EkspertBudowlany.pl

Wilgoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?

BALEX METAL Sp. z o.o. | 2019-09-18
Wilgoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?
Fot. Balex Metal

Wilgoć nad sufitem - jak zabezpieczyć dach przed wilgocią?


Fot. Balex Metal

Prawidłowe zabezpieczenie dachu przed wilgocią to podstawowe zadanie podczas jego budowy. Popełnione na tym etapie błędy będą miały poważne konsekwencje w przyszłości. Warto o tym pamiętać, dobierając ekipę budowlaną oraz materiały do izolacji dachu. Prezentujemy metodę nakrokwiowego ocieplania dachu, czyli systemowe rozwiązanie eliminujące mostki termiczne i gwarantujące brak problemu z zawilgoceniami i powstającymi w nich grzybami i pleśnią.

treść sponsorowana

Skąd się bierze wilgoć w przegrodzie budowlanej?

W artykule wilgoć interpretowana będzie jako zjawisko zawilgocenia, wchłonięcia wody (cieczy) przez materiał budowlany przegrody.

Możliwości jest kilka, m.in.:

  • woda znajdowała się w montowanym materiale przegrody (mokra cegła, beton, drewno itp.);
  • do przegrody dostała się budowlana woda technologiczna (reologiczna woda zapraw, klejów, tynków, wylewek itp.);
  • woda atmosferyczna z naturalnych opadów (penetrująca poprzez różnego rodzaju nieciągłości, uszkodzenia, pęknięcia szczeliny, otwory itp.);
  • woda transportowana kapilarnie w materiale (najczęściej na poziomie piwnic, przyziemia, ale niekoniecznie tylko tam itd.);
  • woda jako kondensat dyfuzyjny pary wodnej transportowanej przez przegrodę;
  • woda dostała się w wyniku wypadków losowych (np. awarie hydrauliczne, ściekowe, odprowadzenia wody z dachu itp.).

Załóżmy, że materiał na dach jest dobrze przygotowany, prace wykonane zgodnie ze sztuką, nic nas nie zalało, a wielka wichura nie nadwyrężyła poszycia. Pozostaje więc jeden problem, a mianowicie wykluczenie, a co najmniej zminimalizowanie niebezpieczeństwa pojawienia się wewnątrz konstrukcji dachu wody będącej kondensatem dyfuzyjnego transportu pary wodnej. Zjawiska, które zachodzi w każdej przegrodzie bez wyjątku, ale nie w każdej kończy się pojawieniem kondensatu.

Trochę teorii na początek

Na początek krótkie wprowadzenie z zakresu fizyki budowli, a dokładnie - problemu rozkładu temperatur w przegrodzie (transport ciepła) i rozkładzie wilgoci w postaci pary wodnej przenikającej przez te przegrody.

Jeśli chodzi o model transportu energii (ciepła) przez przegrodę i związany z tym rozkład temperatur w elementach przegrody, to dostatecznym, w większości przypadków zadawalającym przybliżeniem, jest reguła Fouriera, opisująca transport ciepła w jednowymiarowym modelu stacjonarnym

(q = – λ grad ΔT)

Z dyfuzyjnym transportem wody poprzez elementy przegrody (ściany, stropu, dachu itp.) już tak prosto nie jest i badanie możliwości pojawienia się w nich dyfuzyjnego kondensatu wymaga bardziej "fizycznego" podejścia.

Przede wszystkim, aby gdziekolwiek w przegrodzie pojawiła się woda (faza ciekła, jako kondensat dyfuzyjny) trzeba, aby wcześniej obecna była w postaci pary wodnej (faza gazowa) w powietrzu.

Jej ilość można określić, podając poziom jej zawartości w jednostce objętości mieszaniny gazu, której jest częścią (powietrza), nazywając taką wielkość wilgotnością bezwzględną. Np. 1 g/m3, 5 g/m3 czy 155 g/m3 (dla porównania gęstość powietrza, której wartość zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu chemicznego, dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20°C wynosi około 1,2 kg/m3).

Jednak wygodniej w tych analizach posługiwać się pojęciem wilgotności względnej mierzonej stosunkiem poziomu aktualnego cząsteczkowego (parcjalnego) ciśnienia pary wodnej do maksymalnego, możliwego w tej temperaturze ciśnienia nasycenia (podawanego najczęściej w [%], np. 15% w pomieszczeniu ogrzewanym kaloryferem, 55% przyjmowane jako pożądany i komfortowy poziom pomieszczenia mieszkalnego czy 80%, które można sobie zapewnić np. w kuchni, gotując duży gar kapuśniaku przy zasłoniętych z oszczędności gazetą wywietrznikach).

Korzystając z tych wstępnych definicji, możemy próbować opisać proces transportu masy (pary wodnej) analogicznie do transportu energii (reguła Fouriera), korzystając  z jednowymiarowych formuł Ficka dla warunków stanu ustalonego

(m = – λ grad Δp)

najczęściej w notacji Glasera - Fokina (µ, Sd).

Do tych bardzo uproszczonych analiz cieplno-wilgotnościowych zakładamy więc:

  • temperaturę wewnętrzną (tw) na poziomie 20°C,
  • wilgotność względną 55% (dla tego poziomu wilgoci temperatura punktu rosy wynosi około 10,7°C).

Oznacza to, że jeśli w temperaturze tw = 20°C wilgotność względna wynosi 55%, to w razie spadku temperatury w tym pomieszczeniu na każdym elemencie w nim się znajdującym pojawi się kondensat (woda) zawsze wtedy, gdy ten element obniży swoją temperaturę niżej niż

tr = 10,7°C

(tr - temperatura punktu rosy, nasycenia).

Oczywiście im to wyziębienie będzie głębsze, tym masa pojawiającego się kondensatu proporcjonalnie wzrośnie.

Taki model dobrze pracuje dla powierzchni pomieszczeń i wewnątrz przegród, jeśli opór dyfuzyjny materiałów z nich wykonanych jest dostatecznie mały. Dla materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym temperatura punktu rosy obniża się ze względu na zmianę realnego ciśnienia cząstkowego w konkretnym miejscu i jej określenie wymaga już rachunkowego uwzględnienia tego faktu.

W największym więc uproszczeniu, rozpatrując dowolną konstrukcję w kontekście możliwości pojawienia się dyfuzyjnego kondensatu, podstawowym zadaniem jest poszukanie tych miejsc, gdzie temperatura może realnie się obniżyć do poziomu temperatury punktu rosy (i niżej) dla panujących tam warunków. Przyjmijmy, dla opisanych powyżej warunków, uznawanych za typowe, obliczeniowe, że temperatura ta wynosi tr = 10,7°C.

Przyjrzyjmy się, jakie niebezpieczeństwa zagrażają typowej konstrukcji dachu, ocieplonej między krokwiami materiałem o bardzo małym dyfuzyjnym oporze, np. warstwa wełny mineralnej (rys. 1).

Powietrze przenikające przez taką warstwę styka się z chłodnymi fragmentami konstrukcji bez istotnej zmiany wartości cząstkowego ciśnienia znajdującej się w powietrzu pary wodnej, tworząc znakomite warunki do zamiany tej pary na ciecz (kondensacja). To niezwykle niebezpieczne i wysoce prawdopodobne zjawisko. Tuż pod deskowaniem pojawiają się wtedy w wełnie mineralnej całe kilogramy wody.

Sposobem na wyeliminowanie tego problemu jest istotne obniżenie cząstkowego ciśnienia pary wodnej w niskotemperaturowych fragmentach przegrody poprzez niezwykle staranną, szczelną instalacje paroizolacji przed całym układem termoizolacyjnym, tzn. od wewnętrznej, ciepłej strony (rys. 2).

W tym miejscu warto wspomnieć, że w praktyce wykonanie możliwie skutecznej instalacji, bez najmniejszej nieciągłości (dziur, przecięć, szczelin itp.), to główny kłopot i powód odstępowania inwestorów od tego typu rozwiązań, mimo ich realnych korzyści w kontekście pożarowym i akustycznym.

Zalety izolacji nakrokwiowej

Podobne problemy nie występują przy zastosowaniu docieplających systemów nakrokwiowych. Umieszczenie ocieplającej warstwy na powierzchni wyznaczonej przez krokwie więźby dachowej to najbardziej efektywny, prosty i bezpieczny sposób budowania dachu. Obok innych dobrych stron tego rozwiązania jedno jest absolutnie wyróżniające, a mianowicie fakt, iż zastosowanie tego rozwiązania eliminuje podstawowe mostki termiczne występujące w innych rozwiązaniach.

Zastosujmy w naszych szacunkach wyjściową grubość płyty jako warstwę termoizolatora wypełniającą założenia zawarte w Warunkach Technicznych, czyli dla U = 0,15 W/(m2·K).

Z obliczeń wynika, że taką izolacyjność termiczną zapewnia płyta ze sztywnej pianki PIR z serii Thermano (λ = 0,023 W/(m·K), grubości 15 cm.

Można w tym momencie wykonać pouczający szacunek dla tej warstwy Thermano, mianowicie, jaka będzie temperatura wewnętrzna w budynku, gdy na zewnątrz temperatura spadnie np. do poziomu - 30°C (niższa w Polsce bywa niezwykle rzadko)?

Po odpowiednich obliczeniach odpowiedź brzmi: temperatura sufitu ts = 19,1°C, a więc bardzo daleko od niebezpiecznej granicy temperatury punktu rosy tr = 10,7°C (rys. 3).

Jak dalece jest to bezpieczny układ? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy poprzedzić je jeszcze jednym - czy istnieje realne niebezpieczeństwo takiego obniżenia temperatury zewnętrznej (tz), że temperatura wewnętrzna (tw), ściany (sufitu) osiągnie poziom niższy od 10,7°C i wykropli się na tych powierzchniach kondensat?

Proste szacunki pokazują, że jest to absolutnie niemożliwe, np. przy temperaturze –60°C tw jest na poziomie 18°C (niższych temperatur zewnętrznych program SALTA nie chce liczyć).

Można zadać pytanie inaczej - jak gruba powinna być warstwa Thermano, aby przy temperaturze na zewnątrz –30°C rozpoczął się proces kondensacji na wewnętrznej powierzchni ocieplenia?

Z kolejnych rachunków wynika, że kondensat pokaże się przy grubości Thermano wynoszącej około 1 cm. Oznacza to, że w realnych warunkach, kiedy zastosujemy już 2 cm Thermano fakt taki nigdy nie zaistnieje, a grubość izolacji zdeterminowana jest jedynie wymogami ochrony termicznej.

Uwagi końcowe

Opisane powyżej fakty, obok wielu innych płynących z wykonawczej spolegliwości technologii i istotnym obniżeniu poziomu strat energetycznych, to równie ważne argumenty na rzecz koncepcji nakrokwiowego ocieplania dachów, bezkonkurencyjnego w stosunku do tradycyjnych metod ocieplania międzykrokwiowego. Materiałem realizującym wszystkie te zadania są twarde płyty sztywnej pianki PIR Thermano.

Balex Metal Sp. z o. o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
kontakt@balex.eu
tel.: 58 778 44 44

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Sławomir Gąsiorowski Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

mdm®NT Sp. z o.o. Membrany dachowe MDM

Membrany dachowe MDM Membrany dachowe MDM

Membrany dachowe są nowoczesną alternatywą dla pap układanych pod docelowym pokryciem dachu. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze oraz – w przeciwieństwie do papy – jednocześnie wodoszczelne i paroprzepuszczalne.

Membrany dachowe są nowoczesną alternatywą dla pap układanych pod docelowym pokryciem dachu. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze oraz – w przeciwieństwie do papy – jednocześnie wodoszczelne i paroprzepuszczalne.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Recticel Izolacje Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Recticel Izolacje Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Dom energooszczędny w technologii RECTICEL Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Recticel Izolacje Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest...

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest to niemożliwe, np. w obiektach zabytkowych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest aplikacja materiałów termoizolacyjnych od wewnętrznej strony ścian i dachów. A do tego celu świetnie nadają się płyty termoizolacyjne PIR o nazwie Eurothane® G, belgijskiej firmy RECTICEL.

Recticel Izolacje Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, na budynkach z utrudnionym dostępem do elewacji czy budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Recticel Izolacje Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego Perfekcyjny system termoizolacyjny dachu skośnego

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Dach stanowi największą powierzchnię, przez którą dochodzi do utraty ciepła pochodzącego z ogrzewanego budynku. Izolacja dachu płytami Powerroof/Powerroof® Max gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej.

Recticel Izolacje Podłoga, która zatrzyma ciepło

Podłoga, która zatrzyma ciepło Podłoga, która zatrzyma ciepło

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Recticel Izolacje Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej...

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej Simfofit® firmy Recticel.

Recticel Izolacje Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi

Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi Ciepły taras nad pomieszczeniami użytkowymi

Taras nad pomieszczeniami użytkowymi pełni funkcję dachu. Musi więc zapewniać im ochronę cieplną oraz zabezpieczać przed przedostawaniem się do nich wody.

Taras nad pomieszczeniami użytkowymi pełni funkcję dachu. Musi więc zapewniać im ochronę cieplną oraz zabezpieczać przed przedostawaniem się do nich wody.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.