpowiednio wkomponowane i wykończone mogą je uatrakcyjniać, a ciekawie wykończone – zdobić. O ich oryginalnym wyglądzie...

Schody wewnętrzne to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale także element wystroju wnętrza. Odpowiednio wkomponowane i wykończone mogą je uatrakcyjniać, a ciekawie wykończone – zdobić. O ich oryginalnym wyglądzie decyduje nie tylko kształt stopni i balustrad, a także materiał, z jakiego są wykonane.

Klinkier - król parapetów

Klinkier - król parapetów

Wybór materiałów na parapety zewnętrzne jest duży, ale od lat pod oknami króluje klinkier. Na klinkierowy parapet nadają się cegły i płytki klinkierowe lub specjalnie w tym celu produkowane kształtki....

Wybór materiałów na parapety zewnętrzne jest duży, ale od lat pod oknami króluje klinkier. Na klinkierowy parapet nadają się cegły i płytki klinkierowe lub specjalnie w tym celu produkowane kształtki. Cegły klinkierowe dostępne są w różnych kolorach, a kształtki i płytki są  najczęściej czerwone albo brązowe. Jeśli ta gama kolorystyczna nas nie zadowala, w renomowanych sklepach można zamówić inne kolory.

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki...

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki powietrza.

Lakiery do drewna

Lakiery do drewna Lakiery do drewna

Chronią drewno przed wilgocią, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni i przedłużają jego trwałość. Aby dobrze spełniły to zadanie, powierzchnię drewna przed lakierowaniem trzeba odpowiednio przygotować.

Chronią drewno przed wilgocią, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni i przedłużają jego trwałość. Aby dobrze spełniły to zadanie, powierzchnię drewna przed lakierowaniem trzeba odpowiednio przygotować.

Kotły na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe Kotły na paliwa stałe

Wzrastające od kilku lat ceny gazu i oleju opałowego spowodowały wzrost zainteresowania kotłami na paliwo stałe. Pod pojęciem paliw stałych rozumiemy węgiel kamienny (pod każdą postacią, oprócz pyłu węglowego,...

Wzrastające od kilku lat ceny gazu i oleju opałowego spowodowały wzrost zainteresowania kotłami na paliwo stałe. Pod pojęciem paliw stałych rozumiemy węgiel kamienny (pod każdą postacią, oprócz pyłu węglowego, który jest spalany w kotłach energetycznych), drewno jako szczapy, zrębki, pelet, brykiety oraz takie paliwa, jak wierzba energetyczna i zboża energetyczne. Na rynku można spotkać konstrukcje kotłów spalające każde z wymienionych paliw. Na co więc się zdecydować, gdy staniemy przed takim wyborem?...

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych...

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych materiałów izolacyjnych.

Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych?

Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych? Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych?

Co zrobić z kruszącymi się krawędziami balkonów i tarasów, wystającym i rdzewiejącym zbrojeniem, popękanymi schodami, słupami i murami?

Co zrobić z kruszącymi się krawędziami balkonów i tarasów, wystającym i rdzewiejącym zbrojeniem, popękanymi schodami, słupami i murami?

Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa?

Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa? Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa?

Z informacji uzyskanych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wynika, że normy (Polskie Normy PN i Normy Europejskie EN) są narzędziami do dobrowolnego stosowania. Ich obligatoryjne stosowanie skończyło...

Z informacji uzyskanych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wynika, że normy (Polskie Normy PN i Normy Europejskie EN) są narzędziami do dobrowolnego stosowania. Ich obligatoryjne stosowanie skończyło się wraz z PRL-em. W praktyce jednak świat bez norm nie istnieje. Chociaż nieobowiązkowe, ich stosowanie leży w interesie zarówno producentów jak i konsumentów. Standardy i systemy normalizacyjne są po to, by możliwe było aktywne uczestnictwo w procesach ekonomiczno–handlowych firm na jednakowych...

Najnowsze produkty i technologie

Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Remont nieruchomości a kredyt firmowy Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu...

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu nieruchomości mieszkalnej? Jeśli nie, to skąd najlepiej jest wziąć środki na takie inwestycje?

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych...

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych dań każdego dnia może być męczące. Osoby spędzające większość czasu poza domem, np. w pracy czy na uczelni, mogą też z trudem wygospodarować na to czas. Dobrym rozwiązaniem jest więc przygotowanie większej ilości oraz schowanie do lodówki lub zamrożenie tego, co zostanie. Dzięki odpowiedniej kuchence...

Płyta warstwowa w roli głównej

Płyta warstwowa w roli głównej Płyta warstwowa w roli głównej

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa,...

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa, taka jak ta użyta do budowy zakładów Chipita w Tomaszowie Mazowieckim.

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV? Czym się kierować podczas wyboru instalacji PV?

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak,...

Fotowoltaika z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób rozumie potrzebę dbania o środowisko i dostrzega korzyści płynące z montażu paneli PV. Mnogość dostępnych na rynku rozwiązań sprawia jednak, że czasem trudno nam wybrać najwłaściwszy dla siebie produkt. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF? Drzwi wewnętrzne do domu z drewna czy płyty MDF?

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów...

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka istotnych funkcji – stanowią jeden z ważnych elementów aranżacji domu, a ponadto oddzielają wnętrza, chronią przed hałasem i zapewniają domownikom intymność. Podczas zakupów warto kierować się więc nie tylko estetyką, ale również ich solidnością. Dzięki temu posłużą przez długi czas i dopełnią wystrój mieszkania.

Inspiracje i pomysły na nowoczesny taras przed domem

Inspiracje i pomysły na nowoczesny taras przed domem Inspiracje i pomysły na nowoczesny taras przed domem

Latem taras jest jednym z najważniejszych miejsc w domu. To przestrzeń, która kojarzy się z wypoczynkiem, dlatego powinna być wygodna i przytulna. Najistotniejszym elementem przestrzeni tarasowej jest...

Latem taras jest jednym z najważniejszych miejsc w domu. To przestrzeń, która kojarzy się z wypoczynkiem, dlatego powinna być wygodna i przytulna. Najistotniejszym elementem przestrzeni tarasowej jest odpowiednia nawierzchnia, gdyż stanowi ona bazę całego projektu.

Klimatyzacja do mieszkania - 10 porad jak wybrać dobrego instalatora

Klimatyzacja do mieszkania - 10 porad jak wybrać dobrego instalatora Klimatyzacja do mieszkania - 10 porad jak wybrać dobrego instalatora

Chciałbyś zamontować klimatyzator w swoim domu lub mieszkaniu, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z pewnością wybór profesjonalnej firmy zajmującej się instalacją klimatyzacji jest najlepszym rozwiązaniem....

Chciałbyś zamontować klimatyzator w swoim domu lub mieszkaniu, ale nie wiesz, od czego zacząć? Z pewnością wybór profesjonalnej firmy zajmującej się instalacją klimatyzacji jest najlepszym rozwiązaniem. Podpowiadamy, jak wybrać firmę, która zagwarantuje kompleksowy montaż oraz pełną gwarancję producenta na sprzęt. Wskazujemy, jakie elementy prac powinny zostać zawarte w ofercie, aby nie zostać zaskoczonym dodatkowymi kosztami związanymi z montażem.

Blacha trapezowa bije rekordy popularności

Blacha trapezowa bije rekordy popularności Blacha trapezowa bije rekordy popularności

Spośród wszystkich czynników, które mają wpływ na wybór pokrycia dachowego, najbardziej istotną rolę odgrywają cena, a także trwałość. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że rosnącą popularnością cieszy...

Spośród wszystkich czynników, które mają wpływ na wybór pokrycia dachowego, najbardziej istotną rolę odgrywają cena, a także trwałość. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że rosnącą popularnością cieszy się blacha trapezowa.

Czym się kierować przy wyborze płytek do kuchni?

Czym się kierować przy wyborze płytek do kuchni? Czym się kierować przy wyborze płytek do kuchni?

Urządzenie kuchni to niemałe wyzwanie. Pomieszczenie to trzeba zaprojektować bardzo starannie, w równym stopniu uwzględniając kwestie praktyczne, jak i estetykę wnętrza. Pamiętaj, że w kuchni często panuje...

Urządzenie kuchni to niemałe wyzwanie. Pomieszczenie to trzeba zaprojektować bardzo starannie, w równym stopniu uwzględniając kwestie praktyczne, jak i estetykę wnętrza. Pamiętaj, że w kuchni często panuje duża wilgotność, a same płytki są wręcz skazane na częste zabrudzenie. Wybierając płytki do kuchni, wszystkie te elementy trzeba więc wziąć pod uwagę.

Odprowadzanie deszczówki do zbiornika - sposób na suszę, podtopienia i oszczędność

Odprowadzanie deszczówki do zbiornika - sposób na suszę, podtopienia i oszczędność Odprowadzanie deszczówki do zbiornika - sposób na suszę, podtopienia i oszczędność

Dane hydrologiczne z posterunków opadowych zlokalizowanych w Polsce jednoznacznie wskazują na wzrastający problem suszy w kraju. Niepokój może budzić brak odpowiedniego przygotowania się do tego zjawiska,...

Dane hydrologiczne z posterunków opadowych zlokalizowanych w Polsce jednoznacznie wskazują na wzrastający problem suszy w kraju. Niepokój może budzić brak odpowiedniego przygotowania się do tego zjawiska, definiowanego jako niższa od średniej dostępność wody w określonych warunkach naturalnych (IMGW-PIB).

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.