EkspertBudowlany.pl

Posadzki żywiczne - trwałe i estetyczne wykończenie podłogi

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach
Fot. Sika

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach


Fot. Sika

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Są to zatem warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, nośne (betony, jastrychy), dobrane dla konkretnego przypadku w sposób zależny od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed zniszczeniem.

Zobacz także

Redakcja Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi? Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

URSA Polska Skuteczna termoizolacja domów szkieletowych i modułowych

Skuteczna termoizolacja domów szkieletowych i modułowych Skuteczna termoizolacja domów szkieletowych i modułowych

Komfort cieplny i akustyczny zapewni w nich jedynie materiał termoizolacyjny najwyższej jakości. A takim materiałem jest mineralna wełna szklana URSA FRAMEWOOL, przeznaczona do takich domów.

Komfort cieplny i akustyczny zapewni w nich jedynie materiał termoizolacyjny najwyższej jakości. A takim materiałem jest mineralna wełna szklana URSA FRAMEWOOL, przeznaczona do takich domów.

Norgips Jak prawidłowo dobrać i wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

Jak prawidłowo dobrać i wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych Jak prawidłowo dobrać i wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

Realizując inwestycję budowlaną, chcemy używać sprawdzonych rozwiązań, które spełnią wymagania inwestora dotyczące użytkowania pomieszczeń. O wyborze rozwiązania decydować będzie głównie klasa odporności...

Realizując inwestycję budowlaną, chcemy używać sprawdzonych rozwiązań, które spełnią wymagania inwestora dotyczące użytkowania pomieszczeń. O wyborze rozwiązania decydować będzie głównie klasa odporności ogniowej przegrody. W łazienkach potrzebujemy rozwiązań odpornych na wilgoć, a w sypialniach odpowiedniego wyciszenia. Czasem zachodzi konieczność zamaskowania instalacji podstropowych. Może też powstać potrzeba „obniżenia” pomieszczenia w celu poprawy jego warunków termicznych, dzięki czemu można...

posadzki zywiczne rys1

Rys. 1. Ogólny układ warstw podłogi na gruncie: 1 - warstwa przerywająca podciąganie kapilarne - żwir płukany 8-16 mm, 2 - folia PE lub membrana kubełkowa, 3 - konstrukcyjny beton podkładowy, 4 - hydroizolacja, 5 - termoizolacja, 6 - warstwa ochronna -chemoodporna membrana zgrzewana lub sklejana na zakładach, 7 - beton nośny, 8 - posadzka żywiczna; rys. M. Rokiel

Rozwiązanie konstrukcyjne będzie różne w zależności od obciążeń i miejsca wbudowania (warunków eksploatacyjnych). Rodzaj zastosowanych materiałów zależy przede wszystkim od rodzaju pomieszczenia i obiektu, sposobu obciążenia, obecności i rodzaju agresywnych związków, sposobu użytkowania pomieszczenia, dodatkowych wymagań sanitarnych itp. (rys. 1).

Podstawowym warunkiem długotrwałej, bezproblemowej eksploatacji posadzki jest przyjęcie technicznie poprawnego rozwiązania materiałowego związanego nie tylko z samą posadzką, lecz także z warstwami konstrukcji podłogi. Chodzi tu nie tylko o zdolność do przeniesienia obciążeń użytkowych (mechanicznych - od nacisku kół, sił powstałych przy hamowaniu, dynamicznych, od uderzeń, termicznych, np. w chłodniach czy na parkingach otwartych, chemicznych itp.), lecz także o bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenie wód gruntowych przed przedostaniem się do nich agresywnych substancji (jeżeli występują), odpowiednią izolacyjność termiczną oraz akustyczną, odporność na starzenie czy wreszcie łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tym wiąże się także konieczność wykonania tzw. trudnych i krytycznych miejsc, takich jak dylatacje czy wpusty, jak również uwzględnienie zjawisk związanych z ruchem wilgoci przez przegrodę, których zaniedbanie także może prowadzić do powstania uszkodzeń.

Rodzaje posadzek żywicznych, właściwości i zastosowanie

Rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych sa­mych posadzek jest wiele, jednak najczęściej wykonuje się posadzki betonowe oraz żywiczne, jak również z płytek ceramicznych.

Posadzki żywiczne najczęściej są wykonywane na bazie syntetycznych spoiw:

 • epoksydowych,
 • poliuretanowych,
 • polimocznikowych,
 • epoksydowo-poliuretanowych.

Poprawne wykonanie posadzki przemysłowej wynika z dobrania odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia (impregnacja, posadzka cienkowarstwowa/grubowarstwowa itp.) do występujących obciążeń. Chodzi tu przede wszystkim o obciążenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, promieniowanie UV itp. To z kolei wymaga znajomości właściwości, którymi cechują się możliwe do zastosowania w tych warunkach żywice syntetyczne. W zależności od bazy (epoksyd, poliuretan, akryl itp.), parametry i cechy stwardniałych powłok będą różne, zależne także od grubości powłoki [1-5].

Cechą żywic epoksydowych jest wysoka odporność mechaniczna (wytrzymałość na ściskanie rzędu 40-90 N/mm2, na zginanie rzędu 20-40 N/mm2, na rozciąganie rzędu 12-20 N/mm2), twardość i odporność na ścieranie, uderzenia czy zarysowania. Z tym wiąże się jednak sztywność powłoki. Sam proces sieciowania i twardnienia, zwłaszcza przy stosowaniu kruszywa kwarcowego jako wypełniacza, przebiega z minimalnym skurczem. Są mniej wrażliwe na wilgotność resztkową podłoża i wysoką wilgotność powietrza podczas aplikacji i twardnienia niż żywice poliuretanowe.

Zaletą żywic epoksydowych jest odporność na agresywne media - zarówno kwaśne, jak i alkaliczne. Są odporne na roztwory kwasów nieorganicznych i organicznych (z wyjątkiem fluorowodorowego i octowego), roztwory soli nieorganicznych i wodorotlenków oraz na materiały pędne i smary.

Ograniczoną odporność wykazują na substancje utleniające (chlor, kwas azotowy), alkohole (np. metanol), estry (np. octany butylu), ketony czy węglowodory. Poza tym epoksydy są odporne na wpływy atmosferyczne, a jedynym ich mankamentem jest skłonność do żółknięcia i kredowania pod wpływem promieniowania UV. Nie wpływa to jednak negatywnie na parametry użytkowe powłoki [1].

Dwuskładnikowe żywice poliuretanowe, podobnie jak epoksydowe, wiążą z minimalnym skurczem. W przeciwieństwie do epoksydowych są jednak elastyczne, mają zdolność mostkowania rys podłoża oraz są bardziej odporne na uderzenia i to w niskich temperaturach. Są także odporne na promieniowanie UV oraz na starzenie. Ich parametry wytrzymałościowe są jednak niższe niż epoksydów, dotyczy to zwłaszcza odporności na ścieranie (wytrzymałość na rozciąganie rzędu 2,2-3,5 N/mm2, wydłużenie względne przy rozciąganiu do 160%).

Jeśli chodzi o odporność chemiczną, są odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady, jak również na oleje, tłuszcze, aromatyczne węglowodory i estry. Są mniej odporne na stężone zasady, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, oraz na ketony [1].

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe są generalnie odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Są niewrażliwe na wpływy atmosferyczne. Właściwością przypisaną wszystkim poliuretanom jest ich wrażliwość na wilgoć w podłożu, jak również wysoką wilgotność względną powietrza. Dotyczy to zarówno momentu aplikacji, jak i procesu sieciowania. Wymaga to szczególnej ochrony (do momentu stwardnienia) przed oddziaływaniem wilgoci.

Spotyka się także żywice będące swoistymi hybrydami, np. epoksydowo-poliuretanowe. Wykazują one cechy właściwe zarówno epoksydom, jak i poliuretanom, np. elastyczność w połączeniu z odpornością na ścieranie.

Żywice polimocznikowe z kolei cechują się wysoką odpornością mechaniczną przy znacznej elastyczności i zdolności przekrywania rys (wydłużenie przy zerwaniu może dochodzić do 400%, a wytrzymałość na rozciąganie do 20 MPa), odpornością termiczną w suchym środowisku do temperatury 120-180°C, a w wilgotnym do 80°C i wysoką odpornością chemiczną (roztwory kwasów organicznych o stężeniu rzędu 10%, roztwory kwasów nieorganicznych o stężeniu do 20% oraz ich sole w roztworze o wartości pH < 6, zasady nieorganiczne i ich sole o pH > 8 oraz roztwory soli nieutleniających się pochodzenia nieorganicznego o pH rzędu 6-8).

Posadzkowe żywice epoksydowe są najczęściej dwuskładnikowymi kompozycjami składającymi się z ciekłej żywicy epoksydowej, modyfikatorów i wypełniaczy mineralnych oraz ewentualnie rozcieńczalników (składnik A), a także z utwardzacza (aminy alifatyczne, aromatyczne, cykloaminy itp.).

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe składają się z poliuretanowej żywicy z dodatkiem modyfikatorów, mineralnych wypełniaczy i pigmentów, ewentualnie organicznych rozcieńczalników. Kompozycje dwuskładnikowe składają się z poliuretanowego spoiwa, mineralnych wypełniaczy i pigmentów z dodatkiem modyfikatorów, ewentualnie rozcieńczalników organicznych (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest związek poliizocyjaninowy.

Podstawą kompozycji poliuretanowo-epoksydowych są żywica epoksydowa modyfikowana poliuretanami, mineralne wypełniacze i pigmenty, plastyfikatory i inne modyfikatory (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest modyfikowany związek aminowy.

Kompozycje żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych służą do wykonywania posadzek typu:

 • powłokowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 0,5-1 mm,
 • wylewanego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 1,5-4 mm,
 • szpachlowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 3-25 mm (m.in. ze względu na cenę stosowane są najrzadziej).

Inne kryterium podziału to: posadzki cienkowarstwowe, posadzki grubowarstwowe czy wręcz powłoki lakiernicze.

Posadzki powłokowe wykonuje się w pomieszczeniach nienarażonych na intensywne obciążenia ruchem kołowym i przy słabym lub ograniczonym oddziaływaniu agresywnych mediów. W praktyce są to obiekty budownictwa ogólnego (lub użyteczności publicznej), w ograniczonym stopniu tego typu posadzki wykonuje się w budownictwie przemysłowym.

Posadzki wylewane epoksydowe stosuje się w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego, dla wysokich obciążeń mechanicznych i przy obecności agresywnych mediów. Żywice poliuretanowe w tego typu posadzkach stosuje się tam, gdzie jest konieczność użycia materiału elastycznego, należy jednak pamiętać, że odporność poliuretanów na oddziaływanie agresywnych substancji chemicznych jest mniejsza niż odporność epoksydów. Z drugiej strony żywice epoksydowe są w znacznie mniejszym stopniu odporne na UV, nie tracą wprawdzie swych właściwości, jednak w wielu sytuacjach ważny jest aspekt estetyczny.

Spotyka się także żywice poliuretanowo­-­epo­ksydowe, cechujące się większą odpornością mechaniczną i chemiczną niż posadzka poliuretanowa przy pewnej elastyczności, czego z kolei pozbawiona jest posadzka epoksydowa. Posadzki szpachlowe stosuje się przy bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych i przy oddziaływaniu bardzo agresywnego środowiska.

Parametry i właściwości użytkowe dostępnych na rynku żywic syntetycznych pozwalają nie tylko uzyskać warstwę użytkową odporną na ekstremalne obciążenia mechaniczne i chemiczne, ale umożliwiają też wykonanie posadzki przy braku przeciwwilgociowej izolacji konstrukcji posadzki oraz na podłożach mokrych i zaolejonych, bez obaw o niebezpieczeństwo późniejszego odspajania się żywicznej warstwy użytkowej. Jest to bardzo istotne przy remontach i naprawach uszkodzonych posadzek przemysłowych.

Systemy posadzek cienko-/grubowarstwowych składają się z:

 • gruntownika,
 • warstwy pośredniej,
 • warstwy zamykającej (lakierowania),

przy czym wykonanie warstwy zamykającej może być opcjonalne, zatem warstwa pośrednia jest warstwą użytkową. Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy użytkowe są bardziej rozbudowane.

Na świeżej warstwie żywicy gruntującej wykonuje się posypkę ze specjalnego piasku kwarcowego przeznaczonego do żywic. Jego uziarnienie wynosi zazwyczaj 0,2-0,7 mm, a po związaniu gruntownika nadmiar piasku usuwa się. Na tak przygotowaną warstwę gruntującą nakłada się, warstwą o określonej grubości, materiał będący właściwą powłoką ochronną. Jeżeli nie jest wymagana antypoślizgowość czy nadanie specyficznego wyglądu (matowego, z połyskiem), wykonanie posadzki można uznać za zakończone.

W przeciwnym wypadku konieczne jest przelakierowanie specjalnymi żywicami (zazwyczaj poliuretanowymi, jednoskładnikowymi lakierami). Dla wersji antypoślizgowej świeżo nałożoną żywicę trzeba posypać piaskiem kwarcowym lub korundem, o określonym uziarnieniu, zależnym od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, a po usunięciu niezwiązanego piasku, wykonać lakierowanie zamykające.

Epoksydowe żywice do wykonywania powłok grubowarstwowych mogą być mieszane z piaskiem do żywic (takim samym jak do wykonywania posypki). Zwiększa to odporność związanej żywicy na obciążenia mechaniczne (oraz zmniejsza koszt materiału), może jednak wpływać negatywnie na odporność chemiczną.

Proporcje mieszania podaje zawsze producent systemu (wagowo mogą się one wahać od 0,5 do nawet 2 części piasku na 1 część żywicy). Im większa ilość dodawanego piasku, tym gorsza rozlewność masy. Występują tu także ograniczenia polegające na konieczności wykonania warstwy o podanej przez producenta minimalnej grubości.

Żywice poliuretanowe często stosuje się jako posadzki na parkingach, wykończenie powierzchni balkonów oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie elastycznej, mostkującej rysy powłoki.

Do żywic poliuretanowych piasku z reguły się nie dodaje. Co prawda niektórzy producenci w kartach technicznych dopuszczają taką możliwość, jednak należy do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Dodatek piasku do żywic poliuretanowych znacznie pogarsza bowiem ich elastyczność. Dlatego jego ilość nie przekracza zazwyczaj 0,4–0,5 części wagowych. Uwaga! Powłoka z żywicy poliuretanowej zachowuje elastyczność, gdy jej grubość wynosi przynajmniej 1,5 mm.

Zróżnicowanie systemów posadzek z żywic łatwo przedstawić na przykładzie nawierzchni parkingów. Spotyka się rozwiązania z zastosowaniem żywic poliuretanowych, poliuretanowo-epoksydowych oraz epoksydowych. Wybór materiału zależy od miejsca jego wbudowania (umiejscowienia posadzki – parking odkryty na dachu, parking w ogrzewanej hali, stropy pośrednie itp.).

Najbardziej narażone na oddziaływania mechaniczne oraz warunki atmosferyczne są parkingi na dachach. Oprócz obciążeń dynamicznych dochodzą tu także znaczne obciążenia termiczne (gradient temperaturowy lato–zima dochodzący do 100°C), promieniowanie UV, oddziaływanie środków odladzających oraz paliwa, olejów i płynów eksploatacyjnych. Zastosowany materiał musi cechować się przede wszystkim elastycznością i odpornością na promieniowanie UV, dlatego stosuje się tu żywice poliuretanowe. Grubość warstw użytkowych wynosi zazwyczaj 3-5 mm, najczęściej spotyka się dwa warianty takiej posadzki: pierwszy - na gruntowniku układana jest warstwa elastycznej żywicy poliuretanowej grubości 1,5-2 mm, a na niej druga warstwa (3-4 mm) także elastycznego poliuretanu, lecz o większej odporności na ścieranie oraz drugi wariant - na gruntowniku układa się warstwę elastycznej, lecz odpornej na ścieranie żywicy poliuretanowej (ewentualnie poliuretanowo-epoksydowej) grubości 2-4 mm. W obu przypadkach powierzchnia posadzki musi być szorstka, dlatego świeżą warstwę żywicy należy posypać kruszywem (piaskiem kwarcowym, korundem) o odpowiednim uziarnieniu i przelakierować odpornym na promieniowanie UV lakierem, np. poliuretanowym.

W przypadku parkingów podziemnych lub zakrytych, gdzie nie ma obciążenia zmianami temperatury zamiast żywicy poliuretanowej stosuje się żywicę epoksydową, często z dodatkiem piasku kwarcowego, co zwiększa jej odporność mechaniczną. Warstwa zamykająca (można tu stosować zarówno żywice epoksydowe, jak i poliuretanowe) wykonywana jest także na posypce nadającej antypoślizgowość. Konstrukcja ta nie ma możliwości mostkowania rys.

Płyty stropów pośrednich w parkingach otwartych także są narażone na oddziaływania termiczne, jednak nie aż tak duże. Dlatego oprócz żywic poliuretanowych można tu stosować także elastyczne żywice poliuretanowo-epoksydowe. Grubość warstwy nośnej wynosi zazwyczaj 3-4 mm. Konieczne jest również wykonanie lakierowania zamykającego nadającego antypoślizgowość.

Rys. 2. Posadzka gładka: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 - warstwa użytkowa (czysta żywica), 5 - lakierowanie (opcjonalnie); rys. KLB Koetztal. Rys. 3. Posadzka antypoślizgowa: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie lub gruntowanie i szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) + posypka z piasku kwarcowego, 3 - warstwa użytkowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 4 - posypka z piasku kwarcowego nadająca antypoślizgowość, 5 - warstwa zamykająca; rys. KLB Koetztal   

Podane grubości warstw są wartościami przeciętnymi, w zależności od obciążeń (samochody ciężarowe, osobowe) mogą być one zwiększone lub zmniejszone, jednak nie bezkrytycznie. Żywice poliuretanowe cechują się zdolnością mostkowania rys, gdy są ułożone w warstwie min. 1,5-2 mm.

Przykładowe warstwy systemów posadzek cienko- lub grubowarstwowych przedstawiają się następująco:

 • posadzka gładka (rys. 2), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - kompozycji wykańczającej/zamykającej - lakierowania (opcjonalnie);
 • posadzka antypoślizgowa (rys. 3), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - posypki z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji - zależy od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia,
  - kompozycji wykańczającej - lakierowania zamykającego.

Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy konstrukcji są bardziej rozbudowane (rys. 4a i rys. 4b). W każdym przypadku trzeba zwrócić uwagę na dyfuzję pary wodnej w przegrodzie i, jeżeli jest to wymagane, odpowiednio zapobiegać negatywnym skutkom (np. przez wykonanie odpowiednich warstw paroszczelnych, wymalowania o dużym oporze dyfuzyjnym, specjalne gruntowniki epoksydowe będące warstwą paroszczelną, stosowanie żywic cechujących się zdolnością do dyfuzji pary wodnej).

posadzki zywiczne rys4a

Rys. 4a. Dekoracyjna, szczelna dla cieczy posadzka dekoracyjno-przemysłowa: 1 – podłoże, 2 – gruntowanie, 3 – szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica), 5 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica – druga warstwa – posypana piaskiem kwarcowym), 6 – warstwa użytkowo-dekoracyjna (czysta żywica posypana kolorowym piaskiem kwarcowym), 7 – warstwa ochronna (bezbarwna żywica), 8 – warstwa zamykająca (np. bezbarwna żywica matująca); rys. KLB Koetztal

Zdolnością odprowadzania ładunków cechują się posadzki antyelektrostatyczne. Taki system może występować w wariancie gładkim lub szorstkim (antypoślizgowym). Podstawą systemu są warstwy przewodzące (taśma, lakier, żywica).

Powierzchniowym zabezpieczeniem posadzki jest również jej impregnacja. Stosuje się tu zazwyczaj epoksydowe impregnaty na bazie rozpuszczalników (w porównaniu z preparatami dyspersyjnymi cechują się one większą zdolnością do penetracji w podłoże), choć spotyka się także preparaty bezrozpuszczalnikowe. Efektem jest zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, zmniejszenie nasiąkliwości, zwiększenie odporności chemicznej oraz poprawa estetyki posadzki. Nie tworzą jednak ciągłej, szczelnej powłoki. Impregnaty mogą być (i często są) stosowane na posypkach utwardzających oraz posadzkach polimerowo-cementowych. Mogą one wówczas pełnić funkcję zarówno ochronną (zapobiegającą zbyt szybkiemu wysychaniu), jak i typowego impregnatu.

Posadzki dekoracyjne

Innym rodzajem posadzek są posadzki dekoracyjne (rys. 5). Możliwość aranżacji ich wyglądu jest bardzo szeroka. Począwszy od jednorodnego, błyszczącego lub matowego wykończenia, poprzez zastosowanie barwionego kruszywa czy tzw. chipsów, a skończywszy na efekcie zwanym 3D. Bazą takich posadzek jest zwykle spoiwo epoksydowe i/lub poliuretanowe, spotyka się jednak także posadzki na bazie żywic metakrylowych. Wykonuje się je zazwyczaj jako wielowarstwowe (zależy to od oczekiwanego efektu).

O poprawności rozwiązania technologiczno-materiałowego decyduje nie tylko dobór odpowiednich materiałów do wykonania posadzki, lecz także konstrukcja podłogi. Oznacza to, że na etapie projektowania należy przyjąć poprawny układ warstw całej konstrukcji, jednoznacznie definiując rodzaj zastosowanych materiałów i ich parametry. Począwszy od poprawnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i określenia niezbędnych parametrów warstwy nośnej (w przypadku podłóg na gruncie), a skończywszy bezpośrednio na warstwie użytkowej (posadzce).

posadzki zywiczne rys4b

Rys. 4b. Dekoracyjna, elastyczna posadzka przemysłowa na parkingu odkrytym: 1 – grunt, 2 – przepona, 3 – warstwa zasadnicza, 4 – posypka z piasku kwarcowego, 5 – warstwa uszczelniająca; rys. Sika

Warstwa betonu nośnego musi umożliwić przejęcie przede wszystkim obciążeń mechanicznych oddziałujących na podłogę. Grubość płyty betonowej i klasa betonu zależą od przewidywanych obciążeń powierzchni (dlatego zawsze podaje je dokumentacja projektowa). Dla obciążenia lekkim ruchem pieszym za minimalną klasę betonu można przyjąć C16/20, przy intensywnym obciążeniu ruchem pieszym lub obciążeniu wózkami na kołach ogumionych będzie to beton klasy C20/25, przy ruchu wózków na kołach stalowych - C25/30, jeżeli do tego dochodzą jeszcze obciążenia udarowe lub ujemnymi temperaturami/szokowe za minimalną klasę betonu można przyjąć beton C30/37.

posadzki zywiczne rys5

Rys. 5. Posadzka dekoracyjna: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - warstwa dekoracyjna, 4 - bezbarwne lakierowanie zamykajace; rys. KLB Koetztal

Literatura

 1. BEB Arbeitsblatt KH-0/S Stoffe, 2002.
 2. BEB Arbeitsblatt KH-1 KH-1 Imprägnierung, 2009.
 3. BEB Arbeitsblatt KH-3 Beschichtung/Belag, 2007.
 4. BEB Arbeitsblatt KH-2 Versiegelung, 2004.
 5. BEB Arbeitsblatt KH-5 Estrich, 2008.
 6. Fussböden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr, ZH 1/571, IV 1989.
 7. PN-EN 1504-2:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu".
 8. ZUAT-15A/III.09/2003, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych", ITB, 2003.
 9. ZURT-15/VIII.24/2008, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych".
 10. PN-EN 13529:2005, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną".
 11. DIN 51130 2004-06, "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene".
 12. E. Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady, Warszawa 1995.
 13. L. Czarnecki, P.H. Emmons, "Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych", Polski Cement, Kraków 2002.
 14. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, "Powłoki polimocznikowe w budownictwie", Grupa MD, 2017.
 15. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne", ITB, 2018.
 16. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych", Promocja, 2017.
 17. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie", wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Materiał powstał przy współpracy z Optifloor.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Piotr Piotr, 28.09.2021r., 12:57:29 podłogę można wykończy dając pod spód piasek kwarcowy żeby lepiej była stabilniejsza podłoga i dobrze się trzymała można zaimpregnować drewnem do podług impregnującym i najlepiej kupić podłogę dębinową albo taką jaką byśmy chcieli polecam market chemko bo mają na miejscu mieszalnię farb i tynków mają duży wybór klei farb lakierów lakierobejcy pap gipsów betonów artykułów budowlanych chemii budowlanej eko groszków płyt kartonowo gipsowych impregnatów do drewna i metalu dodatków do aranżacji wnętrz czajników garnków młotków śrubek śrub gwoździ taśm foli silikonów dodatków do aranżacji wnętrz kompresorów młotków mioteł łopat szpadli węży zraszaczy przewodów basenów grilli filiżanek kubków talerzy ściereczek donic doniczek i innych rzeczy mają miłą obsługę bezpośredni transport oraz stronę internetową chemko.pl chemko.com.pl

Powiązane

Nikodem Kowalski Rodzaje farb

Rodzaje farb Rodzaje farb

Jak wybrać odpowiednią farbę do malowania ścian i sufitów? Poznaj rodzaje farb do wnętrz oraz farb elewacyjnych.

Jak wybrać odpowiednią farbę do malowania ścian i sufitów? Poznaj rodzaje farb do wnętrz oraz farb elewacyjnych.

Redakcja Co Polacy wiedzą o smogu?

Co Polacy wiedzą o smogu? Co Polacy wiedzą o smogu?

Spalanie śmieci w piecach (30%), spaliny z kominów fabryk (22%) oraz spalanie węgla (18%) - to zdaniem Polaków trzy najczęstsze przyczyny powstawania smogu. Jak możemy z nim wygrać?

Spalanie śmieci w piecach (30%), spaliny z kominów fabryk (22%) oraz spalanie węgla (18%) - to zdaniem Polaków trzy najczęstsze przyczyny powstawania smogu. Jak możemy z nim wygrać?

Krystyna Stankiewicz Jak i gdzie szukać profesjonalnego wykonawcy ocieplenia?

Jak i gdzie szukać profesjonalnego wykonawcy ocieplenia? Jak i gdzie szukać profesjonalnego wykonawcy ocieplenia?

Ocieplenie budynku, nawet najwyższej jakości, nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie nieumiejętnie wykonane. Dlatego zadanie to trzeba powierzyć doświadczonej i sprawdzonej ekipie. Jakimi cechami powinna...

Ocieplenie budynku, nawet najwyższej jakości, nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie nieumiejętnie wykonane. Dlatego zadanie to trzeba powierzyć doświadczonej i sprawdzonej ekipie. Jakimi cechami powinna odznaczać się dobra firma wykonawcza? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy szukamy pracowników, którym chcemy powierzyć tak ważne zadanie, jakim jest ocieplenie domu?

Redakcja Nowoczesny apartament w sercu Mediolanu

Nowoczesny apartament w sercu Mediolanu Nowoczesny apartament w sercu Mediolanu

Tętni życiem, zachwyca designem i błyszczy luksusem - Mediolan, stolica mody i sztuki. Architektoniczne piękno tego miasta to jednak nie tylko renesansowe zabytki czy designerskie rzeźby na ulicach, ale...

Tętni życiem, zachwyca designem i błyszczy luksusem - Mediolan, stolica mody i sztuki. Architektoniczne piękno tego miasta to jednak nie tylko renesansowe zabytki czy designerskie rzeźby na ulicach, ale również ukryte wnętrza mieszkań. Jednym z nich jest apartament z lat 50., odnowiony przez znanego architekta - Mattia Lorenzo Vittori. Nowa aranżacja zachwyca nieskazitelną bielą ścian, stylową podłogą Listone Giordano oraz designerskimi dodatkami.

Edyta Sauć, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu Izolacja termiczna ze styropianu od fundamentów po dach

Izolacja termiczna ze styropianu od fundamentów po dach Izolacja termiczna ze styropianu od fundamentów po dach

Korzystny bilans energetyczny, bezpieczeństwo, minimalne obciążenie dla środowiska - nowoczesnym budynkom stawia się coraz wyższe i bardziej szczegółowe wymagania. Jak temu sprostać? I za jaką cenę?

Korzystny bilans energetyczny, bezpieczeństwo, minimalne obciążenie dla środowiska - nowoczesnym budynkom stawia się coraz wyższe i bardziej szczegółowe wymagania. Jak temu sprostać? I za jaką cenę?

mgr inż. Paweł Gaciek, dr inż. Mariusz Garecki, dr inż. Mariusz Gaczek Mechaniczne mocowanie systemów ociepleń ETICS

Mechaniczne mocowanie systemów ociepleń ETICS Mechaniczne mocowanie systemów ociepleń ETICS

Jak określić wymaganą liczbę łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 ocieplenia?

Jak określić wymaganą liczbę łączników mechanicznych przypadających na 1 m2 ocieplenia?

dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Nowoczesne elewacje wentylowane

Nowoczesne elewacje wentylowane Nowoczesne elewacje wentylowane

Elewacja wentylowana to zespół odpowiednio dobranych elementów, które tworzą kompletny system elewacyjny. Składa się ona przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej...

Elewacja wentylowana to zespół odpowiednio dobranych elementów, które tworzą kompletny system elewacyjny. Składa się ona przede wszystkim z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny elewacyjnej, wykonanej najczęściej z płyt.

Recticel Izolacje Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Dom energooszczędny w technologii RECTICEL Dom energooszczędny w technologii RECTICEL

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Budowa domu o niskim zużyciu energii to już nie tylko kwestia mody, ale konieczność zdefiniowana także w wymaganiach Warunków Technicznych.

Recticel Izolacje Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest...

Ściany i dachy wielu starych budynków wymagają ocieplenia, poprawiającego komfort cieplny mieszkańców. Zazwyczaj izolację termiczną układa na zewnętrznej stronie tych przegród, ale zdarza się, że jest to niemożliwe, np. w obiektach zabytkowych. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest aplikacja materiałów termoizolacyjnych od wewnętrznej strony ścian i dachów. A do tego celu świetnie nadają się płyty termoizolacyjne PIR o nazwie Eurothane® G, belgijskiej firmy RECTICEL.

Recticel Izolacje Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, na budynkach z utrudnionym dostępem do elewacji czy budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Recticel Izolacje Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom Skuteczna izolacja akustyczna – cichy dom

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej...

Niepożądane dźwięki docierające do mieszkania znacząco obniżają komfort użytkowania. Warto więc je wyeliminować, a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zamontowanie paneli do izolacji akustycznej Simfofit® firmy Recticel.

mgr inż. Piotr Idzikowski Co zrobić, aby ocieplenie służyło długie lata

Co zrobić, aby ocieplenie służyło długie lata Co zrobić, aby ocieplenie służyło długie lata

Jakie czynniki wpływają na trwałość ocieplenia elewacji?

Jakie czynniki wpływają na trwałość ocieplenia elewacji?

Farby Kabe Polska Sp. z o.o. KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej KABE THERM – nowoczesne systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają...

Korzyści wynikające z zastosowania systemów ociepleń KABE THERM Farby KABE są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja...

mgr inż. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach koronawirusa

Budowa w czasach koronawirusa Budowa w czasach koronawirusa

Obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, czyli szerząca się epidemia koronawirusa, wpływa na całe nasze życie. Dosięga to również kwestii budów, których prowadzenie w tym czasie jest możliwe, oczywiście...

Obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, czyli szerząca się epidemia koronawirusa, wpływa na całe nasze życie. Dosięga to również kwestii budów, których prowadzenie w tym czasie jest możliwe, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności wszystkich osób związanych z budową oraz zastosowaniem odpowiednich technologii i materiałów.

Redakcja Dom z keramzytu – nowatorska technologia

Dom z keramzytu – nowatorska technologia Dom z keramzytu – nowatorska technologia

Domy z keramzytu zyskują coraz więcej zwolenników. I nie ma się co dziwić. Taka budowa to oszczędność, prostota wykonania, a także krótki czas realizacji. Keramzyt jest lekki i wytrzymały, a zbudowany...

Domy z keramzytu zyskują coraz więcej zwolenników. I nie ma się co dziwić. Taka budowa to oszczędność, prostota wykonania, a także krótki czas realizacji. Keramzyt jest lekki i wytrzymały, a zbudowany z niego budynek jest ciepły, wytrzymały i odporny na wilgoć.

Kamil Kiejna, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Producenci styropianu w walce o czyste powietrze

Producenci styropianu w walce o czyste powietrze Producenci styropianu w walce o czyste powietrze

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju. Nie wszystkie pomysły zostały zaakceptowane przez branżę.

Adam Buszko, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną

Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną Ocieplanie ścian zewnętrznych wełną mineralną

Termomodernizacja budynków mieszkalnych kojarzy się z ociepleniem ścian, i słusznie, bo właśnie przez ściany, łącznie z oknami, ucieka znaczna ilość ciepła z domów mieszkalnych. A dzięki dociepleniu ścian...

Termomodernizacja budynków mieszkalnych kojarzy się z ociepleniem ścian, i słusznie, bo właśnie przez ściany, łącznie z oknami, ucieka znaczna ilość ciepła z domów mieszkalnych. A dzięki dociepleniu ścian możemy sporo zaoszczędzić na ogrzewaniu mieszkań.

dr inż. Krzysztof Pawłowski Co decyduje o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Co decyduje o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych? Co decyduje o jakości wykonania izolacji z płyt styropianowych?

Technologia ETICS to najbardziej popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków w Polsce. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają...

Technologia ETICS to najbardziej popularna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków w Polsce. Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji cieplnej? Jakie parametry i właściwości płyt styropianowych wpływają na jakość wykonania izolacji?

RECTOR Polska Sp. z o.o. Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego RECTOR?

Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego RECTOR? Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu stropu prefabrykowanego RECTOR?

Zanim przystąpimy do budowy, zastanówmy się nad technologią wykonania stropu. O ile w projekcie indywidualnym mamy wpływ na wybór technologii, w jakiej wykonywane będą poszczególne elementy konstrukcyjne,...

Zanim przystąpimy do budowy, zastanówmy się nad technologią wykonania stropu. O ile w projekcie indywidualnym mamy wpływ na wybór technologii, w jakiej wykonywane będą poszczególne elementy konstrukcyjne, tak w przypadku gotowych projektów najczęściej stosowane jest rozwiązanie uniwersalne.

Jarosław Guzal Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne

Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne Dom bez mostków – łączniki termiczne i akustyczne

Jak rozwinie się rynek prefabrykacji i jakie są skutki zmian przepisów dotyczących akustyki?

Jak rozwinie się rynek prefabrykacji i jakie są skutki zmian przepisów dotyczących akustyki?

Nicola Hariasz Płyty gipsowo-kartonowe w systemie suchej zabudowy

Płyty gipsowo-kartonowe w systemie suchej zabudowy Płyty gipsowo-kartonowe w systemie suchej zabudowy

Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się do stawiania ścian działowych, budowy sufitów podwieszanych czy okładzin ściennych. Swoje zastosowanie znajdują również przy wznoszeniu niskich ścianek oddzielających...

Płyty gipsowo-kartonowe wykorzystuje się do stawiania ścian działowych, budowy sufitów podwieszanych czy okładzin ściennych. Swoje zastosowanie znajdują również przy wznoszeniu niskich ścianek oddzielających pomieszczenia, elementów dekoracyjnych, takich jak półki czy wnęki oraz w zabudowie szachtów instalacyjnych, kominków czy poddasza. Oprócz właściwego doboru płyt g-k, ważny jest również ich odpowiedni montaż i fachowe, zgodne ze sztuką budowlaną, wykonawstwo.

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Czego szukasz na portalu Ekspert Budowlany? szczegółowa ankieta

Redakcja Jak chronić dom przed pożarem?

Jak chronić dom przed pożarem? Jak chronić dom przed pożarem?

Ochrona przeciwpożarowa nie jest tym, na czym się skupiamy się najbardziej budując dom. Zwłaszcza, że przepisy dotyczące domów jednorodzinnych nie są pod tym względem bardzo wymagające. Tego obszaru nie...

Ochrona przeciwpożarowa nie jest tym, na czym się skupiamy się najbardziej budując dom. Zwłaszcza, że przepisy dotyczące domów jednorodzinnych nie są pod tym względem bardzo wymagające. Tego obszaru nie warto jednak zaniedbywać. Wybór odpowiednich zabezpieczeń przeciwogniowych w przyszłości może nas uratować przed pożarem.

mgr inż. Tomasz Rybarczyk Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje… Energooszczędne budynki – idea, projektowanie, materiały, technologie, instalacje…

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Podpowiadamy, jak zbudować energooszczędny dom, począwszy od projektu, usytuowania budynku na działce, aż po dobór materiałów i technologii oraz wykonawstwo.

Najnowsze produkty i technologie

VITCAS Polska Sp. z o.o. Budowa kominka – krok po kroku

Budowa kominka – krok po kroku Budowa kominka – krok po kroku

Ogrzewanie kominkowe w domu sprawia, że wieczory stają się przyjemniejsze, a deszczowe i mroźne dni cieplejsze. Przytulna atmosfera, ciepło i zapach palącego się drewna to trzy główne zalety kominka w...

Ogrzewanie kominkowe w domu sprawia, że wieczory stają się przyjemniejsze, a deszczowe i mroźne dni cieplejsze. Przytulna atmosfera, ciepło i zapach palącego się drewna to trzy główne zalety kominka w domu. Samodzielne wykonanie obudowy kominka wbrew pozorom wcale nie jest trudne. Dowiesz się, jak krok po kroku samodzielnie zbudować kominek i jakie materiały będą do tego potrzebne.

Luxum Betonowa wanna wolnostojąca w łazience – czy to praktyczne rozwiązanie?

Betonowa wanna wolnostojąca w łazience – czy to praktyczne rozwiązanie? Betonowa wanna wolnostojąca w łazience – czy to praktyczne rozwiązanie?

Beton w łazience? Brzmi intrygująco, zwłaszcza że beton architektoniczny staje się bardzo popularnym materiałem wykończeniowym – nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w domach prywatnych. Ale…...

Beton w łazience? Brzmi intrygująco, zwłaszcza że beton architektoniczny staje się bardzo popularnym materiałem wykończeniowym – nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w domach prywatnych. Ale… czy zakup wolnostojącej wanny z betonu to dobry pomysł?

Luxum Beton architektoniczny - kwintesencja nowoczesnych wnętrz

Beton architektoniczny - kwintesencja nowoczesnych wnętrz Beton architektoniczny - kwintesencja nowoczesnych wnętrz

Beton architektoniczny to piękno kontrastu - połączenie delikatności i surowości, a także technologicznej precyzji z intensywnością i neutralnością.

Beton architektoniczny to piękno kontrastu - połączenie delikatności i surowości, a także technologicznej precyzji z intensywnością i neutralnością.

Luxum Łazienka Twoich marzeń

Łazienka Twoich marzeń Łazienka Twoich marzeń

Dobrze urządzona łazienka to miejsce, gdzie kompozycja rozmiarów, form i kolorów tworzy idealną harmonię. To właśnie z niej korzystamy codziennie, zarówno rozpoczynając, jak i kończąc dzień. W łazience...

Dobrze urządzona łazienka to miejsce, gdzie kompozycja rozmiarów, form i kolorów tworzy idealną harmonię. To właśnie z niej korzystamy codziennie, zarówno rozpoczynając, jak i kończąc dzień. W łazience szukamy także odprężenia i relaksu po całym dniu aktywności. Warto zwrócić więc uwagę na odpowiednie, wygodne i designerskie wyposażenie wnętrza, które dzięki wysokiej jakości posłuży nam przez wiele lat.

Luxum Beton architektoniczny - modna i nowoczesna łazienka

Beton architektoniczny - modna i nowoczesna łazienka Beton architektoniczny - modna i nowoczesna łazienka

Skonstruowany z prostych kształtów, styl industrialny w łazience to nie lada wyzwanie dla architektów i inwestorów. Biura projektowe wyznaczają trendy - nowoczesne realizacje cechuje elegancka surowość....

Skonstruowany z prostych kształtów, styl industrialny w łazience to nie lada wyzwanie dla architektów i inwestorów. Biura projektowe wyznaczają trendy - nowoczesne realizacje cechuje elegancka surowość. W zaplanowanej z precyzją przestrzeni harmonizują ze sobą proste geometryczne formy i jednolite powierzchnie. Poprzez nadanie łazience indywidualnego charakteru, pomieszczenie staje się miejscem zarówno funkcjonalnym, jak i wypoczynkowym. Dobrze zaprojektowane wnętrze, zrealizowane z użyciem dobrej...

Luxum Luksusowa łazienka - kompozytowe umywalki na wymiar

Luksusowa łazienka - kompozytowe umywalki na wymiar Luksusowa łazienka - kompozytowe umywalki na wymiar

Co tak właściwie oznacza luksus w łazience? Luksusowa łazienka, to niekoniecznie olbrzymia powierzchnia, marmury i złoto. Zdaniem światowej sławy wybitnych projektantów, obecnie luksusowe wyposażenie łazienek...

Co tak właściwie oznacza luksus w łazience? Luksusowa łazienka, to niekoniecznie olbrzymia powierzchnia, marmury i złoto. Zdaniem światowej sławy wybitnych projektantów, obecnie luksusowe wyposażenie łazienek kojarzone jest z prostotą minimalizmu, nowoczesnymi rozwiązaniami i unikalnością.

Steril Hands Urządzenia do dezynfekcji rąk zagoszczą w miejscach publicznych na dobre

Urządzenia do dezynfekcji rąk zagoszczą w miejscach publicznych na dobre Urządzenia do dezynfekcji rąk zagoszczą w miejscach publicznych na dobre

Bakterie były, są i będą (nie wszystkie zresztą szkodliwe) w naszym otoczeniu – nie należy więc wpadać w panikę. Faktem jest jednak, że choroba, która w ciągu kilku zaledwie miesięcy sterroryzowała świat,...

Bakterie były, są i będą (nie wszystkie zresztą szkodliwe) w naszym otoczeniu – nie należy więc wpadać w panikę. Faktem jest jednak, że choroba, która w ciągu kilku zaledwie miesięcy sterroryzowała świat, zmotywowała wszystkich do dbania o higienę. Dowiedz się, jak świat walczy z bakteriami poza namawianiem wszystkich do mycia rąk.

Luxum Innowacje we wnętrzach: panele Corten Luxum

Innowacje we wnętrzach: panele Corten Luxum Innowacje we wnętrzach: panele Corten Luxum

Co to jest Corten? Stal kortenowska (Corten) to nowość stworzona z myślą o polskich architektach i inwestorach. Materiał ten odgrywa coraz większą rolę we współczesnym designie. Staje się jednym z najbardziej...

Co to jest Corten? Stal kortenowska (Corten) to nowość stworzona z myślą o polskich architektach i inwestorach. Materiał ten odgrywa coraz większą rolę we współczesnym designie. Staje się jednym z najbardziej awangardowych rozwiązań architektonicznych w dekoracji ścian i elewacji. Innowacyjna stal pokrywa się rdzawą patyną grubości około 0,1 mm o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne, korozję. Proces "rdzewienia" przebiega w czasie od dwóch do ośmiu tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych...

wannaczykabina.pl Kabina prysznicowa - jaką wybrać?

Kabina prysznicowa - jaką wybrać? Kabina prysznicowa - jaką wybrać?

Coraz więcej inwestorów stawia na kabinę prysznicową w swojej łazience. Ta zajmuje znacznie mniej miejsca niż wanna, dzięki czemu sprawdza się w niewielkich przestrzeniach łazienkowych. Co więcej, to właśnie...

Coraz więcej inwestorów stawia na kabinę prysznicową w swojej łazience. Ta zajmuje znacznie mniej miejsca niż wanna, dzięki czemu sprawdza się w niewielkich przestrzeniach łazienkowych. Co więcej, to właśnie kabina prysznicowa jest znacznie wygodniejsza w użytkowaniu, pozwala wziąć szybki, orzeźwiający prysznic i korzystnie wpływa na generowanie oszczędności z tytułu znacznie mniejszego zużycia wody. Jeśli Ty również planujesz w swojej łazience prysznic, sprawdź, jaką kabinę wybrać.

eurofirany.com.pl Jednoosobowa sypialnia – kilka pomysłów na aranżację

Jednoosobowa sypialnia – kilka pomysłów na aranżację Jednoosobowa sypialnia – kilka pomysłów na aranżację

Sypialnia to jedno z ważniejszych pomieszczeń domowych, które powinno pozytywnie wpływać na samopoczucie, zapewniać relaks i nocny wypoczynek osób z niego korzystających. Dlatego wystrój i aranżacja tego...

Sypialnia to jedno z ważniejszych pomieszczeń domowych, które powinno pozytywnie wpływać na samopoczucie, zapewniać relaks i nocny wypoczynek osób z niego korzystających. Dlatego wystrój i aranżacja tego wnętrza nie mogą być przypadkowe. Tylko starannie zaplanowana i dobrze przemyślana sypialnia należycie spełni swoje funkcje, a umiejętnie dobrane meble i dodatki stworzą przyjemną dla oka i gustowną stylizację, w której modne zasłony będą odgrywały pierwszoplanową rolę.

FERRO Spółka Akcyjna Nowość na rynku armatury wodnej – zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Nowość na rynku armatury wodnej – zawory kulowe F-Power firmy Ferro Nowość na rynku armatury wodnej – zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Firma Ferro oferuje nową linię zaworów kulowych o nazwie F-Power. Składa się ona z dziewiętnastu różnych modeli (każdy z nich w kilku rozmiarach). Poznaj właściwości zaworów F-Power, a szczególnie podstawowy...

Firma Ferro oferuje nową linię zaworów kulowych o nazwie F-Power. Składa się ona z dziewiętnastu różnych modeli (każdy z nich w kilku rozmiarach). Poznaj właściwości zaworów F-Power, a szczególnie podstawowy model nakrętno-nakrętny z dźwignią. Wprowadzone na rynek zawory kulowe z tej serii stanowią interesującą alternatywę dla innych tego rodzaju produktów dostępnych na polskim rynku.

Morele.net Telewizor 32 cale - co ważne przy wyborze?

Telewizor 32 cale - co ważne przy wyborze? Telewizor 32 cale - co ważne przy wyborze?

Wybór na rynku telewizorów jest ogromny. Każdy rok przynosi nowe modele i z każdym rokiem nowi producenci sprzętu wkraczają na ten rynek. To prawdziwy raj dla konsumentów. I mimo, iż rosnącą popularnością...

Wybór na rynku telewizorów jest ogromny. Każdy rok przynosi nowe modele i z każdym rokiem nowi producenci sprzętu wkraczają na ten rynek. To prawdziwy raj dla konsumentów. I mimo, iż rosnącą popularnością cieszą się telewizory o dużej przekątnej ekrany to w modelach mniejszych (np. o przekątnej 32 cale) też nie brakuje nowości i jest w czym wybierać. W tym artykule podpowiadamy od czego zacząć wybór nowego telewizora. Wyjaśniamy także jakie funkcje można znaleźć w telewizorach 32 cale i kiedy warto...

FERRO Spółka Akcyjna Modna łazienka z czarną armaturą

Modna łazienka z czarną armaturą Modna łazienka z czarną armaturą

Czarne dodatki do łazienki. Zaaranżuj łazienkę w modnym stylu.

Czarne dodatki do łazienki. Zaaranżuj łazienkę w modnym stylu.

FERRO Spółka Akcyjna Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

SKLEP RTV EURO AGD Piekarnik do użytku domowego - sprzęty do zabudowy i nie tylko

Piekarnik do użytku domowego - sprzęty do zabudowy i nie tylko Piekarnik do użytku domowego - sprzęty do zabudowy i nie tylko

Praktycznie w każdej kuchni powinien znaleźć się sprzęt w postaci piekarnika. Jest to wspaniałe urządzenie, które pozwala przygotować przepyszne potrawy na obiad czy na kolację. Piekarnik dla wielu gospodyń...

Praktycznie w każdej kuchni powinien znaleźć się sprzęt w postaci piekarnika. Jest to wspaniałe urządzenie, które pozwala przygotować przepyszne potrawy na obiad czy na kolację. Piekarnik dla wielu gospodyń jest wręcz nieodzowny. Sprawdź, jakie piekarniki do zabudowy warto wybrać oraz czy powinien charakteryzować się dobrej jakości piekarnik?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.