EkspertBudowlany.pl

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Redakcja | 2008-04-29
Rys. 1. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej: 1 – zwody, 2 – przewód oprowadzający, 3 – złącze kontrolne (śrubowe), 4 – przewód uziemiający, 5 – sztuczny uziom otokowy

Rys. 1. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej: 1 – zwody, 2 – przewód oprowadzający, 3 – złącze kontrolne (śrubowe), 4 – przewód uziemiający, 5 – sztuczny uziom otokowy

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Zobacz także

OSPEL Sterowanie bezprzewodowe - postaw na rozwiązania dostępne dla każdego wnętrza

Sterowanie bezprzewodowe - postaw na rozwiązania dostępne dla każdego wnętrza Sterowanie bezprzewodowe - postaw na rozwiązania dostępne dla każdego wnętrza

Komfortowy dom, w którym żyje się wygodnie, bezpiecznie i oszczędnie, jest marzeniem nas wszystkich. Inteligentne budynki wyręczają lub znacząco ułatwiają domownikom sterowanie różnymi urządzeniami i ich...

Komfortowy dom, w którym żyje się wygodnie, bezpiecznie i oszczędnie, jest marzeniem nas wszystkich. Inteligentne budynki wyręczają lub znacząco ułatwiają domownikom sterowanie różnymi urządzeniami i ich funkcjami. Jeśli jednak na etapie budowy domu lub dużego remontu nie została podjęta decyzja o instalacji "systemu domu inteligentnego", to nic straconego - nowoczesne rozwiązania ułatwiają modernizację istniejącej instalacji.

Finder Polska Sp. z o.o. System YESLY - teraz jeszcze lepiej dopasowany do Twoich potrzeb

System YESLY - teraz jeszcze lepiej dopasowany do Twoich potrzeb System YESLY - teraz jeszcze lepiej dopasowany do Twoich potrzeb

Finder poszerza gamę produktów systemu YESLY o nowe typy wielofunkcyjnych aktuatorów i ściemniaczy oświetlenia przeznaczonych do montażu w puszkę o średnicy 60 mm.

Finder poszerza gamę produktów systemu YESLY o nowe typy wielofunkcyjnych aktuatorów i ściemniaczy oświetlenia przeznaczonych do montażu w puszkę o średnicy 60 mm.

TESTO Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno...

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno kamery przeznaczone do podstawowych audytów budowlanych i elektrycznych z zakresem pomiarowym do 280°C i detektorem 160x120 pix (testo 865), jak i do działów utrzymania ruchu z szerokim zakresem pomiarowym do 650°C, detektorem 320x240 pix i czułością

Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej

Rys. 2. Elementy zewnętrznej instalacji piorunochronnej – minimalne wymiary materiałów wg PN-IEC 61024-1:2001: 1 – zwód poziomy (niski) z drutu lub linki, stal ocynkowana lub nierdzewna 50 mm2/ø 8 mm, miedź 35 mm2/ø 7 mm, aluminium 70 mm2/ø 10 mm, 2 – przewód odprowadzający z drutu lub linki stal ocynk. lub nierdzewna 50 mm2/ø 8 mm, miedź 16 mm2/ø 5 mm, aluminium25 mm2/ø 6 mm, 3 – złącze kontrolne  (śrubowe), 4 – osłona z kątownika  stalowego ocynkowanego 50×50×5 mm, 5 – przewód uziemiający z drutu przekroje jak przewód odprowadzający, 6 – uziom otokowy z drutu stal ocynk. lub nierdzewna 80 mm2/ø 10 mm, miedź drut lub linka 50 mm2/ø 8 mm, 2/ø 8 mm

Ochrona odgromowa budynku jednorodzinnego składa się z piorunochronnej instalacji zewnętrznej oraz ochrony wewnętrznej, złożonej z połączeń wyrównawczych i aparatury chroniącej przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego, a także przed przepięciami łączeniowymi, które mogą powstać w elektrycznej sieci zasilającej budynek. Standardowa instalacja zewnętrzna ani elementy ochrony wewnętrznej nie eliminują możliwości uderzenia pioruna w budynek lub w jego pobliże. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed skutkami takiego uderzenia.

Zewnętrzna instalacja piorunochronna ma przyjąć uderzenie i bezpiecznie odprowadzić prąd piorunowy do ziemi. Należy zdawać sobie sprawę, że nawet najlepsza ochrona daje tylko, albo aż, około 98% pewności. Czy budynek musi mieć ochronę zewnętrzną, ustala się w oparciu o zasady zawarte w normach (tabela 1), oceniając stopień zagrożenia budynku.

Zagrożenie to zależy od wielkości powierzchni dachu i wysokości budynku, położenia w terenie i w stosunku do innych obiektów, konstrukcji i pokrycia dachu, a także od liczby osób przebywających w budynku oraz od wysokości ewentualnych strat powstałych w wyniku uderzenia pioruna. Zgodnie z postanowieniami normy, wolno stojący budynek (niewystępujący w zwartej zabudowie) wymaga zastosowania ochrony, jeżeli jego wysokość przekracza 15 m, a powierzchnia 500 m². Określenie użyte w normie jest niezbyt precyzyjne, należy domniemywać, że chodzi o powierzchnię rzutu dachu na płaszczyznę terenu, czyli w praktyce powierzchnię zabudowy. Ochrona jest także niezbędna (niezależnie od wysokości budynku), jeżeli dom wykonany jest z materiałów łatwo zapalnych lub gdy, obliczony według zasad określonych w normie, wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza dopuszczalną wartość.

Rys. 3. Fragment zwodu na dachu krytym dachówką Rys. 4. Zwód pionowy dla ochrony murowanego kominka [1]: 1 – uchwyty mocujące, 2 – kominek, 3 – granica strefy ochronnej, 4 – zwód pionowy, α – kąt określany wg normy.
Zwód pionowy dla ochrony wywietrzaka z tworzywa sztucznego

Rys. 5. Zwód pionowy dla ochrony wywietrzaka z tworzywa sztucznego

Zgodnie z normą budynek znajdujący się w zwartej zabudowie to obiekt, do którego przylegają bezpośrednio co najmniej z dwóch stron budynki sąsiednie i którego poziom dachu nie przekracza więcej niż o 6 m poziomu dachów budynków sąsiednich. Do budynków w zwartej zabudowie zalicza się również domy mieszkalne, których powierzchnia nie przekracza 1000 m², jeżeli sąsiadujące z nimi budynki, o analogicznym zróżnicowaniu wysokości jak uprzednio, są usytuowane w odległości nie większej niż podwójna wysokość rozpatrywanego obiektu. Instalacja piorunochronna składa się z następujących części (rys. 1):

 • zwodów (zwykle poziomych) układanych na kalenicy i murowanych kominach oraz w miarę potrzeby na połaci dachowej; ze zwodami łączy się wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się na dachu; zwody muszą być wykonane z materiału odpowiedniej grubości (rys. 2),
 • przewodów odprowadzających ułożonych na ścianach budynku i łączących zwody z przewodami uziemiającymi; bez względu na wielkość budynku przewodów odprowadzających nie może być mniej niż dwa, przewodów uziemiających ułożonych w dolnych częściach ścian i połączonych za pomocą złącz kontrolnych z przewodami odprowadzającymi, a z drugiej strony z uziomem,
 • uziomu naturalnego lub uziomów sztucznych: otokowego lub indywidualnych uziomów pionowych względnie poziomych.

Do uziomu przyłącza się punkt zerowy tablicy elektrycznej, rurociągi i inne metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu, w ziemi. Do wykonania instalacji należy stosować odpowiednie materiały, których parametry określają normy. Rodzaj materiału i jego parametry zestawiono w tabelach 2, 3 i 4. Natomiast na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono przykładowe szczegóły wykonania instalacji na dachu budynku. Odnośnie wymiarów stosowanych materiałów występuje rozbieżność w zaleceniach zawartych w normie z roku 1986 i normie z roku 2001.

Połączenie blaszanego pokrycia dachu z przewodem odprowadzającym

Rys. 6. Połączenie blaszanego pokrycia dachu z przewodem odprowadzającym: 1 – blacha – pokrycie dachu, 2 – złącze/połączenie przewodu odprowadzającego z blaszanym pokryciem dachu, 3 – przewód odprowadzający, 4 – złącze kontrolne (śrubowe), 5 – osłona z kątownika stalowego, 6 – przewód uziemiający, 7 – uziom otokowy.

Dotyczy ona grubości drutu stosowanego do wykonania zwodów i przewodów odprowadzających. W tej sprawie Polski Komitet Normalizacyjny zajął następujące stanowisko, podane w piśmie NKP 55/S/78/2002 z dnia 12.11.2002 r.: „Wprowadzona do stosowania norma PN-IEC 61024-1:2001 nie zastępuje normy PN-86/E-05003/01. Obie te normy są obowiązujące. Przy występowaniu różnic w postanowieniach należy – formalnie – kierować się zasadą stosowania postanowień normy wydanej z datą późniejszą. Gdy chodzi o wymiary drutu, to – w myśl tej zasady – zalecane jest stosowanie drutu Ø 8 mm, a nie Ø 6 mm. Nie wyklucza to jednak możliwości stosowania dotychczasowej normy i drutu Ø 6 mm. Daje to, oczywiście, mniejszy margines bezpieczeństwa, ale w wielu przypadkach jest uzasadnione wynikami dotychczasowych doświadczeń. Decyzja powinna należeć do projektanta.”

Zarówno inwestor, jak i projektant muszą rozstrzygać, czy lepiej wykonać instalację z drutu o mniejszej czy większej średnicy. Za większą przemawia dłuższa trwałość oraz zastosowanie nowszej normy, za mniejszą – niższe koszty oraz tradycja – wielka liczba instalacji wykonanych według starej normy.

Rys. 7. Połączenie metalowych elementów budynku wykorzystanych
w instalacji piorunochronnej: 1 – blacha – pokrycie dachu, 2 – połączenie blachy na dachu z blachą na ścianie, 3 – połączenie przewodu z blachą na ścianie, 4 – złącze kontrolne (śrubowe), 5 – osłona z kątownika stalowego, 6 – przewód uziemiający, 7 – uziom otokowy.
Rys. 8. Sztuczny uziom fundamentowy
Zestawienie ważniejszych norm dotyczących ochrony odgromowej

Tabela 1. Zestawienie ważniejszych norm dotyczących ochrony odgromowej.

Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej

Tabela 2. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej (według PN-86/E-05003/01)

Wiele elementów budynku może być wykorzystanych jako zwody, przewody odprowadzające lub uziomy. Pozwala to znacznie obniżyć koszty, a także poprawić estetykę domu. Zamiast na przykład układania na dachu zwodów z drutu, można wykorzystać blachę pokrycia dachowego ułożoną na niepalnym lub trudno zapalnym podłożu, jeżeli ma grubość nie mniejszą niż 0,5 mm. Tak cienka blacha w chwili uderzenia pioruna może ulec perforacji. Grozi to zalaniem pomieszczeń. Jeżeli więc na najwyższej kondygnacji znajdują się cenne przedmioty wymagające ochrony, niezbędne jest albo zastosowanie klasycznych zwodów, albo użycie blachy grubości podanej w tabeli 4. Blacha na dachu wykorzystywana jako zwody nie powinna być pokryta materiałem izolacyjnym. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie cienka warstwa farby ochronnej, warstwa asfaltu grubości 0,5 mm lub warstwa PVC grubości 1 mm nie stanowią warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych. Jeżeli jako zwód wykorzystuje się blachę, a na ścianach niezbędne jest ułożenie przewodów odprowadzających, blachę można połączyć z przewodem w sposób pokazany na rysunku 6. Jeżeli dodatkowo wykorzystuje się metalowe pokrycie ściany, należy wykonać połączenia jak na rysunku 7.

W budynku jednorodzinnym jako zwody naturalne należy ponadto wykorzystywać:

 • zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu,
 • elementy metalowe wystające ponad dach,
 • zbrojenia żelbetowych elementów ścian i fundamentów,
 • stalowe słupy nośne.
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie odgromowej

Tabela 3. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w ochronie  odgromowej (według PN-IEC 61024-1:2001).

Minimalne wymiary metalowych blach lub rur stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego

Tabela 4. Minimalne wymiary metalowych blach lub rur stosowanych jako zwody, w przypadku konieczności zachowania środków ostrożności przeciwko perforacji lub uwzględnienia nagrzania miejscowego (według PN-IEC 61024-1:2001).

Zwody wysokie na dachu z materiału palnego

Rys. 9. Zwody wysokie na dachu z materiału palnego: a=0,6 m, b=0,4 m, c=0,15 m, d=2,0 m

Norma zaleca wykorzystywać jako uziomy naturalne:

 • metalowe podziemne nieizolowane od ziemi części chronionych obiektów budowlanych,
 • nieizolowane od ziemi żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (pokrycie betonu warstwą przeciwwilgociową za pomocą malowania nie należy uważać za warstwę izolacyjną),
 • metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich, znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu (pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, asfaltu lub taśmy „Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych. Za warstwę izolacyjną uważa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem),
 • uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu.

Jeżeli nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych, należy wykonać uziom sztuczny. Przy czym zaleca się stosowanie uziomów fundamentowych (rys. 8). Układa się je w trakcie wykonywania wykopów i prac fundamentowych, są więc tańsze od układanego niezależnie uziomu otokowego wokół budynku.

W budownictwie jednorodzinnym występują także budynki o charakterze zabytkowym, których dachy pokryte są gontem lub słomą. W takim przypadku konieczne jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy elementami instalacji piorunochronnej a podłożem (rys. 9). Ponadto gałęzie pobliskich drzew muszą być oddalone o co najmniej 2 m od elementów instalacji piorunochronnej ułożonej na tego typu dachu.

Umieszczona na dachu antena radiowa lub telewizyjna wymaga ochrony, nawet wtedy, gdy sam budynek nie musi mieć instalacji piorunochronnej. Maszt antenowy powinien być połączony z uziomem naturalnym lub sztucznym (rys. 10). Natomiast nad anteną talerzową należy rozpiąć klatkę z wysokich poziomych zwodów (rys. 11).

 Uziemienie masztu antenowego

Rys. 10. Uziemienie masztu antenowego: a – uziom pionowy, b – uziom poziomy [2].

Siatka z wysokich zwodów poziomych dla ochrony anteny talerzowej

Rys. 11. Siatka z wysokich zwodów poziomych dla ochrony anteny talerzowej

W budynkach jednorodzinnych pojawia się coraz więcej drogich i bardzo czułych na przepięcia urządzeń. Zagrożenia przepięciami wywołanymi uderzeniem piorunu (nawet w sporej odległości od budynku) czy też przepięciami spowodowanymi czynnościami łączeniowymi w sieciach zasilających są szczególnie groźne na terenach podmiejskich i w małych miastach lub wsiach. Ochrona wewnętrzna ma na celu ograniczenie skutków tych zjawisk. Dlatego należy ją stosować także wtedy, gdy budynek nie wymaga ochrony zewnętrznej. Ochrona taka powinna być kompleksowa i obejmować:

 • wykonanie połączeń wyrównawczych,
 • zainstalowanie ograniczników przepięć.

Wykonanie połączeń wyrównawczych polega na zainstalowaniu głównej szyny ekwipotencjalnej oraz połączenie z nią punktu neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych rur wchodzących do budynku, dodatkowych połączeń wyrównawczych (m.in. w łazienkach), uziomu instalacji odgromowej (jeżeli występuje ochrona zewnętrzna) itp.

Ochronnik przeciwprze- pięciowy typu „1+2”

Fot. 1. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu „1+2” (dawnej klasy „B+C”)

Instalowane w budynkach ograniczniki przepięć dzielą się na trzy typy: 1, 2, 3 według normy PN-EN 61643-11:2006+A11:2007. Do oznaczeń tych przyporządkowane są cyfry rzymskie I, II i III odpowiadające klasom prób. Ograniczniki mają za zadanie bezpieczne przyjęcie fali przepięciowej i odprowadzenie prądu przepięciowego do uziomu, a nie do instalacji. Stosowane są ograniczniki warystorowe i iskiernikowe. Rezystancja (opór) warystora zmniejsza się w miarę wzrostu napięcia. Dlatego też fala przepięciowa o dużo wyższej wartości niż napięcie robocze instalacji powoduje gwałtowne obniżenie jego rezystancji, co pozwala na swobodny odpływ do uziomu prądu wywołanego przepięciem. Po zaniku fali przepięciowej rezystancja warystora powraca do swojej normalnej wartości i prąd przestaje płynąć przez ogranicznik. Ograniczniki iskiernikowe podczas normalnej pracy tworzą przerwę w obwodzie. W momencie pojawienia się przepięcia następuje przepływ prądu wyładowczego, zanikający po określonym czasie. W ogranicznikach iskiernikowych wydmuch gazów następuje na zewnątrz, wymagane jest więc zachowanie odstępu od materiałów palnych. Ograniczniki zabezpieczają nie tylko przed przepięciami pochodzenia burzowego, ale także przed przepięciami o charakterze łączeniowym, które mogą wystąpić w sieci zasilającej budynek.

Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3

Fot. 2. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu 3 (dawnej klasy „D”) 

Ograniczniki typu 1 (dawnej klasy „B”) umieszcza się w złączu budynku, przy czym w zależności od systemu sieci zasilającej są to trzy lub cztery ograniczniki. W sieci czteroprzewodowej, ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN, instaluje się trzy aparaty. W sieci TN-S – pięcioprzewodowej, z odrębnymi przewodami PE i N instaluje się cztery ograniczniki. Ograniczniki typu 2 (dawnej klasy „C”) umieszcza się w rozdzielnicy budynku. Można również zastosować aparaty zespolone typu „1+2” (dawnej klasy „B+C”) (fot. 1), umieszczając je w rozdzielnicy budynku. To ostatnie rozwiązanie doskonale nadaje się do budynków jednorodzinnych. Natomiast ograniczniki typu 3 (dawnej klasy „D”) umieszcza się bezpośrednio przy chronionych odbiornikach lub w rozdzielnicy, jeżeli budynek jest niezbyt rozległy (fot. 2). Ograniczniki typu 3 (dawnej klasy „D”) mogą być montowane w puszkach i listwach oraz kanałach instalacyjnych, włączane do gniazdek wtyczkowych, a także wbudowane w listwy zasilające sprzęt komputerowy lub radiowo-telewizyjny. Należy podkreślić, że stosowanie tylko ograniczników typu 3 (dawnej klasy „D”) nie zapewnia pełnej ochrony sprzętów elektronicznych.

Ogranicznik przepięć do gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym typu 3

Fot. 3. Ogranicznik przepięć do gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym typu 3 (dawnej klasy „D”)

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej należy dokonać jej odbioru oraz, zgodnie z normą, sporządzić jej metrykę, a także wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemień. Wartość dopuszczalnej rezystancji uziemienia zależy w dużej mierze od warunków gruntowych, a szczegółowe dane w tym zakresie zawierają normy. W trakcie odbioru należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją, jakość zastosowanych materiałów i prawidłowość połączeń. Z czynności tych należy sporządzić protokół. W trakcie eksploatacji instalacja piorunochronna powinna być poddawana okresowym badaniom, z których również należy sporządzić protokoły.

Literatura

 1. Sowa: „Kompleksowa ochrona odgromowa przepięciowa”, Biblioteka COSiW SEP, Warszawa 2005.
 2. A. Sowa A: „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów nadawczo-odbiorczych”, „Elektroinstalator”, nr 4/2000.
 3. Materiały i katalogi firmy DEHN.
 4. Materiały i katalogi firmy Legrand.
 5. Materiały i katalogi firmy A.H. Kraków.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • Renek60 Renek60, 08.10.2015r., 21:01:35 Ja nie miałem żadnych wątpliwości czy założyć instalację odgromową czy nie. Jak jakiś czas temu ostro uderzyło w mój piorunochron to pomyślałem wtedy co by było gdybym go nie miał. Niestety znam też takie osoby które po prostu nie tyle zapominają o odgromówce ale po prostu nie montują jej bo chcą zaoszczędzić. Jak dla mnie to totalna głupota i nie myślenie o bezpieczeństwie swoim i rodziny. Ważne żeby zakładała ją solidna firma. Nie ma co się w tej kwestii zastanawiać tylko zamawiać ekipę i niech montują.

Powiązane

dr inż. Stefan Gierlotka – biegły sądowy do spraw wypadków porażeń prądem elektrycznym Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt, oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt, oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych.

Armacell Poland Izolacja instalacji w placówkach medycznych. Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort?

Izolacja instalacji w placówkach medycznych. Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort? Izolacja instalacji w placówkach medycznych. Jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort?

Izolacje techniczne w placówkach medycznych to jedne z najbardziej skomplikowanych systemów izolacyjnych. Wyjątkowe wymagania techniczne, konieczność zapewnienia najwyższych poziomów higieny oraz maksymalnego...

Izolacje techniczne w placówkach medycznych to jedne z najbardziej skomplikowanych systemów izolacyjnych. Wyjątkowe wymagania techniczne, konieczność zapewnienia najwyższych poziomów higieny oraz maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów musi iść w parze z wysoką estetyką i bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną, zapewniającą odpowiednie warunki do rekonwalescencji. Wszystkie te potrzeby spełniają izolacje firmy Armacell.

Armacell Poland Innowacyjne aerożelowe izolacje ArmaGel HT – cieńsze i bardziej skuteczne

Innowacyjne aerożelowe izolacje ArmaGel HT – cieńsze i bardziej skuteczne Innowacyjne aerożelowe izolacje ArmaGel HT – cieńsze i bardziej skuteczne

ArmaGel HT to innowacyjne maty do izolacji technicznych, które zachowują doskonałe parametry już przy niewielkiej grubości, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Możliwość stosowania warstw cieńszych...

ArmaGel HT to innowacyjne maty do izolacji technicznych, które zachowują doskonałe parametry już przy niewielkiej grubości, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Możliwość stosowania warstw cieńszych o 80% pozwala poprawnie wykonać izolację nawet w trudno dostępnych miejscach, a technologia LoDust sprawia, że montaż przebiega sprawnie.

Redakcja news ThermaSmart PRO do ochrony instalacji

ThermaSmart PRO do ochrony instalacji ThermaSmart PRO do ochrony instalacji

Dzięki bliskiej współpracy z partnerami firmy Thermaflex opracowano kompletne rozwiązanie izolacyjne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. ThermaSmart PRO wyróżniają wysoka jakość, wydajność...

Dzięki bliskiej współpracy z partnerami firmy Thermaflex opracowano kompletne rozwiązanie izolacyjne dla instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. ThermaSmart PRO wyróżniają wysoka jakość, wydajność oraz wytrzymałość.

Usługi informatyczne SZANSA ZWCAD - oprogramowanie dla budownictwa

ZWCAD - oprogramowanie dla budownictwa ZWCAD - oprogramowanie dla budownictwa

Na dzisiejszym rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie projektowania. Oprogramowanie ZWCAD to nowoczesne narzędzie, które spełnia wymagania współczesnych projektantów i inżynierów.

Na dzisiejszym rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie projektowania. Oprogramowanie ZWCAD to nowoczesne narzędzie, które spełnia wymagania współczesnych projektantów i inżynierów.

Joanna Ryńska Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Sterowanie urządzeniami grzewczymi Sterowanie urządzeniami grzewczymi

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe - takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki - sterowania...

Wydajne, niezawodne, energooszczędne, komfortowe i bezobsługowe - takie mają być dzisiejsze urządzenia grzewcze. Optymalna realizacja tych wymagań nie byłaby możliwa bez systemów automatyki - sterowania i regulacji pracy kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz układów łączących różne źródła ciepła.

Dariusz Pilitowski Prawidłowy dobór komina do urządzenia grzewczego

Prawidłowy dobór komina do urządzenia grzewczego Prawidłowy dobór komina do urządzenia grzewczego

Odporność na wilgoć, szczelność gazowa, odporność ogniowa - to tylko niektóre podstawowe wymagania, które musi spełnić komin. Odpowiada on przede wszystkim za odprowadzanie produktów spalania ze wszystkich...

Odporność na wilgoć, szczelność gazowa, odporność ogniowa - to tylko niektóre podstawowe wymagania, które musi spełnić komin. Odpowiada on przede wszystkim za odprowadzanie produktów spalania ze wszystkich kotłów, piecyków i kominków. Wszystkie wadliwe bądź wątpliwe rozwiązania stosowane w zakresie instalacji kominowych wiążą się z narażeniem domowników na niebezpieczeństwo, tj. pożar czy zatrucie tlenkiem węgla. Z tego względu tak istotne jest właściwe dobranie systemu kominowego do urządzenia grzewczego.

Joanna Ryńska Pompy ciepła w nowym i modernizowanym domu

Pompy ciepła w nowym i modernizowanym domu Pompy ciepła w nowym i modernizowanym domu

Im wcześniej inwestor pomyśli o pompie ciepła do swojego domu, tym lepiej. Może wówczas zastosować rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, dzięki którym pompa będzie najbardziej efektywna. Podobnie kompleksowo...

Im wcześniej inwestor pomyśli o pompie ciepła do swojego domu, tym lepiej. Może wówczas zastosować rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, dzięki którym pompa będzie najbardziej efektywna. Podobnie kompleksowo trzeba spojrzeć na budynek modernizowany - zwykle sama wymiana kotła na pompę ciepła to za mało.

dr inż. Anna Werner-Juszczuk Ile kosztuje instalacja c.o.?

Ile kosztuje instalacja c.o.? Ile kosztuje instalacja c.o.?

Zastosowanie określonego typu instalacji c.o. o danej temperaturze czynnika grzewczego wpływa na koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku. Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć koszty użytkowania domu ogrzewanego...

Zastosowanie określonego typu instalacji c.o. o danej temperaturze czynnika grzewczego wpływa na koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku. Ogrzewanie podłogowe pozwala obniżyć koszty użytkowania domu ogrzewanego za pomocą niskotemperaturowych źródeł ciepła, jak np. pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.

Joanna Ryńska Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów

Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów Powietrzne pompy ciepła - nowoczesne ogrzewanie domów

Rozważając ogrzewanie budynku, szczególnie jednorodzinnego, inwestorzy coraz częściej decydują się na pompy ciepła, pobierające darmową energię z otoczenia. Coraz ważniejsze miejsce wśród wybieranych urządzeń...

Rozważając ogrzewanie budynku, szczególnie jednorodzinnego, inwestorzy coraz częściej decydują się na pompy ciepła, pobierające darmową energię z otoczenia. Coraz ważniejsze miejsce wśród wybieranych urządzeń zajmują pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza zewnętrznego - proste i stosunkowo tanie, choć wymagające dobrego zaplanowania ich roli w systemie grzewczym.

Redakcja Jak dobrać podgrzewacz wody

Jak dobrać podgrzewacz wody Jak dobrać podgrzewacz wody

Oferowane przez producentów nowoczesne urządzenia zużywają mało energii, a przy tym potrafią w szybki sposób przygotować ciepłą wodę użytkową przy jednoczesnym komforcie obsługi oraz wysokiej jakości i...

Oferowane przez producentów nowoczesne urządzenia zużywają mało energii, a przy tym potrafią w szybki sposób przygotować ciepłą wodę użytkową przy jednoczesnym komforcie obsługi oraz wysokiej jakości i wydajności.

dr inż. Jerzy Chodura Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji

Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji Kolektory słoneczne w istniejącym budynku - możliwości instalacji

Artykuł przybliża temat instalacji do przygotowywania ciepłej  wody użytkowej (c.w.u.) oraz instalacji, które wraz z przygotowywaniem c.w.u. wspomagają ogrzewanie. Przedstawiono kilka wariantów rozwiązań...

Artykuł przybliża temat instalacji do przygotowywania ciepłej  wody użytkowej (c.w.u.) oraz instalacji, które wraz z przygotowywaniem c.w.u. wspomagają ogrzewanie. Przedstawiono kilka wariantów rozwiązań technicznych ubogaconych o rysunki poglądowe.

Redakcja Pompy ciepła - zasady działania

Pompy ciepła - zasady działania Pompy ciepła - zasady działania

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (wykorzystując...

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (wykorzystując potencjał do efektywniejszego wykorzystania energii) oraz gospodarstw domowych (np. wentylacyjne powietrze wyrzutowe).

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowoczesne grzejniki

Nowoczesne grzejniki Nowoczesne grzejniki

Od czasów kiedy standardem w instalacji grzewczej były żeliwne grzejniki zmieniło się wiele. Obecnie producenci proponują estetyczne płytowe grzejniki w pełnej palecie kolorów, aby możliwie najlepiej skomponować...

Od czasów kiedy standardem w instalacji grzewczej były żeliwne grzejniki zmieniło się wiele. Obecnie producenci proponują estetyczne płytowe grzejniki w pełnej palecie kolorów, aby możliwie najlepiej skomponować je z wystrojem wnętrz. Nowoczesne grzejniki są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły współpracować z niskotemperaturowymi źródłami ciepła i efektywnie oddawać ciepło przy temperaturze zasilania 50°C.

Katarzyna Kowalska Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów

Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów Jak zbudować dom energooszczędny. Wybór materiałów

Dom niskoenergetyczny może zostać wybudowany w różnych technologiach, spełniających kryteria przewodzenia ciepła.

Dom niskoenergetyczny może zostać wybudowany w różnych technologiach, spełniających kryteria przewodzenia ciepła.

Redakcja Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania?

Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania? Czy kleje do płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym muszą spełniać szczególne wymagania?

Powierzchnie podłóg z ogrzewaniem podłogowym pokrywa się materiałami o wysokiej przewodności cieplnej – terakotą, gresem czy kamieniem naturalnym. Należy przy tym pamiętać, że taka podłoga ulega w ciągu...

Powierzchnie podłóg z ogrzewaniem podłogowym pokrywa się materiałami o wysokiej przewodności cieplnej – terakotą, gresem czy kamieniem naturalnym. Należy przy tym pamiętać, że taka podłoga ulega w ciągu doby zmiennym czynnikom termicznym...

Redakcja Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja?

Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja? Po co inwestować w przydomowe oczyszczalnie ścieków i ile kosztuje taka inwestycja?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Jest to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które z powodzeniem...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Jest to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie, które z powodzeniem wypiera z zastosowania zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba.

Redakcja Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć

Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć Kominki elektryczne - co warto o nich wiedzieć

Współczesne kominki elektryczne spełniają najwyższe kryteria pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Co warto o nich wiedzieć, zanim zdecydujemy się na zakup takiego kominka?

Współczesne kominki elektryczne spełniają najwyższe kryteria pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Co warto o nich wiedzieć, zanim zdecydujemy się na zakup takiego kominka?

Agata Grudecka Jak wybierać osprzęt elektryczny?

Jak wybierać osprzęt elektryczny? Jak wybierać osprzęt elektryczny?

Inwestorzy, którzy wykańczają i remontują swoje domy lub mieszkania, coraz częściej wybierają osprzęt elektryczny o wyszukanym wzornictwie, dopasowując go do koloru ścian, podłóg, a nawet mebli, a więc...

Inwestorzy, którzy wykańczają i remontują swoje domy lub mieszkania, coraz częściej wybierają osprzęt elektryczny o wyszukanym wzornictwie, dopasowując go do koloru ścian, podłóg, a nawet mebli, a więc do stylu, w jakim urządzone jest wnętrze. A jest w czym wybierać, ponieważ producenci stale wprowadzają nowe kolekcje, odpowiadające najnowszym trendom wzorniczym.

Agata Grudecka Jakie włączniki wybrać do łazienki?

Jakie włączniki wybrać do łazienki? Jakie włączniki wybrać do łazienki?

Wybór włącznika zależy od pomieszczenia, w którym ma być zastosowany. Na co więc zwrócić uwagę, wybierając włączniki do łazienki?

Wybór włącznika zależy od pomieszczenia, w którym ma być zastosowany. Na co więc zwrócić uwagę, wybierając włączniki do łazienki?

Jerzy Kosieradzki Dlaczego zawory grzejnikowe stukają?

Dlaczego zawory grzejnikowe stukają? Dlaczego zawory grzejnikowe stukają?

Czytelniczka „Eksperta Budowlanego” zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o poradę. Problem dotyczył stukających grzejników w instalacji c.o. w domu wielorodzinnym. Wyjaśniamy przyczyny hałasujących...

Czytelniczka „Eksperta Budowlanego” zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o poradę. Problem dotyczył stukających grzejników w instalacji c.o. w domu wielorodzinnym. Wyjaśniamy przyczyny hałasujących zaworów grzejnikowych oraz radzimy, jak zapobiegać temu zjawisku.

Waldemar Joniec Montaż rekuperatora w remontowanym domu

Montaż rekuperatora w remontowanym domu Montaż rekuperatora w remontowanym domu

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze...

O konieczności oszczędzania energii cieplnej dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Stare budynki poddajemy termomodernizacji, wymieniamy w nich okna i remontujemy instalację c.o. Warto jeszcze zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Jacek Sawicki Bierna ochrona ppoż. przepustów instalacyjnych

Bierna ochrona ppoż. przepustów instalacyjnych Bierna ochrona ppoż. przepustów instalacyjnych

Skuteczne opanowanie pożaru i zminimalizowanie jego skutków wymaga zatrzymania go w tzw. strefie pożarowej. Można to zrobić, stosując tzw. formy aktywne, w których wykorzystuje się określone urządzenia...

Skuteczne opanowanie pożaru i zminimalizowanie jego skutków wymaga zatrzymania go w tzw. strefie pożarowej. Można to zrobić, stosując tzw. formy aktywne, w których wykorzystuje się określone urządzenia (np. systemy tryskaczowe) lub tzw. systemy biernej (pasywnej) ochrony przegród ogniowych.

Artur Grabowski Comap Ogrzewanie płaszczyznowe Comap

Ogrzewanie płaszczyznowe Comap Ogrzewanie płaszczyznowe Comap

Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii oraz szeroki dostęp techniki kondensacyjnej wykorzystywanej w kotłach gazowych, pociągnęły za sobą rozwój ogrzewania płaszczyznowego. W obecnym czasie...

Dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii oraz szeroki dostęp techniki kondensacyjnej wykorzystywanej w kotłach gazowych, pociągnęły za sobą rozwój ogrzewania płaszczyznowego. W obecnym czasie większość inwestorów decyduje się na ogrzewanie podłogowe w swoich domach. Jest to rozwiązanie już dobrze znane w budownictwie jednorodzinnym, a jego zalety są także szeroko doceniane w budynkach wielkokubaturowych t.j. kościoły, hale produkcyjne, baseny, obiekty handlowe itp.

Najnowsze produkty i technologie

Sto Sp.z o.o. Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań Inteligentne farby dopasowane do indywidualnych wymagań

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology...

Zaawansowane technologie spowodowały, że farba to obecnie coś więcej niż tylko kolor. To także wiele cennych właściwości i funkcjonalności. Nowa generacja farb elewacyjnych Sto IQ – Inteligent Technology wyróżnia się maksymalnym zakresem ochrony powierzchni, wytrzymałością, stabilnością koloru i trwałością. Nadają również dodatkowe właściwości pokrywanym powierzchniom, co jest niewątpliwą wartością dodaną tych produktów. Kolor nie jest już najważniejszym kryterium wyboru farby. Inteligentne farby...

CREATON Polska sp. z o.o. Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON

Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON Magda i Piotr pod własnym dachem – cykl filmowy CREATON

Dach to jeden z najważniejszych etapów budowy domu – jeden z najdroższych i mających często decydujący wpływ na wygląd całego budynku. Aby ułatwić proces wyboru, zakupu i montażu produktów dachowych, które...

Dach to jeden z najważniejszych etapów budowy domu – jeden z najdroższych i mających często decydujący wpływ na wygląd całego budynku. Aby ułatwić proces wyboru, zakupu i montażu produktów dachowych, które będą najlepiej dopasowane do potrzeb przyszłych inwestorów, CREATON stworzył cykl 5 filmów poradnikowych „Magda i Piotr pod własnym dachem”.

www.eratoenergy.com Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę?

Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę? Dlaczego Polacy masowo instalują fotowoltaikę?

Zastanawiasz się, czy fotowoltaika się opłaca? W Polsce w błyskawicznym tempie powiększa się ten sektor energetyki. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wskazuje, że tempo wzrostu mocy instalacji...

Zastanawiasz się, czy fotowoltaika się opłaca? W Polsce w błyskawicznym tempie powiększa się ten sektor energetyki. Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wskazuje, że tempo wzrostu mocy instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju plasuje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Panele fotowoltaiczne przestają być zaskakującym widokiem. Z czego to wynika? I jakie korzyści może Ci przynieść instalacja fotowoltaiczna?

Viessmann Pompa ciepła - serce Twojego domu

Pompa ciepła - serce Twojego domu Pompa ciepła - serce Twojego domu

Szukając komfortowego i taniego w eksploatacji ogrzewania, coraz częściej zastanawiamy się nad zastosowaniem pompy ciepła. Przede wszystkim liczymy na to, że pompa ciepła zapewni niskie koszty ogrzewania...

Szukając komfortowego i taniego w eksploatacji ogrzewania, coraz częściej zastanawiamy się nad zastosowaniem pompy ciepła. Przede wszystkim liczymy na to, że pompa ciepła zapewni niskie koszty ogrzewania i będzie pracować niezawodnie przez kilkadziesiąt lat. Nie powinien dziwić więc fakt, że popularność pomp ciepła rośnie z roku na rok.

Daikin Airconditioning Polska Sp. z o.o. Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających

Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających Nowoczesne klimatyzatory dla wymagających

Wybierając klimatyzator do domu czy biura, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, m.in. sprawność energetyczną, głośność, wygląd i wiele innych. Bardzo ważne są także aspekty prawne dotyczące eksploatacji,...

Wybierając klimatyzator do domu czy biura, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, m.in. sprawność energetyczną, głośność, wygląd i wiele innych. Bardzo ważne są także aspekty prawne dotyczące eksploatacji, które są coraz bardziej restrykcyjne, oraz wymagania serwisowe różnych urządzeń. Warto więc przed ostatecznym wyborem zastanowić się, czy wybrać rozwiązania prostsze, czy zdecydować się na urządzenia nowoczesne, przyszłościowe i spełniające zaostrzające się przepisy unijne.

Daikin Europe NV Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca? Czy ogrzewanie domu pompą ciepła się opłaca?

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła....

Porównując ceny nośników źródeł energii oraz możliwości jej pozyskiwania, można śmiało stwierdzić, że najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla domów jedno-, jak i wielorodzinnych są pompy ciepła. Gwarantują one bowiem najniższe koszty eksploatacji budynku ze wszystkich dostępnych źródeł ciepła, przy czym można też zamontować fotowoltaiczny system solarny i zapewnić sobie niezależność energetyczną.

EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Dobrze nawodniony ogród

Dobrze nawodniony ogród Dobrze nawodniony ogród

Opady deszczu nie dostarczają glebie dostatecznej ilości wilgoci i dlatego konieczne jest systematyczne podlewanie ogrodu. Wszystkie rośliny będą wtedy bujnie rosły i cieszyły oczy. Wodę zaś można czerpać...

Opady deszczu nie dostarczają glebie dostatecznej ilości wilgoci i dlatego konieczne jest systematyczne podlewanie ogrodu. Wszystkie rośliny będą wtedy bujnie rosły i cieszyły oczy. Wodę zaś można czerpać ze zbiorników na deszczówkę lub ze studni głębinowej.

merXu Produkty chemii budowlanej na merXu

Produkty chemii budowlanej na merXu Produkty chemii budowlanej na merXu

Profesjonalne i skuteczne wyroby chemii budowlanej powinny być łatwe w aplikacji i nie wymagać zastosowania specjalistycznych narzędzi. Odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione warstwy oraz elementy konstrukcyjne...

Profesjonalne i skuteczne wyroby chemii budowlanej powinny być łatwe w aplikacji i nie wymagać zastosowania specjalistycznych narzędzi. Odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione warstwy oraz elementy konstrukcyjne stają się wtedy odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, wilgoci, zmiennych temperatur oraz aktywnych związków chemicznych.

Defro Nowoczesne kotły na pellet w istniejącej instalacji? To możliwe!

Nowoczesne kotły na pellet w istniejącej instalacji? To możliwe! Nowoczesne kotły na pellet w istniejącej instalacji? To możliwe!

Kotły na pellet to urządzenia, na które decyduje się coraz więcej osób. Są wygodne w użytkowaniu, bezpieczne i spełniają normy dotyczące ekologii. Co więcej, specjalne programy pozwalają otrzymać dofinansowanie...

Kotły na pellet to urządzenia, na które decyduje się coraz więcej osób. Są wygodne w użytkowaniu, bezpieczne i spełniają normy dotyczące ekologii. Co więcej, specjalne programy pozwalają otrzymać dofinansowanie na ich zakup oraz montaż! Dodatkowo, nowoczesne kotły można montować także w istniejących instalacjach.

Wobet-Hydret Jak pokonać suszę w ogrodzie?

Jak pokonać suszę w ogrodzie? Jak pokonać suszę w ogrodzie?

Badacze klimatu nie mają wątpliwości, że czeka nas susza, jakiej w Polsce nie było od dawna. Dlatego już teraz trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło wody dla naszych roślin ogrodowych. A najtańszym sposobem...

Badacze klimatu nie mają wątpliwości, że czeka nas susza, jakiej w Polsce nie było od dawna. Dlatego już teraz trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło wody dla naszych roślin ogrodowych. A najtańszym sposobem gromadzenia wody jest zbieranie deszczówki.

redro.pl Naklejki ścienne – jak kreatywnie zaaranżować pokój dziecięcy?

Naklejki ścienne – jak kreatywnie zaaranżować pokój dziecięcy? Naklejki ścienne – jak kreatywnie zaaranżować pokój dziecięcy?

Najlepsze rezultaty przy urządzaniu pokoju szkraba zyska się wtedy, gdy połączy się ze sobą rozwiązania, które są i efektowne, i praktyczne. Dotyczy to również akcentów dekoracyjnych, czego znakomitym...

Najlepsze rezultaty przy urządzaniu pokoju szkraba zyska się wtedy, gdy połączy się ze sobą rozwiązania, które są i efektowne, i praktyczne. Dotyczy to również akcentów dekoracyjnych, czego znakomitym przykładem są naklejki ścienne dla dzieci. Dzięki nim uda się stworzyć naprawdę kreatywną przestrzeń dla malucha!

myloview.pl Wymarzony pokój dla dziecka – przenieś go w świat bajek dzięki fototapetom

Wymarzony pokój dla dziecka – przenieś go w świat bajek dzięki fototapetom Wymarzony pokój dla dziecka – przenieś go w świat bajek dzięki fototapetom

Fototapeta do pokoju dziecka to jak magiczne zaklęcie, które w mgnieniu oka zmieni dotychczasowy wystrój o 180 stopni. Pamiętacie bajkę o Kopciuszku, w której dynia zamieniła się w elegancką karocę? Taki...

Fototapeta do pokoju dziecka to jak magiczne zaklęcie, które w mgnieniu oka zmieni dotychczasowy wystrój o 180 stopni. Pamiętacie bajkę o Kopciuszku, w której dynia zamieniła się w elegancką karocę? Taki sam rezultat przyniesie właśnie ścienna dekoracja!

PHU DAMBAT Pompy głębinowe IBO – niezawodność i wysoka jakość

Pompy głębinowe IBO – niezawodność i wysoka jakość Pompy głębinowe IBO – niezawodność i wysoka jakość

IBO to marka numer jeden na polskim rynku pomp głębinowych. Zasłużoną sławą cieszą się dzięki niezwykłej dbałości o jakość każdego elementu urządzenia oraz wygodę użytkowania.

IBO to marka numer jeden na polskim rynku pomp głębinowych. Zasłużoną sławą cieszą się dzięki niezwykłej dbałości o jakość każdego elementu urządzenia oraz wygodę użytkowania.

PHU DAMBAT Jaka pompa do zbiornika na deszczówkę?

Jaka pompa do zbiornika na deszczówkę? Jaka pompa do zbiornika na deszczówkę?

Pompa wody deszczowej jest nieodłącznym elementem systemów zbierania i wykorzystania wody opadowej. Pozwala bowiem na spożytkowanie zgromadzonej w zbiornikach wody opadowej do nawadniania ogrodu czy spłukiwania...

Pompa wody deszczowej jest nieodłącznym elementem systemów zbierania i wykorzystania wody opadowej. Pozwala bowiem na spożytkowanie zgromadzonej w zbiornikach wody opadowej do nawadniania ogrodu czy spłukiwania toalety. Musi jednak mieć odpowiednią konstrukcję i parametry.

PHU DAMBAT Falownik czy hydrofor do pompy głębinowej?

Falownik czy hydrofor do pompy głębinowej? Falownik czy hydrofor do pompy głębinowej?

Obydwa rozwiązania wydłużają żywotność pompy i poprawiają wydajność instalacji wodociągowej, w której są zamontowane. Różnią się jednak sposobem działania i zastosowaniem.

Obydwa rozwiązania wydłużają żywotność pompy i poprawiają wydajność instalacji wodociągowej, w której są zamontowane. Różnią się jednak sposobem działania i zastosowaniem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.pl



Facebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.