EkspertBudowlany.pl

Posadzki żywiczne - trwałe i estetyczne wykończenie podłogi

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach
Fot. Sika

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach


Fot. Sika

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Są to zatem warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, nośne (betony, jastrychy), dobrane dla konkretnego przypadku w sposób zależny od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed zniszczeniem.

Zobacz także

Redakcja Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi? Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

RECTOR Polska Sp. z o.o. Dom jednorodzinny – czas na stropy

Dom jednorodzinny – czas na stropy Dom jednorodzinny – czas na stropy

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej...

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej są oczywiste i nie podlegają dyskusji, natomiast pozostałe aspekty są nie mniej istotne i mają duży wpływ na wybór stropu.

Styropmin Ekologiczna i energooszczędna izolacja

Ekologiczna i energooszczędna izolacja Ekologiczna i energooszczędna izolacja

W 98 proc. składa się z powietrza, można go podawać recyklingowi wielokrotnie, a skutkiem jego zastosowania jest oszczędność energii. Te wszystkie cechy, ważne dla ekologii, ma najpopularniejszy materiał...

W 98 proc. składa się z powietrza, można go podawać recyklingowi wielokrotnie, a skutkiem jego zastosowania jest oszczędność energii. Te wszystkie cechy, ważne dla ekologii, ma najpopularniejszy materiał ociepleniowy – styropian.

posadzki zywiczne rys1

Rys. 1. Ogólny układ warstw podłogi na gruncie: 1 - warstwa przerywająca podciąganie kapilarne - żwir płukany 8-16 mm, 2 - folia PE lub membrana kubełkowa, 3 - konstrukcyjny beton podkładowy, 4 - hydroizolacja, 5 - termoizolacja, 6 - warstwa ochronna -chemoodporna membrana zgrzewana lub sklejana na zakładach, 7 - beton nośny, 8 - posadzka żywiczna; rys. M. Rokiel

Rozwiązanie konstrukcyjne będzie różne w zależności od obciążeń i miejsca wbudowania (warunków eksploatacyjnych). Rodzaj zastosowanych materiałów zależy przede wszystkim od rodzaju pomieszczenia i obiektu, sposobu obciążenia, obecności i rodzaju agresywnych związków, sposobu użytkowania pomieszczenia, dodatkowych wymagań sanitarnych itp. (rys. 1).

Podstawowym warunkiem długotrwałej, bezproblemowej eksploatacji posadzki jest przyjęcie technicznie poprawnego rozwiązania materiałowego związanego nie tylko z samą posadzką, lecz także z warstwami konstrukcji podłogi. Chodzi tu nie tylko o zdolność do przeniesienia obciążeń użytkowych (mechanicznych - od nacisku kół, sił powstałych przy hamowaniu, dynamicznych, od uderzeń, termicznych, np. w chłodniach czy na parkingach otwartych, chemicznych itp.), lecz także o bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenie wód gruntowych przed przedostaniem się do nich agresywnych substancji (jeżeli występują), odpowiednią izolacyjność termiczną oraz akustyczną, odporność na starzenie czy wreszcie łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tym wiąże się także konieczność wykonania tzw. trudnych i krytycznych miejsc, takich jak dylatacje czy wpusty, jak również uwzględnienie zjawisk związanych z ruchem wilgoci przez przegrodę, których zaniedbanie także może prowadzić do powstania uszkodzeń.

Rodzaje posadzek żywicznych, właściwości i zastosowanie

Rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych sa­mych posadzek jest wiele, jednak najczęściej wykonuje się posadzki betonowe oraz żywiczne, jak również z płytek ceramicznych.

Posadzki żywiczne najczęściej są wykonywane na bazie syntetycznych spoiw:

 • epoksydowych,
 • poliuretanowych,
 • polimocznikowych,
 • epoksydowo-poliuretanowych.

Poprawne wykonanie posadzki przemysłowej wynika z dobrania odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia (impregnacja, posadzka cienkowarstwowa/grubowarstwowa itp.) do występujących obciążeń. Chodzi tu przede wszystkim o obciążenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, promieniowanie UV itp. To z kolei wymaga znajomości właściwości, którymi cechują się możliwe do zastosowania w tych warunkach żywice syntetyczne. W zależności od bazy (epoksyd, poliuretan, akryl itp.), parametry i cechy stwardniałych powłok będą różne, zależne także od grubości powłoki [1-5].

Cechą żywic epoksydowych jest wysoka odporność mechaniczna (wytrzymałość na ściskanie rzędu 40-90 N/mm2, na zginanie rzędu 20-40 N/mm2, na rozciąganie rzędu 12-20 N/mm2), twardość i odporność na ścieranie, uderzenia czy zarysowania. Z tym wiąże się jednak sztywność powłoki. Sam proces sieciowania i twardnienia, zwłaszcza przy stosowaniu kruszywa kwarcowego jako wypełniacza, przebiega z minimalnym skurczem. Są mniej wrażliwe na wilgotność resztkową podłoża i wysoką wilgotność powietrza podczas aplikacji i twardnienia niż żywice poliuretanowe.

Zaletą żywic epoksydowych jest odporność na agresywne media - zarówno kwaśne, jak i alkaliczne. Są odporne na roztwory kwasów nieorganicznych i organicznych (z wyjątkiem fluorowodorowego i octowego), roztwory soli nieorganicznych i wodorotlenków oraz na materiały pędne i smary.

Ograniczoną odporność wykazują na substancje utleniające (chlor, kwas azotowy), alkohole (np. metanol), estry (np. octany butylu), ketony czy węglowodory. Poza tym epoksydy są odporne na wpływy atmosferyczne, a jedynym ich mankamentem jest skłonność do żółknięcia i kredowania pod wpływem promieniowania UV. Nie wpływa to jednak negatywnie na parametry użytkowe powłoki [1].

Dwuskładnikowe żywice poliuretanowe, podobnie jak epoksydowe, wiążą z minimalnym skurczem. W przeciwieństwie do epoksydowych są jednak elastyczne, mają zdolność mostkowania rys podłoża oraz są bardziej odporne na uderzenia i to w niskich temperaturach. Są także odporne na promieniowanie UV oraz na starzenie. Ich parametry wytrzymałościowe są jednak niższe niż epoksydów, dotyczy to zwłaszcza odporności na ścieranie (wytrzymałość na rozciąganie rzędu 2,2-3,5 N/mm2, wydłużenie względne przy rozciąganiu do 160%).

Jeśli chodzi o odporność chemiczną, są odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady, jak również na oleje, tłuszcze, aromatyczne węglowodory i estry. Są mniej odporne na stężone zasady, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, oraz na ketony [1].

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe są generalnie odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Są niewrażliwe na wpływy atmosferyczne. Właściwością przypisaną wszystkim poliuretanom jest ich wrażliwość na wilgoć w podłożu, jak również wysoką wilgotność względną powietrza. Dotyczy to zarówno momentu aplikacji, jak i procesu sieciowania. Wymaga to szczególnej ochrony (do momentu stwardnienia) przed oddziaływaniem wilgoci.

Spotyka się także żywice będące swoistymi hybrydami, np. epoksydowo-poliuretanowe. Wykazują one cechy właściwe zarówno epoksydom, jak i poliuretanom, np. elastyczność w połączeniu z odpornością na ścieranie.

Żywice polimocznikowe z kolei cechują się wysoką odpornością mechaniczną przy znacznej elastyczności i zdolności przekrywania rys (wydłużenie przy zerwaniu może dochodzić do 400%, a wytrzymałość na rozciąganie do 20 MPa), odpornością termiczną w suchym środowisku do temperatury 120-180°C, a w wilgotnym do 80°C i wysoką odpornością chemiczną (roztwory kwasów organicznych o stężeniu rzędu 10%, roztwory kwasów nieorganicznych o stężeniu do 20% oraz ich sole w roztworze o wartości pH < 6, zasady nieorganiczne i ich sole o pH > 8 oraz roztwory soli nieutleniających się pochodzenia nieorganicznego o pH rzędu 6-8).

Posadzkowe żywice epoksydowe są najczęściej dwuskładnikowymi kompozycjami składającymi się z ciekłej żywicy epoksydowej, modyfikatorów i wypełniaczy mineralnych oraz ewentualnie rozcieńczalników (składnik A), a także z utwardzacza (aminy alifatyczne, aromatyczne, cykloaminy itp.).

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe składają się z poliuretanowej żywicy z dodatkiem modyfikatorów, mineralnych wypełniaczy i pigmentów, ewentualnie organicznych rozcieńczalników. Kompozycje dwuskładnikowe składają się z poliuretanowego spoiwa, mineralnych wypełniaczy i pigmentów z dodatkiem modyfikatorów, ewentualnie rozcieńczalników organicznych (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest związek poliizocyjaninowy.

Podstawą kompozycji poliuretanowo-epoksydowych są żywica epoksydowa modyfikowana poliuretanami, mineralne wypełniacze i pigmenty, plastyfikatory i inne modyfikatory (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest modyfikowany związek aminowy.

Kompozycje żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych służą do wykonywania posadzek typu:

 • powłokowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 0,5-1 mm,
 • wylewanego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 1,5-4 mm,
 • szpachlowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 3-25 mm (m.in. ze względu na cenę stosowane są najrzadziej).

Inne kryterium podziału to: posadzki cienkowarstwowe, posadzki grubowarstwowe czy wręcz powłoki lakiernicze.

Posadzki powłokowe wykonuje się w pomieszczeniach nienarażonych na intensywne obciążenia ruchem kołowym i przy słabym lub ograniczonym oddziaływaniu agresywnych mediów. W praktyce są to obiekty budownictwa ogólnego (lub użyteczności publicznej), w ograniczonym stopniu tego typu posadzki wykonuje się w budownictwie przemysłowym.

Posadzki wylewane epoksydowe stosuje się w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego, dla wysokich obciążeń mechanicznych i przy obecności agresywnych mediów. Żywice poliuretanowe w tego typu posadzkach stosuje się tam, gdzie jest konieczność użycia materiału elastycznego, należy jednak pamiętać, że odporność poliuretanów na oddziaływanie agresywnych substancji chemicznych jest mniejsza niż odporność epoksydów. Z drugiej strony żywice epoksydowe są w znacznie mniejszym stopniu odporne na UV, nie tracą wprawdzie swych właściwości, jednak w wielu sytuacjach ważny jest aspekt estetyczny.

Spotyka się także żywice poliuretanowo­-­epo­ksydowe, cechujące się większą odpornością mechaniczną i chemiczną niż posadzka poliuretanowa przy pewnej elastyczności, czego z kolei pozbawiona jest posadzka epoksydowa. Posadzki szpachlowe stosuje się przy bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych i przy oddziaływaniu bardzo agresywnego środowiska.

Parametry i właściwości użytkowe dostępnych na rynku żywic syntetycznych pozwalają nie tylko uzyskać warstwę użytkową odporną na ekstremalne obciążenia mechaniczne i chemiczne, ale umożliwiają też wykonanie posadzki przy braku przeciwwilgociowej izolacji konstrukcji posadzki oraz na podłożach mokrych i zaolejonych, bez obaw o niebezpieczeństwo późniejszego odspajania się żywicznej warstwy użytkowej. Jest to bardzo istotne przy remontach i naprawach uszkodzonych posadzek przemysłowych.

Systemy posadzek cienko-/grubowarstwowych składają się z:

 • gruntownika,
 • warstwy pośredniej,
 • warstwy zamykającej (lakierowania),

przy czym wykonanie warstwy zamykającej może być opcjonalne, zatem warstwa pośrednia jest warstwą użytkową. Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy użytkowe są bardziej rozbudowane.

Na świeżej warstwie żywicy gruntującej wykonuje się posypkę ze specjalnego piasku kwarcowego przeznaczonego do żywic. Jego uziarnienie wynosi zazwyczaj 0,2-0,7 mm, a po związaniu gruntownika nadmiar piasku usuwa się. Na tak przygotowaną warstwę gruntującą nakłada się, warstwą o określonej grubości, materiał będący właściwą powłoką ochronną. Jeżeli nie jest wymagana antypoślizgowość czy nadanie specyficznego wyglądu (matowego, z połyskiem), wykonanie posadzki można uznać za zakończone.

W przeciwnym wypadku konieczne jest przelakierowanie specjalnymi żywicami (zazwyczaj poliuretanowymi, jednoskładnikowymi lakierami). Dla wersji antypoślizgowej świeżo nałożoną żywicę trzeba posypać piaskiem kwarcowym lub korundem, o określonym uziarnieniu, zależnym od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, a po usunięciu niezwiązanego piasku, wykonać lakierowanie zamykające.

Epoksydowe żywice do wykonywania powłok grubowarstwowych mogą być mieszane z piaskiem do żywic (takim samym jak do wykonywania posypki). Zwiększa to odporność związanej żywicy na obciążenia mechaniczne (oraz zmniejsza koszt materiału), może jednak wpływać negatywnie na odporność chemiczną.

Proporcje mieszania podaje zawsze producent systemu (wagowo mogą się one wahać od 0,5 do nawet 2 części piasku na 1 część żywicy). Im większa ilość dodawanego piasku, tym gorsza rozlewność masy. Występują tu także ograniczenia polegające na konieczności wykonania warstwy o podanej przez producenta minimalnej grubości.

Żywice poliuretanowe często stosuje się jako posadzki na parkingach, wykończenie powierzchni balkonów oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie elastycznej, mostkującej rysy powłoki.

Do żywic poliuretanowych piasku z reguły się nie dodaje. Co prawda niektórzy producenci w kartach technicznych dopuszczają taką możliwość, jednak należy do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Dodatek piasku do żywic poliuretanowych znacznie pogarsza bowiem ich elastyczność. Dlatego jego ilość nie przekracza zazwyczaj 0,4–0,5 części wagowych. Uwaga! Powłoka z żywicy poliuretanowej zachowuje elastyczność, gdy jej grubość wynosi przynajmniej 1,5 mm.

Zróżnicowanie systemów posadzek z żywic łatwo przedstawić na przykładzie nawierzchni parkingów. Spotyka się rozwiązania z zastosowaniem żywic poliuretanowych, poliuretanowo-epoksydowych oraz epoksydowych. Wybór materiału zależy od miejsca jego wbudowania (umiejscowienia posadzki – parking odkryty na dachu, parking w ogrzewanej hali, stropy pośrednie itp.).

Najbardziej narażone na oddziaływania mechaniczne oraz warunki atmosferyczne są parkingi na dachach. Oprócz obciążeń dynamicznych dochodzą tu także znaczne obciążenia termiczne (gradient temperaturowy lato–zima dochodzący do 100°C), promieniowanie UV, oddziaływanie środków odladzających oraz paliwa, olejów i płynów eksploatacyjnych. Zastosowany materiał musi cechować się przede wszystkim elastycznością i odpornością na promieniowanie UV, dlatego stosuje się tu żywice poliuretanowe. Grubość warstw użytkowych wynosi zazwyczaj 3-5 mm, najczęściej spotyka się dwa warianty takiej posadzki: pierwszy - na gruntowniku układana jest warstwa elastycznej żywicy poliuretanowej grubości 1,5-2 mm, a na niej druga warstwa (3-4 mm) także elastycznego poliuretanu, lecz o większej odporności na ścieranie oraz drugi wariant - na gruntowniku układa się warstwę elastycznej, lecz odpornej na ścieranie żywicy poliuretanowej (ewentualnie poliuretanowo-epoksydowej) grubości 2-4 mm. W obu przypadkach powierzchnia posadzki musi być szorstka, dlatego świeżą warstwę żywicy należy posypać kruszywem (piaskiem kwarcowym, korundem) o odpowiednim uziarnieniu i przelakierować odpornym na promieniowanie UV lakierem, np. poliuretanowym.

W przypadku parkingów podziemnych lub zakrytych, gdzie nie ma obciążenia zmianami temperatury zamiast żywicy poliuretanowej stosuje się żywicę epoksydową, często z dodatkiem piasku kwarcowego, co zwiększa jej odporność mechaniczną. Warstwa zamykająca (można tu stosować zarówno żywice epoksydowe, jak i poliuretanowe) wykonywana jest także na posypce nadającej antypoślizgowość. Konstrukcja ta nie ma możliwości mostkowania rys.

Płyty stropów pośrednich w parkingach otwartych także są narażone na oddziaływania termiczne, jednak nie aż tak duże. Dlatego oprócz żywic poliuretanowych można tu stosować także elastyczne żywice poliuretanowo-epoksydowe. Grubość warstwy nośnej wynosi zazwyczaj 3-4 mm. Konieczne jest również wykonanie lakierowania zamykającego nadającego antypoślizgowość.

Rys. 2. Posadzka gładka: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 - warstwa użytkowa (czysta żywica), 5 - lakierowanie (opcjonalnie); rys. KLB Koetztal. Rys. 3. Posadzka antypoślizgowa: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie lub gruntowanie i szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) + posypka z piasku kwarcowego, 3 - warstwa użytkowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 4 - posypka z piasku kwarcowego nadająca antypoślizgowość, 5 - warstwa zamykająca; rys. KLB Koetztal   

Podane grubości warstw są wartościami przeciętnymi, w zależności od obciążeń (samochody ciężarowe, osobowe) mogą być one zwiększone lub zmniejszone, jednak nie bezkrytycznie. Żywice poliuretanowe cechują się zdolnością mostkowania rys, gdy są ułożone w warstwie min. 1,5-2 mm.

Przykładowe warstwy systemów posadzek cienko- lub grubowarstwowych przedstawiają się następująco:

 • posadzka gładka (rys. 2), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - kompozycji wykańczającej/zamykającej - lakierowania (opcjonalnie);
 • posadzka antypoślizgowa (rys. 3), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - posypki z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji - zależy od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia,
  - kompozycji wykańczającej - lakierowania zamykającego.

Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy konstrukcji są bardziej rozbudowane (rys. 4a i rys. 4b). W każdym przypadku trzeba zwrócić uwagę na dyfuzję pary wodnej w przegrodzie i, jeżeli jest to wymagane, odpowiednio zapobiegać negatywnym skutkom (np. przez wykonanie odpowiednich warstw paroszczelnych, wymalowania o dużym oporze dyfuzyjnym, specjalne gruntowniki epoksydowe będące warstwą paroszczelną, stosowanie żywic cechujących się zdolnością do dyfuzji pary wodnej).

posadzki zywiczne rys4a

Rys. 4a. Dekoracyjna, szczelna dla cieczy posadzka dekoracyjno-przemysłowa: 1 – podłoże, 2 – gruntowanie, 3 – szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica), 5 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica – druga warstwa – posypana piaskiem kwarcowym), 6 – warstwa użytkowo-dekoracyjna (czysta żywica posypana kolorowym piaskiem kwarcowym), 7 – warstwa ochronna (bezbarwna żywica), 8 – warstwa zamykająca (np. bezbarwna żywica matująca); rys. KLB Koetztal

Zdolnością odprowadzania ładunków cechują się posadzki antyelektrostatyczne. Taki system może występować w wariancie gładkim lub szorstkim (antypoślizgowym). Podstawą systemu są warstwy przewodzące (taśma, lakier, żywica).

Powierzchniowym zabezpieczeniem posadzki jest również jej impregnacja. Stosuje się tu zazwyczaj epoksydowe impregnaty na bazie rozpuszczalników (w porównaniu z preparatami dyspersyjnymi cechują się one większą zdolnością do penetracji w podłoże), choć spotyka się także preparaty bezrozpuszczalnikowe. Efektem jest zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, zmniejszenie nasiąkliwości, zwiększenie odporności chemicznej oraz poprawa estetyki posadzki. Nie tworzą jednak ciągłej, szczelnej powłoki. Impregnaty mogą być (i często są) stosowane na posypkach utwardzających oraz posadzkach polimerowo-cementowych. Mogą one wówczas pełnić funkcję zarówno ochronną (zapobiegającą zbyt szybkiemu wysychaniu), jak i typowego impregnatu.

Posadzki dekoracyjne

Innym rodzajem posadzek są posadzki dekoracyjne (rys. 5). Możliwość aranżacji ich wyglądu jest bardzo szeroka. Począwszy od jednorodnego, błyszczącego lub matowego wykończenia, poprzez zastosowanie barwionego kruszywa czy tzw. chipsów, a skończywszy na efekcie zwanym 3D. Bazą takich posadzek jest zwykle spoiwo epoksydowe i/lub poliuretanowe, spotyka się jednak także posadzki na bazie żywic metakrylowych. Wykonuje się je zazwyczaj jako wielowarstwowe (zależy to od oczekiwanego efektu).

O poprawności rozwiązania technologiczno-materiałowego decyduje nie tylko dobór odpowiednich materiałów do wykonania posadzki, lecz także konstrukcja podłogi. Oznacza to, że na etapie projektowania należy przyjąć poprawny układ warstw całej konstrukcji, jednoznacznie definiując rodzaj zastosowanych materiałów i ich parametry. Począwszy od poprawnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i określenia niezbędnych parametrów warstwy nośnej (w przypadku podłóg na gruncie), a skończywszy bezpośrednio na warstwie użytkowej (posadzce).

posadzki zywiczne rys4b

Rys. 4b. Dekoracyjna, elastyczna posadzka przemysłowa na parkingu odkrytym: 1 – grunt, 2 – przepona, 3 – warstwa zasadnicza, 4 – posypka z piasku kwarcowego, 5 – warstwa uszczelniająca; rys. Sika

Warstwa betonu nośnego musi umożliwić przejęcie przede wszystkim obciążeń mechanicznych oddziałujących na podłogę. Grubość płyty betonowej i klasa betonu zależą od przewidywanych obciążeń powierzchni (dlatego zawsze podaje je dokumentacja projektowa). Dla obciążenia lekkim ruchem pieszym za minimalną klasę betonu można przyjąć C16/20, przy intensywnym obciążeniu ruchem pieszym lub obciążeniu wózkami na kołach ogumionych będzie to beton klasy C20/25, przy ruchu wózków na kołach stalowych - C25/30, jeżeli do tego dochodzą jeszcze obciążenia udarowe lub ujemnymi temperaturami/szokowe za minimalną klasę betonu można przyjąć beton C30/37.

posadzki zywiczne rys5

Rys. 5. Posadzka dekoracyjna: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - warstwa dekoracyjna, 4 - bezbarwne lakierowanie zamykajace; rys. KLB Koetztal

Literatura

 1. BEB Arbeitsblatt KH-0/S Stoffe, 2002.
 2. BEB Arbeitsblatt KH-1 KH-1 Imprägnierung, 2009.
 3. BEB Arbeitsblatt KH-3 Beschichtung/Belag, 2007.
 4. BEB Arbeitsblatt KH-2 Versiegelung, 2004.
 5. BEB Arbeitsblatt KH-5 Estrich, 2008.
 6. Fussböden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr, ZH 1/571, IV 1989.
 7. PN-EN 1504-2:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu".
 8. ZUAT-15A/III.09/2003, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych", ITB, 2003.
 9. ZURT-15/VIII.24/2008, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych".
 10. PN-EN 13529:2005, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną".
 11. DIN 51130 2004-06, "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene".
 12. E. Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady, Warszawa 1995.
 13. L. Czarnecki, P.H. Emmons, "Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych", Polski Cement, Kraków 2002.
 14. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, "Powłoki polimocznikowe w budownictwie", Grupa MD, 2017.
 15. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne", ITB, 2018.
 16. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych", Promocja, 2017.
 17. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie", wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Materiał powstał przy współpracy z Optifloor.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Piotr Harassek, ekspert ds. technicznych Stowarzyszenia „Białe murowanie” Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany? Z czego zbudować solidne i energooszczędne ściany?

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Wymagające przepisy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki [1] nakazują projektowanie i wznoszenie niemal wszystkich obiektów co najmniej w standardzie energooszczędnym.

Redakcja Cieplej i oszczędniej

Cieplej i oszczędniej Cieplej i oszczędniej

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie...

Od początku 2021 r. każdy nowy budynek mieszkalny musi być nie tylko dobrze ocieplony, ale także wyposażony w urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła oznaczają wzrost komfortu cieplnego i większe oszczędności energii.

Redakcja Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie

Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie Systemy elewacji wentylowanych w nowoczesnym budownictwie

Elewacja wentylowana to kompletny system elewacyjny, składający się przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny elewacyjnej, wykonanej najczęściej...

Elewacja wentylowana to kompletny system elewacyjny, składający się przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny elewacyjnej, wykonanej najczęściej z płyt. Mogą być stosowane zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Dzięki dużym możliwościom kreowania wyglądu budynku, a także optymalnym parametrom cieplno-wilgotnościowym znajdują uznanie zarówno inwestorów, jak i architektów.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Przyczyny zawilgacania budynków

Przyczyny zawilgacania budynków Przyczyny zawilgacania budynków

Wykonanie hydroizolacji w budynku, który w wyniku braku, uszkodzenia lub technicznego zużycia uszczelnienia uległ zawilgoceniu (tj. hydroizolacji wtórnej [1]), jest zagadnieniem na tyle złożonym, że praktycznie...

Wykonanie hydroizolacji w budynku, który w wyniku braku, uszkodzenia lub technicznego zużycia uszczelnienia uległ zawilgoceniu (tj. hydroizolacji wtórnej [1]), jest zagadnieniem na tyle złożonym, że praktycznie każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

RECTOR Polska Sp. z o.o. Wymiana stropów

Wymiana stropów Wymiana stropów

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu....

Wiele budynków, a szczególnie te wzniesione na przełomie XIX i XX wieku kamienice i pałace, ze względu na zły stan techniczny, wymaga obecnie remontu, a często niezbędne jest wzmocnienie lub wymiana stropu. Budynki te zwykle posiadają stropy o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych wówczas rodzajów stropów. Konstruktorzy, po ocenie stanu technicznego budynku, najczęściej decydują się na drogie...

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy montaż, modułowość, niskie koszty

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność...

W polskim budownictwie mieszkaniowym przez lata dominowały tradycyjne rozwiązania takie jak żelbetowe stropy monolityczne czy gęstożebrowe stropy Teriva. Jednak z uwagi na wysokie koszty i dużą pracochłonność oraz niezgodność z europejskimi normami (w przypadku stropów Teriva) obecnie klienci poszukują zupełnie innych rozwiązań.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian – inteligentna termoizolacja Szary styropian – inteligentna termoizolacja

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły,...

Szary styropian, najmłodsze dziecko branży EPS, które potoczną nazwę handlową zawdzięcza swojemu kolorowi, wyróżnia się nie tylko barwą. Korzyści płynące z innowacyjnych właściwości tego materiału sprawiły, że szare płyty szybko zyskały miano termoizolacji klasy premium, a szary kolor na elewacjach stał się znakiem energooszczędności i jakości.

mgr inż. Maciej Rokiel System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?

System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń? System ETICS – kiedy nie da się naprawić uszkodzeń?

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko do poprawnego wykonawstwa.

Odpowiedź na pytanie, jak uniknąć problemów w czasie eksploatacji, nie jest łatwa. Wbrew pozorom nie sprowadza się tylko do poprawnego wykonawstwa.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania Branża styropianowa gotowa na nowe wymagania

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania...

Od 1 stycznia 2021 r. projektanci i inwestorzy muszą się liczyć z nowymi wymaganiami dla budynków dotyczącymi niższego współczynnika przenikania ciepła przez przegrody (U) oraz maksymalnego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (Ep). Oba współczynniki wpływają nie tylko na proces projektowania i budowy domów, ale również na wybór sposobu ich ogrzewania. Nieodpowiednio zaizolowane ściany, podłogi czy dachy oraz przestarzałe technologicznie kotły nie będą w stanie sprostać obostrzeniom.

Anna Gil, Stowarzyszenie Komfort Ciszy Jak się chronić przed hałasem

Jak się chronić przed hałasem Jak się chronić przed hałasem

Energooszczędność, koszty ogrzewania i chłodzenia budynku, a co z akustyką? Kupując dom lub mieszkanie, niezbyt często zastanawiamy się nad tym aspektem i zazwyczaj go pomijamy. A świadomość w zakresie...

Energooszczędność, koszty ogrzewania i chłodzenia budynku, a co z akustyką? Kupując dom lub mieszkanie, niezbyt często zastanawiamy się nad tym aspektem i zazwyczaj go pomijamy. A świadomość w zakresie możliwości zarządzania własnym komfortem akustycznym może mieć wpływ na jakość naszego życia.

Modne ściany i stylowe podłogi

Modne ściany i stylowe podłogi Modne ściany i stylowe podłogi

Podłogi i ściany traktujemy zazwyczaj po macoszemu. Najczęściej stanowią one neutralne tło dla aranżacji wnętrza. Najwyższy czas to zmienić i wykorzystać potencjał tkwiący w dużych powierzchniach do stworzenia...

Podłogi i ściany traktujemy zazwyczaj po macoszemu. Najczęściej stanowią one neutralne tło dla aranżacji wnętrza. Najwyższy czas to zmienić i wykorzystać potencjał tkwiący w dużych powierzchniach do stworzenia atrakcyjnej, niebanalnej aranżacji przestrzeni. Zwłaszcza, że projektanci i producenci proponują wiele ciekawych rozwiązań. Warto przyjrzeć się nowym materiałom, kolorystyce, fakturom i motywom dekoracyjnym materiałów służących do wykończenia ścian i podłóg i zastosować je we własnym domu....

Waldemar Joniec Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji

Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji Kamery termowizyjne do badania jakości izolacji

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić jakość montażu...

Kamery termowizyjne stosowane w branży budowlanej, ciepłowniczej i instalacyjnej pozwalają skontrolować stan izolacji budynków, rurociągów, wymienników ciepła, instalacji, a nawet ocenić jakość montażu kolektorów słonecznych.

dr inż. Robert Stachniewicz Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej Badania szczelności budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych...

Wentylacja w budynku stanowi dużą część jego bilansu cieplnego. W budynkach jednorodzinnych o niskiej izolacyjności cieplnej przegród może stanowić do 20%, natomiast w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych z racji małych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, jej udział znacząco wzrasta.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Janusz Belok, dr inż. Tomasz Steidl Termowizja w diagnostyce budynków

Termowizja w diagnostyce budynków Termowizja w diagnostyce budynków

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

Poznaj podstawowe pojęcia stosowane w termografii. Jakie błędy popełniają najczęściej osoby wykonujące badania z użyciem kamery termowizyjnej?

W jakim domu chciałbyś mieszkać?

W jakim domu chciałbyś mieszkać? W jakim domu chciałbyś mieszkać?

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w...

Od 2021 roku nowo projektowane domy będą musiały spełniać surowsze wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał być nie tylko dobrze ocieplony, ale będą w nim musiały być również zastosowane urządzenia korzystające z energii odnawialnej.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Wymagania podczas stosowania szarego styropianu Wymagania podczas stosowania szarego styropianu

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku...

Szary styropian to produkt nowej generacji i przyszłość rynku materiałów termoizolacyjnych. Jest to jednak produkt wymagający. Dlatego podczas prac ociepleniowych bezwzględnie należy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Danuta Baprawska Fasada jak malowana

Fasada jak malowana Fasada jak malowana

Farby elewacyjne decydują o estetyce budynków, ale nie tylko. W zależności od potrzeb mogą też chronić dom przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem grzybów i pleśni. Na co...

Farby elewacyjne decydują o estetyce budynków, ale nie tylko. W zależności od potrzeb mogą też chronić dom przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz rozwojem grzybów i pleśni. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze farby fasadowej, aby budynek jak najdłużej dobrze wyglądał?

TESTO Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

JAF Polska Sp. z o.o. Drewniana konstrukcja do solidnego domu

Drewniana konstrukcja do solidnego domu Drewniana konstrukcja do solidnego domu

„Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu” – ten cytat z „Małego Księcia” doskonale wpasowuje się w nasze codzienne wybory, również te budowlane. Dlatego budując dom, najpierw zadbajmy o jego solidne...

„Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu” – ten cytat z „Małego Księcia” doskonale wpasowuje się w nasze codzienne wybory, również te budowlane. Dlatego budując dom, najpierw zadbajmy o jego solidne fundamenty i przede wszystkim konstrukcję. Czy drewno użyte jako podstawa domu zagwarantuje mu wytrzymałość oraz długowieczność? Odpowiedzi na to pytanie udziela Sławomir Perliński, Product Manager w JAF Polska.

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Damian Czernik Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku

Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku Nowe standardy energooszczędności od 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te podnoszą wymagania stawiane nowoprojektowanym budynkom w zakresie izolacji cieplnej ścian i przegród oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dlatego w poniższym artykule podpowiadam, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu budynków mieszkalnych na nowych zasadach oraz jak spełnić wymagania w zakresie wskaźnika wykorzystania...

dr inż. Ołeksij Kopyłow Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych? Termomodernizacja ścian budynków jednorodzinnych – co wpływa na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania systemów elewacyjnych?

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją...

Wzrastające koszty energii, zmiana świadomości ekologicznej Polaków, a także wsparcie rządowych oraz pozarządowych instytucji doprowadziły do szeroko zakrojonych działań związanych z termomodernizacją istniejących budynków. W ostatnim dziesięcioleciu w dużej skali poddawano termomodernizacji budynki wielorodzinne. Gorzej wyglądała sytuacja z termomodernizacją budynków jednorodzinnych.

V4heat GmbH Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru

Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru Pleśń nie ma szans: nauczysz się wszystkiego o rozwoju i zapobieganiu pleśni podczas bezpłatnego webinaru

Przerażenie jest wielkie, gdy szafa zostaje odsunięta na bok, a za nią widoczna jest pleśń. Często nie jest to zauważane przez lata, a mieszkańcy nieświadomie narażają się na zagrożenia dla zdrowia. Po...

Przerażenie jest wielkie, gdy szafa zostaje odsunięta na bok, a za nią widoczna jest pleśń. Często nie jest to zauważane przez lata, a mieszkańcy nieświadomie narażają się na zagrożenia dla zdrowia. Po wykryciu szkody ważne jest ustalenie przyczyny – poza tym należy ją jak najszybciej usunąć. Nawet najpiękniejsza optyczna naprawa niestety nie trwa długo, jeśli nie zostanie usunięta przyczyna powstawania pleśni.

Nowodvorski Lighting Kolekcja Agnes – minimalistyczny design i ochrona przed wilgocią

Kolekcja Agnes – minimalistyczny design i ochrona przed wilgocią Kolekcja Agnes – minimalistyczny design i ochrona przed wilgocią

Barwa i natężenie światła wpływają na samopoczucie oraz odbiór kolorów w przestrzeni. Dlatego są to istotne czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy projektowaniu oświetlenia – zarówno w przestrzeniach...

Barwa i natężenie światła wpływają na samopoczucie oraz odbiór kolorów w przestrzeni. Dlatego są to istotne czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy projektowaniu oświetlenia – zarówno w przestrzeniach domowych, jak i komercyjnych. Kolekcję Agnes Nowodvorski Lighting uzupełniły oprawy emitujące ciepłe światło o temperaturze barwowej 3000K. Dodatkowo we wszystkich wersjach lamp Agnes podniesiono stopień szczelności, co umożliwia wykorzystanie ich w miejscach o podwyższonej wilgotności.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

RUCKZUCK BIZ Biel we wnętrzu – kolor, który pasuje do każdej aranżacji

Biel we wnętrzu – kolor, który pasuje do każdej aranżacji Biel we wnętrzu – kolor, który pasuje do każdej aranżacji

Elegancka, uniwersalna, ponadczasowa – biel jest wykorzystywana w przestrzeniach mieszkalnych od lat, dając ogromne możliwości aranżacyjne. Każdy znajdzie dla niej zastosowanie we własnych czterech kątach,...

Elegancka, uniwersalna, ponadczasowa – biel jest wykorzystywana w przestrzeniach mieszkalnych od lat, dając ogromne możliwości aranżacyjne. Każdy znajdzie dla niej zastosowanie we własnych czterech kątach, nadając im stylowy wygląd. W jaki sposób możemy wprowadzić ten kolor do wnętrz?

Högert Technik Poziomnice laserowe Högert Technik

Poziomnice laserowe Högert Technik Poziomnice laserowe Högert Technik

Marka Högert Technik, dostarczająca na rynek narzędzi produkty w takich kategoriach, jak mechaniczne, budowlane, motoryzacyjne czy pneumatyczne, powiększyła swoją ofertę w zakresie urządzeń pomiarowych.

Marka Högert Technik, dostarczająca na rynek narzędzi produkty w takich kategoriach, jak mechaniczne, budowlane, motoryzacyjne czy pneumatyczne, powiększyła swoją ofertę w zakresie urządzeń pomiarowych.

MK Systemy Kominowe Komin do kotła na pellet – jaki wybrać?

Komin do kotła na pellet – jaki wybrać? Komin do kotła na pellet – jaki wybrać?

Mamy coraz większą świadomość dbania o planetę, więc wybieramy rozwiązania ekologiczne. Dbamy też o swoje budżety, więc szukamy produktów wydajnych i dopasowanych do naszych warunków oraz możliwości budowlanych....

Mamy coraz większą świadomość dbania o planetę, więc wybieramy rozwiązania ekologiczne. Dbamy też o swoje budżety, więc szukamy produktów wydajnych i dopasowanych do naszych warunków oraz możliwości budowlanych. Dotyczy to również ogrzewania, dlatego popularność zyskują kotły na pellet. Jednak znajomość obchodzenia się z pelletem jest jeszcze niewielka, dlatego przygotowaliśmy kompendium pelletowej wiedzy.

FERRO Spółka Akcyjna Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej Zawory kulowe F-Power firmy Ferro – ekologia w branży armatury wodnej

W obecnych czasach często mówi się o ekologii. Świadomość nieuchronności zmian, jakim podlega otaczające nas środowisko naturalne, wydaje się coraz bardziej dominować w debacie publicznej. O środowisko...

W obecnych czasach często mówi się o ekologii. Świadomość nieuchronności zmian, jakim podlega otaczające nas środowisko naturalne, wydaje się coraz bardziej dominować w debacie publicznej. O środowisko można dbać na różne sposoby. Segregacja odpadów, ograniczenie zużycia wody czy choćby używanie biodegradowalnych toreb zakupowych sporej części społeczeństwa weszło już w nawyk.

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze!

Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze! Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze!

Wentylacja z rekuperacją to najpopularniejszy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centralne zintegrowane systemy wentylacyjne STIEBEL ELTRON zapewniają ciepłą wodę, ogrzewanie...

Wentylacja z rekuperacją to najpopularniejszy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centralne zintegrowane systemy wentylacyjne STIEBEL ELTRON zapewniają ciepłą wodę, ogrzewanie pomieszczeń, wentylację i chłodzenie w jednym, natomiast docentralne systemy wentylacyjne przeznaczone są do modernizacji i uzupełniania istniejących systemów.

ALLEMEN Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi

Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi Co jest potrzebne do malowania ścian? Lista niezbędnych narzędzi

Samodzielne malowanie ścian w mieszkaniu czy w domu to bardzo dobry, a jednocześnie ekspresowy sposób na odświeżenie jego wyglądu. Jednak żeby rzeczywiście tak było, warto mieć pod ręką najważniejsze narzędzia,...

Samodzielne malowanie ścian w mieszkaniu czy w domu to bardzo dobry, a jednocześnie ekspresowy sposób na odświeżenie jego wyglądu. Jednak żeby rzeczywiście tak było, warto mieć pod ręką najważniejsze narzędzia, które na pewno przydadzą Ci się podczas pracy. O jakich akcesoriach mówimy? Co jest kompletnym must have, a co fajnym dodatkiem, który może się przydać, ale nie musi?

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o. o. Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy

Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy Monoblok – pompy ciepła na nowe czasy

Pompy ciepła są uważane za główny element neutralnego klimatycznie systemu energetycznego, mogą bowiem zastąpić systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne węgiel czy gaz. Rosnące koszty ogrzewania,...

Pompy ciepła są uważane za główny element neutralnego klimatycznie systemu energetycznego, mogą bowiem zastąpić systemy grzewcze wykorzystujące paliwa kopalne węgiel czy gaz. Rosnące koszty ogrzewania, coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz programy dofinansowań do nowoczesnych źródeł ciepła powodują, że inwestorzy chętniej instalują pompy ciepła w swoich domach.

Partnerzy

CIEKAWE STRONY

Ekspert Budowlany - zlecenia

Rekuperacja

Strefa Instalatora

Budowa domu na Fixly.pl

Ciekawa Architektura

Pompy ciepła

Instalacje

Ocieplam dom i walczę ze smogiem

Poradnik instalatora

Literatura fachowa

Pompa ciepła

O nas

Portal www.ekspertbudowlany.pl to portal o tematyce budowlanej i wnętrzarskiej.

Interesujące publikacje znajdą tu przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Są to i artykuły merytoryczne i zestawienia konkretnych produktów, pomocne przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Za naszym pośrednictwem uzyskają też Państwo szybką odpowiedź na pytanie, zwracając się do jednego z wielu ekspertów, z którymi współpracujemy.

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ekspertbudowlany.pl.

Korzystanie z portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655, NIP 1132860378, REGON 146393437 (zwana dalej Grupa MEDIUM) w postaci Regulaminu.
Przeczytaj regulamin

Prywatność

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o cookies

Nasze serwisy

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.