EkspertBudowlany.pl

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych materiałów izolacyjnych.

Zobacz także

Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo Termowizja w wersji Smart - seria kamer termowizyjnych testo

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno...

Seria kamer termowizyjnych: testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 to reakcja na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Wśród dostępnych modeli znalazły się zarówno kamery przeznaczone do podstawowych audytów budowlanych i elektrycznych z zakresem pomiarowym do 280°C i detektorem 160x120 pix (testo 865), jak i do działów utrzymania ruchu z szerokim zakresem pomiarowym do 650°C, detektorem 320x240 pix i czułością

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia

Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia Zakładanie nowej izolacji poziomej w istniejącym budynku metodą cięcia

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików, cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej...

Źle ułożona, zniszczona izolacja pozioma murów fundamentowych lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Za pomocą mikrokanalików, cząsteczki wody migrują do obszarów o mniejszej wilgotności. Podciągająca wilgoć jest przyczyną technicznej degradacji, w wyniku której na murach przyziemia oraz ścianach wyższych kondygnacji mamy do czynienia z wykwitami solnymi, odpadaniem tynku czy rozsypywaniem się muru. Konieczne jest zatrzymanie tego procesu.

Skuteczne osuszanie murów - jak chronić budynki przed wilgocią?

Skuteczne osuszanie murów - jak chronić budynki przed wilgocią? Skuteczne osuszanie murów - jak chronić budynki przed wilgocią?

Nieprawidłowo zaprojektowana lub niewłaściwie przeprowadzona hydroizolacja budynku może powodować zawilgocenie zastosowanych przy budowie materiałów budowlanych, a w konsekwencji destrukcyjny wpływ na...

Nieprawidłowo zaprojektowana lub niewłaściwie przeprowadzona hydroizolacja budynku może powodować zawilgocenie zastosowanych przy budowie materiałów budowlanych, a w konsekwencji destrukcyjny wpływ na elementy konstrukcji budynku. Prace naprawcze, uszczelniające lub wymiana izolacji są często skomplikowane i kosztowne, zwłaszcza w starszych budynkach. Bezinwazyjny system osuszania murów Aquapol skutecznie ochroni obiekt przed szkodliwymi skutkami procesu kapilarnego podciągania wody.

Hydroizolacja budynków zagłębionych w gruncie na kilka kondygnacji (np. parkingów podziemnych) wymaga nie tylko zastosowania bardzo dobrych jakościowo materiałów, ale przede wszystkim poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia przecieków, wini się najczęściej producenta materiałów budowlanych (i oczywiście wykonawcę).

Szkoda, że w takich sytuacjach bardzo rzadko analizuje się rozwiązania projektowe, zwłaszcza tzw. trudnych i krytycznych miejsc. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.) wprawdzie wymusza odpowiednie opracowanie szczegółów i detali, ale w praktyce nie jest ono przestrzegane.

ekspert budowlany rokiel 1

Rys. 1 Po lewej: Błędny sposób wykonywania hydroizolacji budynku niepodpiwniczonego: 1 - fundament, 2 - płyta posadzki na gruncie, 3 - ściana parteru, 4 - izolacje przeciwwilgociowe, 5 - grunt, 6 - kapilarnie podciągana wilgoć Po prawej: Często przyjmowane błędne wykonstruowanie hydroizolacji i termoizolacji budynku, prowadzące do zawilgacania i przemarzania fundamentów: 1 - fundament, 2 - płyta posadzki na gruncie, 3 - ściana parteru, 4 - izolacja przeciwwilgociowa, 5 - grunt, 6 - termoizolacja posadzki, 7 - warstwy wykończeniowe posadzki, 8 - kapilarnie podciągana wilgoć, 9 - przemarzanie

Jeszcze gorzej wygląda uszczegółowienie dokumentacji projektowej, np. budynków jednorodzinnych. Coraz większa inwencja i wymagania inwestorów, a także coraz szersza gama dostępnych rozwiązań technologiczno-materiałowych pozwalają, przynajmniej teoretycznie, na projektowanie i wykonywanie coraz ciekawszych i coraz bardziej skomplikowanych obiektów. Dotyczy to zarówno budynków nowo projektowanych, jak również modernizowanych i remontowanych.

ekspert budowlany rokiel 2

Rys. 2. Sposób połączenia izolacji cokołu ze szlamu elastycznego z izolacją fundamentów z masy bitumicznej KMB: 1 - ściana fundamentowa, 2 - izolacja okołu wykonana, 3 - izolacja fundamentów z bitumicznej masy KMB, 4 - warstwy ochronne

Zapomina się jednak o jednej, najważniejszej rzeczy. Obecne technologie, nawet te najbardziej skuteczne i sprawdzone, podlegają ograniczeniom wynikającym z praw fizyki. Z zabytkowego dworku nie da się bowiem zrobić apartamentu z basenem, sauną, garażem i jaccuzi. W starym budynku, z niesprawną czy wręcz nieistniejącą  wentylacją, wymiana okien na superszczelne plastikowe, nowoczesna aranżacja łazienek z kabiną natryskową czy prysznicem gwarantuje kolonie grzybów na ścianach. Zamontowanie instalacji c.o. czy ogrzewania podłogowego umożliwia wprawdzie „normalne” użytkowanie obiektu, pojawiają się jednak nowe „źródła” dostarczające duże ilości pary wodnej do pomieszczeń. Poprzez ogrzewanie dostarczana jest duża ilość ciepła, a ogrzane powietrze w zetknięciu z zimnymi ścianami skrapla się na ich powierzchni. Do tego wentylacja (jeżeli istnieje) nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej wymiany powietrza i usunąć nadmiaru wilgoci. Stare mury, chociaż bardzo grube, absolutnie nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjności. Pierwszym odruchem w takiej sytuacji jest więc chęć docieplenia ścian. Skoro są zimne i skrapla się na nich para wodna, to trzeba je zaizolować, aby efekt ten wyeliminować. Może  się jednak zdarzyć, że docieplenie od zewnątrz jest problematyczne, np. ze względu na tynk renowacyjny lub bogato zdobione elewacje. Zaczynają się więc kombinacje, a może by tak ocieplić od wewnątrz. Styropianem czy wełną? Tego typu próby, bez wykonania szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych, jedynie pogorszą sytuację. Co z tego, że osiągniemy niski współczynnik U, skoro nie określimy strefy kondensacji pary wodnej. Jeżeli będzie ona w murze, to w której jego części i o jakiej szerokości? Gdzie będzie odprowadzana skroplona tam wilgoć? Czy aby nie do wnętrza budynku, pogarszając jeszcze warunki cieplno-wilgotnościowe. Przecież chcieliśmy uzyskać coś zupełnie przeciwnego. W takich przypadkach należałoby  wykonać numeryczne obliczenia także dla stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego itp.). W konsekwencji może się okazać, że obliczony współczynnik U ma wartość czysto teoretyczną, a my dostarczamy do wnętrza budynku potężną dawkę wilgoci.

Poniżej chciałbym zwrócić uwagę na kilka podstawowych problemów związanych z pracami hydroizolacyjnymi zagłębionych w gruncie części budynków.

Najprostszym przypadkiem hydroizolacji budynku wydaje się być sytuacja, gdy jest on niepodpiwniczony. I, paradoksalnie, właśnie w tym przypadku popełnia się wyjątkowo dużo błędów, które, niestety, w późniejszej eksploatacji budynku są bardzo uciążliwe i trudne do usunięcia. Rysunek 1 pokazuje powszechnie stosowany, lecz jakże błędny sposób „wykonstruowania” i, niestety, wykonania hydroizolacji niepodpiwniczonego budynku. Trudno powiedzieć, co jest przyczyną takiej „radosnej twórczości” projektantów i wykonawców, ale przykłady tak błędnie wykonanych uszczelnień można znaleźć także w nowych publikacjach.

Warto zadać sobie w tym miejscu dwa pytania: pierwsze, co się dzieje w gruncie na wysokości np. 20 cm pod poziomem otaczającego terenu, i drugie, jaki może mieć to wpływ na ściany fundamentowe, nawet gdy są one od zewnątrz zaizolowane. Znane jest przecież zjawisko kapilarnego podciągania wilgoci, które, przy braku odpowiednich izolacji poziomych, prowadzi do zniszczeń i destrukcji murów nad poziomem terenu. Skoro wilgoć podciągana kapilarnie (pochodząca z gruntu) pojawia się nad poziomem terenu, to zjawisko to występuje także w samym gruncie. Oznacza to, że grunt znajdujący się w przestrzeni ograniczonej z boku fundamentami budynku, a z góry posadzką jest cały czas narażony na podciąganie kapilarne, a w związku z tym – zawilgocony. Tym bardziej, że wbrew utartemu przekonaniu, piasek nie tworzy warstwy przerywającej podciąganie kapilarne. A jakże często do zasypywania wykopów używa się gruntu z wcześniejszych wykopów. Mamy więc tu do czynienia ze stałym zawilgoceniem gruntu oraz ściany fundamentowej, która bardzo często nie jest odpowiednio ocieplona, bo przecież znajduje się w gruncie, więc po co ją ocieplać. Dalsze konsekwencje są łatwe do przewidzenia. Rezultatem jest na przykład zamarzanie w zimie wilgotnej ściany fundamentowej. Na skutek braku podstawowej nawet analizy zjawisk zachodzących w fundamentach i przyziemiu (gdyby ją przeprowadzono, izolacja wyglądałaby zupełnie inaczej) oraz przy niekorzystnym wzajemnym ułożeniu posadzki względem ścian fundamentowych i ścian przyziemia może dojść do mrozowej destrukcji płyty posadzki ułożonej na gruncie.

ekspert budowlany rokiel 3

Rys. 3. Sposób połączenia izoalcji cokołu ze szlamu elastycznego z izolacją fundamentów z bitumicznych materiałów rolowych: 1 - ściana fundamentowa, 2 -izolacja cokołu wykonana z elastycznego szlamu uszczelniającego, 3 - izolacja fundamentów z bitumicznych materiałów rolowych (pap, membran), 4 - gruntownik pod masę KMB (z ewentualną posypką z piasku kwarcowego), 5 - bitumiczna masa KMB, 6 - warstwy ochronne

Okazuje się, że nawet najprostszy wariant posadowienia budynku, jakim jest budynek niepodpiwniczony, posadowiony na ławach fundamentowych, wymaga starannego przemyślenia i wykonstruowania hydroizolacji. Ale to nie koniec potencjalnych błędów, prowadzących w najgorszej sytuacji do znacznych zawilgoceń i destrukcji przyziemia budynku. Jako że wzajemny układ ścian fundamentowych, ścian parteru i płyty posadzki wygląda często jak na rys. 1, uważny czytelnik dostrzeże kolejne „trudne” miejsce – połączenie izolacji poziomej pod ścianami parteru z izolacją posadzki. Miejsce to wymaga szczególnej staranności nie tylko ze względu na połączenie ze sobą izolacji poziomych (konieczność wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji obwodowej), lecz także ze względu na kolejność wykonywanych robót. Należy także przemyśleć rodzaj zastosowanego materiału hydroizolacyjnego.

Strefę cokołową powinno się izolować materiałami elastycznymi oraz cechującymi się zdolnościami do przepuszczania pary wodnej. Najlepiej do tego celu nadają się elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające. Wyróżniają się one dużą elastycznością (mogą mostkować rysy o szerokości rozwarcia powyżej 1,7 mm), odpornością na cykle zamarzania i odmarzania, dyfuzyjnością, a także, co równie istotne, po związaniu są typowym podłożem pod okładziny cokołowe z płytek ceramicznych, tynku tradycyjnego itp. Jeżeli do izolacji pionowej zastosowano również szlam mineralny, to kompatybilność materiałów jest oczywista. Izolacja pionowa może być także wykonana z materiałów bitumicznych. Godne polecenia są tu modyfikowane polimerami, grubowarstwowe masy bitumiczne (zwane także masami KMB). Ich połączenie z hydroizolacją części cokołowej wykonaną ze szlamu uszczelniającego jest łatwe, o ile najpierw wykona się izolację cokołu. Wynika to z faktu, że masy mineralnej nie można położyć na bitum, konieczne jest więc takie zaplanowanie robót, aby najpierw wykonać uszczelnienie strefy cokołowej ze szlamu mineralnego, a po jego związaniu (po upływie około 2–3 dni) nałożyć na zakład minimum 10 cm warstwę masy bitumicznej stanowiącej hydroizolację pionową (rys. 2). Zarówno szlamy, jak i masy KMB mogą być nakładane na dobrze wyspoinowane mury z cegły czy pustaków, bez wcześniejszego ich otynkowania.

Jeżeli do izolacji pionowej stosuje się materiały rolowe (papy, membrany samoprzylepne), ich połączenie z izolacją cokołu jest również możliwe, choć nieco trudniejsze. Po pierwsze, szlamy nie są odporne na działanie wysokiej temperatury i otwartego ognia, nie można więc stosować pap termozgrzewalnych, naklejanych na szlam. W takiej sytuacji należy najpierw wykonać pionową izolację z papy termozgrzewalnej, dbając o uzyskanie równej, poziomej krawędzi. Podłoże powyżej nie może być zanieczyszczone bitumem. Następnie, zaczynając od strefy przy papie, wykonuje się izolację cokołu. Po związaniu szlamu konieczne jest jeszcze uszczelnienie styku papa-szlam. Wykonuje się to za pomocą bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, nakładanych pasem o szerokości przynajmniej 20 cm na miejsce styku (rys. 3). W takiej sytuacji należy zastosować specjalny systemowy gruntownik, zmiękczający powierzchnię papy i umożliwiający jej szczelne połączenie z masą bitumiczną.

Membrany samoprzylepne mogą być nakładane na szlam uszczelniający, o ile do gruntowania podłoża nie stosuje się preparatów na bazie rozpuszczalników. Grubość warstwy szlamu na krawędzi musi być tu sprowadzona do zera.Przytoczone tu przykłady pokazują, jak istotny jest odpowiedni dobór materiałów już na etapie projektowania. Nie mniejszym problemem jest również sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji obwodowej przy płycie posadzki. Trzeba tu bowiem zapewnić nie tylko szczelność, ale i zdolność przenoszenia odkształceń powstających w wyniku osiadania ścian fundamentowych i posadzki na gruncie. Zastosowane rozwiązanie powinno być przy tym możliwie najprostsze do wykonania na budowie. Sposób uszczelnienia tego miejsca pokazuje rys. 4.

ekspert budowlany rokiel 4

Rys. 4. Obciążenie wilgocią i niezalegającą wodą opadową - przykładowe wykonstruowanie izolacji budynku niepodpiwniczonego: 1 - podsypka z ubitego piasku, 2 - żwir płukany, 3 - warstwa ochronna z membrany kubełkowej lub folii PE, 4 - płyta betonowa, 5 - izolacja podposadzkowa z masy KMB lub szlamu uszczelniającego, 6 - termoizolacja posadzki, 7 - jastrych posadzkowy, 8 - dylatacja obwodowa, 9 - ława fundamentowa, 10 - taśma uszczelniająca, 11 - hydroizolacja pionowa z masy KMB lub szlamu uszczelniającego, 12 - izolacja pozioma pod ścianami parteru, 13 - dodatkowa izolacja wewnętrzna ściany fundamentowej z masy KMB lub szlamu uszczelniającego, 14 - izolacja pozioma ław fundamentowych ze szlamu uszczelniającego lub masy KMB, 15 - płyty termoizolacyjne, 16 - ocieplenie części nadziemnej, 17 - sznur wypełniający, 18 - ściana fundamentowa, 19 - ściana parteru, 20 - zabezpieczenie części cokołowej (np. przez hydrofobizację lub okładzinę ceramiczną)

Materiałem zalecanym do wykonywania izolacji wewnętrznej ściany fundamentowej jest bitumiczna masa KMB. Umożliwia ona bezproblemowe połączenie z izolacją na ławie fundamentowej (niezależnie od tego, czy ta ostatnia wykonana jest z materiałów mineralnych czy bitumicznych) oraz z izolacją pod ścianami parteru i izolacją płyty fundamentowej. Ze względu na późniejsze zasypywanie wykopów, należy szczególnie starannie zabezpieczyć powłokę hydroizolacyjną przed uszkodzeniem. Można to zrobić na przykład za pomocą płyt ze styroduru, folii PE, membran z tworzyw sztucznych itp. Dobrym rozwiązaniem jest też wtapianie w świeżą warstwę masy hydroizolacyjnej fizeliny wzmacniającej lub stosowanie włókniny zbrojącej. Zamiast mas KMB z powodzeniem można również stosować szlamy mineralne. Ich przewaga nad masami KMB polega na tolerowaniu większej wilgotności podłoża przy nakładaniu. Do uszczelnienia samej dylatacji obwodowej posadzki stosuje się systemowe taśmy uszczelniające, wklejane w masę hydroizolacyjną. Oznacza to, że dla układu z rys. 4 taśma uszczelniająca musi być jednym bokiem wklejona w izolację pod ścianą parteru, drugim zaś w izolację płyty posadzkowej. Jako że te dwa elementy składowe układu hydroizolacji budynku są wykonywane zazwyczaj w różnym czasie, istnieje bezwzględna konieczność zabezpieczenia swobodnego boku taśmy przed uszkodzeniem w trakcie dalszych robót.Pewien problem może sprawić zastosowanie do wykonania izolacji przeciwwilgociowej emulsji lub roztworów bitumicznych. Po pierwsze, wymagają one odpowiednio przygotowanego podłoża. Bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego podłoża nie otynkowanego, nawet po bardzo starannym jego wyspoinowaniu. Po drugie, związana warstwa ma grubość rzędu 0,2-0,3 mm, co uniemożliwia wtopienie taśmy w celu uzyskania ciągłości izolacji nad dylatacją. Po trzecie, tego typu materiały nie mogą być stosowane do hydroizolacji wewnętrznej części ściany. Ryzyko uszkodzenia tak cienkiej warstwy jest zbyt duże.

Sposoby łączenia izolacji pionowej z izolacją poziomą ław fundamentowych przy zastosowaniu różnych, nierzadko niekompatybilnych ze sobą materiałów, omówimy w drugiej części artykułu, w następnym numerze EB.

Literatura

  1. M. Rokiel: „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”, Dom Wydawniczy Medium 2006.
  2. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e.V. 2002.
  3. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie 1999.
  4. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB), erdberührte Bauteile 2001.
  5. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, Deutsche Bauchemie1997.
  6. E. Neufert: „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Wydawnictwo Arkady 1999.
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. nr 202, poz 2072, z dnia 16.09.2004 r.).
  8. Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen. I. 2002.
  9. PSMB – XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja – Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne.
  10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy Ogrodzenie tymczasowe placu budowy

Planujesz budowę? Sprawdź, jakie ogrodzenie tymczasowe wybrać, by odpowiednio zabezpieczyć jej teren.

Planujesz budowę? Sprawdź, jakie ogrodzenie tymczasowe wybrać, by odpowiednio zabezpieczyć jej teren.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc wprowadzić się do nowego domu?

Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc wprowadzić się do nowego domu? Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc wprowadzić się do nowego domu?

Zanim wprowadzimy się do nowego domu, trzeba najpierw spełnić kilka formalnych wymagań towarzyszących zakończeniu budowy. Procedury z tym związane obejmują konieczność zgromadzenia, a następnie złożenia...

Zanim wprowadzimy się do nowego domu, trzeba najpierw spełnić kilka formalnych wymagań towarzyszących zakończeniu budowy. Procedury z tym związane obejmują konieczność zgromadzenia, a następnie złożenia do odpowiednich instytucji określonych dokumentów. Dopełnienie formalności przebiegnie sprawnie, jeśli odpowiednio wcześnie zadbamy o potrzebne dokumenty.

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni? Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

Tynk z efektem kamienia

Tynk z efektem kamienia Tynk z efektem kamienia

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak,...

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak, że mamy porzucić marzenia o kamiennej elewacji. Na rynku dostępne są m.in. tynki i farby imitujące ten materiał.

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą? Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur,...

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur, intensywnych opadów oraz złodziei.

Jak wybrać dom na działkę z wjazdem od południa

Jak wybrać dom na działkę z wjazdem od południa Jak wybrać dom na działkę z wjazdem od południa

Działka z wjazdem od południa podlega specyficznym prawom, które wymagają zastosowania konkretnych rozwiązań architektonicznych. Aby w pełni wykorzystać możliwości takiej posesji, warto zdecydować się...

Działka z wjazdem od południa podlega specyficznym prawom, które wymagają zastosowania konkretnych rozwiązań architektonicznych. Aby w pełni wykorzystać możliwości takiej posesji, warto zdecydować się na projekt pozwalający optymalnie wykorzystać przestrzeń i różnice nasłonecznienia, a całość dopasować do wyznaczonych warunków zabudowy.

Co należy do obowiązków kierownika budowy?

Co należy do obowiązków kierownika budowy? Co należy do obowiązków kierownika budowy?

Kierownik budowy nadzoruje budowę domu i jest za nią odpowiedzialny. Powinien zorganizować i prowadzić budowę w taki sposób, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami higieny pracy.

Kierownik budowy nadzoruje budowę domu i jest za nią odpowiedzialny. Powinien zorganizować i prowadzić budowę w taki sposób, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami higieny pracy.

Lakier czy olej – czym wykończyć podłogę

Lakier czy olej – czym wykończyć podłogę Lakier czy olej – czym wykończyć podłogę

Do niedawna na podłogach drewnianych królował lakier. Od kilku lat do wykończenia podłóg coraz chętniej stosowany jest również olej. Nie można jednoznacznie osądzić, który sposób jest lepszy. Tak naprawdę...

Do niedawna na podłogach drewnianych królował lakier. Od kilku lat do wykończenia podłóg coraz chętniej stosowany jest również olej. Nie można jednoznacznie osądzić, który sposób jest lepszy. Tak naprawdę to, jaki preparat wybierzemy, zależy od oczekiwanego efektu. Zanim wybierzemy konkretne rozwiązanie, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw.

Kiedy i jak stosować gipsy szpachlowe oraz gładzie gipsowe

Kiedy i jak stosować gipsy szpachlowe oraz gładzie gipsowe Kiedy i jak stosować gipsy szpachlowe oraz gładzie gipsowe

W powszechnej opinii gipsy szpachlowe i gładzie gipsowe to te same produkty, dlatego ich nazwy są mylone, a czasami używane zamiennie. W rzeczywistości są to produkty o różnych właściwościach użytkowych...

W powszechnej opinii gipsy szpachlowe i gładzie gipsowe to te same produkty, dlatego ich nazwy są mylone, a czasami używane zamiennie. W rzeczywistości są to produkty o różnych właściwościach użytkowych i różnym zastosowaniu. Czym się zatem różnią?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Naprawiamy taras

Naprawiamy taras Naprawiamy taras

Odpadające płytki, wykruszone fugi, spękane i odspajające się podkłady oraz jastrychy, a także przecieki przez płytę konstrukcyjną i zalewanie ścian pod tarasem, to najczęstsze objawy uszkodzeń tarasu....

Odpadające płytki, wykruszone fugi, spękane i odspajające się podkłady oraz jastrychy, a także przecieki przez płytę konstrukcyjną i zalewanie ścian pod tarasem, to najczęstsze objawy uszkodzeń tarasu. Naprawa wszystkich tych usterek to zadanie niełatwe. Trzeba bowiem precyzyjnie ustalić przyczyny uszkodzeń, a tych może być bardzo wiele, zastosować odpowiednie materiały i przeprowadzić wszelkie prace naprawcze zgodnie ze sztuką budowlaną.

Dlaczego warto wykonywać podłogi z płyt gipsowo-włóknowych?

Dlaczego warto wykonywać podłogi z płyt gipsowo-włóknowych? Dlaczego warto wykonywać podłogi z płyt gipsowo-włóknowych?

Płyty gipsowo-włóknowe stosowane w systemach podłogowych to ciekawe rozwiązanie stosowane w budownictwie na całym świecie, jednak w Polsce jeszcze nie do końca odkryte przez inwestorów i wykonawców.

Płyty gipsowo-włóknowe stosowane w systemach podłogowych to ciekawe rozwiązanie stosowane w budownictwie na całym świecie, jednak w Polsce jeszcze nie do końca odkryte przez inwestorów i wykonawców.

Jak dobrać kolor elewacji?

Jak dobrać kolor elewacji? Jak dobrać kolor elewacji?

Kolor w architekturze jest ważnym elementem wpływającym nie tylko na estetykę budynku. Podkreśla również jego funkcje użytkowe.

Kolor w architekturze jest ważnym elementem wpływającym nie tylko na estetykę budynku. Podkreśla również jego funkcje użytkowe.

Kartusz jest dobry na wszystko

Kartusz jest dobry na wszystko Kartusz jest dobry na wszystko

Uszczelniacze silikonowe to chyba jedna z najbardziej popularnych grup produktowych wykorzystywanych podczas prac remontowo-budowlanych. Korzystają z nich zarówno profesjonaliści, jak i domowi majsterkowicze....

Uszczelniacze silikonowe to chyba jedna z najbardziej popularnych grup produktowych wykorzystywanych podczas prac remontowo-budowlanych. Korzystają z nich zarówno profesjonaliści, jak i domowi majsterkowicze. Silikony doskonale sprawdzają się bowiem podczas wykonywania uszczelnień, łączy czy fug, szczególnie w miejscach narażonych na działanie wilgoci.

Gęstość styropianu ma znaczenie

Gęstość styropianu ma znaczenie Gęstość styropianu ma znaczenie

Ocieplamy budynki po to, żeby zużywać mniej ciepła, przez co znacząco obniżamy rachunki za ogrzewanie oraz chronimy środowisko naturalne. Stojąc w obliczu ciągłych wzrostów cen energii, warto zastanowić...

Ocieplamy budynki po to, żeby zużywać mniej ciepła, przez co znacząco obniżamy rachunki za ogrzewanie oraz chronimy środowisko naturalne. Stojąc w obliczu ciągłych wzrostów cen energii, warto zastanowić się nad właściwym doborem materiału izolacyjnego.

Bloczki elewacyjne TOM

Bloczki elewacyjne TOM Bloczki elewacyjne TOM

Firma JONIEC jest producentem o ugruntowanej pozycji na rynku betonowych wyrobów do budowy ogrodzeń i obiektów małej architektury. Wysokie standardy działalności w sferze jakości produktów zostały nagrodzone...

Firma JONIEC jest producentem o ugruntowanej pozycji na rynku betonowych wyrobów do budowy ogrodzeń i obiektów małej architektury. Wysokie standardy działalności w sferze jakości produktów zostały nagrodzone tytułem „Jakość Roku 2011”, świadczy to o wysokim zaangażowaniu firmy w dążeniu do podnoszenia poziomu oferowanych wyrobów i usług.

Pierwsze kroki na budowie

Pierwsze kroki na budowie Pierwsze kroki na budowie

Aby mógł powstać dom, inwestor musi znaleźć odpowiednią działkę, wybrać projekt, zatrudnić wykonawcę, kierownika budowy oraz kupić materiały. Są to sprawy oczywiste. Jednak poza tymi podstawowymi elementami...

Aby mógł powstać dom, inwestor musi znaleźć odpowiednią działkę, wybrać projekt, zatrudnić wykonawcę, kierownika budowy oraz kupić materiały. Są to sprawy oczywiste. Jednak poza tymi podstawowymi elementami są jeszcze inne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ mają one duży wpływ na realizację planu pt. „Budowa domu”.

Elewacja pod niezawodną ochroną

Elewacja pod niezawodną ochroną Elewacja pod niezawodną ochroną

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami...

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami pięknej elewacji są jej trwałość i czystość.

Jak dopasować wielkość okien do metrażu pomieszczenia?

Jak dopasować wielkość okien do metrażu pomieszczenia? Jak dopasować wielkość okien do metrażu pomieszczenia?

Prawidłowe doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym określa się stosunkiem powierzchni okna w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi.

Prawidłowe doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym określa się stosunkiem powierzchni okna w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi.

Balkony dostawne

Balkony dostawne Balkony dostawne

Mieszkanie z balkonem jest dużo atrakcyjniejsze niż to bez balkonu. Co jednak zrobić, gdy nie mamy balkonu, a zawsze o nim marzyliśmy? Poszukać innego mieszkania? Niekoniecznie. Możemy bowiem zainwestować...

Mieszkanie z balkonem jest dużo atrakcyjniejsze niż to bez balkonu. Co jednak zrobić, gdy nie mamy balkonu, a zawsze o nim marzyliśmy? Poszukać innego mieszkania? Niekoniecznie. Możemy bowiem zainwestować w otwarte lub przeszklone balkony dostawne.

Docieplanie ocieplonych elewacji

Docieplanie ocieplonych elewacji Docieplanie ocieplonych elewacji

Technologie ocieplania elewacji budynków z użyciem styropianu i wełny mineralnej sprawdzają się już od 40 lat. Jednak gdy starsze ocieplenia nie spełniają wymogów aktualnych norm, wtedy należy wykonać...

Technologie ocieplania elewacji budynków z użyciem styropianu i wełny mineralnej sprawdzają się już od 40 lat. Jednak gdy starsze ocieplenia nie spełniają wymogów aktualnych norm, wtedy należy wykonać dodatkowe docieplenia.

Jak montuje się drzwi przesuwne?

Jak montuje się drzwi przesuwne? Jak montuje się drzwi przesuwne?

Drzwi przesuwne to rozwiązanie coraz częściej stosowane w aranżacji wnętrz. Usprawniają one korzystanie z przestrzeni, a w przypadku niewielkiego metrażu poprawiają funkcjonalność mieszkania. Wyjaśniamy...

Drzwi przesuwne to rozwiązanie coraz częściej stosowane w aranżacji wnętrz. Usprawniają one korzystanie z przestrzeni, a w przypadku niewielkiego metrażu poprawiają funkcjonalność mieszkania. Wyjaśniamy jak montuje się ten rodzaj drzwi.

Dom z garażem

Dom z garażem Dom z garażem

Wielkość i usytuowanie garażu zależą od wymiarów i położenia działki oraz potrzeb mieszkańców. Przy wyborze bramy garażowej liczy się przede wszystkim architektura domu, kolorystyka elewacji i wygoda.

Wielkość i usytuowanie garażu zależą od wymiarów i położenia działki oraz potrzeb mieszkańców. Przy wyborze bramy garażowej liczy się przede wszystkim architektura domu, kolorystyka elewacji i wygoda.

Jak doświetlić poddasze?

Jak doświetlić poddasze? Jak doświetlić poddasze?

Rodzaj okien stosowanych na poddaszu, ich wielkość i rozmieszczenie zależą od architektury budynku, jego orientacji względem stron świata, konstrukcji i nachylenia dachu oraz wielkości i przeznaczenia...

Rodzaj okien stosowanych na poddaszu, ich wielkość i rozmieszczenie zależą od architektury budynku, jego orientacji względem stron świata, konstrukcji i nachylenia dachu oraz wielkości i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.

Najnowsze produkty i technologie

Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać?

Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać? Domy szkieletowe, domy z bali – jak je ogrzewać?

Współcześnie budowane ciepłe domy różni jedna zasadnicza cecha. Domy ciepłe (murowane z elementami betonowymi) posiadają dużą zdolność akumulowania ciepła. Natomiast domy bardzo ciepłe charakteryzuje niska...

Współcześnie budowane ciepłe domy różni jedna zasadnicza cecha. Domy ciepłe (murowane z elementami betonowymi) posiadają dużą zdolność akumulowania ciepła. Natomiast domy bardzo ciepłe charakteryzuje niska lub bardzo niska akumulacyjność ciepła. Jak skutecznie je ogrzewać i jaki system wybrać?

Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym Montaż klimatyzacji w budynku wielorodzinnym

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu...

Jak wygląda instalacja klimatyzacji w mieszkaniu w bloku? Czy można zamontować urządzenie na ścianie budynku czy tylko na balkonie? Co trzeba wiedzieć, planując założenie klimatyzacji w swoim mieszkaniu i jak dobrać moc urządzenia do powierzchni lokalu?

Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania Pompy ciepła i ich zalety a tradycyjne źródła ogrzewania

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność...

W roku 2006, jako pierwszy producent w Europie, Daikin wprowadził do sprzedaży pompę ciepła powietrze-woda do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu popularność pomp ciepła stosowanych w obiektach rezydencyjnych znacznie wzrosła. Obecnie inwestorzy indywidualni chętnie rozważają pompy ciepła jako bezobsługowe, nowoczesne i ekonomiczne źródło ciepła dla swoich domów.

Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność

Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność Sufit podwieszany z perforowanych płyt Knauf Cleaneo Akustik - design i funkcjonalność

Tradycyjny sufit podwieszany zdobi pomieszczenie, może też je wyciszać i służyć do ukrycia instalacji. Sufit podwieszany ze specjalnych, perforowanych płyt gipsowo-kartonowych Knauf Cleaneo Akustik dodatkowo...

Tradycyjny sufit podwieszany zdobi pomieszczenie, może też je wyciszać i służyć do ukrycia instalacji. Sufit podwieszany ze specjalnych, perforowanych płyt gipsowo-kartonowych Knauf Cleaneo Akustik dodatkowo redukuje echo, poprawia akustykę w pomieszczeniach oraz pochłania zapachy i oczyszcza powietrze.

Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią

Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią Folia w płynie Knauf Hydro Flex - skuteczne zabezpieczenie łazienki przed wilgocią i pleśnią

Trendy w aranżacji łazienek zmieniają się co jakiś czas, ale najpopularniejszym materiałem wykończeniowym od wielu lat są płytki ceramiczne. Cenimy je za łatwość utrzymania w czystości i trwałość. Są też...

Trendy w aranżacji łazienek zmieniają się co jakiś czas, ale najpopularniejszym materiałem wykończeniowym od wielu lat są płytki ceramiczne. Cenimy je za łatwość utrzymania w czystości i trwałość. Są też odporne na wilgoć i zabezpieczają przed nią naszą łazienkę. Prawda jednak jak zwykle leży pośrodku. O ile płytki zapobiegają wnikaniu wilgoci w podłoże, o tyle fugi stosowane w parze z nimi nie stanowią już 100-procentowej bariery dla wody.

7 niezawodnych produktów do każdego remontu

7 niezawodnych produktów do każdego remontu 7 niezawodnych produktów do każdego remontu

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy...

Inwestorzy, którzy budują i remontują domy oraz mieszkania, zwracają dużą uwagę na trwałość materiałów budowlanych oraz efekt estetyczny prac. Dla wykonawców istotny jest przede wszystkim komfort pracy i gwarancja wysokiej jakości.

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf Stop dla hałasu! Wybierz płyty akustyczne Knauf

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej...

Nasze otoczenie jest coraz głośniejsze. Hałas dopada nas wszędzie - na ulicy, w pracy, w szkole, w urzędzie, a nawet we własnym domu. Hałas negatywnie odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że szybciej stajemy się zmęczeni lub nawet poirytowani, mamy też problemy z koncentracją.

Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf Wybierz kolory swojego domu z nową aplikacją Knauf

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku...

Wybór kolorów na elewację to bardzo ważny etap budowy lub remontu domu. Elewacja jest wizytówką domu – widzą ją goście, sąsiedzi czy przechodnie. Kolory tynków wpływają na to, jak postrzegamy bryłę budynku – mogą ją wysmuklać, eksponować detale. Ponadto kolory na elewacji powinni pasować do otoczenia domu i innych elementów wykończenia, np. dachu, stolarki okiennej, drzwi.

Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY

Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY Poradnik Remontowy Knauf – nowy cykl filmów instruktażowych DIY

Drobne remonty i naprawy w domu nie zawsze wymagają wizyty fachowca. W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania od klientów, Knauf przygotował cykl filmów instruktażowych dla majsterkowiczów pod tytułem...

Drobne remonty i naprawy w domu nie zawsze wymagają wizyty fachowca. W odpowiedzi na liczne prośby i zapytania od klientów, Knauf przygotował cykl filmów instruktażowych dla majsterkowiczów pod tytułem „Poradnik Remontowy”, w których krok po kroku pokazuje, jak samodzielnie wykonać mały remont lub prostą naprawę.

BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach BauderKARAT Air+ dla lepszej jakości powietrza w miastach

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym...

Wskutek zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy, samoloty, statki i produkcję przemysłową przekraczane są dopuszczalne wartości graniczne, szczególnie w aglomeracjach i wielkich miastach. Decydującym wskaźnikiem zawartości szkodliwych substancji jest grupa tlenków azotu (NOx). Nowa wysokowartościowa, bitumiczna papa wierzchniego krycia BauderKARAT Air+ przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Ile kosztuje przepisanie licznika prądu?

Ile kosztuje przepisanie licznika prądu? Ile kosztuje przepisanie licznika prądu?

Urządzasz właśnie mieszkanie, do którego zamierzasz się przeprowadzić? W nowym domu będziesz potrzebować elektryczności. Aby mieć dostęp do prądu, musisz podpisać umowę ze sprzedawcą energii i przepisać...

Urządzasz właśnie mieszkanie, do którego zamierzasz się przeprowadzić? W nowym domu będziesz potrzebować elektryczności. Aby mieć dostęp do prądu, musisz podpisać umowę ze sprzedawcą energii i przepisać licznik prądu na siebie. Jak to zrobić najszybciej i w najwygodniejszy sposób? I ile to właściwie będzie kosztowało? Sprawdź!

Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić?

Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić? Montaż klimatyzacji - na jaki rodzaj sprzętu możesz postawić?

Montaż klimatyzacji to zadanie dla profesjonalistów. Próba wykonania tej czynności samodzielnie może skończyć się katastrofą. Zanim jednak przejdziesz do wyboru firmy, która specjalizuje się w montażu...

Montaż klimatyzacji to zadanie dla profesjonalistów. Próba wykonania tej czynności samodzielnie może skończyć się katastrofą. Zanim jednak przejdziesz do wyboru firmy, która specjalizuje się w montażu tego typu urządzeń, poznaj ich rodzaje. Ułatwi Ci to wybór odpowiedniego rozwiązania do domu, firmy, czy magazynu!

Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd

Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd Dom bez rachunków za ogrzewanie i prąd

Niezależność energetyczna, wysoki komfort życia, oszczędność finansowa, dbałość o środowisko – a wszystko to dzięki jednej inwestycji. Wystarczy zamienić tradycyjną kotłownię na nowoczesne rozwiązanie...

Niezależność energetyczna, wysoki komfort życia, oszczędność finansowa, dbałość o środowisko – a wszystko to dzięki jednej inwestycji. Wystarczy zamienić tradycyjną kotłownię na nowoczesne rozwiązanie EnergyHEAT oferowane przez firmę Kratki. Atrakcyjne pakiety łączące pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną zapewnią ciepło i energię w domu na długie lata. Teraz rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną nie będą już problemem.

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę? WILO-RAIN1 – jak dobrze wykorzystać deszczówkę?

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki...

Ze względu na występujące w ostatnich latach długie okresy bezdeszczowe, a następnie intensywne opady, racjonalne magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej to warunek prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej. Zastosowanie w budynku systemów wykorzystania deszczówki pozwala zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, a także ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji, a tym samym ograniczyć koszty z tym związane. Korzyść jest więc podwójna – działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego i...

Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja?

Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja? Domek letniskowy - czy to dobra inwestycja?

Wiele osób marzy o własnym domku letniskowym. Pytanie tylko, czy posiadanie go w ogóle się opłaca? Kiedy warto zainwestować w domek letniskowy? Sprawdźmy, jakie zalety wiążą się z budową takiego domku.

Wiele osób marzy o własnym domku letniskowym. Pytanie tylko, czy posiadanie go w ogóle się opłaca? Kiedy warto zainwestować w domek letniskowy? Sprawdźmy, jakie zalety wiążą się z budową takiego domku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.