EkspertBudowlany.pl

Posadzki żywiczne - trwałe i estetyczne wykończenie podłogi

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach
Fot. Sika

Poznaj rodzaje posadzek żywicznych, ich właściwości i zastosowanie we wnętrzach


Fot. Sika

Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Są to zatem warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, nośne (betony, jastrychy), dobrane dla konkretnego przypadku w sposób zależny od obciążeń, rodzaju pomieszczenia i związanych z tym wymagań użytkowych. Posadzka natomiast to wierzchnia warstwa podłogi przenosząca na warstwy konstrukcji obciążenia użytkowe i/lub zabezpieczająca przed zniszczeniem.

Zobacz także

Jak zamontować listwy przypodłogowe?

Jak zamontować listwy przypodłogowe? Jak zamontować listwy przypodłogowe?

Kiedy podłogi są już ułożone, a ściany pomalowane, pora na montaż listew przypodłogowych. A sposobów ich montażu jest kilka.

Kiedy podłogi są już ułożone, a ściany pomalowane, pora na montaż listew przypodłogowych. A sposobów ich montażu jest kilka.

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi? Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

Jak zestawić ze sobą drzwi wewnętrzne i podłogi, aby pasowały do siebie kolorystycznie i stylistycznie oraz stanowiły ponadczasowe tło dla aranżacji?

Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych?

Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych? Jak zbudować ogrodzenie z cegieł klinkierowych?

Ogrodzenie klinkierowe pasuje zarówno do nowoczesnego, jak i stylowego domu Dobrze wygląda w połączeniu z innymi materiałami, nie dominuje nad otoczeniem, a dobrze zaprojektowane i wykonane tworzy wraz...

Ogrodzenie klinkierowe pasuje zarówno do nowoczesnego, jak i stylowego domu Dobrze wygląda w połączeniu z innymi materiałami, nie dominuje nad otoczeniem, a dobrze zaprojektowane i wykonane tworzy wraz z domem udaną parę.

posadzki zywiczne rys1

Rys. 1. Ogólny układ warstw podłogi na gruncie: 1 - warstwa przerywająca podciąganie kapilarne - żwir płukany 8-16 mm, 2 - folia PE lub membrana kubełkowa, 3 - konstrukcyjny beton podkładowy, 4 - hydroizolacja, 5 - termoizolacja, 6 - warstwa ochronna -chemoodporna membrana zgrzewana lub sklejana na zakładach, 7 - beton nośny, 8 - posadzka żywiczna; rys. M. Rokiel

Rozwiązanie konstrukcyjne będzie różne w zależności od obciążeń i miejsca wbudowania (warunków eksploatacyjnych). Rodzaj zastosowanych materiałów zależy przede wszystkim od rodzaju pomieszczenia i obiektu, sposobu obciążenia, obecności i rodzaju agresywnych związków, sposobu użytkowania pomieszczenia, dodatkowych wymagań sanitarnych itp. (rys. 1).

Podstawowym warunkiem długotrwałej, bezproblemowej eksploatacji posadzki jest przyjęcie technicznie poprawnego rozwiązania materiałowego związanego nie tylko z samą posadzką, lecz także z warstwami konstrukcji podłogi. Chodzi tu nie tylko o zdolność do przeniesienia obciążeń użytkowych (mechanicznych - od nacisku kół, sił powstałych przy hamowaniu, dynamicznych, od uderzeń, termicznych, np. w chłodniach czy na parkingach otwartych, chemicznych itp.), lecz także o bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenie wód gruntowych przed przedostaniem się do nich agresywnych substancji (jeżeli występują), odpowiednią izolacyjność termiczną oraz akustyczną, odporność na starzenie czy wreszcie łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tym wiąże się także konieczność wykonania tzw. trudnych i krytycznych miejsc, takich jak dylatacje czy wpusty, jak również uwzględnienie zjawisk związanych z ruchem wilgoci przez przegrodę, których zaniedbanie także może prowadzić do powstania uszkodzeń.

Rodzaje posadzek żywicznych, właściwości i zastosowanie

Rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych sa­mych posadzek jest wiele, jednak najczęściej wykonuje się posadzki betonowe oraz żywiczne, jak również z płytek ceramicznych.

Posadzki żywiczne najczęściej są wykonywane na bazie syntetycznych spoiw:

 • epoksydowych,
 • poliuretanowych,
 • polimocznikowych,
 • epoksydowo-poliuretanowych.

Poprawne wykonanie posadzki przemysłowej wynika z dobrania odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia (impregnacja, posadzka cienkowarstwowa/grubowarstwowa itp.) do występujących obciążeń. Chodzi tu przede wszystkim o obciążenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, promieniowanie UV itp. To z kolei wymaga znajomości właściwości, którymi cechują się możliwe do zastosowania w tych warunkach żywice syntetyczne. W zależności od bazy (epoksyd, poliuretan, akryl itp.), parametry i cechy stwardniałych powłok będą różne, zależne także od grubości powłoki [1-5].

Cechą żywic epoksydowych jest wysoka odporność mechaniczna (wytrzymałość na ściskanie rzędu 40-90 N/mm2, na zginanie rzędu 20-40 N/mm2, na rozciąganie rzędu 12-20 N/mm2), twardość i odporność na ścieranie, uderzenia czy zarysowania. Z tym wiąże się jednak sztywność powłoki. Sam proces sieciowania i twardnienia, zwłaszcza przy stosowaniu kruszywa kwarcowego jako wypełniacza, przebiega z minimalnym skurczem. Są mniej wrażliwe na wilgotność resztkową podłoża i wysoką wilgotność powietrza podczas aplikacji i twardnienia niż żywice poliuretanowe.

Zaletą żywic epoksydowych jest odporność na agresywne media - zarówno kwaśne, jak i alkaliczne. Są odporne na roztwory kwasów nieorganicznych i organicznych (z wyjątkiem fluorowodorowego i octowego), roztwory soli nieorganicznych i wodorotlenków oraz na materiały pędne i smary.

Ograniczoną odporność wykazują na substancje utleniające (chlor, kwas azotowy), alkohole (np. metanol), estry (np. octany butylu), ketony czy węglowodory. Poza tym epoksydy są odporne na wpływy atmosferyczne, a jedynym ich mankamentem jest skłonność do żółknięcia i kredowania pod wpływem promieniowania UV. Nie wpływa to jednak negatywnie na parametry użytkowe powłoki [1].

Dwuskładnikowe żywice poliuretanowe, podobnie jak epoksydowe, wiążą z minimalnym skurczem. W przeciwieństwie do epoksydowych są jednak elastyczne, mają zdolność mostkowania rys podłoża oraz są bardziej odporne na uderzenia i to w niskich temperaturach. Są także odporne na promieniowanie UV oraz na starzenie. Ich parametry wytrzymałościowe są jednak niższe niż epoksydów, dotyczy to zwłaszcza odporności na ścieranie (wytrzymałość na rozciąganie rzędu 2,2-3,5 N/mm2, wydłużenie względne przy rozciąganiu do 160%).

Jeśli chodzi o odporność chemiczną, są odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady, jak również na oleje, tłuszcze, aromatyczne węglowodory i estry. Są mniej odporne na stężone zasady, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, oraz na ketony [1].

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe są generalnie odporne na paliwa (materiały pędne), smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Są niewrażliwe na wpływy atmosferyczne. Właściwością przypisaną wszystkim poliuretanom jest ich wrażliwość na wilgoć w podłożu, jak również wysoką wilgotność względną powietrza. Dotyczy to zarówno momentu aplikacji, jak i procesu sieciowania. Wymaga to szczególnej ochrony (do momentu stwardnienia) przed oddziaływaniem wilgoci.

Spotyka się także żywice będące swoistymi hybrydami, np. epoksydowo-poliuretanowe. Wykazują one cechy właściwe zarówno epoksydom, jak i poliuretanom, np. elastyczność w połączeniu z odpornością na ścieranie.

Żywice polimocznikowe z kolei cechują się wysoką odpornością mechaniczną przy znacznej elastyczności i zdolności przekrywania rys (wydłużenie przy zerwaniu może dochodzić do 400%, a wytrzymałość na rozciąganie do 20 MPa), odpornością termiczną w suchym środowisku do temperatury 120-180°C, a w wilgotnym do 80°C i wysoką odpornością chemiczną (roztwory kwasów organicznych o stężeniu rzędu 10%, roztwory kwasów nieorganicznych o stężeniu do 20% oraz ich sole w roztworze o wartości pH < 6, zasady nieorganiczne i ich sole o pH > 8 oraz roztwory soli nieutleniających się pochodzenia nieorganicznego o pH rzędu 6-8).

Posadzkowe żywice epoksydowe są najczęściej dwuskładnikowymi kompozycjami składającymi się z ciekłej żywicy epoksydowej, modyfikatorów i wypełniaczy mineralnych oraz ewentualnie rozcieńczalników (składnik A), a także z utwardzacza (aminy alifatyczne, aromatyczne, cykloaminy itp.).

Jednoskładnikowe żywice poliuretanowe składają się z poliuretanowej żywicy z dodatkiem modyfikatorów, mineralnych wypełniaczy i pigmentów, ewentualnie organicznych rozcieńczalników. Kompozycje dwuskładnikowe składają się z poliuretanowego spoiwa, mineralnych wypełniaczy i pigmentów z dodatkiem modyfikatorów, ewentualnie rozcieńczalników organicznych (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest związek poliizocyjaninowy.

Podstawą kompozycji poliuretanowo-epoksydowych są żywica epoksydowa modyfikowana poliuretanami, mineralne wypełniacze i pigmenty, plastyfikatory i inne modyfikatory (składnik A). Utwardzaczem (składnikiem B) jest modyfikowany związek aminowy.

Kompozycje żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych służą do wykonywania posadzek typu:

 • powłokowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 0,5-1 mm,
 • wylewanego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 1,5-4 mm,
 • szpachlowego - grubość kompozycji żywicznej rzędu 3-25 mm (m.in. ze względu na cenę stosowane są najrzadziej).

Inne kryterium podziału to: posadzki cienkowarstwowe, posadzki grubowarstwowe czy wręcz powłoki lakiernicze.

Posadzki powłokowe wykonuje się w pomieszczeniach nienarażonych na intensywne obciążenia ruchem kołowym i przy słabym lub ograniczonym oddziaływaniu agresywnych mediów. W praktyce są to obiekty budownictwa ogólnego (lub użyteczności publicznej), w ograniczonym stopniu tego typu posadzki wykonuje się w budownictwie przemysłowym.

Posadzki wylewane epoksydowe stosuje się w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej i budownictwa ogólnego, dla wysokich obciążeń mechanicznych i przy obecności agresywnych mediów. Żywice poliuretanowe w tego typu posadzkach stosuje się tam, gdzie jest konieczność użycia materiału elastycznego, należy jednak pamiętać, że odporność poliuretanów na oddziaływanie agresywnych substancji chemicznych jest mniejsza niż odporność epoksydów. Z drugiej strony żywice epoksydowe są w znacznie mniejszym stopniu odporne na UV, nie tracą wprawdzie swych właściwości, jednak w wielu sytuacjach ważny jest aspekt estetyczny.

Spotyka się także żywice poliuretanowo­-­epo­ksydowe, cechujące się większą odpornością mechaniczną i chemiczną niż posadzka poliuretanowa przy pewnej elastyczności, czego z kolei pozbawiona jest posadzka epoksydowa. Posadzki szpachlowe stosuje się przy bardzo ciężkich warunkach eksploatacyjnych i przy oddziaływaniu bardzo agresywnego środowiska.

Parametry i właściwości użytkowe dostępnych na rynku żywic syntetycznych pozwalają nie tylko uzyskać warstwę użytkową odporną na ekstremalne obciążenia mechaniczne i chemiczne, ale umożliwiają też wykonanie posadzki przy braku przeciwwilgociowej izolacji konstrukcji posadzki oraz na podłożach mokrych i zaolejonych, bez obaw o niebezpieczeństwo późniejszego odspajania się żywicznej warstwy użytkowej. Jest to bardzo istotne przy remontach i naprawach uszkodzonych posadzek przemysłowych.

Systemy posadzek cienko-/grubowarstwowych składają się z:

 • gruntownika,
 • warstwy pośredniej,
 • warstwy zamykającej (lakierowania),

przy czym wykonanie warstwy zamykającej może być opcjonalne, zatem warstwa pośrednia jest warstwą użytkową. Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy użytkowe są bardziej rozbudowane.

Na świeżej warstwie żywicy gruntującej wykonuje się posypkę ze specjalnego piasku kwarcowego przeznaczonego do żywic. Jego uziarnienie wynosi zazwyczaj 0,2-0,7 mm, a po związaniu gruntownika nadmiar piasku usuwa się. Na tak przygotowaną warstwę gruntującą nakłada się, warstwą o określonej grubości, materiał będący właściwą powłoką ochronną. Jeżeli nie jest wymagana antypoślizgowość czy nadanie specyficznego wyglądu (matowego, z połyskiem), wykonanie posadzki można uznać za zakończone.

W przeciwnym wypadku konieczne jest przelakierowanie specjalnymi żywicami (zazwyczaj poliuretanowymi, jednoskładnikowymi lakierami). Dla wersji antypoślizgowej świeżo nałożoną żywicę trzeba posypać piaskiem kwarcowym lub korundem, o określonym uziarnieniu, zależnym od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia, a po usunięciu niezwiązanego piasku, wykonać lakierowanie zamykające.

Epoksydowe żywice do wykonywania powłok grubowarstwowych mogą być mieszane z piaskiem do żywic (takim samym jak do wykonywania posypki). Zwiększa to odporność związanej żywicy na obciążenia mechaniczne (oraz zmniejsza koszt materiału), może jednak wpływać negatywnie na odporność chemiczną.

Proporcje mieszania podaje zawsze producent systemu (wagowo mogą się one wahać od 0,5 do nawet 2 części piasku na 1 część żywicy). Im większa ilość dodawanego piasku, tym gorsza rozlewność masy. Występują tu także ograniczenia polegające na konieczności wykonania warstwy o podanej przez producenta minimalnej grubości.

Żywice poliuretanowe często stosuje się jako posadzki na parkingach, wykończenie powierzchni balkonów oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie elastycznej, mostkującej rysy powłoki.

Do żywic poliuretanowych piasku z reguły się nie dodaje. Co prawda niektórzy producenci w kartach technicznych dopuszczają taką możliwość, jednak należy do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Dodatek piasku do żywic poliuretanowych znacznie pogarsza bowiem ich elastyczność. Dlatego jego ilość nie przekracza zazwyczaj 0,4–0,5 części wagowych. Uwaga! Powłoka z żywicy poliuretanowej zachowuje elastyczność, gdy jej grubość wynosi przynajmniej 1,5 mm.

Zróżnicowanie systemów posadzek z żywic łatwo przedstawić na przykładzie nawierzchni parkingów. Spotyka się rozwiązania z zastosowaniem żywic poliuretanowych, poliuretanowo-epoksydowych oraz epoksydowych. Wybór materiału zależy od miejsca jego wbudowania (umiejscowienia posadzki – parking odkryty na dachu, parking w ogrzewanej hali, stropy pośrednie itp.).

Najbardziej narażone na oddziaływania mechaniczne oraz warunki atmosferyczne są parkingi na dachach. Oprócz obciążeń dynamicznych dochodzą tu także znaczne obciążenia termiczne (gradient temperaturowy lato–zima dochodzący do 100°C), promieniowanie UV, oddziaływanie środków odladzających oraz paliwa, olejów i płynów eksploatacyjnych. Zastosowany materiał musi cechować się przede wszystkim elastycznością i odpornością na promieniowanie UV, dlatego stosuje się tu żywice poliuretanowe. Grubość warstw użytkowych wynosi zazwyczaj 3-5 mm, najczęściej spotyka się dwa warianty takiej posadzki: pierwszy - na gruntowniku układana jest warstwa elastycznej żywicy poliuretanowej grubości 1,5-2 mm, a na niej druga warstwa (3-4 mm) także elastycznego poliuretanu, lecz o większej odporności na ścieranie oraz drugi wariant - na gruntowniku układa się warstwę elastycznej, lecz odpornej na ścieranie żywicy poliuretanowej (ewentualnie poliuretanowo-epoksydowej) grubości 2-4 mm. W obu przypadkach powierzchnia posadzki musi być szorstka, dlatego świeżą warstwę żywicy należy posypać kruszywem (piaskiem kwarcowym, korundem) o odpowiednim uziarnieniu i przelakierować odpornym na promieniowanie UV lakierem, np. poliuretanowym.

W przypadku parkingów podziemnych lub zakrytych, gdzie nie ma obciążenia zmianami temperatury zamiast żywicy poliuretanowej stosuje się żywicę epoksydową, często z dodatkiem piasku kwarcowego, co zwiększa jej odporność mechaniczną. Warstwa zamykająca (można tu stosować zarówno żywice epoksydowe, jak i poliuretanowe) wykonywana jest także na posypce nadającej antypoślizgowość. Konstrukcja ta nie ma możliwości mostkowania rys.

Płyty stropów pośrednich w parkingach otwartych także są narażone na oddziaływania termiczne, jednak nie aż tak duże. Dlatego oprócz żywic poliuretanowych można tu stosować także elastyczne żywice poliuretanowo-epoksydowe. Grubość warstwy nośnej wynosi zazwyczaj 3-4 mm. Konieczne jest również wykonanie lakierowania zamykającego nadającego antypoślizgowość.

Rys. 2. Posadzka gładka: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 - warstwa użytkowa (czysta żywica), 5 - lakierowanie (opcjonalnie); rys. KLB Koetztal. Rys. 3. Posadzka antypoślizgowa: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie lub gruntowanie i szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) + posypka z piasku kwarcowego, 3 - warstwa użytkowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym), 4 - posypka z piasku kwarcowego nadająca antypoślizgowość, 5 - warstwa zamykająca; rys. KLB Koetztal   

Podane grubości warstw są wartościami przeciętnymi, w zależności od obciążeń (samochody ciężarowe, osobowe) mogą być one zwiększone lub zmniejszone, jednak nie bezkrytycznie. Żywice poliuretanowe cechują się zdolnością mostkowania rys, gdy są ułożone w warstwie min. 1,5-2 mm.

Przykładowe warstwy systemów posadzek cienko- lub grubowarstwowych przedstawiają się następująco:

 • posadzka gładka (rys. 2), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - kompozycji wykańczającej/zamykającej - lakierowania (opcjonalnie);
 • posadzka antypoślizgowa (rys. 3), składająca się z:
  - kompozycji gruntującej,
  - posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),
  - kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem - piaskiem kwarcowym),
  - posypki z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji - zależy od wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia,
  - kompozycji wykańczającej - lakierowania zamykającego.

Możliwa jest jednak sytuacja, że warstwy konstrukcji są bardziej rozbudowane (rys. 4a i rys. 4b). W każdym przypadku trzeba zwrócić uwagę na dyfuzję pary wodnej w przegrodzie i, jeżeli jest to wymagane, odpowiednio zapobiegać negatywnym skutkom (np. przez wykonanie odpowiednich warstw paroszczelnych, wymalowania o dużym oporze dyfuzyjnym, specjalne gruntowniki epoksydowe będące warstwą paroszczelną, stosowanie żywic cechujących się zdolnością do dyfuzji pary wodnej).

posadzki zywiczne rys4a

Rys. 4a. Dekoracyjna, szczelna dla cieczy posadzka dekoracyjno-przemysłowa: 1 – podłoże, 2 – gruntowanie, 3 – szpachlowanie w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłoża (mieszanina żywicy z piaskiem) lub posypka z piasku kwarcowego, 4 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica), 5 – warstwa uszczelniająca (czysta żywica – druga warstwa – posypana piaskiem kwarcowym), 6 – warstwa użytkowo-dekoracyjna (czysta żywica posypana kolorowym piaskiem kwarcowym), 7 – warstwa ochronna (bezbarwna żywica), 8 – warstwa zamykająca (np. bezbarwna żywica matująca); rys. KLB Koetztal

Zdolnością odprowadzania ładunków cechują się posadzki antyelektrostatyczne. Taki system może występować w wariancie gładkim lub szorstkim (antypoślizgowym). Podstawą systemu są warstwy przewodzące (taśma, lakier, żywica).

Powierzchniowym zabezpieczeniem posadzki jest również jej impregnacja. Stosuje się tu zazwyczaj epoksydowe impregnaty na bazie rozpuszczalników (w porównaniu z preparatami dyspersyjnymi cechują się one większą zdolnością do penetracji w podłoże), choć spotyka się także preparaty bezrozpuszczalnikowe. Efektem jest zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, zmniejszenie nasiąkliwości, zwiększenie odporności chemicznej oraz poprawa estetyki posadzki. Nie tworzą jednak ciągłej, szczelnej powłoki. Impregnaty mogą być (i często są) stosowane na posypkach utwardzających oraz posadzkach polimerowo-cementowych. Mogą one wówczas pełnić funkcję zarówno ochronną (zapobiegającą zbyt szybkiemu wysychaniu), jak i typowego impregnatu.

Posadzki dekoracyjne

Innym rodzajem posadzek są posadzki dekoracyjne (rys. 5). Możliwość aranżacji ich wyglądu jest bardzo szeroka. Począwszy od jednorodnego, błyszczącego lub matowego wykończenia, poprzez zastosowanie barwionego kruszywa czy tzw. chipsów, a skończywszy na efekcie zwanym 3D. Bazą takich posadzek jest zwykle spoiwo epoksydowe i/lub poliuretanowe, spotyka się jednak także posadzki na bazie żywic metakrylowych. Wykonuje się je zazwyczaj jako wielowarstwowe (zależy to od oczekiwanego efektu).

O poprawności rozwiązania technologiczno-materiałowego decyduje nie tylko dobór odpowiednich materiałów do wykonania posadzki, lecz także konstrukcja podłogi. Oznacza to, że na etapie projektowania należy przyjąć poprawny układ warstw całej konstrukcji, jednoznacznie definiując rodzaj zastosowanych materiałów i ich parametry. Począwszy od poprawnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i określenia niezbędnych parametrów warstwy nośnej (w przypadku podłóg na gruncie), a skończywszy bezpośrednio na warstwie użytkowej (posadzce).

posadzki zywiczne rys4b

Rys. 4b. Dekoracyjna, elastyczna posadzka przemysłowa na parkingu odkrytym: 1 – grunt, 2 – przepona, 3 – warstwa zasadnicza, 4 – posypka z piasku kwarcowego, 5 – warstwa uszczelniająca; rys. Sika

Warstwa betonu nośnego musi umożliwić przejęcie przede wszystkim obciążeń mechanicznych oddziałujących na podłogę. Grubość płyty betonowej i klasa betonu zależą od przewidywanych obciążeń powierzchni (dlatego zawsze podaje je dokumentacja projektowa). Dla obciążenia lekkim ruchem pieszym za minimalną klasę betonu można przyjąć C16/20, przy intensywnym obciążeniu ruchem pieszym lub obciążeniu wózkami na kołach ogumionych będzie to beton klasy C20/25, przy ruchu wózków na kołach stalowych - C25/30, jeżeli do tego dochodzą jeszcze obciążenia udarowe lub ujemnymi temperaturami/szokowe za minimalną klasę betonu można przyjąć beton C30/37.

posadzki zywiczne rys5

Rys. 5. Posadzka dekoracyjna: 1 - podłoże, 2 - gruntowanie, 3 - warstwa dekoracyjna, 4 - bezbarwne lakierowanie zamykajace; rys. KLB Koetztal

Literatura

 1. BEB Arbeitsblatt KH-0/S Stoffe, 2002.
 2. BEB Arbeitsblatt KH-1 KH-1 Imprägnierung, 2009.
 3. BEB Arbeitsblatt KH-3 Beschichtung/Belag, 2007.
 4. BEB Arbeitsblatt KH-2 Versiegelung, 2004.
 5. BEB Arbeitsblatt KH-5 Estrich, 2008.
 6. Fussböden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr, ZH 1/571, IV 1989.
 7. PN-EN 1504-2:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu".
 8. ZUAT-15A/III.09/2003, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych", ITB, 2003.
 9. ZURT-15/VIII.24/2008, "Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych".
 10. PN-EN 13529:2005, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Odporność na silną agresję chemiczną".
 11. DIN 51130 2004-06, "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene".
 12. E. Neufert, "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", Arkady, Warszawa 1995.
 13. L. Czarnecki, P.H. Emmons, "Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych", Polski Cement, Kraków 2002.
 14. J. Banera, M. Maj, A. Ubysz, "Powłoki polimocznikowe w budownictwie", Grupa MD, 2017.
 15. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne", ITB, 2018.
 16. "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych", Promocja, 2017.
 17. M. Rokiel, "Hydroizolacje w budownictwie", wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Zaprawa to nie wszystko

Zaprawa to nie wszystko Zaprawa to nie wszystko

Marny glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to,...

Marny glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.

Silikony i akryle. Czystość i estetyka

Silikony i akryle. Czystość i estetyka Silikony i akryle. Czystość i estetyka

Silikony i akryle to produkty chemii budowlanej, bez których nie można się dziś obejść podczas wykańczania lub remontu wnętrz domu. Połączenia ościeżnic ze ścianami i parapetami, urządzeń sanitarnych z...

Silikony i akryle to produkty chemii budowlanej, bez których nie można się dziś obejść podczas wykańczania lub remontu wnętrz domu. Połączenia ościeżnic ze ścianami i parapetami, urządzeń sanitarnych z płytkami ceramicznymi czy listew przypodłogowych zamontowanych do nie zawsze równych tynków – to wszystko są detale, które decydują o jakości wykończenia wnętrza.

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów Inteligentny budynek. Przegląd popularnych standardów

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Nowoczesny dom to nie tylko budynek wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale obiekt wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych, ułatwiających codzienne życie.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu,...

Elektryczne ogrzewanie podłogowe może służyć jako podstawowy system ogrzewania, częściej jednak używa się go do wspomagania ogrzewania tradycyjnego w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniu, np. w łazience.

Domy modułowe

Domy modułowe Domy modułowe

Spośród wielu rozwiązań pozwalających znacznie skrócić czas budowy domu są też technologie bazujące na przygotowanych w fabryce domów modułach. Można z nich tworzyć zarówno niewielkie domki letniskowe,...

Spośród wielu rozwiązań pozwalających znacznie skrócić czas budowy domu są też technologie bazujące na przygotowanych w fabryce domów modułach. Można z nich tworzyć zarówno niewielkie domki letniskowe, jak i "pełnowymiarowe" całoroczne domy mieszkalne.

Podłogi z drewna

Podłogi z drewna Podłogi z drewna

Są eleganckie i jednocześnie praktyczne, mają niepowtarzalną fakturę, ocieplają, chronią przed hałasem i korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń.

Są eleganckie i jednocześnie praktyczne, mają niepowtarzalną fakturę, ocieplają, chronią przed hałasem i korzystnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń.

Ile warstw ściany?

Ile warstw ściany? Ile warstw ściany?

Przystępując do planowania budowy domu murowanego trzeba baczną uwagę zwrócić na to, jakie mają być ściany. Wybór ich rodzaju jest bardzo istotny, wpływa bowiem na koszty inwestycji i nie tylko. Do wyboru...

Przystępując do planowania budowy domu murowanego trzeba baczną uwagę zwrócić na to, jakie mają być ściany. Wybór ich rodzaju jest bardzo istotny, wpływa bowiem na koszty inwestycji i nie tylko. Do wyboru są ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

Nawadnianie ogrodu

Nawadnianie ogrodu Nawadnianie ogrodu

Nowoczesny system podlewania ma na celu nie tylko utrzymanie roślin w dobrej kondycji, ale również oszczędność naszego czasu, a przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania ogrodu.

Nowoczesny system podlewania ma na celu nie tylko utrzymanie roślin w dobrej kondycji, ale również oszczędność naszego czasu, a przede wszystkim obniżenie kosztów utrzymania ogrodu.

Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych?

Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych? Jak wybrać odpowiednią klasę ścieralności paneli laminowanych?

Panele laminowane różnią się od siebie klasą ścieralności, która określa ich odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz klasą użyteczności, która stanowi o ich przeznaczeniu do obiektów użyteczności...

Panele laminowane różnią się od siebie klasą ścieralności, która określa ich odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz klasą użyteczności, która stanowi o ich przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. Poszczególne klasy wskazują, w jakich miejscach najlepiej sprawdzi się konkretna podłoga. Jak zatem dobrać panele zgodnie z miejscem ich przeznaczenia?

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych Ochrona odgromowa budynków jednorodzinnych

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Wyładowania atmosferyczne stanowią realne zagrożenie. Aby zminimalizować skutki ich uderzeń, należy stosować odpowiednią ochronę odgromową – zewnętrzną i wewnętrzną.

Sposób na piękny trawnik

Sposób na piękny trawnik Sposób na piękny trawnik

Każdy najpiękniej zaprojektowany i wypielęgnowany skrawek ziemi dopiero wtedy spełnia  funkcję ogrodu, gdy możliwy staje się spacer po miękkim i puszystym dywanie trawnika. Aby jednak trawnik wyglądał...

Każdy najpiękniej zaprojektowany i wypielęgnowany skrawek ziemi dopiero wtedy spełnia  funkcję ogrodu, gdy możliwy staje się spacer po miękkim i puszystym dywanie trawnika. Aby jednak trawnik wyglądał jak zielony dywan, trzeba się przedtem niemało napracować przy jego zakładaniu i pielęgnacji.

Fundamenty

Fundamenty Fundamenty

Fundament jest bazą budynku, ponieważ przenosi na grunt wszystkie obciążenia konstrukcji. Jego wielkość i rodzaj zależą od warunków gruntowo-wodnych na posesji oraz od wielkości i ciężaru domu.

Fundament jest bazą budynku, ponieważ przenosi na grunt wszystkie obciążenia konstrukcji. Jego wielkość i rodzaj zależą od warunków gruntowo-wodnych na posesji oraz od wielkości i ciężaru domu.

Jak naprawić pęknięte ściany?

Jak naprawić pęknięte ściany? Jak naprawić pęknięte ściany?

Mieszkańcy nowo zbudowanych mieszkań i domów ze strachem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale...

Mieszkańcy nowo zbudowanych mieszkań i domów ze strachem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale – aby spać spokojnie – warto znać jego przyczynę.

Schody w domu

Schody w domu Schody w domu

Schody wewnętrzne to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale także element wystroju wnętrza. Odpowiednio wkomponowane i wykończone mogą je uatrakcyjniać, a ciekawie wykończone – zdobić. O ich oryginalnym wyglądzie...

Schody wewnętrzne to nie tylko ciąg komunikacyjny, ale także element wystroju wnętrza. Odpowiednio wkomponowane i wykończone mogą je uatrakcyjniać, a ciekawie wykończone – zdobić. O ich oryginalnym wyglądzie decyduje nie tylko kształt stopni i balustrad, a także materiał, z jakiego są wykonane.

Klinkier - król parapetów

Klinkier - król parapetów

Wybór materiałów na parapety zewnętrzne jest duży, ale od lat pod oknami króluje klinkier. Na klinkierowy parapet nadają się cegły i płytki klinkierowe lub specjalnie w tym celu produkowane kształtki....

Wybór materiałów na parapety zewnętrzne jest duży, ale od lat pod oknami króluje klinkier. Na klinkierowy parapet nadają się cegły i płytki klinkierowe lub specjalnie w tym celu produkowane kształtki. Cegły klinkierowe dostępne są w różnych kolorach, a kształtki i płytki są  najczęściej czerwone albo brązowe. Jeśli ta gama kolorystyczna nas nie zadowala, w renomowanych sklepach można zamówić inne kolory.

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń Nawiewnik - sposób na prawidłową wentylację pomieszczeń

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki...

Aby system wentylacji skutecznie usuwał zanieczyszczone powietrze z budynku, konieczne jest zapewnienie dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz. Do tego celu najlepiej służą nawiewniki powietrza.

Lakiery do drewna

Lakiery do drewna Lakiery do drewna

Chronią drewno przed wilgocią, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni i przedłużają jego trwałość. Aby dobrze spełniły to zadanie, powierzchnię drewna przed lakierowaniem trzeba odpowiednio przygotować.

Chronią drewno przed wilgocią, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni i przedłużają jego trwałość. Aby dobrze spełniły to zadanie, powierzchnię drewna przed lakierowaniem trzeba odpowiednio przygotować.

Kotły na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe Kotły na paliwa stałe

Wzrastające od kilku lat ceny gazu i oleju opałowego spowodowały wzrost zainteresowania kotłami na paliwo stałe. Pod pojęciem paliw stałych rozumiemy węgiel kamienny (pod każdą postacią, oprócz pyłu węglowego,...

Wzrastające od kilku lat ceny gazu i oleju opałowego spowodowały wzrost zainteresowania kotłami na paliwo stałe. Pod pojęciem paliw stałych rozumiemy węgiel kamienny (pod każdą postacią, oprócz pyłu węglowego, który jest spalany w kotłach energetycznych), drewno jako szczapy, zrębki, pelet, brykiety oraz takie paliwa, jak wierzba energetyczna i zboża energetyczne. Na rynku można spotkać konstrukcje kotłów spalające każde z wymienionych paliw. Na co więc się zdecydować, gdy staniemy przed takim wyborem?...

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki niepodpiwniczone

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych...

Postęp technologiczny, a także coraz wyższe wymagania jakościowe i technologiczne wymuszają stosowanie, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, coraz lepszych, skutecznych i trwałych materiałów izolacyjnych.

Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych?

Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych? Jak naprawić ubytki w elementach betonowych i żelbetowych?

Co zrobić z kruszącymi się krawędziami balkonów i tarasów, wystającym i rdzewiejącym zbrojeniem, popękanymi schodami, słupami i murami?

Co zrobić z kruszącymi się krawędziami balkonów i tarasów, wystającym i rdzewiejącym zbrojeniem, popękanymi schodami, słupami i murami?

Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa?

Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa? Czy Polskie Normy należy stosować obowiązkowo, czy może są od nich jakieś odstępstwa?

Z informacji uzyskanych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wynika, że normy (Polskie Normy PN i Normy Europejskie EN) są narzędziami do dobrowolnego stosowania. Ich obligatoryjne stosowanie skończyło...

Z informacji uzyskanych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wynika, że normy (Polskie Normy PN i Normy Europejskie EN) są narzędziami do dobrowolnego stosowania. Ich obligatoryjne stosowanie skończyło się wraz z PRL-em. W praktyce jednak świat bez norm nie istnieje. Chociaż nieobowiązkowe, ich stosowanie leży w interesie zarówno producentów jak i konsumentów. Standardy i systemy normalizacyjne są po to, by możliwe było aktywne uczestnictwo w procesach ekonomiczno–handlowych firm na jednakowych...

Najnowsze produkty i technologie

Popraw klimat w swoim domu

Popraw klimat w swoim domu Popraw klimat w swoim domu

W Polsce co roku powstaje kilkadziesiąt tysięcy domów jednorodzinnych. W wielu projektach możemy znaleźć okna, które ze względu na ograniczoną dostępność nie są później otwierane. Rozwiązanie tej kwestii...

W Polsce co roku powstaje kilkadziesiąt tysięcy domów jednorodzinnych. W wielu projektach możemy znaleźć okna, które ze względu na ograniczoną dostępność nie są później otwierane. Rozwiązanie tej kwestii jest banalnie proste, choć niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może je zastosować w swoim domu. Okno wystarczy wyposażyć w napęd, który zautomatyzuje jego pracę.

Zasady funkcjonalnej i spójnej architektonicznie przestrzeni wokół posesji

Zasady funkcjonalnej i spójnej architektonicznie przestrzeni wokół posesji Zasady funkcjonalnej i spójnej architektonicznie przestrzeni wokół posesji

Dom i jego otoczenie zawsze powinny stanowić spójną kompozycję. Z tego względu bardzo ważny w procesie projektowania jest dobór poszczególnych elementów aranżacji – wszystkie powinny idealnie do siebie...

Dom i jego otoczenie zawsze powinny stanowić spójną kompozycję. Z tego względu bardzo ważny w procesie projektowania jest dobór poszczególnych elementów aranżacji – wszystkie powinny idealnie do siebie pasować.

Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy stalowe SLIM EKO Kominy stalowe SLIM EKO

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Kominy izolowane typu SLIM EKO są nowym rozwiązaniem sumującym ponad 20-letnie doświadczenie firmy KOMIN-FLEX w zakresie nowoczesnej techniki odprowadzania spalin.

Jaki kominek wybrać do małego domu?

Jaki kominek wybrać do małego domu? Jaki kominek wybrać do małego domu?

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca...

Kominki z wkładem gazowym oraz gazowe piecyki wolno stojące to urządzenia, które idealnie sprawdzają się nie tylko w dużych domach i onieśmielających metrażem apartamentach. Polska marka Kratki, działająca na rynku od ponad 20 lat, w swej bogatej ofercie posiada również produkty zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania właścicieli małych domów lub niewielkich mieszkań.

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości? Obudowy do elektroniki – czym powinny się charakteryzować obudowy najwyższej jakości?

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe,...

Projektując dowolne urządzenie elektroniczne prędzej czy później staniemy przed wyborem odpowiedniej obudowy. Obudowy uniwersalne występują w wielu wersjach i wymiarach. Dostępne są zarówno obudowy plastikowe, jak i obudowy metalowe. Materiał, z którego wykonana jest obudowa do elektroniki to jednak tylko jeden z istotnych parametrów. Pozostałe to kształt, wymiar, klasa szczelności, a czasem nawet kolor.

Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe F-Comfort Kurki kulowe F-Comfort

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące...

Kurki kulowe, nazywane także zaworami kulowymi, należą do tej grupy produktów, których nie widać w codziennym użytkowaniu instalacji, i w przypadku których walory wizualne są drugoplanowe, a decydujące znaczenie mają aspekty użytkowe oraz parametry techniczne. W praktyce zawory te są jednak jednymi z najbardziej powszechnie stosowanych urządzeń armatury instalacyjnej, występując w wielu rodzajach i średnicach nominalnych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia schodów?

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Porządne schody często postrzegane są jako wizytówka domu lub piętrowego mieszkania, jednak trzeba pamiętać, że dla uzyskania idealnego efektu równie istotne jest dobranie odpowiedniego oświetlenia.

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji Mieszkania dwupoziomowe – wady i zalety takiej inwestycji

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w...

Dwupoziomowe mieszkania to trend, który coraz częściej powraca w nowoczesnym budownictwie. W latach 70. i 80. próbowano aranżować takie mieszkania w wielkiej płycie, spotkać je można było oczywiście w starszych kamienicach. Dzisiaj mieszkanie dwupoziomowe można kupić zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Dla klientów deweloperów to możliwość zakupu dodatkowego piętra za nieco niższą cenę. W przypadku rynku wtórnego także można liczyć na atrakcyjne oferty. Przede wszystkim liczą się jednak...

Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Remont nieruchomości a kredyt firmowy Remont nieruchomości a kredyt firmowy

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu...

Kredyt firmowy jest przyznawany na ściśle określone lub dowolne cele, ale związane z prowadzoną działalnością. Czy to oznacza, że nie można sfinansować nim prywatnych wydatków, na przykład zakupu lub remontu nieruchomości mieszkalnej? Jeśli nie, to skąd najlepiej jest wziąć środki na takie inwestycje?

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia Tynki wapienne i cementowo–wapienne - tradycja nie do pogardzenia

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Rozmowa ze Sławomirem Gąsiorowskim, poświęcona zasadom i przewagom stosowania tynków wapiennych nad produktami konkurencyjnymi.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili Kuchenka mikrofalowa do zabudowy – szybki ratunek w ostatniej chwili

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych...

Dzięki domowemu przyrządzeniu posiłków można stosunkowo łatwo i skutecznie zaoszczędzić pieniądze. Pozwala to też poprawić jakość spożywanych posiłków. Nie ma się jednak co oszukiwać, przyrządzenia nowych dań każdego dnia może być męczące. Osoby spędzające większość czasu poza domem, np. w pracy czy na uczelni, mogą też z trudem wygospodarować na to czas. Dobrym rozwiązaniem jest więc przygotowanie większej ilości oraz schowanie do lodówki lub zamrożenie tego, co zostanie. Dzięki odpowiedniej kuchence...

Płyta warstwowa w roli głównej

Płyta warstwowa w roli głównej Płyta warstwowa w roli głównej

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa,...

Widzieliście z pewnością rosnące jak grzyby po deszczu hale magazynowe i produkcyjne z charakterystyczną strukturą ścian - jakby powstały z szerokich paneli. To robiąca zawrotną karierę płyta warstwowa, taka jak ta użyta do budowy zakładów Chipita w Tomaszowie Mazowieckim.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.