Pobierz bezpłatny poradnik

 

Hydroizolacja fundamentów - materiały i wykonanie

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK - po prostu ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie

Nowe przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi

Gwarancja i rękojmia w praktyce
Gwarancja i rękojmia w praktyce
Fot. www.freeimages.com

25 grudnia 2014 r. weszła w życie istotna, także dla branży budowlanej, nowelizacja kodeksu cywilnego. W znaczący sposób określa ona na nowo prawa i obowiązki w relacjach między kupującym i sprzedającym, co oznacza, że w przypadku umów o dzieło i umów o roboty budowlane także między inwestorem a wykonawcą. Dotyczy ona w szczególności rękojmi i gwarancji oraz terminów, które one obejmują.

Nowelizacja, wprowadzona Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (DzU 2014 poz. 827) dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Wbrew brzmieniu nazwy ustawy, nie dotyczy ona wyłącznie obrotu konsumenckiego, lecz ma także istotny wpływ na obrót profesjonalny. Dla przedsiębiorców ważne jest, że obowiązujące do tej pory zasady chroniące konsumenta, jako stronę słabszą w relacjach z przedsiębiorcą, zostają przeniesione na stosunki między przedsiębiorcami.

Dowiedz się więcej o: Gwarancji i rękojmi w praktyce

Najistotniejsze zmiany dotykają kwestii rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, powodując zwiększoną odpowiedzialność sprzedawcy z jednoczesnym zwiększeniem uprawnień kupującego. Przepisy te stosuje się także odpowiednio do umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane, w związku z czym w dalszej części tekstu będziemy zamiennie używać pojęcia sprzedawca/wykonawca oraz kupujący/inwestor.

Rękojmia

Nowelizacja dokonuje poszerzenia zakresu definicji "wady fizycznej” rzeczy. Zgodnie z definicją, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej lub wybudowanej z umową. Niezgodność ta istnieje nawet wtedy, gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

Przykład: zamawiając garaż, inwestor poinformował wykonawcę, że zamierza parkować w nim duży samochód terenowy z zainstalowanym boksem dachowym. Jeśli wykonawca nie uwzględni tego przy instalacji bramy garażowej i samochód nie będzie mieścił się w garażu z zamontowanym boksem, będzie to wada fizyczna bramy.

Rzecz ma także wadę fizyczną, gdy dokonano nieprawidłowego montażu lub uruchomienia rzeczy, nawet gdy robił to samodzielnie kupujący (chyba, że działał niezgodnie z instrukcją).

Gdy rzecz wadliwa została zamontowana, inwestor będzie mógł żądać od wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady. W razie nie wykonania tego obowiązku przez wykonawcę, inwestor będzie uprawniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy (Czytaj więcej na ten temat). Warto podkreślić, że dotychczas uprawnienie do tzw. wykonania zastępczego przysługiwało inwestorowi jedynie w trakcie wykonywania robót (stosowany odpowiednio art. 636 kodeksu cywilnego), a nie w ramach rękojmi, która rozpoczyna się po ich odbiorze przez inwestora. Ta zmiana kodeksu jest potencjalnie niekorzystna dla wykonawcy, który powinien zadbać o odpowiednie umowne ograniczenie tego ryzyka.

W miejsce dotychczasowego uprawnienia do żądania od sprzedającego obniżenia ceny nowelizacja przyznaje kupującemu w przypadku wady rzeczy uprawnienie do złożenia jednostronnego oświadczenia o obniżeniu ceny czy wynagrodzenia. Oznacza to, że kupujący może sam wskazać kwotę, do jakiej cena za rzecz ma być obniżona. Pamiętać jednak należy, że w przypadku gdy dojdzie do postępowania sądowego, kupujący będzie musiał udowodnić zasadność wskazanej kwoty.

Poszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy dotyczy też możliwości przeciwstawienia się oświadczeniu kupującego o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny. Tak jak do tej pory, takie oświadczenie kupującego nie jest skuteczne, gdy sprzedawca niezwłocznie rzecz wadliwą wymieni na wolną od wad albo wadę usunie, lecz obecnie dodatkowym warunkiem przeciwstawienia się sprzedającego oświadczeniu kupującego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny jest wymóg, aby ta wymiana lub usunięcie wady nie stwarzały nadmiernych kosztów lub trudności dla kupującego. Jak rozumieć pojęcia "nadmiernych kosztów lub trudności” określi orzecznictwo sądów.

Bardzo ważną regulacją dla profesjonalistów jest przepis, zgodnie z którym, w relacjach między przedsiębiorcami sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Terminy z rękojmi

Nowe regulacje wydłużają terminy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (dotychczas jeden rok), a w przypadku nieruchomości pięciu lat  (dotychczas trzy lata).

Aby zachować roszczenie z tytułu rękojmi, nie jest już konieczne wnoszenie powództwa do sądu przed upływem okresu rękojmi. Wystarczy, że kupujący przed upływem tego okresu złoży sprzedawcy  oświadczenie, iż rzecz ma wady. Od tego oświadczenia o istnieniu wady rozpoczyna bieg roczny termin na zgłoszenie roszczeń o dokonanie naprawy lub wymiany rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 563 kodeksu cywilnego przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej twierdzeniu.

W tym samym rocznym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Jednak, gdy kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

Przykład: Pan A wybudował dom dla pana B. Na tydzień przed upływem pięciu lat od odbioru B powiadomił A o wadzie (przeciekaniu) dachu. Po kolejnych dwóch tygodniach B wezwał A do naprawy dachu w terminie 3 tygodni od otrzymania wezwania. B nie naprawił dachu w określonym terminie. W konsekwencji termin dla B do złożenia oświadczenia, np. o obniżeniu wynagrodzenia za budowę domu, rozpoczyna się dopiero dzień po upływie zakreślonego trzytygodniowego terminu.

Nowością jest również zawieszenie terminu do wykonania uprawnień z rękojmi, w sytuacji dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym innych uprawnień z rękojmi do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowelizacja wprowadza możliwość dochodzenia przez sprzedawcę tzw. roszczeń łańcuchowych, tj. roszczeń wobec poprzednich sprzedawców o zwrot poniesionych kosztów w wyniku wykonania przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi.

Nowy przepis art. 576(1) kodeksu cywilnego brzmi:

§ 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 556 (1) § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

§ 2. Odpowiedzialność określona w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Przykład: Dystrybutor sprzedał klej hurtownikowi. Hurtownik przechowywał go latem w niewłaściwej temperaturze i klej stracił swoje właściwości. Od hurtownika kupił klej detalista, który wiedział o sposobie przechowywania kleju przez hurtownika. Detalista sprzedał klej wykonawcy, który wykorzystał go do przyklejenia najniższej półki wiszącej szafki kuchennej dla pani X (konsumenta). Pani X włożyła do szafki ozdobną drogą zastawę stołową. Dolna półka odkleiła się i stojące na niej talerze potłukły się. Pani X zażądała naprawy oraz zwrotu pieniędzy za potłuczone talerze. Wykonawca musiał w trybie pilnym zdemontować szafkę, przetransportować ją do swojego zakładu, naprawić i ponownie zamontować u Pani X, jak również zapłacić za talerze.

Czy wiesz, że: Badanie uciążliwości zapachów leży w kompetencjach nadzoru budowlanego

Wykonawca będzie mógł domagać się od detalisty naprawienia poniesionej szkody. Ten z kolei będzie miał analogiczne roszczenie do hurtownika. Co ważne, roszczenia te przedawnią się z upływem sześciu miesięcy od dnia poniesienia kosztów przez wykonawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się nie później jednak niż w dniu, w którym wykonawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

Gwarancja

Nowe przepisy o gwarancji, tak samo jak przepisy o rękojmi, zwiększają odpowiedzialność sprzedawcy. Udzielenie gwarancji nie jest już uzależnione od wydania przez gwaranta (sprzedawcy) dokumentu gwarancyjnego. Wystarczy, że sprzedawca złoży oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Określono również, jakie informacje muszą znajdować się w oświadczeniu gwarancyjnym, jakimi są m.in. nazwa i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej czy uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Jednak uchybienie wymaganiom zawarcia tych informacji w oświadczeniu gwarancyjnym nie pozbawia wynikających z niego uprawnień. Każde nawet najkrótsze oświadczenie o istnieniu gwarancji może zostać uznane za udzielenie gwarancji. Dotyczy to także reklamy. Konsekwencją może być większa powściągliwość sprzedawców w zachwalaniu towarów.

Termin obowiązywania gwarancji zostaje wydłużony z jednego do dwóch lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Termin ten może być jednak zmieniony przez wyraźne zastrzeżenie gwaranta. Gwarant zobowiązany jest do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji niezwłocznie, najpóźniej do czternastu dni od dostarczenia przez uprawnionego rzeczy.

Co ważne, nowe przepisy przewidują, że w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Podsumowując, wprowadzane zmiany będą miały największe znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z innymi przedsiębiorcami, dla których dostosowanie się do wymogów nowych regulacji będzie z pewnością wyzwaniem. Ci przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w obrocie konsumenckim nie powinni mieć z tym większych problemów, jako że regulacje te wzorowane są przepisach stosowanych w obrocie z konsumentami.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz bezpośrednio na Twój e-mail.
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Komentarze

27
MaciejF / 21-09-2018, 00:02
Mam pytanie, realizując zadanie bez umowy pisemnej, ale wykonując (nie od dziś) prace na rzecz ORANGE POLSKA, budując sieć magistralną. Dochodzi do sytuacji w której, nie zdążyłem zakończyć prac a już zostają uruchomione usługi na kablach które nie zostały odebrane przez ORANGE POLSKA. Czy mogę w takim przypadku, uchylić się od Gwarancji?
Michał / 26-09-2018, 11:15
Dzień Dobry, w X 2013r. był robiony remont elewacji bloku, Niestety farba płatami ponownie odpadła. Zarządca twierdzie, ze po upływie 3 letniej gwarancji (Google street vew zdjecia z 2014 pokazują iż farba na nich już odpadła po pół roku więc najprawdopodobniej jakieś zaniedbanie..) Nowe przepisy o 5 letniej rekojmi zaczely obowiazywac rok po ukonczeniu remontu. Czy działaja one może jeszcze wstecz tak aby można było złożyć reklamacje? Zarządca nieruchomości wycenił ponowny remont na 300K :(. Z góry dziękuję za Pomoc.
krzysztof / 08-02-2019, 06:15
Dzień dobry, mam pytanie - kupiłem nowe mieszkanie od Dewelopera. Przekazanie notarialne mieszkania w budynku odbyło się w lutym 2018 roku. Po wykonaniu remontu i wyposażeniu mieszkania wprowadziłem się na początku grudnia 2018r. W miesiącu listopadzie 2018r stwierdziliśmy z żoną że doszło do pęknięcia jednej z trzech szyb w pakiecie / szyby środkowe/j / w witrynie o wymiarach 2x2m. Problem zgłosiliśmy do firmy która w budynku wstawiała witryny i drzwi. Po około dwóch tygodniach witrynę firma wymieniła na własny koszt. Po 3 dniach stwierdziliśmy że doszło do pęknięcia szyby w następnej witrynie w salonie tym razem szyby pierwszej od wewnątrz. W mieszkaniu jeszcze nie mieszkaliśmy. O problemie poinformowałem znowu firmę producenta witryny i wstawiającą okna. Tym razem poinformowano mnie że w chwili odbioru budynku nikt nie zgłaszał nieprawidłowości. O problemie pękniętej szyby poinformował Dewelopera, który odpowiedział mi, że okna witryny nie podlegają gwarancji i mam witrynę wymienić na własny koszt, tu wskazuje na przyczyny moim zdanie śmieszne które mogły być powodem pęknięcia. Powołuje się na ekspertyzę eksperta / gdzie w moim mieszkaniu żadnego eksperta nie było. Na końcu informuje że w trosce o dobro klienta powołując się na Niego u producenta okien kupię je po atrakcyjnej cenie. Dodam że mieszkanie jest zlokalizowane w budynku czterokondygnacyjnym na parterze.
Pawel / 16-02-2019, 12:27
Dzień dobry, mam problem polegający na zmiennej temperaturze wody w kranach jak i pod prysznice. Nie posiadam baterii z termostatem tylko zwykłe z wkładem ceramicznym. Zgłosiłem sprzedawcy problem droga e-mail. Przyszli jacyś panowie włożyli rękę na sekundę pod strumień wody i stwierdzili ze nic nie czuja. Dodatkowo powiedzieli, że system hydrauliczny został wykonany według projektu i prawa. Nic nie dostałem na piśmie od sprzedawcy. Co można zrobić w takim przypadku? Problem dotyczy tez innych mieszkańców wiec sugerowanie że mam uszkodzone baterie raczej jest wyssane z kosmosu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Krzysztof / 26-03-2019, 12:17
Dzień dobry, w listopadzie 2014 roku został wymieniony dach ceramiczny na dach z wióra osikowego, wykonawca zapewniał mnie o tym że taki dach przetrwa 40 lat, po niespełna 4 latach dach gnije i rozsypuje się, zapłaciłem za to ponad 50 tysięcy zł, wykonawca był obejrzał częściowo naprawił, ale naprawa jest iluzoryczna i tylko pierwsza warstwa ta widoczna a warstw jest 8 naprzemiennie układane, tak więc naprawa jest raczej niemożliwa. Wykonawca na moje wezwania do naprawy odpowiedział dopiero po 4 miesiącach odrzucając moje roszczenia, a będąc wcześniej próbował coś naprawić i obiecał, że wiosną to zrobi. Czy nie odpowiadając w terminie 14 dni na moje wezwanie do naprawy lub wymiany dachu uznał moje roszczenia ? Czy nowe przepisy które weszły w życie 25.12.2014 dotyczą w moim przypadku rękojmi trzy letniej czy pięcioletniej ? Na kilku stronach na których się reklamuje zapewnia że wykonany przez niego dach przetrwa nawet 40 lat - on jest producentem wióra jak i wykonawcą dachu, on dostarczył wszystkie materiały.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź, bo nie wiem co mam dalej robić w listopadzie minie 5 lat
renia / 31-03-2019, 22:31
Dzień dobry! 27.03 zakupiłam w salonie Orange telefon komórkowy, w domu okazało się ,że ma bardzo małą pamięć.Na drugi dzień udałam się do salonu Orange aby zrezygnować z umowy kupna i zakupić lepszy model telefonu ale niestety odmówiono mi ponieważ zakupiłam go w salonie . Czy nie ma innej możliwości?
Wacław / 26-04-2019, 17:45
Witam!
FUD Bolęcin wykonał o zamontował w naszym wielorodzinnym budynki dwie windy osobowe, które bez przerwy się psują / w ciągu 6 miesięcy eksploatacji prawie 40 awarii/ występują usterki zagrażające bezpieczeństwu użytkowników np. samoczynne otwieranie się drzwi kabiny w czasie jazdy. Mamy w umowie zapisaną 4-ro letnią gwarancję, a usterki usuwa nasz konserwator ponieważ wykonawca twierdzi ze to należy do konserwatora opłacanego przez nas a gwarancja obejmuje tylko poważne usterki jak coś się urwie czy spali. UDT też umywa ręce. Co w tej sytuacji mamy zrobić żądamy wymiany powodującej awarię instalacji sterującej, czy możemy w tej sytuacji obniżyć umowną cenę ponieważ jeden z dźwigów jeszcze nie jest spłacony, czy żądać zwrotu całkowitych kosztów dźwigów czy jest jakieś inne wyjście. Trudno się pogodzić że za 300 tyś zł mamy dwa bu le które psują się co parę dni. Pozdrawiam Wacław W.
Jarek / 13-05-2019, 18:46
Witam. Bardzo proszę o pomoc. Kupiłem mieszkanie w nowym budynku i chciałem zainstalować klimatyzacje w swoim mieszkaniu. Chodzi o wywiercenie minimalnych otworów (średnica 15 min) w elewacji celem zainstalowania instalacji odprowadzającej skropliny.
Wspólnota odmówiła mi zgody, zasłaniając się możliwością utraty gwarancji na elewacje na całym budynku. Czy rzeczywiście jestem niewolnikiem gwarancji i muszę czekać 5 lat? Czy tzw samowolka spowoduje, że cała wspólnota straci gwarancje na całą elewację całego budynku?
Serdecznie dziękuje za odpowiedź
Redakcja / 16-05-2019, 13:31
Wspólnota miała prawo odmówić, bo rzeczywiście uszkodzenie elewacji może powodować utratę gwarancji na nią.
Magdalena Hajduk, Kancelaria Ślązak Zapiór i Wspólnicy / 04-06-2019, 09:07
Ad Magdalena: Przywołany artykuł dotyczy ryzyka uszkodzenia rzeczy podczas transportu do kupującego. W Pani przypadku wada ujawniła się natomiast podczas użytkowania rzeczy, więc wskazany przez sprzedawcę przepis nie ma w tym zakresie zastosowania. Należy przyjąć, że odmowna decyzja nie została właściwie uzasadniona.
« Poprzedni    2 / 3    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Jaki tynk na elewację wybrać? Który jest odporny na wilgoć i brud? Myślisz o wymianie kotła? Weź nawet 10 000 zł dotacji!

Jakie wymagania musi spełnić dobry tynk na elewację? czytaj dalej » Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach "Czyste Powietrze"czytaj dalej »

Kredyt na remont nieruchomości - co wybrać?

Prace remontowe zawsze odbijają się na kondycji domowego budżetu. Często konieczne jest skorzystanie z finansowego wsparcia banku. Jakie rozwiązania najlepiej nadają się do realizacji określonego celu? czytam dalej »


Czy energia odnawialna jest dla Ciebie? Przekonaj się » Zobacz gotowe obiekty z płyt warstwowych »

Są trzy zasadnicze powody, dla których energia odnawialna powinna zyskiwać na znaczeniu.czytaj dalej » Różnorodność doceniają inwestorzy, projektanci i wykonawcy, którzy dzięki temu mają swobodę wyboru odpowiedniego rozwiązania w izolacji dachów i ścian w zależności od swoich potrzeb i przeznaczenia obiektu. . czytaj dalej »


Czego użyć do hydroizolacji balkonu lub tarasu? Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach - jak ją zapewnić?
Malowanie elewacji to proces który przeprowadzamy raz na kilkanaście lat. Jest on zarówno czasochłonny jak i dość kosztowny. Dlatego... czytaj dalej » Tarasy nadziemne, balkony i loggie to newralgiczne części elewacji budynków wielokondygnacyjnych. Są podatne na wpływ... czytaj dalej »


Chcesz mieć pewny dach nad głową? Sprawdź » Planujesz wymianę bądź naprawę dachu? Sprawdź »
Każdy, nawet najwyższej jakości produkt nie będzie spełniał prawidłowo swojej funkcji, jeżeli nie zostanie właściwie zamontowany. Dlatego... czytaj dalej » W celu przedłużenia okresu trwałości dachów i elewacji wykonanych z blach powlekanych należy regularnie je kontrolować i konserwować czytaj dalej »

Czym są panele winylowe i co je wyróżnia?

To podłoga w dużej mierze buduje styl i prestiż pomieszczenia. Dlatego, jeśli remontujesz dom, dobrze przemyśl jej wykończenie. czytaj dalej »


Nie samą budową człowiek żyje:

przepisy kulinarne Gosi Kaźmierczyk Red Hot Chili Cooking - sprawdź nowe przepisy Gosi :)

Aktualny numer

2/2019
Ekspert Budowlany 2/2019
W numerze m.in.:
  • - Dachy płaskie i zielone - budowa, termo- i hydroizolacja
  • - Nowoczesne kleje do płytek

Forum

bogso  | 
18-06-2019, 20:39
 | 
1
mariuszk  | 
18-06-2019, 16:36
 | 
1
plilla  | 
18-06-2019, 07:16
 | 
1
zafirynka  | 
05-06-2015, 09:52
 | 
129
DYSTANS  | 
04-12-2014, 13:21
 | 
125
pak  | 
27-11-2014, 10:27
 | 
123
M1gacz  | 
20-04-2015, 01:34
 | 
119
nikonxx  | 
21-05-2014, 14:49
 | 
99
szpachelka  | 
06-09-2014, 16:15
 | 
90
Elektra
Elektra
Wiodąca marka ELEKTRA specjalizuje się w systemach ogrzewania elektrycznego zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak też obiektów...

Pobierz Eksperta Budowlanego

Ekspert Budowlany 2019
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Ekspert Budowlany 2018
Ekspert Budowlany do oglądania jako flipbook lub do pobrania w formacie PDF. Zaloguj si...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.Portal Budowlany - Ekspert Budowlany - www.ekspertbudowlany.pl
realizacja i CMS: omnia.pl