EkspertBudowlany.pl

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

Joanna Ryńska | 2022-08-12
Przypodłogowa jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu powietrze/powietrze, fot. Daikin
Przypodłogowa jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu powietrze/powietrze, fot. Daikin

Program „Moje Ciepło” pozwala uzyskać dofinansowanie do zakupu pomp ciepła – gruntowych, powietrze/woda i powietrze/powietrze – montowanych w nowych domach, pod warunkiem spełnienia przez budynek standardu energetycznego wyższego niż WT 2021. Program ten promuje budynki o niskich kosztach eksploatacyjnych i w standardzie bezemisyjnym, który za kilka lat będzie obowiązkowy dla wszystkich nowych obiektów. Urządzenia, które mogą być przedmiotem dotacji, muszą spełnić także określone wymagania techniczne.

Zobacz także

dr inż. Marek Miara, Fraunhofer ISE, PORT PC Pompy ciepła w istniejących budynkach – ocena ekologiczna i ekonomiczna

Pompy ciepła w istniejących budynkach – ocena ekologiczna i ekonomiczna Pompy ciepła w istniejących budynkach – ocena ekologiczna i ekonomiczna

W artykule poświęconym wynikom badań pracy instalacji z pompami ciepła w budynkach istniejących, prowadzonych przez wiele lat w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE, omówiono kwestie redukcji emisji dwutlenku...

W artykule poświęconym wynikom badań pracy instalacji z pompami ciepła w budynkach istniejących, prowadzonych przez wiele lat w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE, omówiono kwestie redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu z kotłami węglowymi i gazowymi oraz kosztów eksploatacyjnych. Uwzględniając obecne ceny energii elektrycznej, ogrzewanie pompą ciepła jest bardziej ekonomiczne od ogrzewania kotłem gazowym, jeśli pompa ciepła ma efektywność większą niż 3,0.

dr inż. Marek Miara, Fraunhofer ISE, PORT PC Czy pompy ciepła będą w przyszłości jeszcze lepiej dopasowane do istniejących budynków?

Czy pompy ciepła będą w przyszłości jeszcze lepiej dopasowane do istniejących budynków? Czy pompy ciepła będą w przyszłości jeszcze lepiej dopasowane do istniejących budynków?

Czy warto czekać z instalacją pompy ciepła na dalszy rozwój technologiczny urządzeń i czy opłaca się łączyć pompę ciepła z kotłem na inne paliwa?

Czy warto czekać z instalacją pompy ciepła na dalszy rozwój technologiczny urządzeń i czy opłaca się łączyć pompę ciepła z kotłem na inne paliwa?

dr inż. Marek Miara, Fraunhofer ISE, PORT PC Pompy ciepła w istniejących budynkach

Pompy ciepła w istniejących budynkach Pompy ciepła w istniejących budynkach

Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie do budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć informacja taka jest często powtarzana, praktyka wskazuje, że nie można uznać jej za wiarygodną. Ponadto...

Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie do budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć informacja taka jest często powtarzana, praktyka wskazuje, że nie można uznać jej za wiarygodną. Ponadto to właśnie istniejące budynki przesądzą o osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów grzewczych.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. rozpoczął się pierwszy nabór do programu „Moje Ciepło”, skierowany do inwestorów budujących nowe domy i wyposażających je w pompy ciepła. Do 31 grudnia 2026 r. dotacje mają otrzymać wszyscy chętni, którzy spełnią wymagania programu i złożą poprawnie wypełniony wniosek (pod warunkiem dostępności środków). W programie tym nie określono kryterium dochodowego, jednak dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny intensywność (ale nie kwota!) wsparcia jest większa.

fot1 pompy
Przykład powietrznej pompy ciepła do podgrzewania c.w.u.; fot. Buderus

Pozytywnie rozpatrzone zostaną wnioski, w przypadku których spełniono następujące wymagania [1]:

 • wnioskodawca zamontował i odebrał nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. nową, tj. wyprodukowaną maks. 24 miesiące przed zakupem, pompę ciepła powietrze/powietrze, powietrze/woda lub grunt/woda na cele grzewcze lub dwufunkcyjną pompę ciepła – program nie dotyczy urządzeń przeznaczonych wyłącznie do produkcji c.w.u.;
 • zamontowana pompa ciepła współpracuje z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C) – dotyczy pomp ciepła, dla których górnym źródłem jest woda (nie dotyczy pomp ciepła powietrze/powietrze);
 • budynek ma podwyższony standard energetyczny – wskaźnik EP (rocznego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz produkcję c.w.u.) musi wynosić maks. 63 kWh/(m2 · rok) w 2022 roku, a w kolejnych latach kalendarzowych maks. 55 kWh/(m2 · rok) [1];
 • w budynku może się znajdować inne urządzenie grzewcze, pompa ciepła może być również elementem rozwiązania hybrydowego.

Czytaj też: Nowoczesne, czyli oszczędne, ekologiczne i zdrowe ogrzewanie

Dodatkowe źródło ciepła nie może jednak spalać paliw stałych (przy czym kominek rekreacyjny nie jest traktowany jako źródło ciepła).

Ekspert radzi

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie

Dokumenty związane z budynkiem lub pompą ciepła:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku (dla domu w budowie) lub świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane przez osobę uprawnioną;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • protokół odbioru urządzenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu programu;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli dotyczy);
 • dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła (jeśli dotyczy).

Pozostałe dokumenty:

 • imienne (na wnioskodawcę) faktury wraz z potwierdzeniem dokonania płatności lub faktury wraz z oświadczeniem dotyczącym nabywcy – dotyczy sytuacji, gdy urządzenie kupował ktoś inny niż wnioskodawca, np. instalator;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli (jeśli dotyczy);
  » pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy);
 • kopia Karty Dużej Rodziny (dla posiadaczy).
fot2 pompy
Przykład gruntowej pompy ciepła; fot. Viessmann

Po spełnieniu powyższych warunków można uzyskać dotację o wartości maksymalnej 7 tys. zł na powietrzne pompy ciepła lub 21 tys. zł na gruntowe, jednocześnie nie wyższą niż 30% kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – niż 45% kosztów kwalifikowanych. Posiadacze KDR zyskują na tej różnicy tylko przy stosunkowo niskich jak na takie instalacje kosztach kwalifikowanych, wynoszących ok. 46,5 tys. zł dla pomp ciepła grunt/woda i ok. 15,6 tys. zł dla pomp ciepła powietrze/woda.

Przy takich kosztach beneficjent uprawniony do dofinansowania o wartości 30% mógłby uzyskać odpowiednio 14 tys. zł dotacji na instalację z pompą ciepła gruntową i 4,7 tys. zł na instalację z pompą powietrzną, a posiadacz KDR – odpowiednio 21 tys. i 7 tys. zł.

Przy wyższych kwotach zakupu i montażu różnica ta jest coraz mniejsza, a od pułapu odpowiednio ok. 70 tys. zł i ok. 23,3 tys. zł wszyscy beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie maksymalne – 21 tys. i 7 tys. zł.

tab pompy
Tabela. Dofinansowanie do gruntowych i powietrznych pomp ciepła w ramach programu „Moje Ciepło”

Rola pompy ciepła w zapewnieniu wskaźnika EP

Rosnące zainteresowanie inwestorów pompami ciepła widać, nawet abstrahując od wprowadzonego właśnie programu. Wpływają na to także wysokie ceny nośników energii i niepewna przyszłość tanich dotąd: węgla, gazu ziemnego i biomasy, spowodowane nie tylko planami dekarbonizacji ogrzewania, ale i sytuacją geopolityczną wynikającą z wojny Rosji z Ukrainą.

Energia elektryczna ma największe szanse bycia najtańszym „paliwem” dla ogrzewania, m.in. z uwagi na możliwość jej wytwarzania ze źródeł odnawialnych, które nie są obarczone opłatami za emisję CO2, oraz wykorzystania własnych (prosumenckich) instalacji fotowoltaicznych.

Nowe zasady sprzedaży energii elektrycznej do sieci i jej odkupowania są nadal korzystne finansowo dla prosumentów zużywających ją na potrzeby ogrzewania nowych domów, o dobrej charakterystyce energetycznej, za pomocą pomp ciepła.

W 2021 r. w Polsce sprzedano 93 tys. pomp ciepła – wśród urządzeń przeznaczonych na cele grzewcze ich wzrost sprzedaży wyniósł rok do roku aż 80% [2].

Według analiz PORT PC czy SPIUG [3] największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się niezmiennie pompy ciepła powietrze/woda – stanowiły one ok. 85% urządzeń sprzedanych w 2021 r. [2]. Jednocześnie widać systematyczny, choć powolny wzrost zainteresowania gruntowymi pompami ciepła – o ok. 7% rok do roku [2], który może wynikać z trudności w dostawach pomp powietrze/woda i zastępowania ich łatwiej i szybciej dostępnymi urządzeniami gruntowymi [3].

Obrazu rynku dopełniają dane GUNB: 100 tys. deklaracji (ok. 3%) złożonych do tej pory w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazywało na pompę ciepła jako źródło ciepła w budynku. Dane te obejmują obecnie ok. 66% budynków, dla których taka deklaracja powinna zostać złożona, i dotyczą głównie budynków mieszkalnych (96% deklaracji) [4].

Wydaje się zatem, że w Polsce już teraz wielu inwestorów może być zainteresowanych programem i uprawnionych do skorzystania z niego. Może tu jednak wystąpić pewna istotna bariera – choć inwestorzy postrzegają „Moje Ciepło” jako promujące zastosowanie pomp ciepła, jest to raczej program wspierający budowanie domów o coraz wyższym standardzie energetycznym.

Niezbędnym wymaganiem technicznym dla uzyskania dotacji w tym programie jest wskaźnik EP wynoszący 63 kWh/(m2·rok) w roku przejściowym (czyli do końca 2022 r.) oraz 55 kWh/(m2·rok) w latach kolejnych.

Widoczna jest tu spójność z dążeniem do realizacji nowych domów jako budynków bezemisyjnych (ZEB – zero-emission buildings), zgodnie z projektem nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej do 2030 r. [56]. Budynek bezemisyjny ma mieć niskie zapotrzebowanie na energię, wykorzystywać miejscowe OZE, nie korzystać ze źródeł spalania paliw kopalnych i wykazywać niską emisję (wyrażoną w tonach ekwiwalentu CO2/m2) w całym cyklu życia.

W załączniku III [6] wskazano, że dla oceanicznej strefy klimatycznej UE (w obszarze której w rozumieniu projektu znajduje się Polska) EP miałoby wynosić poniżej 60 kWh/(m2·rok) [678].

Nowe domy jednorodzinne muszą zgodnie z WT 2021 od 31 grudnia 2020 r. spełniać wymóg EP ≤ 70 kWh/(m2·rok) – wcześniej było to EP ≤ 95 kWh/(m2·rok) [9].

Chcąc spełnić ten warunek przy zastosowaniu nawet wysoce efektywnej energetycznie pompy ciepła i założeniu wysokich wartości izolacyjności budynku, inwestor musiał zaplanować także inne rozwiązania, np. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła czy panele fotowoltaiczne [10]. Podobne podejście jest konieczne przy realizacji domów w standardzie zgodnym z wymaganiami programu „Moje Ciepło”.

Dzieje się tak pomimo tego, że dzięki wysokiej efektywności energetycznej i sprawności pompy ciepła zapewniają niski wskaźnik energii końcowej EK. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem cechują się one najwyższym współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej spośród wszystkich źródeł ciepła, ponieważ dotyczy ich współczynnik dla sieciowej energii elektrycznej wi = 3,0 [11]. Wartość ta nie jest spójna ze stanem faktycznym – wystarczy wskazać, że nie dotyczy obecnej kondycji polskiego systemu elektroenergetycznego [12], a w nowszych polskich i europejskich aktach prawnych wskazywano inne parametry:

 • wi = 2,5 dla sieci elektroenergetycznej systemowej i energii elektrycznej pochodzącej z produkcji mieszanej – rozporządzenie Ministra Energii z 2017 r. [13];
 • wi = 2,1 jako rekomendowana wartość współczynnika domyślnego – dyrektywa (UE) 2018/2002 z 2018 r. [14].

Zmiana współczynnika wi w odniesieniu do pomp ciepła jest postulowana przez środowiska naukowe i branżowe zajmujące się efektywnością energetyczną [5, 12], jednak dopóki ona nie nastąpi, konieczne jest łączenie pomp ciepła z urządzeniami wykorzystującymi OZE i mającymi niski współczynnik. W tym kontekście nie dziwi popularność paneli PV, dla których wi = 0,0 (wartość dla energii słonecznej) [11, 13]. Instalacja PV może pokrywać nawet do 30% sezonowego zapotrzebowania na energię elektryczną do napędu pomp ciepła i urządzeń pomocniczych [10], tym samym udział nieodnawialnej energii w całkowitym zużyciu energii przez budynek jest znacznie mniejszy. Ponadto decentralizacja i digitalizacja energetyki to cele, do których zmierzamy w UE w ramach działań związanych nie tylko z ochroną klimatu, ale i bezpieczeństwem energetycznym.

Pompy ciepła powietrze/powietrze w programie „Moje Ciepło”

Rozwiązaniem rzadko wykorzystywanym przez inwestorów, a wskazanym w „Moim Cieple” są pompy ciepła powietrze/powietrze. Zgodnie z wymaganiami programu muszą to być urządzenia spełniające wymagania rozporządzeń odnoszących się do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów [15, 16]. Klasa energetyczna dla ogrzewania w przypadku klimatu umiarkowanego musi wynosić minimum A+.

fot3 pompy
Przykład powietrznej pompy ciepła; fot. Buderus

Zgodnie z rozporządzeniem UE 626/2011 oznacza to, że sezonowy współczynnik efektywności energetycznej SCOP powinien wynosić od 4,00 do 4,60 [15].

Dotację można uzyskać na system działający jako centralny, tj. obsługujący cały budynek. Dlatego rozwiązaniem technicznym spełniającym wymagania programu może być system pompy ciepła multisplit – podłączone do jednej jednostki zewnętrznej jednostki wewnętrzne obsługujące poszczególne pomieszczenia w budynku.

Układ chłodniczy pompy ciepła powietrze/powietrze składa się ze sprężarki i dwóch wymienników ciepła (np. miedzianych wężownic) – w pomieszczeniu i na zewnątrz. W trybie grzania ciekły czynnik w wymienniku zewnętrznym pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego i odparowuje. Wężownica oddaje do pomieszczenia ciepło zawarte w gazie, co powoduje jego ponowne skroplenie. Zastosowanie w sąsiedztwie sprężarki zaworu rewersyjnego pozwala nie tylko na przejście w tryb chłodzenia (zmiana kierunku przepływu czynnika), ale także odszronienie wymiennika zewnętrznego zimą. O efektywności pracy takiej pompy ciepła decydują m.in. zawory rozprężne (dokładniejsze sterowanie), zmienna prędkość obrotowa wentylatorów nadmuchowych oraz odpowiednia geometria wymiennika.

Tego typu pompy ciepła można znaleźć m.in. w ofercie producentów specjalizujących się w rozwiązaniach klimatyzacyjnych, zatem często są one oparte na czynniku chłodniczym R32. Z użytkowego punktu widzenia zachowują zalety ogrzewania powietrznego za pomocą klimatyzacji, takie jak łatwość sterowania parametrami w poszczególnych pomieszczeniach czy szeroka oferta rozwiązań zapewniających jakość fizykochemiczną i czystość biologiczną powietrza w pomieszczeniu (np. filtry czy generatory plazmy).

Wśród innych pomp ciepła urządzenia te wyróżniają się wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej (dla przykładowego urządzenia o nominalnej mocy grzewczej 3,0 kW SCOP wynosi 5,12), choć może być konieczne zastosowanie np. dwóch jednostek zewnętrznych, żeby za ich pomocą móc ogrzać cały budynek. Wyróżnia je łatwość instalacji na niemal każdym etapie budowy domu, jednak ze względu na konieczność montażu przewodów chłodniczych między jednostkami urządzenia instalator musi mieć uprawnienia F-gazowe (certyfikat personalny).

Na pompę ciepła typu powietrze/powietrze można uzyskać do 7 tys. zł dotacji i jednocześnie do 30% kosztów kwalifikowanych (lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Gruntowe pompy ciepła

Urządzeniem, na które można uzyskać najwyższe dofinansowanie w programie „Moje Ciepło” (21 tys. zł), jest gruntowa pompa ciepła. Regulamin programu wymaga, by były to urządzenia spełniające wymagania rozporządzeń odnoszących się do etykiet efektywności energetycznej dla szeroko pojętych ogrzewaczy pomieszczeń, tj. rozporządzenia unijnego 811/2013 lub 812/2013 oraz rozporządzenia dotyczącego etykietowania energetycznego [15, 17, 18].

fot5pompy
Przykład gruntowej pompy ciepła; fot. Bosch

Klasa efektywności energetycznej gruntowej pompy ciepła ma wynosić min. A++ dla temperatury zasilania 55°C. Pomimo tak sformułowanego kryterium, pompa ciepła ma współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C). Zgodnie z rozporządzeniem 811/2013 [17] klasa efektywności energetycznej dla niskotemperaturowych pomp ciepła zależy od wartości sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs – dla klasy A++ ηs wynosi od 150 do 175%.

Gruntowe pompy ciepła, na które można uzyskać dotację w programie „Moje Ciepło”, obejmują zarówno urządzenia typu woda/woda, jak i grunt/woda. Cechują się wysoką efektywnością energetyczną (SCOP) oraz dużą stabilnością działania przez cały rok; zawdzięczają to właściwościom gruntu i wód gruntowych. W warunkach polskich temperatura poniżej granicy przemarzania, liczącej w zależności od metody oceny i regionu kraju od 0,8 do 1,5 m [19, 20], wynosi 10°C (7–12°C).

„Ceną” wysokiej efektywności i stabilności gruntowych pomp ciepła jest nie tylko duży koszt inwestycyjny, ale i wymagania dotyczące działki, na której mają one pracować, oraz wykonania dolnego źródła. Częściowo wyjaśnia to, dlaczego gruntowe pompy ciepła rzadko wybierane są na wymianę źródła ciepła w ramach „Czystego Powietrza” – stanowią zaledwie 3,5% wszystkich urządzeń zainstalowanych od początku trwania programu [21]. Na przykład zastosowanie wody przepływającej w wymienniku poziomym (pompa ciepła grunt/woda z wymiennikiem poziomym) jako źródła dolnego wymaga wygospodarowania dużej powierzchni w pobliżu domu, o odpowiednim kształcie i nawierzchni (np. trawa) – wynika to z konieczności ułożenia rur wymiennika w pętlach z zachowaniem stosownych odległości oraz zapewnienia naturalnej regeneracji (ogrzewania po sezonie grzewczym poprzez promienie słoneczne i wody deszczowej infiltrującej w gruncie). Znaczenie ma tu także rodzaj gruntu.

fot6pompy
Kompaktowa pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wspomagająca pracę istniejącego systemu grzewczego; fot. Viessmann

Z kolei dla wymiennika pionowego kosztem jest wykonanie głębokiego odwiertu pionowego (pompa ciepła grunt/woda z wymiennikiem pionowym). Jeśli źródłem dolnym ma być woda gruntowa (pompy ciepła woda/woda z sondą pionową), dodatkowym wymaganiem jest dysponowanie na działce warstwą wodonośną o odpowiedniej wydajności i jakości bezpiecznej dla instalacji oraz podzespołów pompy ciepła, szczególnie pod kątem zawartości manganu i żelaza. Dodatkowym kosztem staje się więc wykonanie dokumentacji geologicznej. Jeśli odwiert ma być głębszy niż 30 m, jego wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Pompy ciepła, dla których źródłem dolnym jest woda gruntowa, mogą być jednak traktowane jako urządzenia zasilane częściowo przez energię geotermalną. Jest to tzw. geotermia płytka (niskotemperaturowa) [22], dla której współczynnik nakładu energii pierwotnej wi = 0,0. Jej zastosowanie może się więc przyczynić do obniżenia wskaźnika EP.

Gruntowe pompy ciepła określane są jako „podatne na błędy wykonawcze”. Punktów newralgicznych, w których można popełnić błąd, jest w tym wypadku stosunkowo dużo, a usunięcie ewentualnych błędów jest utrudnione pod względem technicznym i kosz­towne.

Na pompę ciepła typu grunt/woda można uzyskać do 21 tys. zł dotacji i jednocześnie do 30% kosztów kwalifikowanych (lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Kosztem kwalifikowanym jest tu także dokumentacja geologiczna – można na nią uzyskać dotację w wysokości 5% jej wartości.

Pompa ciepła typu powietrze/woda

Wymagania dla pompy ciepła powietrze/woda w programie „Moje Ciepło” sformułowane zostały podobnie jak dla pomp gruntowych. Urządzenia muszą spełnić wymogi rozporządzeń odnoszących się do etykiet efektywności energetycznej [15, 17, 18] i cechować się klasą efektywności energetycznej min. A++ dla temperatury zasilania 55°C.

Pompa ciepła powietrze/woda ma współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym. W regulaminie programu określono, że jest to ogrzewanie, dla którego temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35°C, a jako przykład takiego rozwiązania podano ogrzewanie płaszczyznowe.

Pompy ciepła powietrze/woda od lat należą do rozwiązań najpopularniejszych wśród inwestorów indywidualnych. Decyduje o tym m.in. łatwe zastosowanie urządzenia na dowolnej działce (nie musi ona spełniać żadnych wymagań co do dostępnej powierzchni czy rodzaju gruntu), łatwość montażu i wyraźnie niższa cena niż w przypadku gruntowej pompy ciepła. Jednak w porównaniu do gruntowych pomp ciepła urządzenia powietrze/woda cechują się niższą efektywnością przy niskiej temperaturze zewnętrznej (mogą np. wymagać zastosowania nagrzewnicy wstępnej). Dlatego producenci poszukują rozwiązań, które pozwolą poszerzyć ich ofertę pracy (np. poprzez zastosowanie wtrysku par do sprężarki), co umożliwi zwiększenie zarówno efektywności pompy ciepła, jak i temperatury produkowanej wody grzewczej.

Na pompę ciepła typu powietrze/powietrze można uzyskać do 7 tys. zł dotacji i jednocześnie do 30% kosztów kwalifikowanych (lub do 45% kosztów kwalifikowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Literatura

1. Strona informacyjna programu „Moje Ciepło”, ­https://mojecieplo.gov.pl (dostęp: 10.05.2022).
2. P. Lachman, „Wzrost o 80% sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania budynków w 2021 r.”, https:// portpc.pl/port-pc-wzrost-o-80-sprzedazy-pomp-ciepla-do-ogrzewania-budynkow-w-2021-r/ (dostęp: 10.05.2022).
3. J. Starościk, „Raport: Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2021 roku”, https://spiug. pl/2022/04/25/raport-rynek-urzadzen-grzewczych-w-polsce-w-2021/ (dostęp: 10.05.2022).
4. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, „Liczba deklaracji składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to 3 307 385 zgłoszeń (5.05.2022)”, https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ liczba-deklaracji-skladanych-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-3-307-385 (dostęp: 10.05.2022).
5. P. Krysik, „Zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”, „Rynek Instalacyjny” 5/2022.
6. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (COM(2021) 802 final), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0802 (dostęp: 10.05.2022).
7. „Działania na rzecz budynków o niemal zerowym zużyciu energii – zdefiniowanie wspólnych zasad zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”, http://ec.europa.eu/ energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report. pdf, (dostęp: 10.05.2022).
8. PN-EN 15978:2011, „Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków. Metoda obliczania”.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 oraz DzU 2020, poz. 1608 i 2351).
10. P. Lachman (red.), Poradnik „Dom bez rachunków”, Wyd. PORT PC, Kraków 2019.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
12. B. Maludziński, „Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej”, „Rynek Instalacyjny” 1–2/2022.
13. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (DzU 2017, poz. 1912).
14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210 z 21.12.2018).
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz.Urz. UE L 198/1 z 28.07.2017).
16. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Dz.Urz. UE L 178/1 z 6.07.2011).
17. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.Urz. UE L 239/1 z 6.09.2013).
18. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.Urz. UE L 239/83 z 6.09.2013).
19. T. Godlewski, „Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. I”, „Inżynier Budownictwa” 7–8/2020.
20. T. Godlewski, „Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. II”, „Inżynier Budownictwa” 9/2020.
21. Strona informacyjna programu „Czyste Powietrze”, https://czystepowietrze.gov.pl (dostęp: 10.05.2022).
22. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: Geotermia, https://www.pgi.gov.pl/wody-mineralne/przydatne/geotermia.html (dostęp: 10.05.2022).
23. Materiały techniczne firm: Daikin, Frapol, Immergas, Kołton, Midea, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Bauder Polska BauderLIQUITEC PU - łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania

BauderLIQUITEC PU - łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania BauderLIQUITEC PU - łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania

W ostatnim czasie na dachach płaskich coraz częściej pojawiają się elementy przenikające przez dach czy też detale - np. urządzenia fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, wymienniki ciepła i wiele innych. W takich...

W ostatnim czasie na dachach płaskich coraz częściej pojawiają się elementy przenikające przez dach czy też detale - np. urządzenia fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, wymienniki ciepła i wiele innych. W takich przypadkach konieczne staje się zastosowanie pewnej hydroizolacji newralgicznych obszarów połączeń.

SCHIEDEL Sp. z o.o. Król ognia - system kominowy Kingfire® Lineare S

Król ognia - system kominowy Kingfire® Lineare S Król ognia - system kominowy Kingfire® Lineare S

Kingfire® Lineare S - innowacyjny unikalny modułowy system kominkowy o wysokich walorach estetycznych i nowoczesnym designie z możliwością swobodnej aranżacji. Produkt doceniono za innowacyjność, funkcjonalność...

Kingfire® Lineare S - innowacyjny unikalny modułowy system kominkowy o wysokich walorach estetycznych i nowoczesnym designie z możliwością swobodnej aranżacji. Produkt doceniono za innowacyjność, funkcjonalność oraz ekonomiczność i nagrodzono Złotym Medalem targów BUDMA 2019.

Austrotherm Dlaczego warto ocieplać dom?

Dlaczego warto ocieplać dom? Dlaczego warto ocieplać dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie...

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

Stilo Energy Jak wybudować samowystarczalny dom?

Jak wybudować samowystarczalny dom? Jak wybudować samowystarczalny dom?

Co oznacza pojęcie "dom samowystarczalny" i jak go zbudować?

Co oznacza pojęcie "dom samowystarczalny" i jak go zbudować?

Stilo Energy Energia odnawialna - co to jest i jakie są jej rodzaje?

Energia odnawialna - co to jest i jakie są jej rodzaje? Energia odnawialna - co to jest i jakie są jej rodzaje?

W odróżnieniu do tradycyjnych źródeł energii, takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i inne paliwa kopalne, odnawialne źródła energii to takie, które nigdy się nie kończą. A jeśli nawet w jakiś sposób...

W odróżnieniu do tradycyjnych źródeł energii, takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i inne paliwa kopalne, odnawialne źródła energii to takie, które nigdy się nie kończą. A jeśli nawet w jakiś sposób zanikają, to i tak stanowią niewyczerpany zapas i porównaniu z XX-wiecznymi standardami i odnawiają się w sposób zauważalny. Oto najważniejsze i najczęściej wykorzystywane rodzaje OZE.

Kessel Odprowadzanie ścieków przy braku spadku do kanału

Odprowadzanie ścieków przy braku spadku do kanału Odprowadzanie ścieków przy braku spadku do kanału

Filozofia firmy Kessel to zorientowanie na potrzeby klienta, innowacyjność i niezawodność w zakresie odwadniania. Kompleksowe rozpoznanie problemów i potrzeb użytkowników umożliwia nam zaoferowanie najlepszych...

Filozofia firmy Kessel to zorientowanie na potrzeby klienta, innowacyjność i niezawodność w zakresie odwadniania. Kompleksowe rozpoznanie problemów i potrzeb użytkowników umożliwia nam zaoferowanie najlepszych możliwych rozwiązań. Dlatego tworzymy produkty, które pozwalają skutecznie rozwiązać każdy problem z odwadnianiem, często wyznaczając w tej dziedzinie nowe ścieżki.

Stilo Energy Dlaczego energia odnawialna powinna odgrywać coraz większą rolę?

Dlaczego energia odnawialna powinna odgrywać coraz większą rolę? Dlaczego energia odnawialna powinna odgrywać coraz większą rolę?

To, co jeszcze sto lat temu było wynalazkiem przyszłości, dziś już staje się przebrzmiałym i przestarzałym schematem wczorajszych dni. Zmienia się również nasze podejście względem eksploatowania naszej...

To, co jeszcze sto lat temu było wynalazkiem przyszłości, dziś już staje się przebrzmiałym i przestarzałym schematem wczorajszych dni. Zmienia się również nasze podejście względem eksploatowania naszej planety i tego, czym napędzamy system. Dlaczego tak się dzieje? Są trzy zasadnicze powody, dla których energia odnawialna powinna zyskiwać na znaczeniu. Po pierwsze ekologia, po drugie ergonomia, a po trzecie ekonomia. Czasy się zmieniają i powinniśmy iść do przodu nie tylko w kontekście posiadania...

Daikin Europe NV Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca? Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła....

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła. Gwarantują one bowiem najniższe koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła, przy czym można też zamontować fotowoltaiczny system solarny i zapewnić sobie niezależność energetyczną.

Stilo Energy Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice? Ustawa o odnawialnych źródłach energii - co mówi o fotowoltaice?

W 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zastąpienia nieodnawialnych źródeł energii ekologicznymi, znacznie...

W 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby zastąpienia nieodnawialnych źródeł energii ekologicznymi, znacznie zdrowszymi dla środowiska i nas samych rozwiązaniami.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Oszczędzanie energii - czy to możliwe? Oszczędzanie energii - czy to możliwe?

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno...

Na początek kilka pytań: Mieszkasz w domu lub masz działkę? Zwracasz uwagę na energooszczędność urządzeń? Nie chcesz przepłacać za energię elektryczną? Troszczysz się o środowisko? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to dalsza część artykułu jest właśnie dla Ciebie.

Recticel Izolacje Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Dom energooszczędny w technologii RECTICEL Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Recticel Izolacje Podłoga, która zatrzyma ciepło

Podłoga, która zatrzyma ciepło Podłoga, która zatrzyma ciepło

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Dobrze zaizolowana podłoga zapewni nie tylko komfort jej użytkowania, ale także skutecznie obniży koszty ogrzewania domu.

Wilo Polska Sp. z o.o. Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu Pompy głębinowe, czyli jak dostarczyć wodę do domu

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji...

Przy budowie domu należy przemyśleć kwestię doprowadzenia wody do budynku – chodzi przede wszystkim o wykorzystanie wody w ogrodzie oraz zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych. Jak dostarczać wodę do instalacji w domu i ogrodzie za pomocą pomp głębinowych?

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają...

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja...

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym? Czy można połączyć fotowoltaikę z innym systemem grzewczym?

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno...

Obecnie łączenie dwóch źródeł energii odnawialnej to świetne rozwiązanie zarówno ze względów finansowych, ale także ekologicznych. Współpraca paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła sprawdzi się zarówno w nowym budynku, jak i modernizowanym. Prąd potrzebny do pracy pompy ciepła można pozyskać z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu znacznie ograniczy się wysokość rachunków ponoszonych na energię elektryczną.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czym zastąpić kocioł starego typu?

Czym zastąpić kocioł starego typu? Czym zastąpić kocioł starego typu?

Do niedawna węgiel był w Polsce najpopularniejszym paliwem. Jednak ze względu na emisję szkodliwych substancji podczas spalania oraz zmiany w ustawodawstwie zaczęło się to powoli zmieniać. Coraz częściej...

Do niedawna węgiel był w Polsce najpopularniejszym paliwem. Jednak ze względu na emisję szkodliwych substancji podczas spalania oraz zmiany w ustawodawstwie zaczęło się to powoli zmieniać. Coraz częściej rozglądamy się za alternatywnymi sposobami ogrzewania domu, które opierają się na odnawialnych źródłach energii. Marka De Dietrich radzi, na co można zamienić kocioł starego typu.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku? Czy pompa ciepła sprawdzi się o każdej porze roku?

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić...

Planując inwestycję w nowoczesne źródła energii warto wybrać takie rozwiązanie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Lato dopiero się rozpoczęło, a doskwierający upał potrafi każdego wyprowadzić z równowagi, dlatego wydajne chłodzenie to świetne rozwiązanie dla każdego typu budynku. Teraz, aby cieszyć się przyjemnym, chłodnym powietrzem w słoneczne dni nie trzeba kupować dodatkowego urządzenia, ponieważ pompa ciepła poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Optigruen Polska Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach Automatyczny dach retencyjny Optigruen – nowoczesna technologia w ochronie przeciwpowodziowej w miastach

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

Zielone dachy retencyjne ekstensywne i intensywne to elementarny czynnik racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi. Kanalizacja prawie we wszystkich miastach jest już przestarzała i ma zbyt małą przepustowość.

KOMIN-FLEX Sp. z o.o. Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy stalowe SLIM EKO Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Redakcja Nowoczesny dom w starym młynie

Nowoczesny dom w starym młynie Nowoczesny dom w starym młynie

Stary, urokliwy młyn wodny stojący w miejscowości Dmosin Drugi został przerobiony na nowoczesny budynek mieszkalny. Dzięki kreatywności architekta adaptacja poddasza zmieniła wiekową budowlę w komfortowy...

Stary, urokliwy młyn wodny stojący w miejscowości Dmosin Drugi został przerobiony na nowoczesny budynek mieszkalny. Dzięki kreatywności architekta adaptacja poddasza zmieniła wiekową budowlę w komfortowy i rozświetlony dom.

mgr inż. Damian Czernik Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać?

Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać? Powietrzna pompa ciepła split czy monoblok – którą wybrać?

Wśród powietrznych pomp ciepła można wyróżnić urządzenia dzielące się na typoszereg split oraz monoblok. Różnią się one między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, gabarytami, a także ceną. Dlatego w poniższym...

Wśród powietrznych pomp ciepła można wyróżnić urządzenia dzielące się na typoszereg split oraz monoblok. Różnią się one między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, gabarytami, a także ceną. Dlatego w poniższym artykule omawiam te różnice oraz podpowiadam, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze powietrznej pompy ciepła do budynku jednorodzinnego.

Iglotech Sp. z o. o. Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok Pompa ciepła – korzyści dla domu przez cały rok

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja...

Pompy ciepła to coraz bardziej popularny system ogrzewania w naszym kraju. Dzieje się tak dzięki lepszej dostępności urządzeń, niskim kosztom eksploatacyjnym i możliwości dofinansowania inwestycji. Instalacja tego urządzenia grzewczego przeznaczona jest zarówno do nowych budynków, jak i tych wieloletnich. Wybór wydajności pompy będzie zależny głównie od powierzchni budynku i jego ocieplenia.

Wilo Polska Sp. z o.o. WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę? WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki...

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej. Zastosowanie w budynku systemów wykorzystania deszczówki pozwala zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, a także ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, a tym samym ograniczyć koszty z tym związane. Korzyść jest więc podwójna – działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego i...

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego

Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego Sikaflex®-118 Extreme Grab – szybki chwyt kleju montażowego

Remont czy nowa budowa inwestycja budowlana to długotrwały proces. W pierwszym kroku wiele miesięcy zabiera uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, czasem też decyzje dotyczące materiałów i stylu wykończenia...

Remont czy nowa budowa inwestycja budowlana to długotrwały proces. W pierwszym kroku wiele miesięcy zabiera uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, czasem też decyzje dotyczące materiałów i stylu wykończenia mogą wydłużyć ten czas. Następnie, o czym mówią raporty, najtrudniejsze dla inwestorów jest znalezienie odpowiedniego wykonawcy, co może potrwać kolejne długie tygodnie. Jednak nawet jeśli uda się możliwie szybko wybrać ekipę, należy liczyć się z tym, że nie wejdzie na budowę z dnia na dzień.

TESTO Nie ma innej alternatywy... w zakresie pomiarów na systemach grzewczych i pompach ciepła

Nie ma innej alternatywy... w zakresie pomiarów na systemach grzewczych i pompach ciepła Nie ma innej alternatywy... w zakresie pomiarów na systemach grzewczych i pompach ciepła

Nowy analizator spalin testo 300 NEXT LEVEL i nowa seria detektorów nieszczelności gazowych testo 316 oferują wyjątkową wydajność.

Nowy analizator spalin testo 300 NEXT LEVEL i nowa seria detektorów nieszczelności gazowych testo 316 oferują wyjątkową wydajność.

POLIFARB-ŁÓDŹ Bezpieczny dach to dach zabezpieczony przez wpływem czynników zewnętrznych

Bezpieczny dach to dach zabezpieczony przez wpływem czynników zewnętrznych Bezpieczny dach to dach zabezpieczony przez wpływem czynników zewnętrznych

Planując budowę każdego domu, trzeba dobrze przemyśleć, jaki dach powinien być jego zwieńczeniem. Jest to jeden z najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli chodzi o estetykę, ale...

Planując budowę każdego domu, trzeba dobrze przemyśleć, jaki dach powinien być jego zwieńczeniem. Jest to jeden z najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli chodzi o estetykę, ale także pod kątem trwałości oraz bezpieczeństwa.

Grupa Topex Czosnek ozdobny – najważniejsze informacje na jego temat!

Czosnek ozdobny – najważniejsze informacje na jego temat! Czosnek ozdobny – najważniejsze informacje na jego temat!

Czosnek – ta nazwa kojarzy nam się niezaprzeczalnie z dorodnym warzywem, które dodatkowo posiada wiele wspaniałych właściwości, w tym mnóstwo zdrowotnych. Czosnek ozdobny to natomiast piękna dekoracja...

Czosnek – ta nazwa kojarzy nam się niezaprzeczalnie z dorodnym warzywem, które dodatkowo posiada wiele wspaniałych właściwości, w tym mnóstwo zdrowotnych. Czosnek ozdobny to natomiast piękna dekoracja ogrodowa. Kwitnie od maja do sierpnia, charakteryzuje się cudownymi fioletowymi kwiatami, nadaje się na rabaty i na skalniaki. Niektóre z odmian świetnie sprawdzą się w uprawie tarasowej czy balkonowej. Dowiedz się więcej o czosnku ozdobnym, a zapragniesz uprawiać tę roślinę jak tysiące innych ogrodników.

Glovex Jak wybrać rękawice robocze do konkretnej pracy?

Jak wybrać rękawice robocze do konkretnej pracy? Jak wybrać rękawice robocze do konkretnej pracy?

Rękawice robocze to nie tylko wymóg przepisów bhp, ale przede wszystkim skuteczna ochrona dłoni i rąk przed negatywnym wpływem czynników, z jakimi masz do czynienia, pracując w określonym środowisku. Innymi...

Rękawice robocze to nie tylko wymóg przepisów bhp, ale przede wszystkim skuteczna ochrona dłoni i rąk przed negatywnym wpływem czynników, z jakimi masz do czynienia, pracując w określonym środowisku. Innymi słowy, rękawice ochronne zabezpieczają skórę Twojej dłoni przed otarciami, poparzeniami i innymi urazami. Zapewne zdajesz sobie jednak sprawę z tego, że na rynku jest szeroki wybór rękawic roboczych i każde przeznaczone są do pracy w innych warunkach. Zatem jak je wybrać? Jak zadbać o dłonie i...

KOESTER Polska Sp. z o.o. KÖSTER Bauchemie AG – producent membran z tworzyw sztucznych do krycia dachów płaskich oraz hydroizolacji balkonów i tarasów

KÖSTER Bauchemie AG – producent membran z tworzyw sztucznych do krycia dachów płaskich oraz hydroizolacji balkonów i tarasów KÖSTER Bauchemie AG – producent membran z tworzyw sztucznych do krycia dachów płaskich oraz hydroizolacji balkonów i tarasów

KÖSTER BAUCHEMIE AG rozwija i produkuje materiały do hydroizolacji, ochrony i uszczelniania budowli. Skutkiem zebranych doświadczeń w produkcji, jak i wykonawstwie oraz najwyższej jakości wyrobów, pokrycia...

KÖSTER BAUCHEMIE AG rozwija i produkuje materiały do hydroizolacji, ochrony i uszczelniania budowli. Skutkiem zebranych doświadczeń w produkcji, jak i wykonawstwie oraz najwyższej jakości wyrobów, pokrycia dachowe KÖSTER można znaleźć na budynkach i budowlach na całym świecie.

Lampoteka.pl sp. z o.o. Oprawy schodowe – kiedy stosować i jak wybrać?

Oprawy schodowe – kiedy stosować i jak wybrać? Oprawy schodowe – kiedy stosować i jak wybrać?

Oświetlenie schodów to jeden z najważniejszych punktów aranżacji wnętrza, wpływający na jego estetykę oraz – co najważniejsze – bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie opraw...

Oświetlenie schodów to jeden z najważniejszych punktów aranżacji wnętrza, wpływający na jego estetykę oraz – co najważniejsze – bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie opraw schodowych i na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania lub montażu.

Recticel Izolacje Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC Rozwiązania izolacyjne Recticel z certyfikatem PEFC

Firma Recticel jest pierwszym producentem PIR/PUR upoważnionym do używania renomowanej etykiety środowiskowej PEFC dla rozwiązań z płytami termoizolacyjnymi w okładzinach wielowarstwowych.

Firma Recticel jest pierwszym producentem PIR/PUR upoważnionym do używania renomowanej etykiety środowiskowej PEFC dla rozwiązań z płytami termoizolacyjnymi w okładzinach wielowarstwowych.

Recticel Izolacje Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych Termomodernizacja budynków według nowych Warunków Technicznych

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Od początku tego roku obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące energooszczędności budownictwa.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Pompa ciepła

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.