EkspertBudowlany.pl Portal Budowlany

Zaawansowane wyszukiwanie

Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

ECO Comfort | 2024-04-02
Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością zastosowania rozwiązań, które zagwarantują, że nowy budynek będzie nie tylko szczelny i ciepły, ale też współczynnik zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania będzie jak najniższy.

treść sponsorowana

Aby nowy budynek spełnił wymagania, jakie stawiane są przed nowoczesnym budownictwem oraz aby spełnił wymagania dotyczące jego parametrów szczelności i zapotrzebowania na ciepło zawarte w najnowszych przepisach prawa budowlanego oraz w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz aby komfort jego użytkowania i przebywanie w nim było zdrowe dla mieszkańców, niezbędne jest wyposażenie go w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji.

Rekuperacja – co to jest i jak działa?

Co to jest rekuperator? Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest procesem polegającym na wymianie powietrza w budynku lub wybranych pomieszczeniach obiektu, obsługiwanych przez centralę wentylacyjną i system dystrybucji powietrza. Cały proces rekuperacji opiera się na usuwaniu zużytego powietrza z poszczególnych pomieszczeń, głównie z kuchni, łazienek, wc, spiżarni, pralni i innych pomieszczeń, w których powietrze może być zanieczyszczone nadmiarem wilgoci, nadmiarem dwutlenku węgla lub pomieszczeń, w których mogą powstawać nieprzyjemne zapachy. W miejsce usuwanego powietrza dostarczany jest strumień świeżego powietrza pobranego z zewnątrz i wstępnie oczyszczonego za pomocą filtrów klasy G4, M5 lub F7. Powietrze świeże dostarczane jest do pomieszczeń, w których zlokalizowane są anemostaty i kratki nawiewne. Są to zazwyczaj pomieszczenia czyste: pokoje dzienne, sypialnie i salon. Z tych pomieszczeń strumień powietrza przepływa do pomieszczeń, z których realizowane są wywiewy.

Istotą rekuperacji nie jest jedynie wymiana powietrza, jej najważniejszym atutem jest odzysk ciepła z powietrza usuwanego i przekazanie go do strumienia powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji, czyli odzysku ciepła zachodzi w wymienniku ciepła w centrali wentylacyjnej, a gruntowy wymiennik ciepła umożliwia praktycznie odzysk nawet do 95% energii termicznej powietrza usuwanego i obniżenie strat ciepła w całym budynku o około 30%, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Jakie korzyści daje zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Poprawnie zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, poza dostarczaniem świeżego i przefiltrowanego powietrza, znacząco poprawia komfort przebywania w budynku. Dzięki zjawisku przepływu powietrza pomiędzy punktami nawiewnymi i wywiewnymi, możliwy jest równomierny rozkład temperatury w całym budynku oraz ciągłe uczucie świeżego powietrza w całym budynku. Rekuperacja usuwa także nadmiar wilgoci w budynku oraz zanieczyszczenia związane z nieprzyjemnymi zapachami, a ciągła wymiana powietrza w budynku zabezpiecza ściany i okna przed pojawieniem się niezdrowych wykwitów pleśni i grzybów.

Projekt instalacji rekuperacji

Aby instalacja wentylacji mechanicznej została poprawnie wykonana, spełniła wszystkie swoje założenia i umożliwiała sprawną wymianę powietrza w budynku oraz wysoki poziom odzysku ciepła, niezbędne jest wcześniejsze wykonanie projektu. Projekt wentylacji mechanicznej sporządzony dla konkretnego budynku zapewnia optymalny dobór instalacji wentylacyjnej, odpowiednio dobrane przewody wentylacyjne najlepiej wpasowujące się w charakterystykę budynku i jego przegród budowlanych z uwzględnieniem minimalnej przestrzeni technicznej niezbędnej do wykonania instalacji oraz wykonanie obliczeń hydraulicznych strat ciśnienia i wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego potrzebnego do poprawnej wentylacji danego obiektu w oparciu o wytyczne inwestorskie oraz wytyczne branżowe zawarte w obecnych przepisach prawa budowlanego, polskich normach dotyczących instalacji wentylacyjnej oraz w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Jak poprawnie wykonać projekt instalacji wentylacyjnej?

Poprawnie zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła opiera się przede wszystkim na obliczeniach zapotrzebowania danego budynku na powietrze poprzez ustalenie wymaganych krotności wymian powietrza dla poszczególnych pomieszczeń, oraz ustaleniu ilości i lokalizacji anemostatów lub kratek nawiewnych i wyciągowych. Bardzo ważną kwestią, wykonując obliczenia projektowe, jest także oszacowanie strat ciśnienia występujących w poszczególnych fragmentach instalacji dystrybucji powietrza wentylacyjnego, co pozwala poprawnie dobrać moc wentylatorów i spręż dyspozycyjny, jakim musi dysponować centrala wentylacyjna, aby zapewnić prawidłowy przepływ i strumień objętościowy powietrza.

Aby poprawnie wykonać projekt rekuperacji, niezbędne jest także ustalenie z inwestorem lokalizacji rekuperatora, kratki czerpni oraz wyrzutni zlokalizowanej na ścianie lub na dachu budynku, ustalenie lokalizacji sterownika oraz poszczególnych punktów nawiewnych i wyciągowych.

Prawidłowo wykonany projekt systemu rekuperacji musi zawierać też wytyczne branżowe dotyczące wykonania dodatkowej instalacji kanalizacyjnej w postaci odpływu kondensatu z rekuperatora oraz wytyczne odnoszące się do instalacji elektrycznej, czyli zasilania dla centrali wentylacyjnej, peryferyjnych urządzeń, które mogą być zainstalowane na instalacji dystrybucji powietrza oraz instalacji sterującej centralą wentylacyjną.

Gotowy projekt rekuperacji opisuje również schemat pracy systemu i pozwala na lepsze przygotowanie budynku już na etapie projektu budowlanego, co przekłada się później na niższy koszt montażu instalacji wentylacji w domu lub obiekcie użyteczności publicznej. Instalacja wykonana zgodnie z projektem w każdych warunkach będzie działała skuteczne i pozwoli także na realne obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.

Jak działa prawidłowo zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej?

Poprawnie zaprojektowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, zapewnia przede wszystkim stałą, niezależną od warunków zewnętrznych wymianę powietrza w budynku. Wymiana powietrza realizowana jest poprzez centralę wentylacyjną, która dzięki pracy wentylatora wywiewnego przy współpracy z systemem przewodów wywiewnych usuwa zużyte powietrze, a dzięki pracy wentylatora nawiewnego oraz instalacji nawiewnej dostarcza do budynku świeże powietrze zewnętrzne.

Powietrze dostarczane do budynku do powietrze zewnętrzne czerpane za pomocą czerpni. Strumień tego powietrza trafia na wymiennik ciepła znajdujący się w rekuperatorze i odbiera ciepło od przepływającego równolegle lecz w innym kierunku strumienia powietrza wywiewanego z budynku. Wymiennik ciepła jest skonstruowany w sposób zapobiegający mieszaniu się powietrza nawiewnego i wyciągowego, ale zapewnia nawet 95% odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i przekazanie go świeżemu powietrzu nawiewnemu.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewnia zminimalizowanie prawie w całości strat ciepła wynikających z potrzeby ogrzewania powietrza infiltrującego do budynku. W praktyce przekłada się to na znaczne oszczędności przy ogrzewaniu w budynkach, w których zastosowano rekuperację.

Dodatkowym atutem poprawnie zaprojektowanej instalacji jest stały dopływ świeżego i przefiltrowanego powietrza, ponieważ centrale rekuperacyjne standardowo wyposażone są w filtry klasy G4, M5, a często nawet F7, które oczyszczają strumień powietrza dostarczanego do domu.

Projekt wentylacji mechanicznej w praktyce

Jak praktycznie wygląda każdy poprawnie wykonany projekt wentylacji mechanicznej? Składa się z dwóch głównych części: z części opisowej i rysunkowej.

 

Część opisowa projektu wentylacji mechanicznej

W części opisowej projektu rekuperacji można odnaleźć krótką charakterystykę budynku, dla którego wykonane są obliczenia i sporządzony jest projekt oraz szereg informacji i wytycznych dotyczących zaproponowanego systemu rur oraz rozwiązań dotyczących doboru konkretnego typu instalacji wentylacyjnej dla danego obiektu. W części opisowej znajduje się również opis założeń oraz norm i przepisów, na podstawie których dokonano obliczeń strat ciśnienia w instalacji oraz obliczeń zapotrzebowania budynku na powietrze wentylacyjne. Część opisowa jest również rozbudowanym opisem zaprojektowanej centrali wentylacyjnej oraz wykorzystanych przewodów, kratek, nawiewników i kształtek, które powinny zostać wykorzystane do wykonania instalacji na podstawie danego projektu. Część opisowa to także zbiór wytycznych branżowych odnoszących się do instalacji kanalizacji, elektrycznej oraz konstrukcji budynku, zawierając informacje niezbędne do poprawnego wykonania odpływu kondensatu oraz instalacji zasilająco sterującej pracą systemu, a także informacje dotyczące przebić i otworów niezbędnych do wykonania w ścianach i stropach domu.

Część rysunkowa w projekcie rekuperacji

Część rysunkowa projektu instalacji wentylacyjnej powstaje w oparciu o rzuty i przekroje architektoniczne obiektu oraz projekt konstrukcji domu lub obiektu użyteczności publicznej. Część rysunkowa stanowi dopełnienie całości projektu i koncepcji opisanej przez projektanta w części opisowej. Rysunki instalacji przedstawiają zalecaną, najlepszą pod względem zminimalizowania oporów przepływu trasę rozprowadzenia przewodów i kształtek wentylacji mechanicznej, lokalizację rekuperatora, lokalizację punktów nawiewnych i wyciągowych w danym pomieszczeniu, lokalizację czerpni i wyrzutni. Rysunki przedstawiają także zalecaną lokalizację sterownika rekuperatora oraz przedstawiają opis poszczególnych części instalacji wentylacyjnej, określając jej średnicę, przekroje oraz odległości konkretnych punktów od elementów konstrukcji budynku.

Dlaczego warto zainwestować w projekt rekuperacji?

Instalacja wentylacji mechanicznej jest jedną z wielu instalacji obok tej elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej, fotowoltaicznej lub solarnej stosowanej w nowym i modernizowanym budownictwie. Każda z tych instalacji musi być przemyślana i zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Dlatego aby uniknąć szeregu przykrych konsekwencji mogących pojawić się zarówno na etapie budowy jak i użytkowania budynku nie powinno się rezygnować z wykonania projektu i międzybranżowych poszczególnych instalacji. To dotyczy również instalacji wentylacji mechanicznej.

Najczęstsze błędy wynikające z braku projektu

Próba wykonania instalacji wentylacji mechanicznej bez uprzednio sporządzonego projektu i bez koordynacji tej instalacji z innymi branżami instalacyjnymi może doprowadzić do problemów już na etapie montażu instalacji. Nieprzemyślane prowadzenie instalacji wentylacyjnej może skutkować kolizjami z instalacją wodną, kanalizacyjną oraz z instalacją grzewczą i instalacją odkurzacza centralnego. Takie kolizje są dużą przeszkodą w poprawnym montażu kolidujących ze sobą systemów, tym bardziej, że przewody tych instalacji prowadzi się w warstwach ocieplenia podłogi pod wylewką, a brak projektu skutkujący brakiem odpowiedniego przygotowania budynku i odpowiednich przestrzeni instalacyjnych bardzo utrudnia, a czasami uniemożliwia prowadzenie prac instalatorskich.

Częstym błędem wynikającym z braku projektu jest brak zachowania minimalnych i maksymalnych długości oraz doboru odpowiednich średnic przewodów wentylacyjnych. Taka sytuacja będzie skutkowała zbyt dużym wzrostem strat ciśnienia w zbyt długiej instalacji oraz zwiększonym hałasem wydobywającym się z kratki wentylacyjnej w przypadku zbyt krótkiej instalacji. Niepoprawny dobór średnic i rodzaju przewodów wentylacyjnych może również skutkować zwiększonymi stratami ciśnienia i hałasem wynikającym z turbulentnego przepływu powietrza w takich przewodach. Takie błędy prowadzą do szybszego zużycia łożysk wentylatorów w rekuperatorze oraz do zwiększonego poboru energii elektrycznej, co wynika z dodatkowych oporów na instalacji oraz częstego w przypadku braku projektu złego doboru odpowiedniej centrali wentylacyjnej.

Rezygnując z projektu, inwestor nie będzie miał również możliwości dokonania prawidłowej regulacji centrali wentylacyjnej i ustalenia wymaganych przepływów powietrza w poszczególnych anemostatach. Brak projektu powoduje, że pomiary pracy systemu stają się nieprecyzyjne, a ilość i jakość powietrza wentylacyjnego odbiega w znaczący sposób od norm.

Wykonanie instalacji bez projektu może okazać się w gruncie rzeczy bardziej kosztowne niż wykonanie jej z fachowo wykonanym i przemyślanym projektem.

Komentarze

Powiązane

ECO Comfort Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku? Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej....

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej. Znaczący rozwój branży budowlanej oraz powiązane z nią rozwiązania instalacyjne sprawiły, że w ostatnich latach coraz większa liczba inwestorów budujących nowe nieruchomości mieszkalne lub modernizujących starsze obiekty podejmuje decyzję dotyczącą wykonania instalacji chłodniczej.

ECO Comfort Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze?

Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze? Pompa ciepła c.w.u. – jak działa, jakimi kryteriami kierować się przy jej wyborze?

Jaki powinien być nowoczesny dom? Współcześni inwestorzy stawiają nie tylko na przestrzeń, mnogość przeszkleń i innowacyjne rozwiązania dotyczące umeblowania domu. Szczególny akcent kładzie się na systemy...

Jaki powinien być nowoczesny dom? Współcześni inwestorzy stawiają nie tylko na przestrzeń, mnogość przeszkleń i innowacyjne rozwiązania dotyczące umeblowania domu. Szczególny akcent kładzie się na systemy grzewcze: zwłaszcza ekologiczne i wydajne w przeciwieństwie do nieefektywnych kotłów. Jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań służących zarówno do ogrzewania budynku, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest instalacja pompy ciepła. Kompleksowy system oparty na działaniu powietrznej...

ECO Comfort Pompa ciepła z klimatyzatora

Pompa ciepła z klimatyzatora Pompa ciepła z klimatyzatora

Pompy ciepła to urządzenia coraz częściej wybierane przez inwestorów budujących i modernizujących swoje domy. Popularność tych urządzeń z roku na rok rośnie nie tylko ze względu na fakt, że są to najbardziej...

Pompy ciepła to urządzenia coraz częściej wybierane przez inwestorów budujących i modernizujących swoje domy. Popularność tych urządzeń z roku na rok rośnie nie tylko ze względu na fakt, że są to najbardziej ekologiczne urządzenia wykorzystywane do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale charakteryzują się również wysoką sprawnością i niskimi kosztami eksploatacji. Pompy ciepła to urządzenia szczególnie doceniane przez właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, które znacząco...

ECO Comfort Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? Projekt rekuperacji: dlaczego warto rozplanować instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością...

Nowoczesne i energooszczędne budownictwo stało się faktem, a stosowanie szczelnych materiałów budowlanych o bardzo niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła stawia inwestorów przed koniecznością zastosowania rozwiązań, które zagwarantują że nowy budynek będzie nie tylko szczelny i ciepły, ale też jego współczynnik zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania będzie jak najniższy.

ECO Comfort Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła!

Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła! Rekuperator ścienny w budynkach nowych i modernizowanych. Sprawdź wszystko o wentylacji z odzyskiem ciepła!

Planując budowę nowego budynku lub remont i modernizację już istniejącego domu lub mieszkania, inwestor staje przed szeregiem bardzo ważnych pytań i zagadnień, które musi przemyśleć i rozważyć. Czy wybrać...

Planując budowę nowego budynku lub remont i modernizację już istniejącego domu lub mieszkania, inwestor staje przed szeregiem bardzo ważnych pytań i zagadnień, które musi przemyśleć i rozważyć. Czy wybrać ogrzewanie podłogowe czy tradycyjne grzejniki konwekcyjne? Czy instalować panele fotowoltaiczne lub instalację solarną? Czy wybrać piec gazowy, czy pompę ciepła? Jaki rodzaj wentylacji zastosować? Z tymi pytaniami mierzy się każdy przyszły inwestor. W tym artykule odpowiemy na pytania dotyczące...

ECO Comfort Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie jest obecnie najpopularniejszym sposobem zapewniania ciepła w budynkach mieszkalnych. Nazwę zaczerpnięto od jego sposobu działania – ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu, a dopiero...

Centralne ogrzewanie jest obecnie najpopularniejszym sposobem zapewniania ciepła w budynkach mieszkalnych. Nazwę zaczerpnięto od jego sposobu działania – ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu, a dopiero potem transportowane do kaloryferów rozmieszczonych w całym mieszkaniu.

Najnowsze produkty i technologie

STYROPMIN Idzie wiosna! Izolacja domu styropianem

Idzie wiosna! Izolacja domu styropianem Idzie wiosna! Izolacja domu styropianem

Zbliża się koniec okresu grzewczego, a z nim rozpoczyna się czas intensywnej aktywności budowlanej i remontowej. Obserwujemy, że te dwie sfery życia są ze sobą ściśle związane. Dlaczego? Rosnące wydatki...

Zbliża się koniec okresu grzewczego, a z nim rozpoczyna się czas intensywnej aktywności budowlanej i remontowej. Obserwujemy, że te dwie sfery życia są ze sobą ściśle związane. Dlaczego? Rosnące wydatki na ogrzewanie motywują do podejmowania działań mających na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynkach. Zatem, witaj termomodernizacjo!

HOMEKONCEPT Budowa domu krok po kroku – sprawdź najlepsze porady!

Budowa domu krok po kroku – sprawdź najlepsze porady! Budowa domu krok po kroku – sprawdź najlepsze porady!

Realizacja projektu budowy własnego domu to spełnienie marzenia o osobistej przestrzeni i jednocześnie duże wyzwanie logistyczne, wymagające starannego planowania i zrozumienia poszczególnych kroków. Proces...

Realizacja projektu budowy własnego domu to spełnienie marzenia o osobistej przestrzeni i jednocześnie duże wyzwanie logistyczne, wymagające starannego planowania i zrozumienia poszczególnych kroków. Proces ten rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej działki, poprzez dobór projektu domu, aż do finalnych prac wykończeniowych. Każdy etap ma istotny wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia. W naszym przewodniku znajdziesz kompleksowe informacje na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Płyty warstwowe Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż...

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż izolacyjnych płyt warstwowych marki Izopanel wraz z kompletnym systemem uzupełniającym.

sklep.dreame-polska.pl Dlaczego robot koszący Roboticmower A1 to doskonały wybór nie tylko do małego ogrodu?

Dlaczego robot koszący Roboticmower A1 to doskonały wybór nie tylko do małego ogrodu? Dlaczego robot koszący Roboticmower A1 to doskonały wybór nie tylko do małego ogrodu?

Posiadanie nawet skrawka zieleni przed domem jest dużym przywilejem. Oczywiście im większy jest ogród, tym więcej możliwości jego aranżacji, ale też więcej pracy. Jednak można zdecydować się na rozwiązanie,...

Posiadanie nawet skrawka zieleni przed domem jest dużym przywilejem. Oczywiście im większy jest ogród, tym więcej możliwości jego aranżacji, ale też więcej pracy. Jednak można zdecydować się na rozwiązanie, które sprawi, że będzie jej znacznie mniej. Warto wybrać robot koszący Roboticmower A1 od Dreame. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Ekologia.pl Na co zwrócić uwagę, wybierając materac do spania?

Na co zwrócić uwagę, wybierając materac do spania? Na co zwrócić uwagę, wybierając materac do spania?

Wybór odpowiedniego materaca do spania powinien być świadomy i przemyślany, ponieważ wpłynie on na zdrowie i poranne samopoczucie przez kolejne lata. Na co zwracać szczególną uwagę i jakie parametry są...

Wybór odpowiedniego materaca do spania powinien być świadomy i przemyślany, ponieważ wpłynie on na zdrowie i poranne samopoczucie przez kolejne lata. Na co zwracać szczególną uwagę i jakie parametry są najistotniejsze? Przeczytaj poniższe wskazówki!

ECO Comfort Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku? Klimatyzacja: cena. Na co zwrócić uwagę, planując zakup klimatyzatora wraz z montażem w 2024 roku?

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej....

Montaż instalacji klimatyzacji jeszcze do niedawna wydawał się zarezerwowany dla nielicznych inwestorów, budujących swój dom, lub kojarzył się z inwestycjami przemysłowymi oraz budynkami użyteczności publicznej. Znaczący rozwój branży budowlanej oraz powiązane z nią rozwiązania instalacyjne sprawiły, że w ostatnich latach coraz większa liczba inwestorów budujących nowe nieruchomości mieszkalne lub modernizujących starsze obiekty podejmuje decyzję dotyczącą wykonania instalacji chłodniczej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.