EkspertBudowlany.pl

Termowizja w diagnostyce budynków

fot. InfraTec

fot. InfraTec

Zimą zaczynamy interesować się nie tylko komfortem życia w mieszaniu, ale także zużyciem ciepła, za które płacimy coraz wyższe rachunki. Z nadejściem chłodniejszych dni ujawniają się różne usterki wynikające z niedostatecznej ochrony cieplnej budynków. Znaną i coraz częściej stosowaną metodą diagnozowania usterek budowlanych związanych z ochroną cieplną jest termowizja.

Zobacz także

Płyty warstwowe Izopanel

Płyty warstwowe Izopanel Płyty warstwowe Izopanel

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż...

Firma Izopanel jest dostawcą systemów budowlanych do budowy i modernizacji obiektów w lekkiej obudowie (hale, obiekty inwentarskie, chłodnie, magazyny). Działalność firmy obejmuje produkcję i sprzedaż izolacyjnych płyt warstwowych marki Izopanel wraz z kompletnym systemem uzupełniającym.

Dlaczego warto stosować styropian marki Austrotherm?

Dlaczego warto stosować styropian marki Austrotherm? Dlaczego warto stosować styropian marki Austrotherm?

Nieocieplony dach, ściany czy piwnica są elementami konstrukcyjnymi domu, przez które ucieka ciepło. Straty mogą dochodzić nawet do 70%. Zastosowanie wysokiej jakości styropianów marki Austrotherm pozwala...

Nieocieplony dach, ściany czy piwnica są elementami konstrukcyjnymi domu, przez które ucieka ciepło. Straty mogą dochodzić nawet do 70%. Zastosowanie wysokiej jakości styropianów marki Austrotherm pozwala je znacznie ograniczyć.

Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell Ochrona przeciwpożarowa przy zastosowaniu płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

Uniwersalne płyty gipsowo - włóknowe FERMACELL są materiałem budowlanym o dużej wytrzymałości, odpornym na działanie wilgoci (porowata, otwarta struktura płyt nie ulega rozwarstwieniu i puchnięciu pod...

Uniwersalne płyty gipsowo - włóknowe FERMACELL są materiałem budowlanym o dużej wytrzymałości, odpornym na działanie wilgoci (porowata, otwarta struktura płyt nie ulega rozwarstwieniu i puchnięciu pod wpływem wchłoniętej wilgoci), bezwonnym, korzystnie absorbującym wilgoć z otoczenia całą swoją masą, stabilnym akustycznie a zarazem materiałem całkowicie bezpiecznym z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Kamera termowizyjna jest narzędziem badawczym, które pozwala ocenić jakość cieplną przegrody budowlanej. Często jednak, widząc fragment przegrody budynku w różnych barwach, trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co widzimy, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego jakości cieplnej przegrody.

Na RYS. 1 znajdują się: w lewym górnym rogu – termogram, poniżej – tabliczka informacyjna, w prawym górnym rogu – fotografia wykonana jednocześnie z termogramem (zdjęcie nocne), poniżej – zdjęcie wykonane w dzień. Tabliczka zawiera informacje zapisane w czasie wykonywania termogramu, a uwidocznione na obróbce komputerowej: datę i godzinę wykonania termogramu, temperaturę powietrza, emisyjność całej powierzchni (nie zawsze odpowiadającą emisyjności poszczególnych fragmentów widocznych na termogramie), temperaturę w punktach (dla emisyjności całości obrazu). Operator programu może też (w zależności od posiadanego programu komputerowego) zamieścić w tabliczce inne informacje, np. temperaturę w zaznaczonym polu na wybranej powierzchni, średnią wartość temperatury w zaznaczonym polu, odchylenie standartowe od wartości średniej (stdev), minimalną i maksymalną temperaturę w zaznaczonym na termogramie polu.

Wprowadzenie do tematyki termowizji w budownictwie

Zrozumienie, nawet dość ogólne, każdej dziedziny techniki wymaga zaznajomienia się z podstawowymi pojęciami i definicjami, tak aby prezentowane zagadnienia były klarowne i precyzyjne.

Termografia – metoda badawcza, która polega na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkładów temperatury powierzchni badanych obiektów. Temperatura na powierzchni badanego obiektu jest mierzona pośrednio, to znaczy termograf mierzy promieniowanie padające na detektor, a ten przetwarza padające promieniowanie podczerwone na proporcjonalne do jego mocy sygnały elektryczne. Sygnały te zamieniane są na obraz na ekranie kamery. Obraz możemy oglądać w czasie rzeczywistym oraz zapisać go w formie pliku graficznego do dalszej analiz.

Obraz cieplny – obraz wytwarzany przez system detekcji promieniowania podczerwonego, przedstawiający rozkład pozornej temperatury promieniowania powierzchni.

Termogram – zapisany obraz cieplny (fotografia, VHS, DVD, plik).

Emisyjność powierzchni (ε) – parametr mówiący o zdolności danego ciała do emisji promieniowania podczerwonego (cieplnego). Przy pomiarach temperatury za pomocą pirometrów czy kamer termowizyjnych jest istotnym parametrem pomiaru temperatury powierzchni. Emisyjność nie jest wielkością stałą. Zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, stanu powierzchni, kierunku obserwacji, długości fali, a nawet temperatury.

Termogram zazwyczaj pokazuje temperaturę pozorną. Uwzględnienie emisyjności powierzchni pozwala przypisać punktowi lub wybranemu obszarowi temperaturę rzeczywistą. Znaczący wpływ emisyjności na pomierzoną przy użyciu termogramu temperaturę powierzchni można zilustrować poniższym przykładem. Wybrany przykład jest niewielkim fragmentem badań prowadzonych przez autorów (RYS. 2).

Widoczna płyta stalowa ma jednolitą stałą temperaturę: 32,4°C, uzyskaną dzięki zastosowaniu pod płytą odpowiedniego źródła ciepła. Na powierzchnię płyty naklejono folie budowlane o zdecydowanie różnej emisyjności powierzchni oraz fragment czarnej powierzchni folii budowlanej o grubości 0,5 mm. Na termogramie zaznaczono dwa pola pomiarowe i pięć punktów, w których zmierzono pozorną temperaturę powierzchni. Wzdłuż trzech wybranych folii wykonano profil temperatury wzdłuż linii LI01, widoczny w lewym dolnym rogu rysunku. Dla całości obrazu termowizyjnego ustalono jeden współczynnik emisyjności powierzchni ε = 0,92 jako typowy współczynnik powierzchni tynku. Wykazano wstępowanie różnic temperatury pozornej Δtpi = 13,2 K, chociaż wszystkie zaznaczone pola i punkty mają jednakową, mierzoną niezależnymi czujnikami z dokładnością do 0,1°C temperaturę powierzchni.

Uzyskana różnica temperatury pozornej jest wynikiem niedopasowania współczynników emisyjności powierzchni poszczególnych badanych materiałów. Przytoczony przykład jednoznacznie dowodzi wpływu emisyjności powierzchni na wykazywane na termogramie temperatury powierzchni.

Jakość cieplną przegrody budowlanej – badaną przy użyciu termowizji – należy rozumieć jako jednorodność (RYS. 3 i RYS. 4) pola temperatury na powierzchni przegrody budowlanej z dala od mostków cieplnych. Badana przegroda wykazuje (RYS. 4), że pole temperatury jest jednolite, a występujące odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2–0,3 K.

Mostek cieplny [1] – część obudowy budynku, w której jednolity opór cieplny jest znacznie zmieniony w wyniku całkowitej lub częściowej penetracji obudowy budynku przez materiały o różnym współczynniku przewodzenia ciepła i/lub zmiany grubości struktury i/lub różnicy między wewnętrznymi a zewnętrznymi powierzchniami, jakie występują na przykład przy połączeniu ściana–ściana, podłoga–sufit (RYS. 3). Definicja ta nie ujmuje wszystkich przypadków występowania mostków cieplnych w budownictwie, lecz ogranicza się do tych, które możemy obliczyć i uwzględnić przy projektowaniu przegród budowlanych, pomijając ważną grupę mostków geometrycznych, które nie zawsze pasują do podanej powyżej definicji. Mostek cieplny możemy inaczej nazwać defektem cieplnym lub anomalią w przegrodzie budowlanej (RYS. 5). Lokalne zmniejszenie oporu cieplnego skutkuje lokalnym obniżeniem temperatury na powierzchni wewnętrznej.

Defekty można generalnie podzielić na dwa rodzaje:

 • liniowe mostki cieplne związane z konstrukcją połączeń pomiędzy elementami przegród, np. połączenia krawędzi ścian z dachem, które nie zostały odpowiednio zaprojektowane tak, aby całkowicie wyeliminować lub w sposób znaczący zminimalizować ich wpływ na lokalne straty ciepła,
 • liniowe nieciągłości izolacji związane z technologią wykonania połączeń,
 • lokalne nieciągłości izolacji lub nieznaczne zmniejszenie jej grubości, powstałe w wyniku lokalnego zgniecenia materiału izolacyjnego w przegrodach.

Anomalie to miejsca o zróżnicowanej lokalnie temperaturze powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, związane z geometrią przegród. Występują niezależnie od ilości i jakości materiału izolacyjnego, rozwiązania konstrukcyjnego czy jakości robót.

Do anomalii zaliczamy występujące na budynku w wielu miejscach załamania płaszczyzny ścian zewnętrznych obudowy wystającej ponad dach, czyli pionowe i poziome naroża, oraz połączenia ścian pod różnym kątem dającym tzw. efekt naroża wypukłego, wklęsłego lub pod kątem zawartym w granicach pomiędzy 10 a 170° (RYS. 6 i RYS. 7).

Warunki prowadzenia badań i pomiarów termowizyjnych

Można pokusić się o stwierdzenie, iż zdecydowana większość osób, które miały do czynienia z badaniami termowizyjnymi w budownictwie, zna odpowiedź na pytanie, kiedy należy prowadzić badania termowizyjne. Odpowiedź ta brzmiałaby, że powinno się je prowadzić w okresie, gdy temperatura powietrza jest bliska zeru, czyli późną jesienią, zimą lub czasem wczesną wiosną. Autorzy mogą jednak stwierdzić z całą odpowiedzialnością, iż nie jest to całkiem poprawna odpowiedź. Na RYS. 8 przedstawiono termogram wykonany latem w pełnym nasłonecznieniu, w warunkach wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego, tj. ok. 22°C.

Można więc jednoznacznie powiedzieć, iż warunki prowadzenia badań przy użyciu kamery termowizyjnej muszą odpowiadać celowi, jakiemu służą te badania, a zalecana przez normę [1] różnica temperatur powierza po obu stronach przegrody budowlanej powinna wynosić przynajmniej 10 K.

Jeśli celem badań jest określenie jakości cieplnej przegrody, a w zasadzie miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę, to bezwzględnie mają zastosowanie warunki prowadzenia badań, opisane szczegółowo w normie: PN-EN 13187:2001 „Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”. Norma ta, z braku innej, jest bardzo często przywoływana przez osoby wykonujące badania, jako podstawa wykonania badań termowizyjnych i sporządzania raportu z tych badań.

Autorzy tego artykułu wielokrotnie mieli okazję się przekonać, iż wykonawcy raportów sporządzonych po badaniach termowizyjnych, w których jako podstawę przywołano cytowaną normę, nie zapoznali się z wymaganiami co do warunków prowadzenia takich badań ani tym bardziej z wymaganiami co do sporządzanego raportu.

Aby rozwiać wątpliwości co do zakresu normy i omawianych w niej zagadnień, należy zacytować p. 1 normy [1], dotyczący zakresu normowanych zagadnień. Punkt ten stanowi: „Niniejsza norma ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do takich określeń wymagane są badania innymi metodami”.

W tym miejscu należy wyjaśnić stosowane często w literaturze fachowej pojęcia termografii jakościowej i ilościowej.

Badania jakościowe

Pod pojęciem termografii jakościowej należy rozumieć metody, w których nie wyznacza się określonych wartości pomiarowych. Przedstawia się natomiast wizualizację różnic temperatury na badanej powierzchni przegrody. Badania termograficzne termoizolacyjności przegród zewnętrznych prowadzi się z reguły od zewnątrz budynku, chociaż ich wartość użytkowa jest znacznie mniejsza aniżeli przy badaniach od strony wewnętrznej.

Badania od strony wewnętrznej są bardziej miarodajne, jednak ze względu na uciążliwości spowodowane ich prowadzeniem w eksploatowanych pomieszczeniach mają z reguły charakter ograniczony. Badania przeprowadzane od zewnątrz należy traktować wyłącznie jako działania rozpoznawcze, przydatne w dalszych etapach diagnostyki termoizolacyjnej przegród zewnętrznych.

Badania ilościowe

Termografia ilościowa wykorzystuje podczerwień w metodzie badawczej, bez bezpośredniego udziału innych przyrządów pomiarowych. Granice tolerancji dokładności pomiaru są dość znaczne. Rozróżniamy kilka sposobów postępowania w badaniach termograficznych:

Pomiar bez dodatkowych środków pomocniczych. Do takiego pomiaru wykorzystywana jest emitowana przez obiekt energia promieniowania. Założeniem metody są idealne warunki otoczenia, a także pominięcie wpływu wiatru, zanieczyszczeń powietrza, zmienności współczynnika emisyjności oraz innych czynników.

Pomiar z temperaturą odniesienia. Zasady pomiaru są takie same jak przedstawione w poprzednim punkcie. Temperaturę powierzchni przegrody należy wyznaczyć znaną i sprawdzoną metodą.

Punkt pomiaru zostaje oznaczony jednym stopniem szarości lub barwą względnie jedną izotermą. Przez przesunięcie izotermy można zmierzyć temperaturę dowolnego punktu obiektu. W tej metodzie współczynnik emisyjności przegrody może być nieznany.

Pomiar z wzorcowym promiennikiem polega na tym, że w pole widzenia skanera wprowadza się minimum jeden wzorcowy promiennik lub wykorzystuje się wzorzec istniejący w skanerze. W tej metodzie zakłócenia środowiska zostają wyeliminowane.

Pomiar z płaszczyzną odniesienia. W takim pomiarze stosuje się źródło promieniowania wzorcowego oraz wzorzec temperatury odniesienia. Promiennik wzorcowy stanowi ogrzana powierzchnia płyty miedzianej, pokryta materiałem o emisyjności zbliżonej do emisyjności materiału przegrody. Wzorzec temperatury odniesienia wykonany jest z tego samego materiału co promiennik wzorcowy.

Pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonych promiennika wzorcowego, wzorca temperatury odniesienia i powierzchni przegrody,

Kombinowane metody pomiaru polegają na kombinacji zastosowania urządzenia termowizyjnego oraz miernika przepływu ciepła i temperatury. W trakcie badań termograficznych w miejscach charakterystycznych umieszcza się dodatkowe urządzenie pomiarowe. Innym połączeniem kombinowanej metody pomiaru jest sprzężenie urządzeń termograficznych z komputerem. Dane uzyskane z pomiarów termograficznych przetwarzane są na postać cyfrową i rejestrowane w pamięci komputera. Informacje te obrabiane są następnie w pracowni komputerowej.

Analiza stanu ochrony cieplnej z wykorzystaniem termowizji

Badania termowizyjne, przeprowadzone zgodnie procedurami zawartymi w normie PN-EN 13187: 2001, są jedynie częścią oceny stanu ochrony cieplnej przegród budowlanych, na którą składają się:

 • analiza dokumentacji architektonicznej,
 • określenie przypuszczalnego rozkładu temperatury (analiza wykonywana przy użyciu tylko programów numerycznych, zazwyczaj w metodzie MES). Podstawą obliczeń są rysunki z projektu architektonicznego. Analiza taka może być wykonywana jako dwuwymiarowa lub trójwymiarowa, w zależności od badanego fragmentu przegrody,
 • obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla płaskich fragmentów przegród budowlanych zgodnie z PN-EN-ISO 6946:2017 lub dla węzłów połączeń przegród (ściana zewnętrzna–ściana wewnętrzna; ściana–strop; ściana–okno itp.) zgodnie z PN-EN-ISO 10211:2017,
 • porównanie spodziewanego (obliczonego) rozkładu pola temperatury na powierzchni przegrody z otrzymanym pomiarem termowizyjnym, wykonanym zgodnie z procedurami,
 • badanie szczelności budynku (przy użyciu Blowerdoor),
 • inne badania i niezbędne obliczenia.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż kamera termowizyjna rejestruje zarówno promieniowanie własne płaszczyzny, jak i promieniowanie odbite.

W każdym ogrzewanym i nawet najlepiej zaizolowanym budynku występują tzw. anomalie, czyli miejsca, w których temperatura powierzchni wewnętrznej, rejestrowana przez kamerę, jest niższa od temperatury płaszczyzny powierzchni poza zaburzeniami. Miejscami takimi są na przykład: naroża, krzyżowanie sie płaszczyzny stropu ze ścianą zewnętrzną i wewnętrzną (dolne i górne), załamanie płaszczyzny ściany, połączenie płaszczyzny ściany z płaszczyzną dachu (RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11).

Żeby w sposób rzetelny odróżnić takie anomalie od wad (projektowych lub wykonawczych) niezbędne są obliczenia, a w większości przypadków termogramy wzorcowe, oraz dodatkowe badania i pomiary na przegrodzie [2–4].

Jako przykład zastosowania termowizji wraz z obliczeniami spodziewanego pola temperatury na powierzchni niech posłużą RYS. 9, RYS. 10 i RYS. 11.

Jeśli nie przedstawiamy w raporcie szczegółowych danych dotyczących budowy przegrody i nie wykonujemy badań pomocniczych wskazanych w normie [1], a także nie wykonujemy niezbędnych obliczeń, to możemy jedynie mówić o jakości cieplnej przegrody budowlanej lub jej braku.

Przez jakość cieplną przegrody budowlanej, badaną przy użyciu termowizji, można rozumieć:

 • jednorodność cieplną, co oznacza, iż badane pole temperatury jest jednolite, a nieznaczne odchylenia od wartości średniej temperatury nie przekraczają 0,2 K przy badaniu od strony zewnętrznej (rys. 1), przy zgodności temperatur obliczonych przy użyciu metod numerycznych na poziomie 0,2 K,
 • jednorodność cieplną powierzchni badanych od strony wewnętrznej widoczną na termogramie.

Identyfikacja wad izolacyjności termicznej w budownictwie

Badanie budynków za pomocą termografii sprowadza się do lokalizacji wad w izolacji cieplnej zewnętrznych przegród. Przy czym zawsze należy ocenić rodzaj i zakres tych wad. Bardzo korzystne w interpretacji wyników badań są tu termogramy wzorcowe. Jeżeli termogramy takie są dostępne, przeprowadza się ocenę na podstawie ogólnych zasad interpretacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań materiałowych.

Przy ocenie i analizie termogramów [5–6] uwzględnia się:

 • równomierność rozkładu temperatury na powierzchni przegrody,
 • charakterysyczne kontury mostków cieplnych przegrody oraz charakterystyczne kontury wynikające z infiltracji chłodnego powietrza,
 • usytuowanie elementów konstrukcyjnych,
 • ciągłość i równość izoterm brzegu elementu konstrukcyjnego,
 • różnicę temperatur między średnią temperaturą powierzchni ściany a jej charakterystycznymi fragmentami.

Różnice szarości lub kolorów i nieregularności kształtów fragmentów obrazu są zależne od jednorodności termoizolacyjności przegrody [7–8]. Przy identyfikacji fragmentu z określoną wadą wykonuje się termogram z nałożoną izotermą. Określa się temperaturę odniesienia, a następnie wyznacza się różnicę temperatury pomiędzy charakterystycznymi fragmentami powierzchni przegrody. Badania pozwalają na identyfikację następujących wad przegród budowlanych:

 • niejednorodność termoizolacyjna konstrukcji przegrody,
 • niedostateczna szczelność elementów konstrukcyjnych, złącza, mocowania stolarki itp.
 • równoczesne występowanie zmian termoizolacyjności i nieszczelności konstrukcji,
 • zmiany wilgotności powierzchni fragmentów konstrukcji.

Bezpośrednio za pomocą samej termografii, bez stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych [9], nie można jednoznacznie określić jakości izolacji obudowy, oporu cieplnego przegrody czy współczynnika przenikania ciepła budynku oraz związanej z tym izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych.

Na podstawie termogramów, przy dużej wprawie w ich interpretacji, można określić wielość i rodzaj mostków cieplnych oraz lokalne zawilgocenia przegród lub łączne występowanie obu tych defektów.

Najczęściej popełniane błedy w raportach termowizyjnych i ocenach stanu ochrony cieplnej z użyciem badań termowizyjnych:

 • brak analizy budowlanej dokumentacji archiwalnej badanej przegrody,
 • prowadzenie badań jedynie przy użyciu samej kamery termowizyjnej, bez wykonywania dodatkowych niezbędnych pomiarów, takich jak:
  - temperatura i wilgotność powietrza podczas badań,
  - ciśnienie powietrza po obu stronach budynku i innych.

Błędy popełniane w przypadku badań ilościowych:

 • niezależny pomiar temperatury powierzchni,
 • wykonywanie badań i pomiarów zdalnych temperatury powierzchni z użyciem nieodpowiedniego sprzętu pomiarowego, np. przy użyciu kamer lub aparatów do zdjęć w podczerwieni o małej rozdzielczości termicznej i zbyt małym polu rejestacji detektora; zlecana do badań w budownitwie rozdzielczość termiczna urządzenia pomiarowego: czułość termiczna < 0,1°C z detektorem o zalecanej minimalnej wielkości pola pomiarowego przynajmniej 200×150 pikseli lub większa,
 • nieprzestrzeganie procedur pomiarowych zawartych w normie przy stosowaniu termowizji do oceny jakościowej przegrody,
 • brak szkiców usytuowania stanowisk pomiarowych i pomierzonych odległości od stanowiska pomiarowego do badanej przegrody, o ile raport ma spełniać wymagania normy [1],
 • lekceważenie istnienia różnych współczynników emisyjności powierzchni znajdujących się na tym samym termogramie (na ogół operator kamery nastawia jeden współczynnik, a prowadzący ocenę termogramów przy użyciu programu komputerowego nie dopasowywuje go do rzeczywistych współczynników powierzchni; działanie takie powoduje błędną ocenę temperatur w punktach pokazywanych na termogramie),
 • brak opisów otaczających powierzchni niewidocznych na termogramie, a mogących mieć znaczący wpływ na końcowy rozkład pola temperatury widoczny na temogramie,
 • wykonywanie opisów przy termogramach wskazujących na występowanie defektu bez analizy obliczeniowej dla badanego elementu lub fragmentu przegrody,
 • wyciąganie wniosków przez autorów raportów co do stanu ochrony cieplnej bez spełnienia wszystkich warunków, jakich wymaga taka ocena, w tym bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń cieplnych.

Podsumowanie

Termografia jest efektywnym narzędziem badawczym wspomagającym ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków w dziedzinie izolacyjności termicznej, szczególnie przy wykrywaniu istniejących defektów w postaci liniowych i punktowych mostków cieplnych, nieciągłości izolacji temicznej, silnych zawilgoceń, infiltracji powietrza na połączeniach elementów.

Prawidłowo przeprowadzone badanie termowizyjne przegród budowlanych umożliwia lokalizację miejsc o największych stratach ciepła w obiekcie lub stwarzających zagrożenie występowaniem kondensacji powierzchniowej.

Badanie takie może być wykorzystane do diagnostyki i oceny rozkładu pola temperatur powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych dla celów obliczeń oddziaływania rzeczywistej temperatury na matalowe elementy konstrukcji elewacji.

W połączeniu z innymi metodami badawczymi, pomiarami cieplnymi, a w szczególności prawidłowo przeprowadzonymi obliczeniami prognozowanego rozkładu pola temperatury powierzchni w miejscach połączeń (obliczenia 2D i 3D), umożliwia kompleksową ocenę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dotyczących sposobu prowadzenia badań i pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura

 1. PN-EN 13187:2001, „Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”.
 2. H. Nowak, „Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 3. T. Steidl, B. Orlik-Kożdoń, „Termografia w ocenie jakości cieplnej hal przemysłowych”, „Nowoczesne Hale” 1/2018, s. 80-84.
 4. „Poradnik Diagnostyki Cieplnej Budynku”, t. 1. "Diagnostyka in-situ izolacyjności cieplnej budynków”, red. T. Steidl, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice 2013.
 5. DS./INSTA 110-1986, „Thermal insulation - Thermography of buildings".
 6. ISO 6781, „Thermal insulation. Qualitative detection of thermal irregularities inbuilding envelopes - Infrared method”.
 7. G. Rudowski, „Termowizja i jej zastosowanie”, WKiŁ, Warszawa 1978.
 8. „Wytyczne jakościowej oceny przegród zewnętrznych budynków pod względem izolacyjności cieplnej metodą termowizyjną”, COBR PB CEBET, Warszawa 1990.
 9. A. Nowoświat, J. Skrzypczyk, P. Krause, T. Steidl, A. Winkler-Skalna, „Estimation of thermal transmittance based on temperature measurements with the application of perturbation numbers”, „Heat Mass Transf.” 2018 vol. 54 iss. 5, s. 1477-1489

Artykuł pochodzi z miesięcznika IZOLACJE, nr 10/2018

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jak naprawić pęknięte ściany?

Jak naprawić pęknięte ściany? Jak naprawić pęknięte ściany?

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale...

Mieszkańcy nowo wybudowanych mieszkań i domów z niepokojem patrzą na pojawiające się zarysowania ścian i pęknięcia w miejscach łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Wprawdzie jest to zjawisko naturalne, ale warto znać jego przyczynę, aby spać spokojnie.

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu Stropy gęstożebrowe i monolityczneNajczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jakie błędy wykonawcze występują najczęściej przy wykonywaniu stropów monolitycznych i gęstożebrowych?

Jak poprawić akustykę wnętrz

Jak poprawić akustykę wnętrz Jak poprawić akustykę wnętrz

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in....

Cisza jest warunkiem wygodnego mieszkania, dobrego odpoczynku i efektywnej pracy. Jej zapewnienie w pomieszczeniach jest możliwe dzięki odpowiednim konstrukcjom dźwiękoizolacyjnym, wśród których są m.in. sufity podwieszane.

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność? Montażowe pianki budowlaneJak ocenić ich właściwości i określić wydajność?

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem...

Podstawowym przeznaczeniem jednoskładnikowych pianek poliuretanowych, zwanych piankami montażowymi, jest zapewnienie szczelności przegrody budowlanej, tzn. zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym przepływem wilgoci, ciepła, powietrza lub innych gazów. Głównymi obszarami wykorzystania tych pianek są wolne przestrzenie w obudowie budynku i na połaciach dachowych.

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać Wykwity - jakie są przyczyny ich powstawania i jak im zapobiegać

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym...

Dość często białe naloty na murach są kojarzone z występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej.

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe? Ocieplanie domu w zimie – czy jest możliwe?

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się...

Gdy przychodzi zima, a budowa lub termomodernizacja domu nie jest jeszcze zakończona, inwestorzy i wykonawcy stają przed trudnym dylematem: poczekać kilka miesięcy do momentu, kiedy znów rozpocznie się sezon budowlany, czy zaryzykować prace w trudnych warunkach atmosferycznych i skończyć pracę zimą?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji? Czym kierować się przy wyborze koloru elewacji?

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Elewacja to poza dachem element budynku, na który najczęściej zwracamy uwagę. Warto więc zadbać o to, aby kolor ścian był miły dla oka, a przy tym współgrał z otoczeniem.

Wapno - naturalne i zdrowe

Wapno - naturalne i zdrowe Wapno - naturalne i zdrowe

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją...

"Tradycyjny" oznacza w budownictwie materiał sprawdzony i przetestowany przez kolejne pokolenia budowniczych i użytkowników. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykonywane w oparciu o spoiwo wapienne istnieją w budownictwie od co najmniej tysiąca lat. Informacja ta, zdaje się być współczesnym inwestorom i wykonawcom zupełnie nieprzydatna. Może jednak warto się przez chwilę zastanowić, dlaczego wapno od tylu wieków nadal jest stosowane w budownictwie?

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell Nowe płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią TB od Fermacell

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych...

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowanych w budownictwie. Firma fermacell, która od ponad 40 lat jest jednym z wiodących producentów płyt gipsowo-włóknowych i cementowych, wprowadziła na polski rynek płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią frezowaną TB, które są uzupełnieniem systemu fermacell.

Systemowe wykończenie wnętrz

Systemowe wykończenie wnętrz Systemowe wykończenie wnętrz

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe.

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego? Jak dobrać strukturę tynku elewacyjnego?

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje,...

Dekoracyjny tynk elewacyjny to bardzo popularny materiał wykończeniowy stosowany w domach jednorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. Bogata oferta rynkowa powoduje, że inwestorzy oraz wykonawcy mogą wybrać nie tylko rodzaj produktu, ale także jego kolor oraz fakturę. Ostatni parametr jest szczególnie istotny dla podniesienia walorów estetycznych elewacji. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze struktury tynku elewacyjnego.

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie Systemy ociepleń ścian - warstwa po warstwie

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej...

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten warstwowy układ określa się mianem systemu ociepleń lub, rzadziej, zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń. Każda ze stosowanych warstw pełni w układzie określoną funkcję techniczną i użytkową, ma zatem wpływ na jakość i trwałość ocieplenia jako całości. Warto zatem...

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany Tynki renowacyjne, czyli skuteczny sposób na mokre ściany

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym...

Tynki renowacyjne są w wielu sytuacjach wręcz niezastąpione. Ich porowata struktura i wysoka paroprzepuszczalność umożliwiają bowiem swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża, na którym są ułożone. Duża porowatość tynków zapewnia ponadto miejsce do zmagazynowania znajdujących się w murze szkodliwych soli. Dzięki temu powierzchnia tynku jest zabezpieczona zarówno przed wilgocią, jak i przed rozwarstwieniem mogącym powstać na skutek krystalizowania soli. Prawidłowe działanie tynku...

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie Izolacje akustyczne - błędy w projektowaniu i wykonawstwie

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

Na jakość akustyczną budynku składają się prawidłowy pod względem akustycznym projekt, jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz poprawne wykonawstwo.

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach 5 powodów, dla których warto stosować ogniochronną płytę gipsowo-kartonową na poddaszach

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów...

Zwykłe płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał wykończenia wnętrz na poddaszach domów. Dlaczego warto rozważyć zastosowanie płyt ogniochronnych lub odpornych na uderzenia? Przedstawiamy 5 argumentów za płytami ogniochronnymi i odpornymi na wydarzenia.

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia! Masy szpachlowe fermacell - najwyższa jakość wykończenia!

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach...

Systemy suchej zabudowy to najprostszy i najszybszy sposób budowy oraz wykończenia ścian w obiektach publicznych i komercyjnych oraz w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Świetnie w tego typu pracach sprawdzają się produkty gipsowo-włóknowe fermacell. Jednakże, aby uzyskać odpowiednią jakość powierzchni, nie wystarczą jedynie płyty spełniające wszystkie najwyższe wymagania jakościowe.

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni? Kolor elewacji - jak wybrać odpowiedni?

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

W zależności od barwy elewacji dom może sprawiać wrażenie lekkiej lub masywnej budowli, a jego sylwetka wtapiać się w otoczenie lub z nim kontrastować.

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają Dlaczego ściany w mieszkaniach pękają

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Wielu mieszkańców domów wielorodzinnych, zwłaszcza nowych budynków, ma kłopoty z pękającymi ścianami. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy?

Skąd się bierze wilgoć w domu

Skąd się bierze wilgoć w domu Skąd się bierze wilgoć w domu

Każdy budynek jest narażony na szkodliwy wpływ wody i wilgoci różnego pochodzenia, warto więc zdawać sobie z tego sprawę, zarówno na etapie projektowania, realizacji, jak i eksploatacji domu.

Każdy budynek jest narażony na szkodliwy wpływ wody i wilgoci różnego pochodzenia, warto więc zdawać sobie z tego sprawę, zarówno na etapie projektowania, realizacji, jak i eksploatacji domu.

Tynk z efektem kamienia

Tynk z efektem kamienia Tynk z efektem kamienia

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak,...

Kamień zachwyca swoją różnorodnością oraz ponadczasowym pięknem. Niestety koszt jego montażu na elewacji jest bardzo wysoki, a sam proces należy do czasochłonnych i skomplikowanych. Nie oznacza to jednak, że mamy porzucić marzenia o kamiennej elewacji. Na rynku dostępne są m.in. tynki i farby imitujące ten materiał.

Jak wybrać fugę?

Jak wybrać fugę? Jak wybrać fugę?

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Jasna lub ciemna, zbliżona kolorem do cegły lub zupełnie odmienna, wklęsła albo wypukła – fuga naprawdę robi różnicę. Warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć, a potem odpowiednio dobrać spoinę.

Tynkowanie ścian wewnętrznych

Tynkowanie ścian wewnętrznych Tynkowanie ścian wewnętrznych

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Ściany wewnętrzne można tynkować przez cały rok, nawet zimą. Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek w postaci popękanych lub odpadających tynków czy odbarwień.

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Jak zabezpieczyć budowę przed zimą? Jak zabezpieczyć budowę przed zimą?

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur,...

Warto przygotować budowę na nadejście zimy. Niezależnie od etapu, na którym znajduje się inwestycja, należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby starannie zabezpieczyć budynek przed skutkami niskich temperatur, intensywnych opadów oraz złodziei.

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej? Czy plastyfikator zastępuje wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym...

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw cementowych wykonywanych bezpośrednio na budowie jest prawnie zakazane. Normy europejskie zawierają liczne ostrzeżenia przed ich pochopnym użyciem. A w Polsce? A w Polsce można je kupić bez większych problemów w wielu składach budowlanych.

Najnowsze produkty i technologie

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja Dachy płaskie - odwodnienie i hydroizolacja

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji...

System odprowadzania wody opadowej jest nieodłącznym elementem każdego dachu. Im większy kąt nachylenia połaci, tym łatwiej jest odprowadzić deszczówkę za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji lub gruntu. Jak jednak poradzić sobie z tym wyzwaniem, gdy projekt naszego domu zakłada budowę dachu płaskiego?

Elewacja pod niezawodną ochroną

Elewacja pod niezawodną ochroną Elewacja pod niezawodną ochroną

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami...

Wygląd elewacji ma wpływ na postrzeganie budynku, a także oddziałuje na obraz otoczenia, w którym budynek ten jest usytuowany. Obok koloru, decydującego o walorach estetycznych, równie istotnymi elementami pięknej elewacji są jej trwałość i czystość.

Nowa kamera termowizyjna testo 883

Nowa kamera termowizyjna testo 883 Nowa kamera termowizyjna testo 883

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia...

Testo jako ekspert w dziedzinie technologii pomiarowej poszerza swoją ofertę o nową kamerę termowizyjną testo 883 dla audytorów energetycznych. Charakteryzuje się ona najlepszą jakością obrazu oraz umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów pomiarowych, co znacznie ułatwia codzienną pracę przy jednoczesnym oszczędzaniu kosztów ogrzewania i energii.

Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY Galeco BEZOKAPOWY

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej...

Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy zaprojektowany zgodnie z rozwijającymi się trendami w budownictwie, czyli system dla dachów bez okapu. Jest idealnie dopasowany do nowoczesnego budownictwa tzw. „nowoczesnej stodoły”, geometrycznych kształtów budynków oraz dachów dwuspadowych.

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia RESET – montaż na dachach od 5° kąta nachylenia

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych...

Okna dachowe, dostępne standardowo w ofercie wielu producentów, montuje się na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90º. Próżno szukać rozwiązań dla posiadaczy dachów o niższym spadzie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup specjalnych kołnierzy. W przypadku dachów płaskich (tj. od około 2º spadu) można zastosować okna, przeznaczone specjalnie do takich rozwiązań. Jednak wachlarz ich możliwości i rodzajów jest dość ograniczony.

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu Trwałe połączenia i sprawdzone wyroby na merXu

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia...

Platforma merXu ułatwia producentom, hurtownikom, dystrybutorom i wykonawcom z branży budowlanej z terenu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, a także umożliwia poszerzenie grona kontrahentów.

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła Poradnik inwestora – czyli na co zwrócić uwagę wybierając powietrzną pompę ciepła

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można...

Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bowiem idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne w eksploatacji.

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE Standard WT 2021: Nowe domy wyłącznie z wykorzystaniem OZE

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś...

Planujesz budowę domu w 2021 roku? W regulacjach dotyczących warunków technicznych zmieniło się wiele, a efektywność energetyczna będzie teraz jeszcze ważniejszym parametrem niż dotychczas. Jeśli rozważałeś inwestycję w odnawialne źródła energii, to otrzymasz do tego dodatkową motywację. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i co oznacza nowy standard WT 2021.

Nowa jakość w płaskim dachu

Nowa jakość w płaskim dachu Nowa jakość w płaskim dachu

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość,...

Oferta okien do płaskiego dachu VELUX to szeroki wybór wariantów oraz dodatkowego wyposażenia. Okna pozwalają doświetlić pomieszczenia światłem naturalnym od góry, jednocześnie oferując najwyższą jakość, izolacyjność oraz estetykę, dopasowaną do potrzeb domowników.

Dlaczego warto ocieplać dom?

Dlaczego warto ocieplać dom? Dlaczego warto ocieplać dom?

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie...

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu Budowa i wykończenie domu/mieszkania z merXu

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie...

Uruchomiona niedawno platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Poznaj funkcjonalności merXu i zobacz, jak łatwe może być prowadzenie biznesu dzięki nowoczesnym rozwiązaniom.

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie CLEVER CONTROL. Inteligentne sterowanie

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii...

Wszystkie przeprowadzone badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększeniu komfortu ludzi.

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować? Pomiar szczelności powietrznej budynków, badania akustyczne czy badania termowizyjne – kiedy warto się na nie zdecydować?

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu –...

Hałas, przeciągi, niskie temperatury w danym budynku – to wbrew pozorom problemy, z którymi boryka się wielu Polaków. Można im jednak zaradzić, a kluczem do tego jest właściwe zdiagnozowanie problemu – to właśnie dlatego warto zdecydować się na badanie termowizyjne, badanie akustyczne czy pomiar szczelności danego budynku.

Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok

Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok Nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego na 2021 rok

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego. Aktualizacja przepisów dotyczy energochłonności nowych i remontowanych budynków. Jest to kolejna wersja...

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe Wytyczne Techniczne dla budownictwa energooszczędnego. Aktualizacja przepisów dotyczy energochłonności nowych i remontowanych budynków. Jest to kolejna wersja Wytycznych Technicznych, jaka jest wprowadzana, po 4 latach obowiązywania przepisów WT 2017.

Jak dobrać odpowiedni napęd do okna?

Jak dobrać odpowiedni napęd do okna? Jak dobrać odpowiedni napęd do okna?

Napędy okienne najczęściej spotykamy tam, gdzie ich zastosowanie jest podyktowane przepisami, czyli w oknach czy klapach oddymiających. Niewiele osób wie, że automatykę okienną z powodzeniem możemy zastosować...

Napędy okienne najczęściej spotykamy tam, gdzie ich zastosowanie jest podyktowane przepisami, czyli w oknach czy klapach oddymiających. Niewiele osób wie, że automatykę okienną z powodzeniem możemy zastosować we własnym domu lub w innej przestrzeni, w której chcemy usprawnić pracę okien. Mogą to być także okna trudno dostępne, umiejscowione zbyt wysoko, aby otwierać je za pomocą tradycyjnej klamki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Ekspertbudowlany.plFacebook     Instagram     Twitter     YouTube

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.ekspertbudowlany.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.ekspertbudowlany.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.