EkspertBudowlany.pl

Etapy ocieplania budynku

Jacek Sawicki | 2014-07-28
Fot. Knauf

Fot. Knauf

Elewacje budynku można ocieplać po zakończeniu wszelkich robót związanych z zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich zawilgocenia; dotyczy to szczególnie takich stref budynku, jak: dachy, system orynnowania, ogniomury, attyki i gzymsy, cokoły ław fundamentowych, balkony, tarasy i loggie, stolarka otworowa, przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane, schody zewnętrzne, mocowania poręczy i balustrad itp.

Zobacz także

Płyty warstwowe Izopanel

Płyty warstwowe Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż...

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż izolacyjnych płyt warstwowych marki Izopanel wraz z kompletnym systemem uzupełniającym.

Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych

Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych

W ciągu ostatnich 40 lat wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla przegród wzrosły w Polsce pięciokrotnie, a do 2021 roku ich wzrost będzie sześciokrotny.

W ciągu ostatnich 40 lat wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla przegród wzrosły w Polsce pięciokrotnie, a do 2021 roku ich wzrost będzie sześciokrotny.

Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER®

Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER® Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER®

W dobie rozwoju technologii i wciąż pojawiających się na rynku nowych, lepszych, bardziej wydajnych izolacji termicznych, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czym ocieplić poddasze użytkowe, aby przez...

W dobie rozwoju technologii i wciąż pojawiających się na rynku nowych, lepszych, bardziej wydajnych izolacji termicznych, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czym ocieplić poddasze użytkowe, aby przez następnych kilkadziesiąt lat zapewnić komfort mieszkania przy niewielkich wydatkach na ogrzewanie.

Stref zawilgoconych nie powinno się ocieplać przed ich osuszeniem. Prace tzw. mokre wewnątrz budynku powinny być zakończone z odpowiednim wyprzedzeniem lub być tak zorganizowane, aby nie dochodziło do nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych.

Przed ocieplaniem ścian istniejących budynków bezwzględnie należy usunąć przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i wyeliminować ich szkodliwy wpływ. Temperatura otoczenia w czasie nakładania na elewacje zapraw i klejów nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie mniejsza niż +8°C.

W czasie prowadzenia prac i w fazie wysychania elewacje wymagają również ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, wiatr). Prace dociepleniowe na wysokościach można prowadzić tylko z poprawnie ustawionych, zakotwionych i skontrolowanych w odbiorze technicznym rusztowań.

BARDZO WAŻNE!

Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zapisami w ich instrukcjach technicznych. Należy stosować wyłącznie elementy należące do określonego systemu ociepleniowego. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów pod rygorem powstania szkód i utraty gwarancji producenta.

Prace dociepleniowe wykonuje się po uprzednim zdemontowaniu systemów rynnowych oraz innych urządzeń technicznych mocowanych na elewacji (np. instalacji odgromowych).

Podłoże musi spełniać dopuszczalne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi w połączeniu z elementami ocieplenia, a przy tym zapewniać wymaganą stabilność i nośność. Powinno być suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. łuszczących się starych powłok malarskich), zachowywać odporność na niekorzystne reakcje chemiczne ze składnikami systemów ociepleń.

Podłoża pylące, osypujące się i nadmiernie nasiąkliwe po oczyszczeniu wymagają każdorazowo gruntowania, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta systemu. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych do podłoża (zwłaszcza na elewacjach otynkowanych) muszą poprzedzać próby sprawdzające wytrzymałość spoiny na oderwanie.

Etapy prac ociepleniowych

Mocowanie, przyklejanie i łączenie płyt. Mocowane mogą być jedynie płyty nieuszkodzone (całe i ich połówki bez wyszczerbień, wgnieceń i połamań). Klejenie bez kotwienia prowadzi się na bieżąco, nakładając zaprawę klejową na powierzchnie płyt (metodą punktową albo pasmowo-punktową) i systematycznie sprawdzając równość powierzchni w pionie i poziomie.

Każdą płytę z warstwą zaprawy klejącej przyciska się do ściany dłuższym bokiem w poziomie i lekko przesuwa (w celu skutecznego rozprowadzania kleju) oraz dociąga do krawędzi płyt naklejonych wcześniej. Płyty w rzędach poziomych mocuje się na tzw. mijankę (pionowe i poziome spoiny nie mogą pokrywać się z ich krawędziami, aby nie pojawiły się pęknięcia wynikające z kulminacji naprężeń z przenoszonych przez nadproża obciążeń oraz wadliwie osadzonej stolarki okiennej i drzwiowej).

Fot. 1–3. Wybrane etapy prac przy montażu systemów ociepleń: 1–2 – nakładanie zaprawy klejowej na płytę dociepleniową (1 – metodą punktową, 2 – pacą ząbkowaną), 3 – przyklejanie płyt izolacyjnych

Krawędzie płyt muszą zachować dokładność przylegania względem sąsiadujących (do tego celu służy listwa startowa oraz sznurki traserskie rozpięte na ścianie w pionie i w poziomie). W fazie ich równomiernego docisku do podłoża nadmiar zaprawy zbiera się kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych (w niesprzyjających warunkach w strefach wewnętrznych kondensują parę wodną i trwale mogą odwzorować się na powierzchni elewacji).

Szczeliny wypełnia się klinami wykonanymi z tego samego materiału termoizolacjnego lub zaleconymi przez systemodawców szczeliwami (piany PUR, masy uszczelniające). Wspomagające kotwienie płyt można przeprowadzić dopiero po 24 godzinach od ich przyklejenia (aby zaprawa w pełni związała).

Rodzaj, liczbę łączników i ich rozmieszczenie określa projekt techniczny lub wybrany system ocieplenia na podstawie przewidywanych obciążeń obliczeniowych, strefy obciążenia wiatrem, wysokości i miejsca wbudowania łącznika oraz rodzaju podłoża. Talerzyki kotew wymagają zlicowania z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (nie ma wówczas ryzyka odwzorowania się ich kształtów na elewacji).

Staranność ułożenia płyt decyduje o estetyce ocieplenia. Ich powierzchnie po naklejeniu powinny tworzyć równą płaszczyznę (bez poziomych i pionowych uskoków). Wszelkie nierówności trzeba dokładnie zeszlifować.

Zbrojenie siatkami ochronnymi. Pożółkłe i pylące powierzchnie płyt styropianowych przed nałożeniem zbrojenia trzeba przeszlifować. Siatkę nakleja się na zamocowane płyty termoizolacyjne. Przy montażu obróbek ościeży oraz w strefach narożników budynku i krawędzi otworów osadza się kątowniki ochronne. Naroża otworów stolarki okiennej wzmacnia się pasami siatki, przyklejanej pod kątem 45° do ich krawędzi i szpachluje na gładko.

Aby uniknąć spękań warstw kleju na złączach oraz w miejscach o podwyższonych wymaganiach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, siatki wkleja się na zakładkę. Przy zbrojeniu należy zadbać o to, aby wszelkie zakończenia ocieplenia przy cokole i brzegi ocieplenia w partiach szczytowych ścian były owinięte siatką (powoduje to solidniejsze połączenia z podłożem i chroni przed oderwaniem).

Płaszczyzny wklejonej siatki muszą być równe i gładkie. Wszelkie niedokładności można zeszlifować papierem ściernym dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Strefy połączeń dwóch rodzajów izolacji termicznych (np. płyty z wełny mineralnej i styropianu) wymagają wykonania podwójnego zbrojenia siatką.

Nakładanie zaprawy tynkarskiej, malowanie. W systemach ociepleń jako warstwę wykończeniową stosuje się tynki cienkowarstwowe odpowiednie do określonego systemu ociepleń. Nakłada się je dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojącej (min. 48 godzin po zakończeniu tej fazy prac). Ewentualne malowanie elewacji dopuszczalne jest tylko na podłożach dobrze wyschniętych.

Jak ocieplać trudne miejsca

Strefa cokołu elewacji. Do ociepleń cokołu stosuje się płyty termoizolacyjne o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i wodę (np. hydroizolacyjne płyty EPS lub XPS), które muszą być otynkowane powłokami o małej nasiąkliwości albo obłożone okładzinami ceramicznymi. Na płaszczyźnie cokołu przebiega dolna granica systemu ocieplenia. Na jej obrysie po wypoziomowaniu mocuje się listwy startowe, z uwzględnieniem ewentualnych niwelacji nierównych powierzchni oraz pozostawia technologiczne przerwy dylatacyjne na złączach końców listew.

Szczeliny dylatacyjne. Takie rozwiązania wykonuje się w miejscach, w których obecne są dylatacje na ścianach elementów budynku lub w strefach granicznych między przyległymi budynkami. Można tu stosować specjalne systemowe profile dylatacyjne ścienne lub narożne.

Krawędzie elewacji. W narożach budynku nie zaleca się stosowania mniejszych odcinków niż połowa płyty. Płyty wystające poza naroża ścian przycina się dopiero po związaniu kleju. Ich dalsza obróbka wymaga stosowania rozwiązań zalecanych przez systemodawcę (np. użycie kątowników ze stali szlachetnej, PVC lub z tzw. siatki pancernej wyposażonej w siatkę zbrojącą). Elementy takie wtapia się w nakładaną na materiał termoizolacyjny warstwę zaprawy lub masy klejącej i dodatkowo zbroi siatką.

Fot. 4–6. Wybrane etapy prac przy montażu systemów ociepleń: 4 – wspomagające kotwienie, 5–6 – wklejanie siatki (5 – wklejanie profilu w naroże okna, 6 – dodatkowe wzmocnienie siatką strefy przyokiennej), Fot.: Henkel

Obróbki blacharskie. Podokienniki, pasy elewacyjne, obróbki attyki itp. muszą być stabilne konstrukcyjnie, zachować zalecane spadki eliminujące powstawanie zastoisk wodnych i zapewniać bezpieczne odprowadzanie wody opadowej poza obręb elewacji. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności termicznej muszą być wykonane z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających. Miejsca styków ocieplonej ściany elewacyjnej z obróbkami wymagają doszczelnień przed przypadkowym zawilgoceniem.

Ościeża okien i drzwi. Dla zapewnienia prawidłowego ocieplenia płyty izolujące elewację muszą nachodzić na boczne krawędzie płyt ocieplających ościeża. Zaleca się stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. W strefach granicznych z ościeżnicami pozostawia się niewielką szczelinę dylatacyjną, którą wypełnia się elastycznym kitem uszczelniającym lub właściwym profilem wykończeniowym z przymocowaną siatką szklaną, wywiniętą poza ocieplenie ościeży.

Płyty balkonów i loggii. Dolne płaszczyzny płyt nośnych ociepla się płytami izolacyjnymi z wyfazowanymi krawędziami, co ogranicza możliwość powstania mostków termicznych. Staranne wykonanie obróbek blacharskich na płycie balkonu chroni izolacje cieplne przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem wilgoci. Odpowiednich zabezpieczeń wymagają też miejsca styku ze ścianą i stolarką balkonową, izolacjami przeciwwilgociowymi na posadzce płyty balkonowej i balustradami.

Połączenia dachowe. W celu zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w strefie stropodachu wentylowanego i uniknięcia zjawiska kondensacji pary wodnej, w sąsiedztwie stref ocieplanych elewacji należy wykonać odpowiednie otwory wentylacyjne.

Strefy zagrożone obecnością mostków termicznych. Są to głównie połączenia płyt stropowych ze ścianą, stref okiennych, balkonów oraz przypadki przeróbek naruszające ciągłość ocieplenia (montaż rolet i markiz, systemów klimatyzacyjnych, anten satelitarnych, drabinek dachowych, instalacji odgromowych, mocowania rynien itp.).

Komentarze

 • Grzesiek Grzesiek, 28.07.2014r., 18:23:07 Doskonałym rozwiązaniem jest izolacja budynku całkowicie w poliuretanie lub ocieplenie poddasza pianą PUR
 • Krzysztof Szaracz Krzysztof Szaracz, 17.02.2015r., 10:11:32 Trochę dziwi mnie, że nikt w tym artykule nie wspomniał też o rusztowaniu. To również bardzo kluczowy element, który ułatwia zdecydowanie prace i jest często niezbędny do jej prowadzenia. Ja przy pracach ociepleniowych posłużyłem się pewnym trickiem - oszczedzając pieniądze. 
 • carmel carmel, 12.04.2015r., 19:26:46 Najlepsza izolacja, to znane i sprawdzone ocieplenie domu styropianem. A najlepiej od znanego producenta z rekomendacją itb. 
 • Dawid Dawid, 10.05.2015r., 18:53:16 Faktycznie najlepsze są jednak znane i polecane marki, jeśli ocieplimy od nich dom całym systemem mamy gwarancję na produkty i ocieplenie.
 • Falconm Falconm, 13.10.2015r., 12:21:58 Dokładnie, dobre ocieplenie styropianem to podstawa. Producenci teraz nawet mają w ofercie kompletne systemy ociepleń (styropian, kleje, siatki, tynki), więc nie musimy się martwić o dobór pasujących składników. Fajnie napisany artykuł.
 • wart6 wart6, 15.09.2016r., 14:02:51 termo organika ma fajną i przystępną ofertę materiałów budowlanych :) jakość też dobra, co potwierdza rekomendacja ITB, lepiej kupić droższy produkt, ale z gwarancją!
 • patrykk89 patrykk89, 03.10.2016r., 20:11:45 Co do elewacji z drewna to za darmo mozecie zamowić próbki. Najlepsze rozwiązanie moim zdaniem.
 • Matiii Matiii, 13.10.2016r., 10:00:54 Dobrą technologia do izolacji jest moim zdaniem mata termoizolacyjna, która odbija po prostu promieniowanie ciepła. Cienka, łatwa i wygodna w montażu, nie jest podatna na powstawanie pleśni i jest wolna od różnych rakotwórczych substancji.
 • Adam Adam, 31.10.2016r., 14:27:32 Myśmy z żoną u siebie na poddaszu postawili na izolację matą termoizolacyjną i jest okej. Dobrze się sprawdza jako ochrona przed nagrzewaniem się dachu. Do tej pory to mieliśmy latem po prostu Saharę w pokojach na górze, teraz w końcu da się tam normalnie funkcjonować. Tania i skuteczna izolacja. 
 • filipowska3 filipowska3, 07.11.2016r., 15:05:19 Ja uwazam ze jak zastanawiacie sie nad wyborem deski to macie mozliwośc zamówienia darmowej próbki.
 • Michu Michu, 24.07.2017r., 12:59:50 Sama robocizna, to połowa sukcesu. Trzeba jeszcze kupić dobry materiał za normalne pieniądze, bo jak zapewne wiecie rozpiętość cenowa jest ogromna. Niedrogie i dobre systemy dociepleń ma Kabex (polski producent).
 • emil32 emil32, 16.10.2017r., 19:29:17 Ostatnio firma wykonywała mi ocieplenie domu systemem od firmy Caparol. Zdecydowałem się na system Carbon, ponieważ był mi najbardziej polecany i znajomi uważają, że jest najtrwalszy. Mam nadzieję, że tak będzie. Na razie jestem bardzo zadowolony.

Powiązane

Rynny dobrze dopasowane - jaki system rynnowy wybrać?

Rynny dobrze dopasowane - jaki system rynnowy wybrać? Rynny dobrze dopasowane - jaki system rynnowy wybrać?

Odpowiednio dobrany system rynnowy odprowadzający wodę z dachu jest gwarancją bezpieczeństwa. Sam proces jego wyboru składa się z kilku etapów, z których żadnego nie można pominąć. Istotniejsze od walorów...

Odpowiednio dobrany system rynnowy odprowadzający wodę z dachu jest gwarancją bezpieczeństwa. Sam proces jego wyboru składa się z kilku etapów, z których żadnego nie można pominąć. Istotniejsze od walorów estetycznych (np. koloru czy kształtu) jest wielkość dachu oraz parametry techniczne rynien. Jak wybrać trwały i niezawodny system orynnowania?

Do czego służą membrany dachowe?

Do czego służą membrany dachowe? Do czego służą membrany dachowe?

Membrany wysokoparoprzepuszczalne to element ważny dla poprawnego i długoletniego funkcjonowania dachu. Chronią dach przed przeciekaniem wody do jego wnętrza, odpowiadają za prawidłową cyrkulację pary...

Membrany wysokoparoprzepuszczalne to element ważny dla poprawnego i długoletniego funkcjonowania dachu. Chronią dach przed przeciekaniem wody do jego wnętrza, odpowiadają za prawidłową cyrkulację pary wodnej, a także zapobiegają wydmuchiwaniu włókien z ocieplenia.

Dach na lata

Dach na lata Dach na lata

Na lata – czyli na ile? Na pięć, dziesięć, pięćdziesiąt lat…? I od czego zależy ta trwałość? Czy to tylko gwarancja producenta pokrycia? Nie tylko. Na dobry dach składają się wszystkie kolejne warstwy...

Na lata – czyli na ile? Na pięć, dziesięć, pięćdziesiąt lat…? I od czego zależy ta trwałość? Czy to tylko gwarancja producenta pokrycia? Nie tylko. Na dobry dach składają się wszystkie kolejne warstwy i elementy, a przede wszystkim porządne i fachowe wykonawstwo.

BauderTEC - samoprzylepny system do klejenia na zimno

BauderTEC - samoprzylepny system do klejenia na zimno BauderTEC - samoprzylepny system do klejenia na zimno

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu izolacji dachów staje się coraz ważniejsze. Wymagania związane z ochroną przeciwpożarową wzrastają w pracy z otwartym ogniem na dachu. Zagrożenia pożarowe występują w szczególności...

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu izolacji dachów staje się coraz ważniejsze. Wymagania związane z ochroną przeciwpożarową wzrastają w pracy z otwartym ogniem na dachu. Zagrożenia pożarowe występują w szczególności w obszarach detali, takich jak: świetliki i rury odpowietrzające, które coraz częściej produkowane są z tworzyw sztucznych.

10 lat szczelności - napraw dach taśmą dekarską Tytan Professional

10 lat szczelności - napraw dach taśmą dekarską Tytan Professional 10 lat szczelności - napraw dach taśmą dekarską Tytan Professional

Taśma Dekarska Uszczelniająca Tytan Professional jako jedyna na rynku zapewnia 10 lat szczelności po zaaplikowaniu na uszkodzoną powierzchnię. Wielozadaniowa, samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna...

Taśma Dekarska Uszczelniająca Tytan Professional jako jedyna na rynku zapewnia 10 lat szczelności po zaaplikowaniu na uszkodzoną powierzchnię. Wielozadaniowa, samoprzylepna bitumiczna taśma izolacyjna z aluminiową warstwą ochronną, przeznaczona jest do szybkich uszczelnień wodochronnych w pracach dekarskich i ogólnobudowlanych.

Dachy zielone - sposób na zdrowe powietrze w mieście

Dachy zielone - sposób na zdrowe powietrze w mieście Dachy zielone - sposób na zdrowe powietrze w mieście

Firma LEMAR oferuje kompletny system dachu zielonego z nasadzeniami typu ekstensywnego, zarówno w układzie klasycznym, jak i odwróconym. Zapewnia ponadto doradztwo projektowo-wykonawcze oraz szybki montaż...

Firma LEMAR oferuje kompletny system dachu zielonego z nasadzeniami typu ekstensywnego, zarówno w układzie klasycznym, jak i odwróconym. Zapewnia ponadto doradztwo projektowo-wykonawcze oraz szybki montaż systemu przez sprawdzone firmy dekarskie.

Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER®

Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER® Ocieplenie poddasza matami termoizolacyjnymi ISOBOOSTER®

W dobie rozwoju technologii i wciąż pojawiających się na rynku nowych, lepszych, bardziej wydajnych izolacji termicznych, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czym ocieplić poddasze użytkowe, aby przez...

W dobie rozwoju technologii i wciąż pojawiających się na rynku nowych, lepszych, bardziej wydajnych izolacji termicznych, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czym ocieplić poddasze użytkowe, aby przez następnych kilkadziesiąt lat zapewnić komfort mieszkania przy niewielkich wydatkach na ogrzewanie.

Izolacja poddasza wełną mineralną

Izolacja poddasza wełną mineralną Izolacja poddasza wełną mineralną

Prawidłowo wykonana izolacja poddasza pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale przede wszystkim poprawia komfort użytkowy pomieszczeń usytuowanych pod dachem.

Prawidłowo wykonana izolacja poddasza pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale przede wszystkim poprawia komfort użytkowy pomieszczeń usytuowanych pod dachem.

Jak poprawnie układać dachówki płaskie - fachowe porady

Jak poprawnie układać dachówki płaskie - fachowe porady Jak poprawnie układać dachówki płaskie - fachowe porady

Płaskie dachówki ceramiczne wyróżniają się prostą formą i efektowną stylistyką, dlatego coraz chętniej sięgają po nie inwestorzy. Pokrycia z dachówek płaskich są jednak o wiele trudniejsze do wykonania...

Płaskie dachówki ceramiczne wyróżniają się prostą formą i efektowną stylistyką, dlatego coraz chętniej sięgają po nie inwestorzy. Pokrycia z dachówek płaskich są jednak o wiele trudniejsze do wykonania niż te z dachówek falistych. Jak uniknąć ewentualnych błędów wykonawczych i co zrobić, aby dach był wizytówką domu?

Nowoczesne materiały izolacyjne – czym jest PIR/PUR?

Nowoczesne materiały izolacyjne – czym jest PIR/PUR? Nowoczesne materiały izolacyjne – czym jest PIR/PUR?

Jak powstają pianki poliuretanowe i jakie są ich właściwości? Poznaj zastosowanie pianek PUR/PIR w budownictwie, a także zalety systemów natryskowych i warunki ich aplikacji.

Jak powstają pianki poliuretanowe i jakie są ich właściwości? Poznaj zastosowanie pianek PUR/PIR w budownictwie, a także zalety systemów natryskowych i warunki ich aplikacji.

Dachy płaskie - rodzaje, materiały izolacyjne, uwagi wykonawcze

Dachy płaskie - rodzaje, materiały izolacyjne, uwagi wykonawcze Dachy płaskie - rodzaje, materiały izolacyjne, uwagi wykonawcze

Dachy płaskie coraz częściej pojawiają się na budynkach zarówno wielo-, jak i jednorodzinnych. Ich wykonanie wymaga jednak sporej wiedzy fachowej oraz doboru odpowiednich materiałów izolacyjnych, aby dach...

Dachy płaskie coraz częściej pojawiają się na budynkach zarówno wielo-, jak i jednorodzinnych. Ich wykonanie wymaga jednak sporej wiedzy fachowej oraz doboru odpowiednich materiałów izolacyjnych, aby dach działał prawidłowo i bezawaryjnie przez wiele lat.

Jakie dachówki wybrać - matowe czy z połyskiem

Jakie dachówki wybrać - matowe czy z połyskiem Jakie dachówki wybrać - matowe czy z połyskiem

Pokrycie z dachówek to nie tylko bogactwo kolorów i kształtów. W zależności od wykończenia nasz dach może być matowy, delikatnie błyszczący bądź zwracać uwagę silnym połyskiem.

Pokrycie z dachówek to nie tylko bogactwo kolorów i kształtów. W zależności od wykończenia nasz dach może być matowy, delikatnie błyszczący bądź zwracać uwagę silnym połyskiem.

Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych

Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych Izolacja THERMANO na tle innych materiałów izolacyjnych

W ciągu ostatnich 40 lat wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla przegród wzrosły w Polsce pięciokrotnie, a do 2021 roku ich wzrost będzie sześciokrotny.

W ciągu ostatnich 40 lat wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla przegród wzrosły w Polsce pięciokrotnie, a do 2021 roku ich wzrost będzie sześciokrotny.

Dachy płaskie - rozwiązania trwałe i estetyczne

Dachy płaskie - rozwiązania trwałe i estetyczne Dachy płaskie - rozwiązania trwałe i estetyczne

W publikacji przeczytamy zarówno o klasycznych rozwiązaniach ocieplonych dachów płaskich, jak i o stropodachu odwróconym postrzeganym jako sposób na docieplenie starego dachu, a także koncepcji dachu zielonego.

W publikacji przeczytamy zarówno o klasycznych rozwiązaniach ocieplonych dachów płaskich, jak i o stropodachu odwróconym postrzeganym jako sposób na docieplenie starego dachu, a także koncepcji dachu zielonego.

Wełna mineralna skalna i szklana - co je różni?

Wełna mineralna skalna i szklana - co je różni? Wełna mineralna skalna i szklana - co je różni?

Wełny mineralne - skalna i szklana - to popularne materiały stosowane jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwogniowa. Produkty mają wiele wspólnych cech, ale różnią się właściwościami i zastosowaniem.

Wełny mineralne - skalna i szklana - to popularne materiały stosowane jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwogniowa. Produkty mają wiele wspólnych cech, ale różnią się właściwościami i zastosowaniem.

Odporność ogniowa płyt warstwowych - wymagania

Odporność ogniowa płyt warstwowych - wymagania Odporność ogniowa płyt warstwowych - wymagania

Metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną oraz wymagania co do tych materiałów są podobne jak płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym...

Metody badań ogniowych płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych z jedną okładziną perforowaną oraz wymagania co do tych materiałów są podobne jak płyt warstwowych z rdzeniem izolacyjnym w okładzinach metalowych pełnych.

Możliwości zastosowania pianek poliuretanowych do termoizolacji domów

Możliwości zastosowania pianek poliuretanowych do termoizolacji domów Możliwości zastosowania pianek poliuretanowych do termoizolacji domów

Jakie są rodzaje i przeznaczenie pianek poliuretanowych stosowanych w budownictwie?

Jakie są rodzaje i przeznaczenie pianek poliuretanowych stosowanych w budownictwie?

Betonowa czy ceramiczna - jaką dachówkę wybrać?

Betonowa czy ceramiczna - jaką dachówkę wybrać? Betonowa czy ceramiczna - jaką dachówkę wybrać?

Dachówki to jeden z najstarszych materiałów służących do krycia dachów. Inwestorów przekonują trwałość i estetyka takich pokryć. Kiedy już zdecydujemy się na dachówki, stajemy przed wyborem: betonowa czy...

Dachówki to jeden z najstarszych materiałów służących do krycia dachów. Inwestorów przekonują trwałość i estetyka takich pokryć. Kiedy już zdecydujemy się na dachówki, stajemy przed wyborem: betonowa czy ceramiczna?

Jakie drewno na więźbę dachową

Jakie drewno na więźbę dachową Jakie drewno na więźbę dachową

Od parametrów więźby dachowej zależy wytrzymałość całej konstrukcji. Niezależnie od tego, jaka to będzie więźba: prefabrykowana czy tradycyjna, duże znaczenie dla jej trwałości i wytrzymałości ma zastosowane...

Od parametrów więźby dachowej zależy wytrzymałość całej konstrukcji. Niezależnie od tego, jaka to będzie więźba: prefabrykowana czy tradycyjna, duże znaczenie dla jej trwałości i wytrzymałości ma zastosowane do jej budowy drewno. Na co więc zwrócić uwagę podczas jego zakupu?

Czym pokryć drewniany dom

Czym pokryć drewniany dom Czym pokryć drewniany dom

Inwestorzy marzący o przytulnym domku z bali mają przy wyborze pokrycia dachowego całą gamę produktów. Począwszy od strzechy i gontu drewnianego, przez materiały bitumiczne aż do stylizowanych pokryć stalowych.

Inwestorzy marzący o przytulnym domku z bali mają przy wyborze pokrycia dachowego całą gamę produktów. Począwszy od strzechy i gontu drewnianego, przez materiały bitumiczne aż do stylizowanych pokryć stalowych.

Jak się pozbyć kuny z poddasza

Jak się pozbyć kuny z poddasza Jak się pozbyć kuny z poddasza

Przedstawiamy różne, również dość oryginalne, sposoby wypłoszenia z domu uciążliwego drapieżnika.

Przedstawiamy różne, również dość oryginalne, sposoby wypłoszenia z domu uciążliwego drapieżnika.

Na czym polega izolacja dachu w systemie nakrokwiowym

Na czym polega izolacja dachu w systemie nakrokwiowym Na czym polega izolacja dachu w systemie nakrokwiowym

Zastosowanie stropodachów z izolacją nakrokwiową jest skuteczną metodą poprawy izolacyjności cieplnej tradycyjnych rozwiązań stosowanych w stropodachach poddaszy mieszkalnych. Ważnym atutem tego typu konstrukcji...

Zastosowanie stropodachów z izolacją nakrokwiową jest skuteczną metodą poprawy izolacyjności cieplnej tradycyjnych rozwiązań stosowanych w stropodachach poddaszy mieszkalnych. Ważnym atutem tego typu konstrukcji jest możliwość remontu istniejących stropodachów bez utrudnień w funkcjonowaniu pomieszczeń na poddaszu. Zastosowanie tej metody jest szczególnie uzasadnione ekonomicznie w przypadku konieczności wymiany warstw pokrycia lub zmiany jego rodzaju na dachach pierwotnie krytych papami bitumicznymi.

Jak dobrać rynny do dachu o nietypowym kształcie

Jak dobrać rynny do dachu o nietypowym kształcie Jak dobrać rynny do dachu o nietypowym kształcie

Dwuspadowe, płaskie, mansardowe, kolebkowe – to tylko niektóre typy dachów, które oferuje inwestorom współczesna architektura. Jeszcze na etapie projektu warto pamiętać o tym, że każda, nawet najbardziej...

Dwuspadowe, płaskie, mansardowe, kolebkowe – to tylko niektóre typy dachów, które oferuje inwestorom współczesna architektura. Jeszcze na etapie projektu warto pamiętać o tym, że każda, nawet najbardziej wymyślna konstrukcja dachowa, musi zostać skutecznie odwodniona. Odpowiednie orynnowanie to gwarancja trwałości i dobrej kondycji nie tylko dachu, ale także całej elewacji.

Jaka grubość styropianu do ociepleń

Jaka grubość styropianu do ociepleń Jaka grubość styropianu do ociepleń

Płyty styropianowe to najczęściej wybierany materiał termoizolacyjny wykorzystywany do ocieplania ścian. Kilkadziesiąt lat stosowania styropianu w budownictwie potwierdziło jego wysoką skuteczność, a trwałość...

Płyty styropianowe to najczęściej wybierany materiał termoizolacyjny wykorzystywany do ocieplania ścian. Kilkadziesiąt lat stosowania styropianu w budownictwie potwierdziło jego wysoką skuteczność, a trwałość i zachowanie niezmiennych właściwości w czasie to argumenty za stosowaniem tego materiału izolacyjnego w budownictwie przyszłości.

Najnowsze produkty i technologie

Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców

Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców Maszyny i narzędzia budowlane dla fachowców

Użytkownicy ciężkiego sprzętu z pewnością docenią profesjonalne akcesoria do koparek. Innowacyjna konstrukcja narzędzia sprawia, że praca przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

Użytkownicy ciężkiego sprzętu z pewnością docenią profesjonalne akcesoria do koparek. Innowacyjna konstrukcja narzędzia sprawia, że praca przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych

GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych GRZEJNIKI REGULUS®-system do instalacji niskotemperaturowych

W bilansie cieplnym domów coraz większe znaczenie mają zyski ciepła. Oszczędzanie energii, jak również ograniczenie strat ciepła to główne warunki efektywnego działania instalacji grzewczych.

W bilansie cieplnym domów coraz większe znaczenie mają zyski ciepła. Oszczędzanie energii, jak również ograniczenie strat ciepła to główne warunki efektywnego działania instalacji grzewczych.

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji...

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji lub gruntu. Jak jednak poradzić sobie z tym wyzwaniem, gdy projekt naszego domu zakłada budowę dachu płaskiego?

Elewacja pod niezawodną ochroną

Elewacja pod niezawodną ochroną Elewacja pod niezawodną ochroną

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami...

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami pięknej elewacji są jej trwałość i czystość.

Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej...

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej stodoły”, geometrycznych kształtów budynków oraz dachów dwuspadowych.

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych...

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup specjalnych kołnierzy. W przypadku dachów płaskich (tj. od około 2º spadu) można zastosować okna, przeznaczone specjalnie do takich rozwiązań. Jednak wachlarz ich możliwości i rodzajów jest dość ograniczony.

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia...

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia poszerzenie grona kontrahentów.

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można...

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bowiem idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne w eksploatacji.

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś...

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś inwestycję w odnawialne źródła energii, to otrzymasz do tego dodatkową motywację. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i co oznacza nowy standard WT 2021.

Nowa jakość w płaskim dachu

Nowa jakość w płaskim dachu Nowa jakość w płaskim dachu

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość,...

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość, izolacyjność oraz estetykę, dopasowaną do potrzeb domowników.

Dlaczego warto ocieplać dom?

Dlaczego warto ocieplać dom? Dlaczego warto ocieplać dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie...

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie...

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie biznesu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować? Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu –...

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu – to właśnie dlatego warto zdecydować się na badanie termowizyjne, badanie akustyczne czy pomiar szczelności danego budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.